Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Wilg-y tɩ y sɩd rata bũmb nins a Zezi sẽn yeel tɩ d pʋʋs n kosã: Pipi babgo

Wilg-y tɩ y sɩd rata bũmb nins a Zezi sẽn yeel tɩ d pʋʋs n kosã: Pipi babgo

“Tɩ yãmb yʋʋr yɩ ne waoogre.”—MAT. 6:9.

1. Wãn to la d tõe n tik a Zezi goam nins sẽn be Matɩe 6:9-13 n moon koɛɛgã?

NEB wʋsg mii goam nins a Zezi sẽn yeel n wilg a karen-biisã b sẽn segd n pʋʋs to-to wã. Gom-kãens bee Matɩe 6:9-13. D sã n wa moond koɛɛgã, d mi n karemda vɛrse-kãens sẽn na yɩl n sõng nebã tɩ b bãng tɩ Wẽnnaam Rĩungã yaa goosneema sɩd-sɩda, la t’a na n kɩtame tɩ tẽngã lebg arzãna. D mi n tikda a sẽn yeel tɩ d kos tɩ Wẽnnaam ‘yʋʋr yɩ ne waoogrã’ me zugu, n wilgd nebã tɩ Wẽnnaam tara yʋʋre, la tɩ d segd n waooga yʋ-kãnga.—Mat. 6:9.

2. Bõe n wilg t’a Zezi pa rat tɩ d rɩk pʋʋsg ne zug n pʋʋsd n yɩlemdẽ?

2 Rẽ yĩnga, a Zezi ra ratame tɩ d sã n wa pʋʋsdẽ fãa bɩ d togsd gom-kãensã ne zug wa wẽnd-dot kẽer neb sẽn maandã bɩ? Ayo. Nand t’a wilg a karen-biisã b sẽn segd n pʋʋs to-to wã, a yeel-b lame tɩ b sã n pʋʋsdẽ bɩ b ra “gom n leb n gom gom-vɩɩd” ye. (Mat. 6:7) Daar a to me, a leb n wilga a karen-biisã b sẽn segd n pʋʋs to-to. La so-kãnga, a sẽn togs goam  ninsã pa yembr zãng ne pipi soabã ye. (Luk 11:1-4) Rẽnd a Zezi sẽn yeel bũmb ninsã yaa sẽn na n sõng tõnd tɩ d bãng bũmb toor-toor d sẽn tõe n kos d sẽn wat n pʋʋsdẽ, la sẽn na yɩl tɩ d bãng sẽn tar yõod n yɩɩda.

3. D sã n wa gomd pʋʋsg ning a Zezi sẽn wilg a karen-biisã yelle, sogs-bʋs la d tõe n sok d mense?

3 Sõs-kãngã la sẽn pʋgd-a wã pʋgẽ, d na n bao n wʋma a Zezi sẽn yeel bũmb ning n wilg a karen-biisã b sẽn tõe n pʋʋs to-to wã võor sõma. D sã n wa gomd rẽ yelle, yɩta sõma tɩ d ned kam fãa sok a meng woto: ‘Bõe la m tõe n maan t’a Zezi sẽn yeel bũmb ningã naf maam pʋʋsgã wɛɛngẽ? La sẽn tar yõod n yɩɩda, mam wilgdame tɩ m sɩd rata bũmb nins a Zezi sẽn yeel tɩ d pʋʋs n kosã bɩ?’

TÕND BA SẼN BE SAASẼ

4. A Zezi sẽn wilg tɩ d sã n wa pʋʋsdẽ bɩ d yeel tɩ “tõnd Ba” wã wilgda bõe? Bõe yĩng tɩ sẽn saagd-b n na n wa vɩɩmd tẽngã zugã tõe n bool a Zeova tɩ b Ba?

