Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Biibl b sẽn lebg tɩ yaa takɩ, t’a võor wʋmb me yaa nana

Biibl b sẽn lebg tɩ yaa takɩ, t’a võor wʋmb me yaa nana

“Wẽnnaam goamã vɩɩme.”—EBRE. 4:12.

YƖƖLA: 37, 116

1. a) Tʋʋm-bʋg la a Zeova ra bobl a Ãdma? b) Rẽ tɛka, bõe la Wẽnnaam nin-buiidã maanda?

WẼNNAAM A ZEOVA naana ninsaalbã n kõ-b tõog sẽn yaa sõma. A naan-b lame tɩ b tõe n gome. A sẽn ning a Ãdem Edɛnnã poore, a bobl-a-la tʋʋmde. A yeel-a lame t’a pʋd rũmsã fãa yʋya. A Ãdem maaga a yĩng n ges rũmsã, n pʋd b yʋy tɩ zems b yalẽ wã. (Sɩng. 2:19, 20) Rẽ tɛka, Wẽnnaam nin-buiidã tũnugda ne b no-goamã n pẽgd-a la b gomd a yelle. Yʋʋma noorã, b tũnugda ne tõog ning Wẽnnaam sẽn kõ ninsaalbã n lebgd Biiblã buud-goam wʋsg pʋsẽ, tɩ nebã tõe n bãng a Zeova.

2. a) Saam-biis nins sẽn lebg Traduction du monde nouveau wã tũu no-bʋse? b) Bõe yell la d na n gom sõs-kãngã pʋgẽ?

2 B lebga Biiblã buud-goam tusa pʋsẽ. La b sẽn lebg Biibl-dãmb kẽer to-to wã pa zems ne Biibl-kʋdã sẽn yetã takɩ ye. Sẽn na yɩl n tõog n lebg Biiblã tɩ yɩ takɩ, sull ning sẽn lebg Traduction du monde nouveau wã lugla noy a tã bãmb mensã sẽn tũ. Saam-biis a taab n tũ no-kãens n lebg Biiblã ne buud-goam 130 la zaka. No-kãens la woto: 1) Biibl lɛbgdbã segd n ninga Wẽnnaam yʋʋrã zĩis nins fãa a sẽn be Biibl-kʋdã pʋsẽ wã, n wilg tɩ b waoogda Wẽnnaam yʋʋrã. (Karm-y Matye 6:9.) 2) B sã n dɩk gom-rulga, b segd n lebga gom-biisã fãa. La b sã  n tong gom-biisã taab n mik tɩ b võorã wʋmb na n yɩɩ toogo, b segd n manegame tɩ ned sã n karem bɩ a tõe n wʋm a võore. 3) B segd n tũnuga ne gom-biis võor wʋmb sẽn yaa nana, tɩ karengã yɩ noogo. (Karm-y Neemi 8:8, 12.) Saam-biisã tũu no-kãensã n lebs n maneg ãngilindã Traduction du monde nouveau wã yʋʋmd 2013. B maana woto buud-goam a taab pʋsẽ me. Rẽ yell la d na n gom masã.

BIIBL SẼN SÕNGD TƖ WẼNNAAM YƲƲRÃ PAAMD WAOOGRE

3, 4. a) Seb-bʋs pʋsẽ la d tõe n yã tetragrammã? b) Bõe la Biibl lɛbgdb kẽer maan Wẽnnaam yʋʋrã wɛɛngẽ?

3 Ebre wã pʋgẽ, b gʋlsda Wẽnnaam yʋʋrã ne gʋls-biis a naase. Gʋls-biis a naasã la b sẽn boond tɩ tetragrammã. Tetragrammã bee ebre wã Biibl-kʋd nins b sẽn gʋls ne nusã wʋsg pʋsẽ. Wala makre, a bee seb-pindem nins b sẽn boond tɩ mog-kɩɩngã seb-pindmã pʋgẽ. Tetragrammã bee Sɛptãntã b sẽn gʋls ne gɛrkã seb-kʋd kẽer pʋsẽ me. Seb-kʋd-kãens gʋlsa yʋʋm 200 sẽn deng a Zeezi rogmã, tɩ kẽer gʋlsg yɩ yʋʋm 100 a Zeezi rogmã poore. Bãngdb kẽer sẽn yã Wẽnnaam yʋʋrã sẽn be seb-kʋdã pʋsẽ wʋsg woto wã, ling-b lame.

