Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb modgdame n lebgd wa a Zeezi bɩ?

Yãmb modgdame n lebgd wa a Zeezi bɩ?

“Tɩ tõnd fãa . . . yɩ neb sẽn bɩ, n lebg wa a Zeezi sẽn yaa bũmb ningã.”—EFƐ. 4:13.

YƖƖLA: 69, 70

1, 2. B sẽn yeel tɩ kiris-ned fãa segd n bɩɩme wã rat n yeelame tɩ bõe? Rɩk-y makre.

PAG sã n kẽng n na n tɩ ra tɩɩs biisi, pa wakat fãa la a tũusd sẽn yaa-b bɛda, wall b rãmb nins ligd sẽn yaa nana wã ye. A baooda sẽn noom-bã, la sẽn yaa-b sõma wã. A na n tũusa sẽn bɩ-bã.

2 Ned sẽn zãmsd Biiblã sã n wa yãk yam n dɩk a meng n kõ a Zeova n deeg lisgu, a na n ket n bɩtame. A raabã yaa wa lebg kiris-ned sẽn bɩ sõma. La pa yĩngã bɩʋʋng yell la d sẽn gomdã ye. Yaa a soabã tẽebã sẽn na n bɩtẽ, tɩ yẽ ne a Zeova zoodã pãng paasdẽ. Tʋm-tʋmd a Poll goma bɩʋʋn-kãng yell ne Efɛɛz kiris-nebã. A sagl-b lame tɩ b “lagem taab n paam tẽeb a yembre, la [b] bãng Wẽnnaam Bi-riblã, n yɩ neb sẽn bɩ, n lebg wa a Zeezi sẽn yaa bũmb ningã, n zems zãngã.”—Efɛ. 4:13.

3. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ Efɛɛz tigingã neb yɛl sẽn da yaa to-to wã wõnda a Zeova Kaset rãmbã rũndã-rũndã?

3 A Poll sẽn wa n gʋlsd lɛtr ning a sẽn tool Efɛɛz kiris-nebã, rẽ tɩ b tigingã luglg maana yʋʋma. Tigingã neb wʋsg  ra zoe n yaa kiris-neb sẽn bɩ. La kẽer n da segd n modg n paas bãmb ne a Zeova zoodã pãnga. Yaa woto me rũndã-rũndã a Zeova Kaset rãmbã sʋka. D tẽed-n-taas wʋsg sɩng n tũuda a Zeova hal sẽn kaoose, n modg n lebg kiris-neb sẽn bɩ. La tigingã pʋgẽ, sãnda nan pa bɩ wa bãmb ye. Wala makre, yʋʋmd fãa neb tusa n deegd lisgu. Rẽnd kẽer n segd n modg n bɩ n paase. La yãmb mengã nengẽ yaa wãna?—Kol. 2:6, 7.

BƖƲƲNGÃ SẼN DAT N YƐƐLGA

4, 5. Zĩ-bʋs wɛɛngẽ la kiris-neb nins sẽn bɩ wã yaa toor-toore, la bõe n kɩt tɩ b wõnd taaba? (Ges-y sõsgã sɩngrẽ fotã.)

4 Yãmb sã n yã tɩɩg biis sẽn bɩ, y sã n maag y yĩng n gese y mikdame tɩ b pa wõnd taab zãng ye. La bũmb kẽer n be tɩ y sã n yã rẽ bɩ y miẽ tɩ b bɩɩme. Yaa woto me ne kiris-neb nins sẽn bɩ wã. B pa wõnd taab zãng ye. B tẽnsã, b wubrã, b yʋʋmã, la b sẽn nong bũmb ninsã yaa toor-toore. La baasgo, kiris-neb nins sẽn bɩ wã fãa tara zʋg-sõma kẽere, tɩ wilgdẽ tɩ b bɩɩme. Bɩ d gom zʋg-kãens kẽer yelle.