4 A Zezi yeelame tɩ d sã n wa pʋʋsdẽ bɩ d yeel tɩ “tõnd Ba.” Rẽ wilgdame tɩ neb nins sẽn tũud a Zeova wã fãa yaa ba-biis sẽn nong taaba. (1 Pɩɛ. 2:17) Kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeeb n na n tɩ vɩɩmd saasẽ wã lebga a Zeova kamba. Rẽnd b sɩd tõe n boola a Zeova tɩ b Ba. (Rom 8:15-17) Kiris-neb nins sẽn saagd n na n wa vɩɩmd tẽngã zug wakat sẽn kõn sa wã me tõe n boola a Zeova tɩ b Ba. Bala, yaa yẽ n naan-ba. Sẽn paase, a geta neb nins sẽn tũud-a wã fãa yell sõma. La b nan pa lebg Wẽnnaam kamb zãng ye. Yaa b sã n wa lebg neb sẽn zems zãnga, t’a Sʋɩtãan mak-b a yaoolem makrã tɩ b kell n sak a Zeova la b na n sɩd lebg a kamba.—Rom 8:21; Wil. 20:7, 8.

5, 6. Bõe la roagdbã tõe n maan tɩ naf b kambã n yɩɩda, la bõe la kambã me segd n maane? (Ges-y sõsgã sɩngrẽ fotã.)

5 Roagdbã sã n sõng b kambã tɩ b bãng t’a Zeova yaa tõnd Ba sẽn be saasẽ, la b sõng-b tɩ b bãng b sẽn tõe n pʋʋs-a to-to, b maand-b-la neer wʋsgo. Afirikdisiid saam-biig sẽn yaa tigims sull yel-gɛt rũndã-rũndã yeelame tɩ bãmb kom-pugli wã rogmã tɛk n tãag b bɩʋʋngo, yʋng fãa yẽ ra pʋʋsda ne-ba, sã n pa wa n mikame t’a toga sore. A paasame tɩ kom-pugli wã mi n yetame tɩ bãmb pa le tẽr bũmb nins a sẽn da yet pʋʋsgã sasa wã ye. La b ket n tẽrame tɩ wakat kãens b sẽn da gomd ne a Zeova wã pa reem wakate, la tɩ b yam da gãeyã bãane. Saam-biigã paasame tɩ kom-pugli wã sẽn wa n bãng goamã, yẽ ra wae n yet-b lame tɩ b zẽk b koees n pʋʋs tɩ yẽ kelg b sẽn yet a Zeova bũmb ninsã. Woto, a tõogd n bãnga b tagsgo, la bũmb ning sẽn pak-bã. Rẽ poore, a bãngda a sẽn na n sõng-b to-to tɩ b mi n paasd goam kẽer a Zezi sẽn yeel a sẽn wa n zãmsd a karen-biisã pʋʋsgã, sẽn na yɩl tɩ b bãng pʋʋsg sõma.

6 Saam-biigã kom-pugli wã kell n yɩ a Zeova zo-rãmb baa b bɩʋʋngã zugẽ. Rũndã-rũndã, b kẽe kãadem tɩ bãmb ne b sɩdbã kẽesd b mens zãng-zãng a Zeova tʋʋmdã pʋgẽ. Bũmb roagdbã sẽn tõe n maan tɩ naf b kambã n yɩɩd yaa b sẽn na n sõng-b tɩ b paam zood sẽn yaa sõma ne a Zeova. La yaa kambã n segd n modg n kell n yɩ a Zeova zo-rãmba. Rẽ baoodame tɩ b nong a Zeova yʋʋrã, la b kɩt t’a paam waoogre.—Yɩɩl 5:12, 13; 91:14.

“TƖ YÃMB YƲƲR YƖ NE WAOOGRE”

7. Bõe n yaa zu-zẽkr n kõ-do, la rẽ baooda bõe maanego?

7 D sẽn paam n mi Wẽnnaam yʋʋrã,  n yaa neb a sẽn tũus a ‘meng yʋʋrã yĩng’ tɩ d yaa a kaset rãmbã yaa zu-zẽkre. (Tʋʋ. 15:14; Ezai 43:10) D pʋʋsda d Ba sẽn be saasẽ wã, n kotẽ t’a ‘yʋʋrã yɩ ne waoogre.’ D leb n pʋʋsda a Zeova n kotẽ t’a sõng-d tɩ d ra wa togs gomd wall d maan bũmb sẽn na n sãam a yʋʋrã ye. D pa rat n yɩ wa pipi kiris-nebã wakatẽ neb kẽere, n pa tũud bũmb nins d sẽn moond n wilgd nebã ye. Tʋm-tʋmd a Poll yeel-b-la woto: “Wẽnnaam yʋʋr paama tʋʋsg bu-zẽms sʋk yãmb yĩnga.”—Rom 2:21-24.

