Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SEBRÃ GOM-ZUG SÕSGÃ | Y SẼN TÕE N BOOG Y YƖƖRÃ TO-TO

Y sã n maanda yɩɩr ligd zu-loees poorẽ

Y sã n maanda yɩɩr ligd zu-loees poorẽ

A Poll sẽn yaa pʋg-sɩda, la kamb a yiib ba wã yeela woto: “Tõnd tẽngã sẽn wa n tar ligd zu-loeesã, rɩtlã ligd lebga toogo, n pʋd n da kaẽ meng ye. Tõnd mi n tongame n maan lɛɛr-dãmb n na n da koodo. La naoor wʋsgo, satame tɩ pa ta tõnd ye. Koma wʋma nebã hal tɩ b wagle, tɩ sãnda mi n lʋɩ sorã zug n pa le tõe n yik ye. Wa n lebga tɩlɛ tɩ f paam tõnd ligdã milyõ-rãmba, n yaool n tõog n da f noor dɩɩbo. La pa yã n kaoos la lebg milyaar-dãmb ye. Tõnd tẽngã ligdã wa n tolg n pa le tar yõod ye. Ligd ning mam sẽn da bĩngd bãnkẽ wã, ligd ning m sẽn da kõt kɛɛsẽ wã n na n wa paam n dɩk retrɛtã, la asirãnsã m sẽn da reegã fãa lebga zaalem.”

A POLLE

A Poll bãngame tɩ yɩl t’a zakã põse, rẽnda a bao yam. (Yel-bũnã 3:21) Ad a sẽn yeele: “Mam da yaa elɛgtrisiẽ, la mam sak n tʋma tʋʋmd ning fãa m sẽn paame, tɩ b ra pa yaood-m sõma me ye. Kẽer mi n kɩtame tɩ m tʋm tɩ b kõ-m rɩɩb wall teedo. B sã n da kõ maam safãnd a naase, m yãkda a yiib n koose, la m tall a yiibu. Mam wa n paama no-bi 40. B sẽn wa n bɩ, m koos-b lame n da no-bi 300. Kaoosg zugẽ, m dɩka noos 50 n tek ne kamaan-zom yond a yi, tɩ yolg fãa yaa kilo 50. Mam zakã rãmb ne zags a taab neb n dɩ rẽ n kaoose.”

A Poll da miime me tɩ bũmb ned sẽn tõe n maan tɩ sõng-a yell a woto taoore, yaa a sẽn na n teeg Wẽnnaam. D sã n tũud Wẽnnaam saglsã, a teend-d lame. Wala makre, bao-n-kõ-noorã wɛɛngẽ, a Zeezi yeela woto: “Bɩ y ra bao bõe la y na n dɩ, bõe la y na n yũ, la y ra maan yɩɩr zaalem ye. . . . Yãmb Ba wã mi tɩ yãmb tara rẽ fãa tʋʋmde.”—Luk 12:29-31, Sebr Sõngo.

Bʋko, Wẽnnaam bɛ-kãseng a Sʋɩtãan kɩtame tɩ neb wʋsg bas tɩ lebg b mensã yell bal n pak-ba. Wala makre, b maanda yɩɩr tɩ loog nug b noorã rɩɩb wɛɛngẽ, la b maood n dat bũmb kẽer sẽn pa tɩlɛ meng ye. Neb wʋsg kẽe sama, n wa mik tɩ wa Biiblã sẽn yeelã, “ned sã n tɩ reeg samd ned a to nengẽ, a lebga a soabã yamba.”—Yel-bũnã 22:7.

 Sãnda yãka yam n maan bũmb tɩ wa ne zu-loeese. A Poll yeela woto: “Tõnd yags wʋsg zoeeme n bas b zags rãmb la b zo-rãmba, n kẽng tẽn-zẽms n na n tɩ bao ligdi. B kẽer loogame n pa paam sɛb sẽn kõt-b sor tɩ b zĩnd sãandã weoog ye. Rẽ kɩtame tɩ tʋʋmd paoong yaa toogo. Mi n yaa tɩlɛ tɩ b solg tɩ polɩɩs-rãmbã ra paam-b ye. Sẽn paase, b mi n gãeyã yɩnga. B pa bao Wẽnnaam sõngr ye. La maam ne m zakã rãmb yãka yam n pa ne taab n mao ne ligdã zu-loeesã, la d bao Wẽnnaam sõngre.”

