Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SEBRÃ GOM-ZUG SÕSGÃ | Y SẼN TÕE N BOOG Y YƖƖRÃ TO-TO

Y sã n maanda yɩɩr zakã pʋgẽ zu-loees poorẽ

Y sã n maanda yɩɩr zakã pʋgẽ zu-loees poorẽ

A Zanet yeela woto: “Mam ba wã kũum poor bilfu, mam sɩdã yeela maam tɩ yẽ baoo pag a to. Pa yã n kaoos la a soos n sag a teed n looge, n bas maam ne d kamb a yiibã ye.” A Zanet baoo tʋʋma, la ligd ning a sẽn da paamdã pa sek zakã yell gesg ye. La pa ligdã zu-loees bal n da namsd-a ye. Ad a sẽn yeele: “Sẽn lebg maam m ye n segd n ges m zakã yellã ra nams-d-la hal wʋsgo. Mam da ningda m meng taal m sẽn pa tõe n ges m kambã yell sõma wa roagdb a taabã. Hal baa rũndã, mam mi n sokda m meng nebã tagsg sẽn yaa a soab maam ne m kambã zugu. B pa tagsd tɩ yaa maam n pa maan m sẽn tõe n kogl m kãadmã sɩda?”

A ZANETE

A Zanet ra minim n pʋʋsda Wẽnnaam, tɩ sõng-a t’a boog a yɩɩrã, la paas yẽ ne Wẽnnaam zoodã pãnga. A yeela woto: “Yaa yʋngo, wakat ning zĩigã sẽn wat n lebg sɩddd wã la m manegd n tagsd m zu-loeesã yelle, tɩ namsd-m wʋsgo. La m sã n pʋʋs la m karem Biiblã, sõngd-m lame tɩ m tõog n gũsi. Biiblã zĩig ning mam sẽn nong wʋsg yaa Filip-rãmb 4:6, 7 wã. Be, b yeela woto: ‘Da maan-y yɩɩr ne bũmb baa fʋɩ ye. La bũmbã fãa pʋga, pʋʋs-y Wẽnnaam n kose la y pʋʋs barka la y wilg Wẽnnaam bũmb nins yãmb sẽn datã. La Wẽnnaam laafɩ wã sẽn yɩɩd ninsaalbã bãngr fãa wã na n gũu yãmb sũyã ne y tagsdã.’ Naoor wʋsgo, mam pʋʋsa a Zeova n vẽeg beoogo, la a sɩd kenga m daoodo, n kɩt tɩ m yamã gãand bãane.”

A Zeezi sẽn wa n sõsd ne nebã tãngã zugã, a yeela bũmb pʋʋsgã wɛɛngẽ, tɩ tõe n sõng-d zu-loɛɛg buud fãa taoore. A yeela woto: “Sẽn deng yãmb sẽn na n kosã, yãmb ba wã zoe n mii bũmb nins yãmb sẽn datã.” (Matye 6:8) Baasgo, d segd n kos-a-la d sẽn datã. Pʋʋsgã yaa bõn-kãseng sẽn tõe n sõng tõnd tɩ d ‘kolg Wẽnnaam,’ tɩ yẽ me ‘pẽneg tõndo.’—Zak 4:8.

D sã n pʋʋs a Zeova, d yam gãandeda bãane, bala, d miime tɩ d goma d zu-loɛɛgã yelle. La pa rẽ bal ye. A Zeova sẽn “kelgd pʋʋsgã” sõngda neb nins  sẽn baood-a ne pʋ-peelmã. (Yɩɩn-sõamyã 65:3) Yaa rẽ la a Zeezi sẽn yeel a karen-biisã tɩ “b tog n pʋʋsa wakat fãa n da yɛ” wã. (Luk 18:1) D segd n kota Wẽnnaam t’a wilg-d sor la a sõng-do, n kɩs sɩd tɩ d sẽn tẽed-a wã, a na n leoka d pʋʋsgã. D segd n kɩsa sɩd t’a rat n sõng-d lame, la t’a tõe n sõng-d lame. La d sã n dat n pʋʋs n da base, d segd n talla tẽeb sẽn tar pãnga.—1 Tesalonik-rãmbã 5:17.