8, 9. Kiba-bʋg n wilgd t’a Zeova sõngda neb nins sẽn dat t’a yʋʋrã paam waoogrã?

8 D maanda d sẽn tõe fãa sẽn na yɩl tɩ Wẽnnaam yʋʋrã paam waoogre. Saam-bi-poak a ye sẽn be Norvɛɛz sɩd n maan kaalem, n bas-a ne bi-ribl sẽn tar yʋʋm a yi. A yeela woto: “Pa yɩ nana ne maam ye. M da pʋʋsda a Zeova daar fãa, wakat fãa la bala, n kot-a t’a sõng-m tɩ m da wa bas tɩ sũ-sãangã kɩt tɩ m yãk yam n maan bũmb n pa reng n tags sõma, wall m kɩɩs a noyã, n kõ a Sʋɩtãan weer t’a paoog-a ye. Mam da ratame t’a Zeova yʋʋrã paam waoogre, la m da rat me tɩ m bi-riblã tõog n yã a ba wã arzãnã pʋgẽ.”—Yel. 27:11.

9 A Zeova leoka saam-bi-poakã pʋʋsg bɩ? N-ye. A ra baooda a tẽed-n-taasã zĩigẽ, tɩ ra kengd a raoodo. Yʋʋm a nu poore, a kẽe kãadem ne kãsem-soaba. A bi-riblã reega lisgu, n tar yʋʋm 20 masã. A yeelame t’a sẽn lebs n kẽ kãadem ne saam-biig ningã sõng-a lame n wub a biigã, hal tɩ noom-a wʋsgo.

10. Bõe la a Zeova na n maan t’a yʋʋrã paam waoogr zãng-zãnga?

10 Bõe la a Zeova na n maan t’a yʋʋrã paam waoogr zãng-zãnga? A na n sãama neb nins sẽn paoogd-a la sẽn pa rat n sak a naamã. (Karm-y Ezekɩɛll 38:22, 23.) Rẽ poore, a na n kɩtame tɩ b sõng neb nins sẽn ketã tɩ b wa lebg neb sẽn zems zãnga. Wakat kãnga, sẽn be-b saasẽ wã ne sẽn be-b tẽngã zugã fãa na n waooga a Zeova yʋʋrã. Rẽ la d Ba sẽn be saasẽ wã na n “yɩ taoor soab bũmb fãa pʋgẽ.”—1 Kor. 15:28, Kãab-paalgã Koe-noogo.

“TƖ YÃMB SOOLEM WA”

11, 12. Yʋʋmd 1876, bõe la a Zeova sõng a nin-buiidã tɩ b bãnge?

11 Nand t’a Zezi rʋ saasẽ, a tʋm-tʋmdbã sok-a-la woto: “Zu-soaba, yãmb na n deega Israyɛll soolmã n kõ-b masã bɩ?” A Zezi sẽn leok a tʋm-tʋmdbã to-to wã wilgame tɩ wakat ra nan pa ta tɩ b tõe n bãng Wẽnnaam Rĩungã Rĩm sẽn na n sɩng a naamã rɩɩb wakat ningã ye. A yeel-b lame tɩ b kell n wɩng ne koɛɛgã moonego. (Karm-y Tʋʋm 1:6-8.) La a paasame tɩ b gũ Wẽnnaam Rĩungã waoongo. Rẽ n so tɩ tʋm-tʋmdbã wakat tɛk n tãag rũndã, kiris-nebã pʋʋsdame tɩ Wẽnnaam Rĩungã wa.

12 Wakat ning a Zezi sẽn na n sɩng naam rɩɩb saasẽ wã sẽn wa n kolgdẽ wã, a Zeova sõnga a nin-buiidã tɩ b bãng sẽn na n yɩ yʋʋmd ninga. Yʋʋmd 1876, a Charles Russell gʋlsa sõsg gom-zug sẽn yaa: “Wakat bʋg la bu-zẽmsã wakat sata?” A wilga sõsgã pʋgẽ tɩ “wakat a yopoe” wã yell no-rɛɛs a Daniɛll sẽn gomã, ne “bu-zẽmsã wakat” yell a Zezi sẽn gomã fãa yaa bõn-yɛnga. Sõsgã wilgame tɩ “wakat a yopoe” wã sẽn yaa ‘bu-zẽmsã wakatã’ ra na n saa yʋʋmd 1914. *Dan. 4:13; Luk 21:24.