B TŨ A ZEEZI SAGLSÃ

A Poll paasame: “A Zeezi yeelame tɩ d ‘ra maan yɩɩr ne beoog yell ye,’ tɩ ‘bala, daar fãa yell sek-a lame.’ Woto yĩnga, daar buud fãa, mam sẽn da kot Wẽnnaam yaa a we n kõ tõnd ‘d daar woo daar dɩɩbã’ tɩ d kell n vɩɩmde. La a sɩd gesa d yell wa a Zeezi sẽn yeelã. Pa yɩ wakat fãa la d paam rɩɩb d sẽn nong ye. Wala makre, daar a ye, mam tɩ tongame n na n da rɩɩbo, la mam sẽn ta rɩ-koaasã taoorã, m mikame tɩ yaa yawʋʋre. Mam pa nong yawʋʋr ye. La ra yaa rẽ bal n be. Woto wã, yɩɩ tɩlɛ tɩ tõnd yũ yawʋʋr baraar yʋng n gãande. Mam pʋʋsda Wẽnnaam barka. Bala, a sõnga maam ne m zakã rãmb toogã sasa, tɩ d pa tol n gãand kom ye.” *

Wẽnnaam pʋlma woto: “Mam ka na n bas foom f yembr ye, la m ka na n loog n bas foom ye.”—Ebre-rãmbã 13:5

“Masã, d pa le tar ligd zu-loees wa pĩndã ye. La bũmb ning sẽn paam-dã kɩtame tɩ d bãng tɩ bũmb sẽn sɩd tõe n sõng ned t’a yɩɩr booge, yaa a sẽn na n teeg Wẽnnaam. D sã n kell n tũ a Zeova * wa a sẽn datã, a na n sõng-d-la wakat fãa. Tõnd yãame tɩ Yɩɩn-sõamyã 34:9 goamã yaa sɩda. Be b yeela woto: ‘Lemb-y n ges-y n bãng tɩ Sẽn-Ka-Saab yaa noogo! Bark bee ned ning sẽn soonded Sẽn-Ka-Saab nengẽ wã zugu!’ Woto kɩtame tɩ tõnd pa yɛɛsd ligd zu-loees sẽn tõe n wa nindaar ye.

Wẽnnaam sõngda neb nins sẽn tũud-a wã tɩ b paamd b “daar woo daar dɩɩbã”

“Tõnd bãnga vẽeneg tɩ bũmb ninsaal sẽn sɩd rat sẽn na yɩl n kell n vɩɩmd pa tʋʋma, wall ligd ye. Yaa rɩɩbo. Tõnd gũuda Wẽnnaam sẽn pʋlem bũmb ningã ne d sũur fãa. A pʋlma woto: ‘Tẽngã na n pida ne bɩle wʋsgo, la koodã na n miimda tãmsã zutu.’ La nand tɩ wakat kãng ta, d sã n tar ‘dɩɩb ne futu, rẽ na n seka tõndo.’ Biiblã goam a taab me n kengd tõnd daoodo. A yeelame: ‘Bɩ y mao tɩ da yɩ ligdã nonglem n kɩtd tɩ yãmb maand y sẽn maandã ye. Maan-y sũ-noog ne bũmb nins y sẽn tar moasã wã, bala Wẽnnaam meng yeelame yaa: “Mam ka na n bas foom f yembr ye, la m ka na n loog n bas foom ye.” Dẽnda n kɩt tɩ tõnd tõe n yeel ne raood tɩ: Zu-soabã yaa mam sõangda, mam kõn zoe rabeem ye.’  *

Yɩl n tõog n ‘tũ Wẽnnaam’ wa a Poll ne a zakã rãmba, rẽnda f tall tẽeb hakɩɩka. (Sɩngre 6:9) D tara ligd zu-loees tɩ d pa tar me, d tõe n dɩka yam a Poll kibarã pʋgẽ. A teega Wẽnnaam la a tall yam.

La sã n yaa y zakã pʋgẽ la zu-loees be tɩ y maand yɩɩre, y maanda wãna?

^ sull 9 Ges-y Matye 6:11, 34.

^ sull 10 Biiblã wilgdame tɩ Wẽnnaam tara yʋʋre. A yʋʋrã la a Zeova.

^ sull 11 Ges-y Yɩɩn-sõamyã 72:16, 1 Tɩmote 6:8, la Ebre-rãmb 13:5, 6.