4 Baa kaset wʋsg sẽn wilgd tɩ Wẽnnaam yʋʋrã segd n zĩnda Biiblã pʋgẽ wã, Biiblã lɛbgdb wʋsg pa ning-a b Biibl-dãmbã pʋsẽ ye. Wala makre, yʋʋm a yi Les Écritures grecques chrétiennes — Traduction du monde nouveau wã yiib poore, siglg a ye n yiis b Biibl b sẽn lebs n manege. B pipi Biiblã sẽn yi yʋʋmd 1901 wã pʋgẽ, Wẽnnaam yʋʋrã ra bee be. La b sẽn lebs n maneg a soab n yiis yʋʋmd 1952, b pa ning yʋʋrã ye. Bõe yĩnga? Biibl-kãng sɩngr goamã pʋgẽ, b yeela woto: “Pa zems tɩ kiris-nebã sẽn be dũniyã gill zugã pʋt Wẽnnaam yʋ-peellã ye.” B yãka Wẽnnaam yʋʋrã ãngilindã Biiblã-dãmb a taab pʋsẽ, la buud-goam a taab Biibl-dãmb pʋsẽ me.

5. Bõe yĩng tɩ Biiblã lɛbgdb pa segd n yãk Wẽnnaam yʋʋrã Biiblã pʋgẽ?

5 La b sã n na n lebg Biiblã, tara yõod tɩ b ning Wẽnnaam yʋʋrã a pʋgẽ bɩ? N-ye. A Zeova sẽn yaa Biiblã soabã ratame tɩ nebã bãng a yʋʋrã. Ned sã n dat n lebg sebr sõma, a segd n bãnga sẽn gʋls-a sebrã sẽn dat bũmb ninga, n tũ rẽ lebgrã sasa. Vɛrse-rãmb wʋsg n wilgd tɩ Wẽnnaam yʋʋrã tara yõodo, la t’a segda ne waoogre. * (Yik. 3:15; Yɩɩn. 83:19; 148:13; Eza. 42:8; Zã 17:6, 26) Sẽn paase, a Zeova vẽnega sẽn gʋls-b Biiblã tɩ b ning a yʋʋrã naoor tusa Biiblã pʋgẽ. (Karm-y Ezekɩyɛll 38:23.) Rẽnd ned sã n lebg Biiblã n pa ning Wẽnnaam yʋʋrã, a paooga a Zeova.

6. Bõe yĩng tɩ b ning Wẽnnaam yʋʋrã naoor a yoob n paas Traduction du monde nouveau wã b sẽn lebs n manegã pʋgẽ?

6 Rũndã-rũndã, bũmb nins sẽn wilgd tɩ Biiblã lɛbgdb segd n ninga Wẽnnaam yʋʋrã Biiblã pʋgẽ wã tara paasgo. Traduction du monde nouveau ning sẽn yi yʋʋmd 1984, Wẽnnaam yʋʋrã bee be naoor 7 210. La b sẽn lebg n maneg a soab yʋʋmd 2013, naoor a yoob la b ning Wẽnnaam yʋʋrã n paase. Naoor a nu wã bee 1 Sãmwɛll 2:25; 6:3; 10:26; 23:14, 16 pʋgẽ. Bõe n kɩt tɩ b maan woto? B gesa mog-kɩɩngã seb-pindmã pʋsẽ n yã Wẽnnaam yʋʋrã vɛrse kãens pʋsẽ. * Naoor a yoob-n-soabã bee Bʋ-kaoodb 19:18. Yaa b sẽn maag b yĩng n vaees Biibl-kʋdã n kɩt tɩ b bãng tɩ b tog n ninga yʋʋrã vɛrse-kãng pʋgẽ.

7, 8. “Zeova” wã rat n yeelame tɩ bõe?

