Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SEBRÃ GOM-ZUG SÕSGÃ | A ZEOVA KASET RÃMBÃ YAA ÃND DÃMBA?

Bõe la a Zeova Kaset rãmbã tẽeda?

Bõe la a Zeova Kaset rãmbã tẽeda?

A Zeova Kaset rãmbã tẽedame tɩ ‘Wẽnnaam n kɩt tɩ b gʋls gʋls-sõamyã fãa, la tɩ b bee yõodo.’ (2 Tɩmote 3:16) Biiblã sõngda tõnd tɩ d bãngd bũmb toor-toor d Naandã zugu, la a kɩtdẽ tɩ d vɩɩmã tar barka.

Biiblã yeta woto: “B na n bãngame tɩ yãmb y yembr bal yʋʋr la Sẽn-Ka-Saabo [“a Zeova,” MN], n yaa Sẽn-Ka-To sẽn so dũniyã gilli.” (Yɩɩn-sõamyã 83:19) Rẽ n so tɩ tõnd tũud Wẽnnaam a Zeova a ye bala, d sẽn yaa a Kaset rãmbã, d sõngda neb a taabã me tɩ b bãngd a yʋʋrã.—Ezayi 43:10-12.

Tõnd sẽn yaa kiris-nebã, d tẽedame t’a Zeezi sẽn yaa “Wẽnnaam Bi-riblã” * waa tẽngã zugu, n lebg Mesi wã. (Zã 1:34, 41; 4:25, 26) A kũumã poore, a vʋʋgame n kẽng saasẽ. (1 Korẽnt-rãmbã 15:3, 4) Rẽ poore, a lebga Wẽnnaam Rĩungã Rĩma. (Vẽnegre 11:15) Rĩung-kãng yaa goosneema sẽn na n kɩt tɩ tẽngã gill lebg arzãna. (Dãniyɛll 2:44) Biiblã yeelame tɩ “sik-m-mens rãmbã n na n soog tẽngã, la b na n paama vɩ-bãane, ne sũ-noog meng-menga.”—Yɩɩn-sõamyã 37:11, 29.

“B sã n karemd Biiblã, b kɩsa sɩd tɩ yaa Wẽnnaam n gomd ne-ba. Sẽn yaa zu-loɛɛg ning fãa la b paam-yã, b karemda Wẽnnaam Gomdã, n bao zu-loɛɛgã tɩɩm. . . . Ne bãmba, Wẽnnaam Gomdã ket n tara yõodo.”—Katolik tũudum taoor soab a Benjamin Cherayath, Münsterländische Volkszeitung zʋrnalle, Alemayn

A Zeova Kaset rãmbã tẽedame tɩ Biiblã sagls nafda ninsaalbã, baa rũndã-rũndã. (Ezayi 48:17, 18) Woto yĩnga, d tũuda Biiblã sagls neere. Wala makre, Biiblã sagend-d lame tɩ d zãag d mens ne bũmb sẽn tõe n dẽgem d yamã la d yĩngã. Rẽ n so tɩ d pa yũud sɩgaar bɩ dorg ye. (2 Korẽnt-rãmbã 7:1) D leb n pa maand bũmb toor-toor Biiblã sẽn gɩdg ye. Makre, rã-tɩgre, yoobo, la wagdem.—1 Korẽnt-rãmbã 6:9-11.

^ sull 5 Biiblã leb n wilgame t’a Zeezi yaa ‘Wẽnnaam Bi-ribl yende.’ Bala, yaa yẽ la a Zeova reng n naan a toore.—Zã 3:18; Koloos-rãmbã 1:13-15.