TALL TẼEBÃ SẼN DAT N YƐƐLGA

Bõe la d tõe n maan n paam tẽeb sẽn tar pãnga? Bũmb a ye yaa d sẽn na n bao n bãng Wẽnnaam sõma. (Zã 17:3) D segd n zãmsa Biiblã, n bãng Wẽnnaam sẽn nong la a sẽn pa nonge. D sã n karemd Biiblã, d yãtame tɩ tõnd ned kam fãa yell paka Wẽnnaam, la t’a rat n sõng-d lame. La tẽeb hakɩɩkã pa d sẽn na n mi Wẽnnaam bal ye. D segd n yõga zood ne-a, n waoogd-a wa a sẽn datã. D pa tõe n yõg zood ne ned tɩ zoodã tall pãng zĩig pʋgẽ ye. Yaa woto me ne tõnd ne Wẽnnaam zoodã. D sã n bãngd-a n paasdẽ, n ‘maand sẽn noom-a,’ la d ne a sẽn sõngd-d to-to wã, d ‘tẽebã na n paasdame.’ (2 Korẽnt-rãmbã 10:15; Zã 8:29) Yaa tẽeb a woto buud n sõng a Zanet t’a yɩɩrã booge.

A Zanet yeela woto: “Bũmb sẽn sɩd keng mam tẽebã yaa m sẽn da ne t’a Zeova sõngd-m-la wakat fãa wã. Naoor wʋsgo, tõnd sega zu-loees d sẽn da tagsd tɩ d pa na n tol n tõog n welg ye. La d sẽn pʋʋsd a Zeova wʋsgã, a sõnga tõnd wakat fãa tɩ d bãng d sẽn na n maaneg n yi. Sã n da pa tũ ne a sõngre, d pa tõogd n bãng rẽ ye. M sã n mi n pʋʋsd-a barka, tẽegd-m lame t’a zoe n sõnga maam wʋsgo. A sõngda tõnd wakat ning fãa d sẽn dat sõngrã. Sẽn paase, a kɩtame tɩ mam tar zo-rãmb hakɩɩk m kiris-nin-taasã sʋka. Mam sã n dat sõngr fãa, b sõngd-m lame. B leb n kõta m kambã mak-sõngo.” *

“Mam mi a Zeova sẽn yeel Malasɩ 2:16 tɩ ‘yẽ kisa ned sẽn digd a pagã’ võore. Bũmb ka be sẽn zabd ned n ta f pag bɩ f sɩd sẽn na n zãmb-f ye. Mam sɩdã sẽn loog n bas-mã maana yʋʋm masã. La mam sũurã ket n mi n sãamdame, tɩ m tagsdẽ tɩ m pa tar bark ye. Sã n wa yaa woto, m baooda bũmb m sẽn tõe n maan sõng neda. M sã n tõog n sõng ned fãa, nafda mam menga.” A Zanet sẽn tũ Biiblã sagls n pa zãag a meng ne nebã, booga a yɩɩrã. *—Yel-bũnã 18:1.

Wẽnnaam ‘yaa kɩɩbs ba, la pʋg-kõap sõngda.’—Yɩɩn-sõamyã 68:6

A Zanet paasame: “Bũmb sẽn da kengd mam pɛlg n yɩɩd yaa m sẽn mi tɩ Wẽnnaam ‘yaa kɩɩbs ba, la pʋg-kõap sõngdã.’ M miime t’a pa na n tol n bas maam wa m sɩdã sẽn maanã ye.” (Yɩɩn-sõamyã 68:6) A Zanet miime tɩ Wẽnnaam “ka makd ned baa a yembr ye.” D sã n wa maand yɩɩre, a pʋd n sõngd-d lame. D sã n kos-a yam, a kõt-d-la “ne yamleoog n ka lengdẽ” ye. A kõta tõnd pãn-kãseng me. Rẽ fãa sõngdame tɩ d yɩɩrã booge.—Zak 1:5, 13; 2 Korẽnt-rãmbã 4:7.

La y sã n wa tar zu-loɛɛg n yɛɛsd na n wa tũ ne y yõore, y maanda wã?

^ sull 9 Ges-y 1 Korẽnt-rãmb 10:13, la Ebre-rãmb 4:16.

^ sull 10 Y sã n dat kibay n paas bɩ y ges yʋʋmd 2015 sẽoog kiuug Réveillez-vous ! wã. A bee ẽntɛrnetã pʋgẽ, www.jw.org.