 7 Kiris-neb hakɩɩkã miime tɩ Wẽnnaam yʋʋrã tara võore, la t’a võorã bãngr tara yõodo. A yʋʋrã võor yaa “a kɩtdame tɩ yɩ.” * Pĩndã, tõnd sɛbã ra tikda Yikr 3:14 goamã n bilgd Wẽnnaam yʋʋrã sẽn dat n yɛɛlga. Traduction du monde nouveau wã pʋgẽ, vɛrse-kãng yeela woto: “Mam na n yɩɩ mam sẽn dat n yɩ a soaba.” Traduction du monde nouveau ning sẽn yi yʋʋmd 1984 pʋgẽ, b bilgame t’a Zeova raabã pidsg yĩnga, a tõe n yɩ a sẽn dat n yɩ a soaba. La Biibl ning b sẽn lebs n maneg yʋʋmd 2013 pʋgẽ, b yeela woto: “A yʋʋrã võor pa rat n yeel t’a lebgda a sẽn dat bal ye. Rat n yeelame me t’a tõe n kɩtame t’a bõn-naandsã lebg bũmb ning fãa sẽn yaa tɩlɛ sẽn na yɩl t’a raabã pidsi.”

8 A Zeova tõe n kɩtame t’a bõn-naandsã lebg bũmb nins fãa a sẽn date. Wala makre, a kɩtame t’a Nowe lebg tʋʋm-mita, n ka koom-koglgo. A kɩtame me t’a Bezalɛll lebg tʋʋm-mita. A leb n kɩtame t’a Zedeõ lebg zabr gãndaoogo, t’a Poll me lebg misioneer n moon bu-zẽmsã neba. Wẽnnaam yʋʋrã sɩd tara yõod a nin-buiidã nifẽ, bala a võorã tagmame. Yaa rẽ yĩng la saam-biis nins sẽn lebg Traduction du monde nouveau wã sẽn ning Wẽnnaam yʋʋrã a pʋgẽ wã.

9. Bõe yĩng tɩ Biiblã lebgr yaa bũmb sẽn tar yõod wʋsgo?

9 Biibl-dãmb wʋsg lɛbgdb pa ning Wẽnnaam yʋʋrã b Biibl-dãmbã pʋsẽ ye. B ledg-a-la ne naam yʋʋr wala “Zu-soaba,” pa rẽ bɩ ne yʋʋr a to. Yaa rẽ yĩng la a Zeova Kaset rãmbã Siglgã taoor lʋɩtb Sull sẽn tagsd tɩ b segd n modgame tɩ Biibl sẽn sõngd tɩ Wẽnnaam yʋʋrã paamd waoogr zĩnd buud-goam toɛy-toɛyã pʋsẽ wã. (Karm-y Malasɩ 3:16.) Rũndã-rũndã, Traduction du monde nouveau wã bee ne buud-goam 130 la zaka, n sõngdẽ tɩ Wẽnnaam yʋʋrã paamd waoogre.

BIIBL B SẼN LEBG TƖ YAA TAKƖ, T’A VÕOR WƲMB ME YAA NANA

10, 11. Zu-loe-bʋs la sẽn lebg-b Traduction du monde nouveau wã buud-goam a taab pʋsẽ wã seg-yã?

10 Neb nins sẽn lebg Traduction du monde nouveau wã buud-goam a taab pʋsẽ wã sega zu-loees kẽere. Wala makre, Koɛɛg soab 9:10 pʋgẽ, ãngilindã Traduction du monde nouveau wã ra ningda ebre wã gom-bil ning sẽn yaa “Seollã.” Ãngilindã Biibl-dãmb a taab me maana woto. La buud-goam wʋsg pʋsẽ, nebã pa mi ebre wã gom-bi-kãng ye. A leb n pa be b gom-biis võor bilgr sɛbã pʋsẽ tɩ b tõe n ges n bãng a võor ye. Sẽn paase, kẽer sã n karem vɛrse wã, b tẽedame tɩ Seollã yaa zĩig sɩd-sɩda. Woto kɩtame tɩ b kõ lɛbgdbã sor tɩ b tõe n lebg ebre gom-bil ning sẽn yaa “Seollã,” la gɛrk gom-bil ning sẽn yaa “Hadɛsã” tɩ “yaoogo.” Rẽ zemsa ne ebre wã la gɛrkã, t’a võorã wʋmb me yaa nana.

