Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

D sõng tɩ neb wʋsg paam bark a Zeova tũudmã pʋgẽ

D sõng tɩ neb wʋsg paam bark a Zeova tũudmã pʋgẽ

“Mam na n kɩtame tɩ zĩig ning mam sẽn dogend m naoã paam ziiri.”—EZA. 60:13.

YƖƖLA: 102, 75

1, 2. Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne ebre wã pʋgẽ, bõe la b sẽn boond tɩ Wẽnnaam ‘nao-roagendgã’?

WẼNNAAM A ZEOVA yeela gomd ned sẽn pa tõe n kɩɩse. A yeela woto: “Saasẽ yaa mam geere, dũni yaa mam nao roagendga.” (Eza. 66:1) Wẽnnaam leb n goma a ‘nao-roagendgã’ yelle, n yeel woto: “Mam na n kɩtame tɩ zĩig ning mam sẽn dogend m naoã paam ziiri.” (Eza. 60:13) Bõe la a Zeova maand sẽn na yɩl tɩ tẽngã sẽn yaa a ‘nao-roagendgã’ paam ziiri? Rẽ baoodame tɩ neb nins sẽn vɩ tẽngã zug me maan bõe?

2 La Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne ebre wã pʋgẽ, pa tẽngã bal la b boond tɩ Wẽnnaam nao-roagendg ye. B mi n gomda Wẽnnaam ‘nao-roagendgã’ yelle, tɩ yaa wẽnd-doog ning sẽn da be Israyɛll soolmẽ wã yell la b gomda. (1 Kib. 28:2; Yɩɩn. 132:7) Tẽngã zugu, yaa wẽnd-doogẽ wã la nebã ra tigimd taab n waoogd a Zeova. Rẽ kɩtame tɩ wẽnd-doogã ra be rasãnd a Zeova nifẽ. Rẽnd wẽnd-doogã sẽn da be tẽngã zugã kɩtame t’a Zeova nao-roagendgã tar ziiri.

3. Wẽnd-doog ning sẽn pa ninsaalb nus n me wã yaa bõe, la wakat bʋg la b yẽbg-a?

3 Rũndã-rũndã, yɛ la nebã tigimd taab n waoogd a Zeova? Wẽnd-doog n be, la pa wẽnd-doog ninsaalb nus sẽn me ye. Wẽnd-do-kãng maasem yĩnga, a Zeova paamda waoogr n yɩɩd  pĩndã. Wẽnd-do-kãng yaa bõe? Yaa bũmb nins fãa Wẽnnaam sẽn maan tɩ ninsaalbã tõe n lebg a zo-rãmba, n maand a raabã. Yaa a Zeezi sẽn ki tɩ yɩ maoongã maasem yĩng la a maan bõn-kãense. Yɩɩ yʋʋmd 29 wã la b yẽbg wẽnd-do-kãnga, wakat ning a Zeezi sẽn deeg lisgã. Wakat kãnga, a Zeova zae-a-la ne a vʋʋsem sõngã t’a lebg maan-kʋʋdb kãsma.—Ebre. 9:11, 12.

4, 5. a) Yɩɩn-sõamyã 99 soabã sẽn yeel bũmb ningã wilgdame tɩ bõe la wẽn-sakdbã rat n maan ne b sũy fãa? b) Sok-bʋg la d ned kam fãa segd n sok a menga?

4 D sũur nooma wʋsg ne bũmb nins Wẽnnaam sẽn maan tɩ d tõe n tũ-a wã. Rẽ kɩtame tɩ d moond koɛɛgã n wilgd nebã a Zeova yʋʋrã, la d wilgd-b tɩ yaa a nimbãan-zoeerã yĩng la a sẽn kɩt t’a Zeezi ki tɩ yɩ maoongã. D sẽn mi tɩ rũndã-rũndã, d yaa neb milyõ a nii la zak n waoogd a Zeova daar fãa wã noom-d-la wʋsgo. Tũudum kẽer neb tudgame n tagsdẽ tɩ yaa b sã n wa ki la b na n kẽng saasẽ, n tɩ waoogd Wẽnnaam. La tõnd a Zeova Kaset rãmbã miime tɩ d segd n waooga Wẽnnaam tẽngã zug ka.