13. Bõe n maan yʋʋmd 1914, la yɛlã sẽn yaa to-to yʋʋm-kãng tɛkã wilgda bõe?

 13 Yʋʋmd 1914, zabr n sɩng Erop soolmẽ wã. La tao-tao bala, tẽns a taab n kẽ zabrẽ wã, hal t’a wa lebg dũniyã gill zabre. Zabrã kɩtame tɩ kom zĩnd tẽns wʋsg pʋsẽ. Yʋʋmd 1918 sẽn yaa zabrã saab yʋʋmdã, bã-loangdg n kʋ neb wʋsgo. A sẽn kʋ neb ninsã sõorã yɩɩga sẽn ki-b zabrã sasa wã. Woto, “bãnd ning” a Zezi sẽn togsã sɩnga pidsgu. A ra yeelame t’a karen-biisã sã n wa yã bõn-kãensã bɩ b bãng t’a sɩnga naam dɩɩb saasẽ. (Mat. 24:3-8; Luk 21:10, 11) Bũmb wʋsg n wilgd tɩ yɩɩ yʋʋmd 1914 la b kõ a Zezi Kirist maanfo, t’a na n zab ne a bɛɛbã n tõog b fãa. (Wil. 6:2) A zaba ne a Sʋɩtãan la a zĩn-dãmbã, n dig-b tɩ b sig tẽngã zugu. Wakat kãng tɛka, bãngr-gomdã sẽn yeel bũmb ningã sɩnga pidsgu. A yeelame: “Toog bee ne neb nins sẽn be dũniyã zug la ko-kãsengã pʋgẽ wã. Tɩ bõe, Sʋɩtãanã sigame n wa yãmb nengẽ, la a sũ-puugrã yaa kãsenga, a sẽn bãng t’a wakat yaa bilfã yĩnga.”—Wil. 12:7-12.

14. a) Bõe yĩng tɩ d ket n pʋʋsd n kotẽ tɩ Wẽnnaam Rĩungã wa? b) Bõe la d segd n ket n maandẽ?

14 A Zezi sẽn lebg Wẽnnaam Rĩungã Rĩmã tɛka, yel-beed toor-toor n maand dũniyã zugu. Bãngr-gomd ning sẽn be Wilgr 12:7-12 sõngda tõnd tɩ d bãng bũmb ning sẽn kɩt tɩ yaa woto wã. Baa a Zezi sẽn dɩt naam saasẽ wã, a Sʋɩtãan n ket n yaa dũniyã naabã. La ka la bilfu, a Zezi na n zaba ne a bɛɛbã, n tõog b fãa, la a kɩt tɩ wẽnemã sa tẽngã zugu. La  nand tɩ wakat kãng ta, d na n ket n pʋʋsdame n kotẽ tɩ Wẽnnaam Rĩungã wa, la d moond Rĩungã koɛɛgã ne yẽesem. Rẽ pidsda a Zezi bãngr-gomde. A ra yeelame: “Wẽnnaam soolem koe-no-kãngã na n moona dũniyã tɛk fãa tɩ yɩ kaset buud fãa yĩnga. Dẽ, dũniyã sɛɛb na yaool n ta.”—Mat. 24:14.

‘TƖ YÃMB DAAB MAAN DŨNIYÃ ZUGU’

15, 16. D sã n pʋʋsd n kotẽ tɩ Wẽnnaam daabã maan tẽngã zugu, bõe me la d segd n maane?

15 Na maan yʋʋm 6000 rũndã tɩ Wẽnnaam daabã ra maanda tẽngã zugu. Sɩd me, Wẽnnaam sẽn wa n naan bũmb fãa n sa wã, a yeelame tɩ “yaa sõma wʋsgo.” (Sɩng. 1:31) La a Sʋɩtãan wa n kɩɩsa Wẽnnaam. Rẽ tɛka, neb wʋsg pa sakd n maand Wẽnnaam daab tẽngã zug ye. La rũndã-rũndã, a Zeova Kaset rãmb milyõ a nii la zak n pʋʋsd Wẽnnaam n kotẽ t’a kɩt t’a raabã maan tẽngã zugu. La pa rẽ bal ye. B maanda Wẽnnaam daabã me. B tũuda Wẽnnaam noyã, la b moond Rĩungã koɛɛg ne yẽesem. D sẽn paam n be nin-kãens sʋkã pa noom-d sɩda?