5 Kiris-ned sẽn bɩ rɩkda a Zeezi togs-n-taare, n ‘tũud a naoã.’ (1 Pɩy. 2:21) A Zeezi yeelame tɩ sẽn tar yõod n yɩɩd yaa f sẽn na n nong a Zeova ne f sũur fãa, f sɩɩg fãa, la ne f tagsg fãa, la f nong f to wa f menga. (Mat. 22:37-39) Kiris-ned sẽn bɩ modgd n tũuda sagl-kãngã. A sẽn vɩ to-to wã wilgdame tɩ yaa yẽ ne a Zeova zoodã n pak-a n yɩɩda. Sẽn paase, a sakd n mongda a meng bũmb kẽer a taabã yĩnga, tɩ wilgdẽ t’a nong-b lame.

Sẽn kʋʋl-bã tõe n sõnga sẽn lʋɩt-b taoor n yaool n pa ta bãmbã, n wilg tɩ b yaa sik-m-mens rãmb wa a Zeezi (Ges-y sull a 6)

6, 7. a) Zʋg-sõma nins kiris-ned sẽn bɩ sẽn segd n tallã kẽer la bʋse? b) Sogs-bʋs la d segd n sok d mense?

6 La d miime tɩ nonglmã sẽn yãk a toogo, kiris-ned sẽn bɩ segd n talla zʋg-sõma a taab vʋʋsem sõngã sẽn kõte. (Gal. 5:22, 23) Wala makre, bʋgsem, yõk-m-meng la sũ-mare. Zʋg-kãensã sõngda kiris-ned sẽn bɩ t’a tõog toog zu-loees sasa n pa lebg sũ-kẽk soab ye. B leb n tõe n sõng-a lame tɩ baa yell sã n wa pa yɩ wa a sẽn da mage, bɩ a kell n tall tẽebo. Kiris-ned sẽn bɩ sã n wa zãmsd Biiblã, a maagda a yĩng n bʋgsd a goamã zugu, a sẽn dat n bãng sõma ne wẽng n bakã yĩnga. Rẽ kɩtame t’a tʋm-tʋmdɩ wã wilgdẽ t’a bɩɩme. Wala makre, a pa maand bũmb sẽn na n kɩt t’a sũur-kasetã ning-a taal ye. Sẽn paase, kiris-ned sẽn bɩ yaa sik-m-meng soaba. A sak n deegame t’a Zeova sẽn dat tɩ d maand yɛlã to-to wã n yaa sõma n yɩɩda. * A moonda koɛɛgã ne yẽesem, la a sõngdẽ tɩ tigingã neb zems-n-taarã pãng paasdẽ.

7 D sẽn sɩng a Zeova tũubã kaoosame tɩ nan pa kaoos me, d ned kam fãa segd n soka a meng woto: ‘Bũmb n be m sẽn segd n modg n maan sẽn na yɩl n maneg n dɩk a Zeezi togs-n-taar bɩ? Bõe la m tõe n maan n ket n bɩtẽ?’

“RƖ-TAOK YAA NEB SẼN BƖ YĨNGA”

8. Bõe n wilgd t’a Zeezi ra mii Biiblã sõma, la a wʋmd a goamã võore?

8 A Zeezi Kiris ra wʋmda Wẽnnaam Gomdã võor sõma. Baa a sẽn wa n zems yʋʋm 12, a tõog n sõsa Gʋlsg Sõamyã zug ne karen-saam-dãmb wẽnd-doogẽ wã. Kibarã wilgame t’a Zeezi ‘bãngrã ne b leokrã linga neb nins fãa sẽn da wʋmd bãmbã.’ (Luk 2:46, 47) Kaoosg  zugẽ, a sẽn wa n moond koe-noogã, a ra wae n tikda Wẽnnaam Gomdã vɛrse-rãmb kẽer n gomd n lubd a bɛɛbã.—Mat. 22:41-46.

9. a) Wãn to la kiris-ned sẽn bɩ zãmsd Biiblã? b) Bõe yĩng tɩ d zãmsd Biiblã?

