GŨUSG GASGÃ Bõn-bɩʋʋngo 2015 | A Zeova Kaset rãmbã yaa ãnd dãmba?

Bõe yĩng tɩ neb wʋsg pa baood b sogsgã leoor b sẽn tõe n paamẽ?

EN COUVERTURE

A Zeova Kaset rãmbã yaa ãnd dãmba?

Yãmb me tagsda wa neb kẽer yell d sẽn gom sõs-kãngã pʋgẽ wã bɩ?

EN COUVERTURE

A Zeova Kaset rãmbã yaa nin-bʋs buudu?

Tõe tɩ y sẽn na n yã tõnd zĩig ningã na n ling-y lame.

EN COUVERTURE

Bõe la a Zeova Kaset rãmbã tẽeda?

D sẽn tẽedã fãa tika Biiblã.

EN COUVERTURE

A Zeova Kaset rãmbã paamda ligdã yɛ n tʋmd b tʋʋmã?

Yɛ la d paamd ligdã? Bõe la d maan ne ligdã?

EN COUVERTURE

Bõe yĩng tɩ d moond koɛɛgã?

Bʋʋm a tãab yĩng n kɩt tɩ d moond koɛɛgã dũniyã gill zugu.

Yãmb modgdame n lebgd wa a Zeezi bɩ?

D sẽn sɩng a Zeova tũubã kaoosame tɩ pa kaoos me, d tõe n ket n bɩtame.

Y tõe n teega y sũur-kasetã bɩ?

Y na n bãnga sũur-kasetã sẽn tõe n sõng-y to-to laafɩ wã baoobo, pemsmã kokre, la koɛɛgã mooneg wɛɛngẽ.

“Yals-y kãenkãe tẽebã pʋgẽ”

A Pɩyɛɛr sẽn kẽn koomã zug n wa sɩng bõrbã tõe n sõnga tõnd tɩ d bãng bõe tẽebã wɛɛngẽ?

Bõe la a Zeova maan tɩ wilgdẽ t’a nonga tõndo?

Yaa toog ne-y tɩ y sak n deeg t’a Zeova nong-y lame bɩ?

Bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d nonga a Zeova?

Nonglem pa sũur pʋgẽ bũmb bal ye.