5 D sã n waoogd a Zeova, d rɩkda pĩnd wẽndẽ wẽn-sakdbã togs-n-taare. Yɩɩn-sõamyã 99:1-3, 5-7 goma nin-kãens yelle. (Karm-y-yã.) Vɛrse-rãmbã wilgame t’a Moyiisi, a Aarõ, la a Sãmwɛll sũy ra nooma ne bũmb nins Wẽnnaam sẽn maan bãmb wakatẽ wã tɩ nebã tõe n tũ-a wã. Rũndã-rũndã, nand tɩ sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã kẽng saasẽ n tɩ lebg maan-kʋʋdb ne a Zeezi, b bee wẽnd-doog ning sẽn pa ninsaalb nus n me wã samandã pʋgẽ, n tũud Wẽnnaam. A Zeezi “piis a taab” sẽn yaa neb milyõ-rãmb n teend-b ne b sũy fãa. (Zã 10:16) Sul a yiibã fãa neb naaga taab n tũud a Zeova. La sokr n ket tõnd ned kam fãa sẽn segd n sok a menga. Ad sokrã: ‘Mam wilgdame tɩ m sũur nooma ne bũmb nins a Zeova sẽn maan sẽn na yɩl tɩ d tõog n tũ-a wã bɩ?’

B BÃNGA NEB NINS SẼN SƖD TŨUD WẼNNAAMÃ N BAKE

6, 7. Zu-loe-bʋg n sɩng pipi kiris-nebã wakatẽ, la bõe n maan yʋʋmd 1914 n tãag yʋʋmd 1919?

6 Kiris-neb tigingã luglg poore, pa yã n ta yʋʋm koabg la sɩdã kɩɩsdb kẽ a pʋgẽ, hal tɩ b sõorã wa lebg wʋsg wa bãngr-goamã sẽn da pĩnd n togsã ye. (Tʋʋ. 20:28-30; 2 Tes. 2:3, 4) Rẽ kɩtame tɩ wa lebg toog tɩ b bãng neb nins sẽn sɩd tũud Wẽnnaamã n bake. Yʋʋm 1800 la zak poore, a Zeova tũnuga ne a Zeezi n kɩt tɩ b bãng neb nins sẽn sɩd tũud yẽ wẽnd-doog ning sẽn pa ninsaalb nus n me wã pʋgẽ.

7 Yʋʋmd 1919 soabã sẽn wa n na n ta wã tɩ b bãnga neb nins sẽn sɩd tũud Wẽnnaamã n bak vẽenega. A Zeova yɩlg-b lame, sẽn na yɩl tɩ b sẽn tũud-a to-to wã maneg n ta a yam. (Eza. 4:2, 3; Mal. 3:1-4) Woto kɩtame tɩ bũmb tʋm-tʋmd a Poll sẽn yã vẽnegr pʋgẽ yʋʋm 1800 la zak sẽn deng rẽ sɩng pidsgu.

8, 9. “Paraadi” ning a Poll sẽn yã wã tõe n yɩɩ bũmb a tãabo. Bõn-kãens la bʋse?

8 A Poll bilga yẽ sẽn yã bũmb ningã 2 Korẽnt-rãmb 12:1-4 pʋgẽ. (Karm-y-yã.) A Zeova vẽneg-a lame t’a yã bũmb sẽn da nan wate. “Paraadi” ning a Poll sẽn yã wã yaa bõe? Pipi, tõe n yɩɩ arzãn ning sẽn na n zĩnd tẽngã zug ka la bilfã. (Luk 23:43) Yiibu, tõe n yɩɩ bark nins ninsaalbã sẽn paamd Wẽnnaam tũudmã pʋgẽ rũndã-rũndã, n na n paam rẽ tɩ sek dũni-paalgã pʋgẽ wã. Sẽn na n baase, tõe n yɩɩ bõn-sõma nins sẽn be saasẽ, “Wẽnnaam Paraadi” wã pʋgẽ wã.—Vẽn. 2:7.