9 Kiris-ned ning fãa sẽn dat n bɩ segd n dɩka a Zeezi naoore, n bao n wʋm Biiblã goam võor sõma. A na n vaeesda Biiblã sõma wakat fãa, bala, a miime tɩ “rɩ-taok yaa neb sẽn bɩ yĩnga.” (Ebre. 5:14) A sẽn dat yaa bãng “Wẽnnaam Bi-riblã” sõma. (Efɛ. 4:13) Bɩ y sok y meng woto: ‘Mam yãka wakat n karemd Biiblã daar fãa bɩ? Mam tara wakat n zãmsd Biiblã bɩ? Mam yãka daar n maand zak pʋgẽ Biibl zãmsgã semen fãa bɩ?’ Y sã n wa zãmsd Biiblã, bɩ y maag y yĩng n bʋgs y sẽn karemdã zugu, tɩ y na n yãa sagls sẽn na n sõng-y tɩ y bãng a Zeova n paase. Dẽ poore, y sã n wa rat n maan bũmb bɩ y tũ sagl-kãense. Woto, yãmb ne a Zeova zoodã pãng na n tara paasgo.

10. Kiris-ned sẽn bɩ sẽn bãngd Wẽnnaam n paasdẽ wã, wãn to la nafd-a?

10 La kiris-ned sẽn bɩ miime tɩ Biiblã bãngr bal pa sek ye. A segd n nonga Wẽnnaam noyã la a saglsã. Wãn to la ned wilgd t’a nonga Wẽnnaam noyã la a saglsã? Yaa a sẽn na n wilgdẽ tɩ bũmb ning sẽn pak-a n yɩɩd yaa a Zeova raabã lakae, pa sẽn noom yẽ mengã ye. Sẽn paase, a basa nin-kʋdgã, rat n yeel t’a toeema a tagsa wã la a tʋm-tʋmdɩ wã. Kiris-ned sẽn toeem woto rɩkda a Zeezi togs-n-taare, bala a yeelga “nin-paalg ning Wẽnnaam sẽn naan wa b sẽn data.” (Karm-y Efɛɛs-rãmb 4:22-24.) Yɩta sõma me tɩ d tẽeg tɩ Wẽnnaam  tũnuga ne a vʋʋsem sõngã n vẽneg neb tɩ b gʋls Biiblã. Rẽnd kiris-ned sã n zãmsd Biiblã n bãngd a noyã n paasdẽ, t’a sẽn nong no-kãens to-to wã me paasdẽ, a basdame tɩ vʋʋsem sõngã toeemd a sũurã la a yamã. Woto, yẽ ne a Zeova zoodã pãng me na n paasdame.

D MAO TƖ ZEMS-N-TAAR KELL N ZĨND D SƲKA

11. A Zeezi sẽn wa n be ne a roagdbã la ne a karen-biisã, bõe n kɩt tɩ ra pa nana ne-a?

11 A Zeezi sẽn wa n be tẽng zugã, a ra yaa ned sẽn zems zãnga, la a zĩnda ne neb sẽn da yaa koangdba. A ma wã ne a ba-wubdgã, n paas a yaopã ra yaa neb sẽn pa zems zãnga. Baa a tʋm-tʋmdbã meng ra mi n dɩka b wakatẽ wã neb wʋsg sẽn da nong naam la b yaa rat-m-ye rãmbã togs-n-taare. Wala makre, yʋng ning b sẽn yõk a Zeezi wã, b “wẽe nokoeemd ne taab wʋsg n dat n bãng ned ning b sẽn tog n ges wa kãsem bãmb sʋkã.” (Luk 22:24) La a Zeezi ra kɩsa sɩd tɩ baa a karen-biisã sẽn pa zems zãngã, b tõe n wa lebga kiris-neb sẽn bɩ, tɩ zems-n-taar be b tigimsã pʋsẽ. Rẽ n so tɩ yʋn-kãng bala, a pʋʋs a Ba wã a tʋm-tʋmdbã yĩnga, n yeel woto: “M pʋʋsdame tɩ b fãa wa yɩ bũmb a ye. M Ba, wala yãmb sẽn be m pʋgẽ tɩ mam me bee y pʋgẽ, bɩ bãmb me pa d pʋsẽ, . . . sẽn na yɩlẽ tɩ b yɩ bũmb a ye wala tõnd sẽn ya a ye wã.”—Zã 17:21, 22, Sebr Sõngo.

12, 13. a) Bõe la Efɛɛs-rãmb 4:15, 16 yeel-yã, tɩ wilgdẽ tɩ d segd n modgame tɩ zems-n-taar kell n zĩnd tigingã pʋgẽ? b) Bõe la saam-biig a ye maan tɩ sõng-a t’a bãng a sẽn tõe n maan to-to tɩ zems-n-taar kell n zĩnd tigingã pʋgẽ?