11 Ãngilindã Biibl-dãmb pʋsẽ, b wae n lebgda ebre wã gom-bil ning sẽn yaa “nefɛsã,” la gɛrk gom-bil ning sẽn yaa “psikɛ” wã tɩ “sɩɩga.” Buud-goam kẽer pʋsẽ, yɩl n maan woto yaa toogo. Bõe yĩnga? Buud-gom-kãens pʋsẽ, b sã n gomd “sɩɩg” yelle, nebã tagsda bũmb sẽn be ninsaal yĩngẽ wã, t’a kũumã sasa bɩ a yi. Sẽn na yɩl tɩ nebã ra wa tudgd n tagsdẽ tɩ b gomda kɩɩms yelle, b kõo lɛbgdbã sor tɩ b sã n wa yã ãngilindã gom-bil ning sẽn yaa “sɩɩgã” bɩ b ges a sẽn be zĩig ningã, n bãng n lebg-a tɩ zemse. B wilga “nefɛsã” la “psikɛ” wã võor toor-toorã Les Saintes Écritures — Traduction du monde nouveau — avec notes et références (appendice 4A) pʋgẽ. B mi n gʋlsa vẽnegr tẽngrã, n bilg  ebre wã wall gɛrkã gom-bil ning võor sõma. Woto kɩtame tɩ Biiblã meng goamã kareng noomẽ, tɩ b võorã wʋmb me yaa nana.

12. Bõe me la b toeem ãngilindã Traduction du monde nouveau wã b sẽn lebs n manegã pʋgẽ?

12 Lɛbgdbã sẽn gʋls n sok sogsg ninsã kɩtame tɩ b bãng tɩ tõe tɩ goam kẽer la nebã pa wʋmd b võor sõma. Rẽ n so tɩ yʋʋmd 2007 bõn-bɩʋʋng kiuugã, Siglgã taoor lʋɩtb Sull kõ sor tɩ b na n lebs n maneg ãngilindã Traduction du monde nouveau wã. Sẽn maan-b rẽ wã maaga b yĩng n karem lɛta nins Biiblã lɛbgdb sẽn gʋls n sogs sogsgã. B toeema ãngilindã gom-biis nins nebã sẽn pa le wae n pʋtẽ wã. Woto kɩtame tɩ Biiblã kareng noomẽ, t’a võorã wʋmb me yaa nana. La b gũusame tɩ b sẽn lebg-a to-to wã zems ne Biibl-kʋdã sẽn yetã bal kɛpɩ. Rẽnd b sẽn lebg Biiblã buud-goam a taab pʋgẽ wã sõngame tɩ b maneg ãngilindã Biiblã.—Yel. 27:17.

NEB WƲSG WILGA B SŨ-NOOGO

13. Neb wʋsg tagsg yɩɩ wãn ne ãngilindã Traduction du monde nouveau wã b sẽn lebs n manegã?

13 Neb wʋsg tagsg yɩɩ wãn ne ãngilindã Traduction du monde nouveau wã b sẽn lebs n manegã? Neb tusa n gʋls lɛta n tool a Zeova Kaset rãmbã biru-kãsengã sẽn be Burkilin sẽn be Niuyork soolmẽ wã, n wilg b sũ-noogo. Wala makre, saam-bi-poak a ye yeela woto: “Biiblã yaa wa koglg sẽn pid ne nag-teed sẽn yaa neeb wʋsgo. F sã n karemd a Zeova goamã Biiblã b sẽn lebs n manegã pʋgẽ, f wʋmda b võor nana-nana. Yaa wa f sẽn dɩkd nag-teoog fãa, n maag f yĩng n ges b sẽn maan-a to-to wã, a kõbgã, a sẽn pɩnd to-to wã la a neermã.” A paasame tɩ b sẽn lebg Biiblã ne gom-biis võor wʋmb sẽn yaa nana wã kɩtame t’a maneg n bãng a Zeova n paase. A yeelame tɩ yẽ sã n mi n zĩ n karemdẽ, yaa wa a Zeova zĩ a sɛɛgẽ, n bʋk a koɛɛg n karemdẽ t’a kelgdẽ.

14, 15. B sẽn lebg Traduction du monde nouveau wã ne buud-goam a taabã, neb wʋsg tagsg yɩɩ wãna?

14 B sẽn lebg Traduction du monde nouveau wã ne buud-goam a taabã me yɩɩ neb wʋsg noogo. Wala makre, saam-biig a ye sẽn kʋʋl n be Sofia sẽn be Bulgari soolmẽ wã goma bãmb buudã gomd Traduction du monde nouveau wã yelle, n yeel woto: “Mam sẽn sɩng Biiblã karengã  maana yʋʋm masã, la m da nan zɩ n karem Biibl võor wʋmb sẽn yaa nana, la goam sẽn kẽed ned wa Biibl-kãng ye.” Albani saam-bi-poak a ye me yeela woto: “F sã n karemd Wẽnnaam Gomdã Albani buud-gomdã pʋgẽ, sɩd bee yamleoogo. D sẽn paam t’a Zeova Gomdã be d buud-gomdã pʋgẽ wã, yaa zu-zẽkr tɛkẽ!”