9 La bõe yĩng t’a Poll yeel tɩ yẽ wʋma goam ‘ned sẽn ka tõe n togse, la b sẽn ka kõ ninsaal noor t’a gome’? Yaa tɩ b ra pa  kõ-a sor t’a gom bõn-sõma nins a sẽn yã wã yell ball-ball ye. Bõn-kãens togsgã wakat ra nan pa ta ye. La rũndã-rũndã, b kõo tõnd sor tɩ d tõe n gom n wilg bark nins Wẽnnaam nin-buiidã sẽn zoe n paamdẽ wã.

10. Bõe yĩng tɩ b mi n yet tõnd sɛbã pʋsẽ tɩ yaa wa Wẽnnaam nin-buiidã vɩɩ arzãn pʋgẽ? Wẽnd-doog ning sẽn pa ninsaalb nus n me wã makda bõe?

10 Tõnd sɛbã pʋsẽ, b wae n yetame tɩ yaa wa a Zeova Kaset rãmbã vɩɩ arzãn pʋgẽ. Bõe yĩnga? Yaa t’a Zeova sõng-b lame tɩ b zemsd taab sõma. Rẽ wilgda vẽeneg tɩ yaa bãmb n tũud a Zeova wẽnd-doog ning sẽn pa ninsaalb nus n me wã pʋgẽ. La wẽnd-do-kãng makda bõe? A makda bũmb nins Wẽnnaam sẽn maan tɩ d tõe n tũ-a wã. Yaa a Zeezi Kiris sẽn ki tɩ yɩ maoongã maasem yĩng la a maan bõn-kãense.—Mal. 3:18.

11. Bõe la d paam n maand rũndã-rũndã tɩ yaa zu-zẽkre?

11 Yʋʋmd 1919 wã tɛka, a Zeova kõo ninsaalb sẽn pa zems zãng sore, tɩ b tõe n naag taab n waoog-a ne yam a yembre, la b sõngdẽ tɩ zems-n-taar ning sẽn be b sʋkã pãng paasdẽ. B paamame me n tõe n sõng neb a taab tɩ b wa naag-ba. D sẽn mi woto wã pa noom-d sɩda? La yãmb sõngdame sẽn na yɩl tɩ zems-n-taar kãng paasdẽ bɩ? Y sẽn paam n tõe n sõng n maan dẽ, tɩ tẽngã sẽn yaa a Zeova nao-roagendgã paam ziirã pa noom-y sɩda?

A ZEOVA REMSA A NIN-BUIIDÃ SẼN SIGL TO-TO WÃ

12. Bõe n kɩt tɩ d miẽ tɩ Ezayi 60:17 sẽn yeel bũmb ningã pidsda rũndã-rũndã? (Ges-y sõsgã sɩngrẽ fotã.)

12 No-rɛɛs a Ezayi deng n togsame tɩ bũmb wʋsg la b na n dems a Zeova siglgã babg ning sẽn be tẽngã zugã pʋgẽ, tɩ lebg sõma n paase. (Karm-y Ezayi 60:17.) Kom-bɩɩsã, la neb nins sẽn sɩng Wẽnnaam tũub tɩ nan pa kaoosã karma sɛb sẽn gomd bũmb kẽer b sẽn dems yelle, wall b wʋmame tɩ neb gomd rẽ yelle. La d tẽed-n-taas kẽer n paam zu-noog n zĩnd toeen-kãens sasa. Nin-kãens kɩsa sɩd tɩ Wẽnnaam kɩtame t’a Zeezi sẽn yaa d Rĩmã lʋɩ a siglgã taoore, n wilgd-a sore. B sã n gomd rẽ yell tɩ d kelgdẽ, paasda tõnd me tẽebã pãnga, tɩ d maneg n kɩs a Zeova sɩda.