12 Kiris-ned sẽn bɩ maoodame n dat tɩ zems-n-taar kell n zĩnd tigingã pʋgẽ. (Karm-y Efɛɛs-rãmb 4:1-6, 15, 16.) Tõnd sẽn dat yaa Wẽnnaam nin-buiidã fãa sẽn na n zemsd taaba, wa ninsaal yĩngã wil sẽn sog taab tɩ bũmb fãa yaa sõma wã. Biiblã wilgame tɩ d sã n dat n zems taab a woto, d segd n yɩɩ sik-m-meng rãmba. D sã n yaa kiris-neb sẽn bɩ, baa d tẽed-n-taag sã n wa konge, d na n kell n sika d meng n bao tɩ zems-n-taar kell n zĩnd d sʋka. Bɩ d ned kam fãa sok a meng woto: ‘Mam tẽed-n-taag sã n wa konge, mam manesem yaa wãna? A sã n beega maam, m maanda wãna? Mam wae n mukdame n pa le gomd ne-a bɩ, bɩ m maanda m sẽn tõe fãa n dat tɩ yellã manege?’ D sã n yaa kiris-ned sẽn bɩ, d na n bao n welga yellã lakae, d pa na n gind d to wã ye.

13 D gom saam-biig a Uwe yelle. A yeelame tɩ pĩndã, a tẽed-n-taasã kong-bõonesã ra yikda a sũur nana-nana. Rẽ n so t’a yãk yam n na n bao n bãng a Davɩɩd kibarã sõma. A karma Biiblã ne Étude perspicace des Écritures sebrã rẽ yĩnga. La bõe yĩng tɩ yaa a Davɩɩd kibarã la a bao n na n bãng sõma? A Uwe wilga rẽ võore, n yeel woto: “Neb sẽn da yaa wẽn-tũudb n maan a Davɩɩd sẽn pa segde. Wala makre, rĩm a Sayull bao n na n kʋ-a lame. A Davɩɩd poorẽ dãmb kẽer n wa dat n lob-a kug n kʋ. Baa a Davɩɩd pag meng n yaal-a. (1 Sãm. 19:9-11; 30:1-6; 2 Sãm. 6:14-22) La a Davɩɩd pa tol n bas tɩ ned manesem kɩt t’a pa le nong a Zeova sõma ye. Sẽn paase, a Davɩɩd yɩɩ nimbãan-zoɛta, tɩ ma-me rat n bɩɩs nimbãan-zoeere. Mam sẽn bãng bũmb ning a Davɩɩd kibarã pʋgẽ wã toeema mam sẽn get m tẽed-n-taasã kong-bõonesã to-to wã. Masã, m pa le tẽegd b kong-bõonesã n pa yĩmdẽ ye. M maanda m sẽn tõe sẽn na yɩl tɩ  zems-n-taar kell n zĩnd tigingã pʋgẽ.” Yãmb me maanda y sẽn tõe n dat tɩ zems-n-taar kell n zĩnd tigingã pʋgẽ bɩ?

D BAO ZO-RÃMB WẼNNAAM NIN-BUIIDÃ SƲKA

14. Nin-bʋs buud zood la a Zeezi ra sakda?

14 A Zeezi ra maanda nebã fãa neere. Rapa, pagba, kom-bɩɩse, kãsemba, la baa kambã meng ra nonga a zĩigẽ. La a Zeezi ra tũusda a zo-rãmbã. Daar a yembre, a yeela a tʋm-tʋmdbã woto: “Yãmb sã n maan bũmb nins fãa mam sẽn yeel yãmbã, yãmb yaa mam zo-rãmba.” (Zã 15:14) Dẽnd a Zeezi ra sakda neb nins sẽn tũud yẽ, n maand a Zeova raabã ne b sũur fãa wã zoodo. Yãmb me baooda y zo-rãmbã sẽn nong-b a Zeova wã sʋk bɩ? Bõe yĩng tɩ rẽ tar yõodo?

