GŨUSG GASGÃ Zĩ-likri 2015 | Pʋʋsg tõe n nafa ned bɩ?

Seb-gʋlsd a ye yeelame tɩ pʋʋsg yõod pa waoog ye. A bee bʋʋm bɩ?

EN COUVERTURE

Bõe yĩng tɩ nebã pʋʋsdẽ?

Y sã n bãng bũmb toor-toor nins nebã sẽn pʋʋsd n kotẽ wã, tõe n ling-y lame.

EN COUVERTURE

Neb nins sẽn pʋʋsdã gomda vɩʋʋgẽ bal bɩ?

Sẽn na yɩl tɩ Wẽnnaam kelg d pʋʋsgo, bũmb a yi n yaa tɩlɛ.

EN COUVERTURE

Wẽnnaam sẽn yeel tɩ d pʋʋsã võore

Bũmb toor-toor la d tõe n paam ne pʋʋsgã maasem bala.

EN COUVERTURE

Pʋʋsgã sẽn tõe n naf-y to-to

Y sã n wae n pʋʋsdẽ, wãn to la na n naf-yã?

D sɩd tõe n bãnga Wẽnnaam bɩ?

Bũmb kẽer n be Wẽnnaam zug tɩ d pa tõe n wʋm b võor ye. La d sã n bʋgs bõn-kãens zugu, tõe n sõng-d lame tɩ d bãng Wẽnnaam sõma.

Yãmb kɩsa sɩd tɩ Wẽnnaam sõngd-y lame bɩ?

Biiblã sã n mi n gomd Wẽnnaam nug yelle, yaa bõe yell la a gomda?

“Paas-y d tẽebã”

D tõe n paasa d tẽebã ne d meng pãng bɩ?

Tũ-y-yã a Zeova, n da bas tɩ bũmb tiis-y ye

Na maan yʋʋm 60 masã, Gũusg Gasgã togsa gomd sẽn pidsd rũndã-rũndã.

Bʋgsd-y-yã a Zeova Gomdã zugu, la a bõn-naandsã zugu

Bũmb sã n wa maan tɩ y pa tõe n paam Biiblã n karme, wãn to la y tõe n ket n paasd y tẽebã pãnga?

Sogsg Biiblã sẽn leokde

Ãnda n tõe tɩ naongã sa?