13. Yɩɩn-sõamyã 48:13-15 sẽn yeel bũmb ningã kɩtame tɩ d segd n maan bõe?

13 D sẽn sɩng a Zeova tũubã kaoosame tɩ pa kaoos me, d fãa segd n gomda a Zeova siglgã yell ne nebã. Rũndã-rũndã nebã sẽn yaa pʋ-lik rãmb la b pa nong taabã, d sã n get a Zeova nin-buiidã sẽn zemsd taab hal tɩ yaa wa b vɩɩ arzãn pʋgẽ wã, d tõe n yeelame tɩ yaa yel-solemde. Bõn-sõma wʋsg la d mi a Zeova siglgã b sẽn boond tɩ “Sɩyõ” wã zugu. D segd n togsda “zamaan ning sẽn watã” bõn-kãense, la bark nins d sẽn paamd Wẽnnaam tũudmã pʋgẽ wã.—Karm-y Yɩɩn-sõamyã 48:13-15.

14, 15. Yʋʋmd 1970 soabã loogr poore, bõe la b toeem a Zeova siglgã pʋgẽ, la wãn to la rẽ nafd siglgã nebã?

14 D tẽed-n-taas nins sẽn kʋʋlã wʋsg paam n yãa toeems buud toor-toor sẽn zĩnd a Zeova siglgã babg ning sẽn be tẽngã zugã pʋgẽ. Wala makre, tiging fãa pʋgẽ, ra yaa kãsem-soab a ye la b yãkd t’a lʋɩt taoore, tɩ rũndã-rũndã yaa kãsem-dãmb sulli. Filiyall fãa ra tara a taoor lʋɩta. La rũndã-rũndã, yaa taoor lʋɩtb sull n get filiyall fãa yelle. Sosiete Wats Tawa ra tara perzidã, tɩ yaa yẽ n get koɛɛgã mooneg yell dũniyã gill zugu. La rũndã-rũndã, yaa Siglgã taoor lʋɩtb Sull n maand rẽ. Yaa sɩd tɩ b ra yãkda saam-biis tɩ b sõngd sẽn lʋɩt-b taoorã. La tiging fãa pʋgẽ, filiyall fãa pʋgẽ, la tõnd biru-kãsengã pʋgẽ, yaa nin-yɛng n da yãkd yam nebã fãa yĩnga. Yɩɩ yʋʋmd 1970 soabã loogr poor la b toeem tɩ lebg kãsem-dãmb sull n dɩkd sard  tiging fãa pʋgẽ, filiyall fãa pʋgẽ, la tõnd biru-kãsengã pʋgẽ.

15 Toeen-kãensã nafa a Zeova siglgã nebã. Bala, yaa b sẽn wʋm Biiblã goamã võor sõma wã n kɩt tɩ b maan woto. Sẽn paase, sẽn lebg kãsem-dãmb sull n dɩkd sard nebã fãa yĩng n pa leb n yaa nin-yɛngã, kɩtame tɩ nin-kãensã fãa zʋg-sõma wã nafd a Zeova siglgã nebã. Sɩd me, kãsem-dãmbã yaa kũun Wẽnnaam sẽn kõ tõndo.—Efɛ. 4:8, MN; Yel. 24:6.

A Zeova sõngda nebã zĩig fãa tɩ b tõe n paam a saglsã tɩ naf-ba (Ges-y sull 16, 17)

16, 17. Bũmb nins b sẽn toeem yʋʋmã noorã sʋka, bʋg n noom yãmba, la bõe yĩnga?

16 Tẽeg-y tõnd sɛbã yell me. Yʋʋmã noorã, b maneg-b lame tɩ b yaa neeba, la b toeem b sẽn gomd bũmb nins yellã me. Sẽn paase, d toeema d sẽn pʋɩt-b to-to wã. D sẽn moond koɛɛgã ne sɛb sẽn yaa neeba, la sẽn tar sagls sẽn sõngd nebã pa noom-d sɩda? Tags-y tõnd sẽn tũnugd ne te-paalã me n moond koɛɛgã yelle. Wala makre, sit wɛɛb jw.org maasem yĩnga, koe-noogã tata neb wʋsgo, tɩ wilgdẽ t’a Zeova nonga nebã, la t’a ratame tɩ b sẽn be zĩig ning fãa bɩ b tõe n paam a saglsã tɩ naf-ba.