15. Kom-bɩɩsã sã n baood kiris-neb nins tẽeb sẽn bɩ wã zoodo, wãn to la rẽ tõe n naf-ba?

15 Tɩɩs wʋsg sã n paam tɩ wĩntoogã pãbd-ba, b biisã bɩta sõma. Tõnd me sã n be ne d tẽed-n-taasã, b sẽn wilgd tɩ b nonga tõndã tõe n kɩtame tɩ d bɩ tao-tao. Tõe tɩ y yaa bi-bɩɩga, n baood n na n bãng y sẽn na n tees y vɩɩmã neng ninga. Y sã n yõg zood ne neb sẽn sɩng n tũud a Zeova, la sẽn maood n dat tɩ zems-n-taar kell n zĩnd tigingã pʋgẽ, na n naf-y lame. Tõe tɩ b zoe n sega zu-loees buud toor-toore, n tõog toog n ket n maand a Zeova raabã. Woto yĩnga, b tõe n sõng-y lame tɩ y bãng y sẽn na n tees y vɩɩmã neng ning t’a tall bark n yɩɩge. Y sã n nong n be ne neb a woto, b na n sõng-y lame tɩ y sã n wa segd n yãk yam bɩ y bãng n yãk tɩ zemse. B na n sõng-y lame me tɩ y lebg kiris-ned sẽn bɩ.—Karm-y Ebre-rãmb 5:14.

16. Wãn to la saam-bi-poak a ye paam t’a tẽed-n-taas sõng-a a bi-bɩɩlem wakate?

16 Saam-bi-poak yʋʋr sẽn boond t’a Ɛlga yeelame tɩ yaoolem yʋʋmd ning yẽ sẽn zĩnd kolɛɛsẽ wã, a karen-bi-taasã wʋsg ra yetame tɩ b rat n tɩ karma inivɛrsite n paase, n wa paam tʋʋm-sõngo. La a Ɛlga sõsa ne a zo-rãmb sẽn be tigingã pʋgẽ, n gom rẽ yelle. Ad a sẽn yeele: “Mam zo-rãmbã wʋsg yʋʋm da yɩɩda maam. B sõnga maam wʋsgo. B sagl-m lame tɩ m lebg wakat fãa so-pakda. Mam yɩɩ so-pakd n maan yʋʋm a nu. Mam sẽn bas so-pakrã maana yʋʋm wʋsg masã, la m sũur nooma m sẽn kẽes m meng zãng a Zeova tʋʋmdã pʋgẽ m bi-bɩɩlem wakatã. Mam pa maand m bãngẽ baa bilf ye.”

17, 18. Bõe n na n sõng-d tɩ d tõog n maan a Zeova raabã sõma?

17 D sã n dɩkd a Zeezi togs-n-taare, na n sõng-d lame tɩ d lebg kiris-neb sẽn bɩ. Rẽ na n paasa tõnd ne a Zeova zoodã pãnga, n kɩt tɩ d rat n maan a raabã wa d sẽn tõe tɛka. Yaa d sẽn na n lebg kiris-ned sẽn bɩ la d tõogd n maan a Zeova raabã sõma. A Zeezi yeela a karen-biisã woto: “Bɩ yãmb vẽenem yãg a woto me nebã sʋka, tɩ bãmb tõe n yãnd yãmb tʋʋm-sõamyã la b waoog yãmb ba sẽn be arzãnã.”—Mat. 5:16.

18 Wa d sẽn gom tɩ loogã, kiris-ned sẽn bɩ sã n be tiging pʋgẽ, tõe n nafa a nebã wʋsgo. Kiris-ned sã n gũusd n pa rat n maan bũmb t’a sũur-kasetã wa ning-a taal me, wilgdame t’a bɩɩme. Wãn to la d sũur-kasetã tõe n sõng-d tɩ d bãng n yãk yam tɩ zemse? Wãn to la d tõe n wilg tɩ d miime tɩ d tẽed-n-taasã me tara sũur-kaseto? Sõsg ning sẽn pʋgdã na n leoka sogs-kãensã.

^ sull 6 Wala makre, b tõe n wa yeela saam-biig sẽn kʋʋle, la sẽn tar minim t’a bas tʋʋmd ning n kõ saam-biig yʋʋm sẽn pa ta yẽ, la b yaool n kos-a t’a teel-a.