Yãmb sõngda y kambã sẽn na yɩl tɩ b maan Wẽnnaam daabã bɩ? (Ges-y sull 16)

16 Wala makre, saam-bi-poak sẽn tar yʋʋm 80, n deeg lisg yʋʋmd 1948, n da yaa misioneer Afirik soolmẽ wã yeelame tɩ yẽ wae n pʋʋsda a Zeova, n kotẽ t’a sõng koe-moondbã tɩ b tõog n paam pʋ-peelem dãmbã, n sõng-b tɩ b bãng-a tɩ ra wa kẽ n bõog ye. Sẽn paase, a sã n wa rat n moon ned koɛɛgã, a kota a Zeova t’a sõng-a t’a bãng n gom tɩ kẽ a soabã. A pʋʋsda neb nins sẽn zoe n wilg tɩ b rat n bãnga a Zeova wã me yĩnga. A kota a Zeova t’a ges modgr ning koe-moondbã sẽn maand sẽn na yɩl n sõng nin-kãensã, n ning barka. Saam-bi-pog-kãngã sẽn kʋʋlã sõnga neb wʋsg tɩ b lebg a Zeova Kaset rãmba. Sãmbg kae tɩ y mii y tẽed-n-taas sẽn kʋʋle, n ket n maand a Zeova raabã ne yẽesem.—Karm-y Filip rãmb 2:17.

17. Yãmb tagsg yaa wãn ne bũmb nins a Zeova sẽn na n maan ninsaalbã yĩngã?

17 D na n ket n pʋʋsdame n kotẽ tɩ Wẽnnaam kɩt t’a raabã maan tẽngã zugu, hal n tãag wakat ning a sẽn na n sãam a bɛɛbã fãa wã. Rẽ poore, tẽngã na n lebga arzãna. Neb milyaar-dãmb n na n vʋʋge. A Zezi yeelame: “Bɩ yãmb da yɛɛs ne yãoã ye. Tɩ bõe, wakat watame tɩ fãa sẽn be yaad pʋsẽ na n wʋm [mam] koɛɛg n yi.” (Zã 5:28, 29) Na n sɩd yɩɩ sũ-noog wakate, bala, d na n le n yãa d nin-nongds nins sẽn maan kaalmã. Wẽnnaam ‘na n yẽesa nintãmã fãa t’a ra le zĩnd tõnd ninẽ ye.’ (Wil. 21:4) Neb nins sẽn na n vʋʋgã sʋka, wʋsg na n yɩɩ neb sẽn ki n pa paam n bãng Wẽnnaam a Zeova la a Bi-riblã ye. D sã n wa paam n na n sõng nin-kãens ‘sẽn pa tɩrsã’ tɩ b bãng Wẽnnaam daabã n tõog n paam “vɩɩm sẽn ka sɛtã,” na n yɩɩ sũ-noog tɛkẽ!—Tʋʋ. 24:15, MN; Zã 17:3.

18. Bõe la ninsaalbã rat ne b sũur fãa?

18 Wẽnnaam Rĩungã sã n wa, a na n kɩtame t’a yʋʋrã paam waoogre, la a kɩt tɩ malɛgsã la ninsaalbã fãa naag taab n sak-a. Vẽenega, Wẽnnaam sã n wa leok d pʋʋsgã, n pids pipi bũmb a tãab nins a Zezi sẽn yeel tɩ d kosã, ninsaalbã na n paama bũmb nins b sẽn dat ne b sũur fãa wã. La bũmb a taab me la a Zezi yeel tɩ d kose. Sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ, d na n goma bõn-kãens yelle.

^ sull 12 Y sã n dat n bãng bũmb ning sẽn kɩt tɩ d kɩs sɩd tɩ bãngr-gom-kãensã pidsa yʋʋmd 1914, bɩ y ges Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã neng 215-218.