GŨUSG GASGÃ Sẽoogo 2015 | Y sẽn tõe n boog y yɩɩrã to-to

Neb milyõ-rãmb n segd zu-loe-kãsemse, la ne rẽ fãa, b kẽer pa maand yɩɩr wʋsg ye. Bõe n sõng-ba?

EN COUVERTURE

Nebã maanda yɩɩr zĩig zãnga!

Logtoɛɛmb n vaees n mik tɩ ned sã n maand yɩɩr wakat fãa, tõe n kʋʋga a yõore. Bõe la y tõe n maan tɩ y yɩɩrã booge?

EN COUVERTURE

Y sã n maanda yɩɩr ligd zu-loees poorẽ

Rao a ye n tõog n ges a zak rãmb yelle, baa rɩɩbã ligd sẽn wa dʋg wʋsgã.

EN COUVERTURE

Y sã n maanda yɩɩr zakã pʋgẽ zu-loees poorẽ

Pag sẽn gomd a sɩdã sẽn zãmb-a n kao b kãadem yelle, la a tẽebã sẽn sõng-a to-to t’a boog a yɩɩrã me yelle.

EN COUVERTURE

Y sã n maanda yɩɩr rabeem yĩnga

Y sã n maanda yɩɩr zabã poorẽ, bi-be-tʋʋmã, tẽn-gãongã la pemsmã rẽgengã, la bã-longdsã poorẽ, bõe n tõe n sõng-y-yã?

Yãmb ra miime bɩ?

Wãn to la b ra tar neer n werd zom pĩnd wẽndẽ? Biiblã sã n yeel tɩ ned ‘bee a to nengẽ,’ tõe n dat n yeelame tɩ bõe?

D sõng tɩ neb wʋsg paam bark a Zeova tũudmã pʋgẽ

B sã n yeel tɩ yaa wa tõnd zoe n bee arzãnã pʋgẽ, la b yeel tɩ tõnd tũuda a Zeova wẽnd-doog ning sẽn pa ninsaalb nus n me wã pʋgẽ, yaa bõn-yɛng yell la b gomd bɩ? “Paraadi” ning a Poll sẽn yã wã yaa bõe?

“Yãmb fãagrã kolgame”!

To-kãsengã sɩngr poore, koe-bʋg la kiris-neb hakɩɩkã na n moone? Wakat kãnga, sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã yɛl na n yɩɩ wãna?

Wilg-y tɩ y bee Wẽnnaam Rĩungã poorẽ

Bõe la kiris-nebã tõe n maan tɩ sõng-b tɩ b kell n zĩnd a Zeova la a Rĩungã poorẽ?

Rĩungã roog yaa zĩig d sẽn segd taab n waoogd Wẽnnaam

Wãn to la d tõe n wilg tɩ d nanda zĩis nins d sẽn tigimd taab n waoogd a Zeova wã? Wãn to la d maand n paamd ligd n met Rĩung roto, la d manesd kẽere?

Sogsg Biiblã sẽn leokde

Tʋʋm-wẽnsã na n wa saame bɩ?

Sõss a taaba

Mam sã n pʋʋs Wẽnnaam, a na n sõng-m lame bɩ?

Wẽnnaam toog sɩd bee ne tõnd zu-loeesã bɩ?