17 Bũmb a to sẽn noom tõnd yaa b sẽn toeem tigissã sẽn maand to-to wã, tɩ d tõe n paam sẽk n zãms Biiblã d ye wall ne d zakã rãmbã. Sẽn paase, d sũur nooma ne b sẽn toeeme d tigis-kãsemsã sẽn maand to-to wã. Yʋʋmd fãa, d neeme tɩ b noosmã paasdame. Sãmbg sẽn kae, d sũur nooma ne zãmsg nins d sẽn paamd siglgã lekoll toor-toorã maasem yĩngã me. D sã n tags toeen-kãensã fãa yelle, d bãngda vẽeneg t’a Zeova wilgda a nin-buiidã sore, la t’a ratame tɩ b paam bark wʋsg a tũudmã pʋgẽ, tɩ yaa wa b zoe n bee arzãn pʋgẽ.

 TÕND NED KAM FÃA SẼN SEGD N MAANEGA

18, 19. Bõe la d tõe n maan n sõng tɩ neb wʋsg paam bark Wẽnnaam tũudmã pʋgẽ?

18 A Zeova sẽn kõ tõnd sor tɩ d tõe n sõng tɩ neb wʋsg paam bark a tũudmã pʋgẽ wã yaa zu-zẽkre. La wãn to la d tõe n maan dẽ? Yaa d sẽn na n moond Rĩungã koɛɛgã ne yẽesem, n sõngd nebã sẽn na yɩl tɩ b lebg a Zeezi karen-biisi. D sã n sõng ned t’a wa tõog n dɩk a meng n kõ Wẽnnaam fãa, d sõngame tɩ neb nins sẽn paamd bark Wẽnnaam tũudmã pʋgẽ wã sõor paase.—Eza. 26:15; 54:2.

19 Bũmb a to d sẽn segd n maan yaa d sẽn na n bɩɩsd zʋg-sõma, n manegd n dɩkd Kirisã togs-n-taare. Rẽ na n kɩtame tɩ yɩng rãmbã neẽ tɩ sẽn tũud-b a Zeova wã paamda bark wʋsgo. Naoor wʋsgo, pa tõnd sẽn mi Biiblã sẽn yet bũmb ningã la ned na n yã n yãk yam n wa a Zeova siglgã pʋgẽ, n wa rɩk a meng n kõ a Zeova n lebg kiris-ned ye. Wae n yaa tõnd pʋ-peelmã, n paas laafɩ sẽn be d sʋkã n noom nebã n yɩɩda.

Y tõe n sõngame tɩ neb nins sẽn paamd bark Wẽnnaam tũudmã pʋgẽ wã sõor paase (Ges-y sull 18, 19

20. Yel-bũn 14:35 sẽn yeel bũmb ningã kɩtame tɩ d rat n maan bõe?

20 A Zeova ne a Zeezi sã n get tõnd sẽn zemsd taab hal tɩ yaa wa d vɩɩ arzãn pʋgẽ wã, b sũy yaa noogo. D sẽn sõngd sẽn na yɩl tɩ ket n yaa wa d vɩɩ arzãn pʋgẽ wã kõt-d-la sũ-noogo. La sũ-noog sẽn yɩɩd rẽ la d na n paam ka la bilfu. D sã n wa naag taab n tʋmdẽ sẽn na yɩl tɩ tẽngã tõr lebg arzãna, d na n paama sũ-no-kãsenga. Bɩ d ra tol n yĩm Yel-bũn 14:35 sẽn yeel bũmb ningã ye. Sebr Sõng pʋgẽ, vɛrse-kãng yeta woto: “Dĩm sẽn nong yaa sõgen sẽn tar yam.” Bɩ d wilg tɩ d tara yam, n sõngdẽ tɩ zems-n-taar kell n zĩnd a Zeova nin-buiidã sʋka.