GŨUSG GASGÃ Yʋʋm-sare 2015 | Y tõe n wʋma Biiblã goam võore

Tõe tɩ y zoe n soka y meng woto: ‘Bõe yĩng tɩ Biiblã goam võor wʋmb yaa toog woto?’

EN COUVERTURE

Bõe yĩng tɩ y tog n bao n wʋm Biiblã goam võore?

Neb wʋsg nanda Biiblã sẽn yaa Wẽnnaam sebrã, n yaool n pa mi t’a sẽn yetã tõe n naf-b lame ye.

EN COUVERTURE

Sebr d sẽn tõe n wʋm a goamã võore

Bũmb a naas n wilgd tɩ Wẽnnaam datame tɩ nebã fãa wʋm Biiblã goam võore.

EN COUVERTURE

Y tõe n paama sõngre, n wʋm Biiblã goam võore

Biiblã goam võor wʋmb pa toog ye. La y sã n dat n wʋm b võore, y segd n baoo sõngre. Bõe yĩnga?

A Zeova yaa Wẽnnaam sẽn taasd ninsaalbã a koeese

Wẽnnaam sẽn tũnug ne buud-goam toor-toor n taas ninsaalbã a koeesã sõngda tõnd tɩ d bãng bũmb sẽn tar yõod wʋsgo.

Biibl b sẽn lebg tɩ yaa takɩ, t’a võor wʋmb me yaa nana

Sull ning sẽn lebg Traduction du monde nouveau wã tũu noy a tã b tʋʋmdã pʋgẽ.

Gomd-y goam sẽn nafd y taabã

Y sã n dɩk a Zeezi togs-n-taare, wãn to la na n sõng-y tɩ y bãng y sẽn na n gom wakat ninga, y sẽn na n yeel bũmb ninga, la y sẽn segd n gom to-to?

A Zeova na n sõng-y lame

D sã n wa lʋɩ bã-kɛgenga, bõe la d segd n maane?

NED VƖƖM KIBARE

Mam paama Wẽnnaam zoodo, tɩ maam ne m ma me moorã noomẽ

A Michiyo Kumagai sẽn wa n bas yaab-rãmbã waoogrã, kɩtame tɩ yẽ ne a ma wã moor pa le noomẽ ye. A maana wãn tɩ yẽ ne a ma wã moor le noomẽ?