15 Tẽns wʋsg pʋsẽ, Biibl ligd yaa toogo. Sẽn paase, f tõe n wa tara ligd tɩ ka be n daadẽ ye. Woto kɩtame tɩ ned sã n paam Biible, yaa sũ-noog tɛkẽ! Ruwãnda filiyallã yeela woto: “Na maan yʋʋma, neb nins sẽn zãmsd Biiblã ne d tẽed-n-taasã wʋsg bãngr pa paasde, b sẽn pa tar b toorẽ Biiblã yĩnga. B pa tar ligd n na n da Biibl nins egiliiz-rãmbã sẽn yiisã ye. Sẽn paase, Biibl-kãens vɛrse-rãmb kẽer võor la b pa tõe n wʋm sõma, tɩ rẽ fãa kɩt tɩ b pa tũud bũmb nins b sẽn zãmsdã ye.” La b sẽn wa yiis Traduction du monde nouveau wã b buud-gomdã pʋgẽ wã, yɛlã toeemame. Ruwãnda pag a ye ne a sɩd sẽn tar kamb a naas sẽn yaa kom-bɩɩs yeela woto: “Tõnd pʋʋsda a Zeova la tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩdã barka, b sẽn sõng tõnd tɩ d paam Biibl-kãnga wã yĩnga. Tõnd sẽn yaa naong rãmbã, d ra pa tõe n paam ligd n da Biibl-dãmb d zakã neb fãa yĩng ye. La masã, tõnd ned kam fãa tara a toorẽ Biible. Tõnd naagda taab n karemd Biiblã daar fãa, n wilgda a Zeova tɩ d sũur noomame.”

16, 17. a) Bõe la a Zeova rat t’a nin-buiidã paame? b) Bõe la d rat n maan ne d sũur fãa?

16 Bilf-bilfu, b na n lebga Traduction du monde nouveau wã ne ãngilindã b sẽn lebs n manegã buud-goam a taab pʋsẽ. A Sʋɩtãan maanda a sẽn tõe fãa sẽn na n yɩl n gɩdg rẽ, la d miime t’a Zeova ratame tɩ nebã paam Biibl goam võor wʋmb sẽn yaa nana b buud-gomdã pʋgẽ. (Karm-y Ezayi 30:21.) Ka la bilfu, “dũniyã gill na n pida ne Sẽn-Ka-Saab bãngre, wa ko-kãsengã sẽn pidã.”—Eza. 11:9.

17 Bɩ d maan d sẽn tõe fãa n dɩ bõn-sõma nins a Zeova sẽn kõt-dã nafa. Wala makre, d modg tɩ Biibl ning sẽn sõngd t’a yʋʋrã paamd waoogrã naf-do. Bɩ y karemd Biiblã daar fãa, tɩ rẽ la y kelgd Wẽnnaam. A tõogã sẽn ka koakã kɩtame t’a tõe n kelg tõnd fãa pʋʋsgã. D sã n gomd ne a Zeova la d kelgd-a, d na n bãngd-a lame n paasdẽ, tɩ kɩt tɩ d maneg n nong-a.—Zã 17:3.

D sã n paam t’a Zeova Gomdã be d buud-gomdã pʋgẽ, yaa zu-zẽkr tɛkẽ!’

^ sull 5 Seb-pindem kãens kaoosame n yɩɩd texte massorétique hébreu wã sẽn yaa seb-pindem nins b sẽn ges n lebg Traduction du monde nouveau ning sẽn yi yʋʋmd 1984. B sẽn yɩɩd taabã taa yʋʋm tusr la zaka.

^ sull 6 Sɛb kẽer pʋsẽ, b wilgame tɩ Wẽnnaam yʋʋrã võor sɩd yaa woto, la pa bãngdbã fãa n sak n deeg rẽ ye.

^ sull 7 Moorã Biibl pʋgẽ, b ledga “Zeova” wã ne “Zu-soaba,” wall “Sẽn-Ka-Saabo.”