Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SEBRÃ GOM-ZUG SÕSGÃ | DŨNIYÃ SƐƐB KOLGAME BƖ?

Dũniyã sɛɛbã kolgame bɩ?

Dũniyã sɛɛbã kolgame bɩ?

Wẽnnaam na n basa ninsaalbã tɩ b ket n so b mens n tar b nanambse, la b maand bũmb toor-toor n wãad b mens bɩ? Ayo. Sõsg ning sẽn loogã wilgame tɩ Wẽnnaam na n kɩtame tɩ naongã la wẽgbã sẽn sɩng n beẽ wã sa. Tẽngã la ninsaalbã Naandã ratame tɩ d bãng tɩ wakat ning a sẽn na n sãam dũni-kãnga wã kolgame. Bõe la a maan sẽn na yɩl n sõng tõnd zĩ-kãng wɛɛngẽ?

D rɩk makre: Yãmb sã n segd n kẽng zĩig y sẽn pa mi, y tõe n kosa ned sẽn mi zĩigã sõma t’a bilg-y sorã. A na n wilga yãmb bũmb kẽer sẽn be sorã noore, tɩ y tõe n bãng y sẽn segd n gõdg zĩig ninga. Y sã n dɩk sorã n yãt bũmb nins a sẽn wilg yãmbã, y na n kɩsa sɩd tɩ y kolgda y sẽn datẽ wã. Woto me, Wẽnnaam tũnuga ne a Gomdã, n wilg bũmb kẽer sẽn na n zĩnd dũniyã sɛɛb wakate. D sã n yãt bõn-kãense, d na n maneg n kɩsa sɩd tɩ dũniyã sɛɛb kolgdame.

Biiblã wilgame tɩ yaoolem wakatã, dũniyã yɛl na n kell n talla zẽneb hal n wa tãag sɛɛbã. Bũmb toor-toor n na n naag taab n zĩnd yaoolem wakatã, tɩ wakat kãng yɩ toor fasɩ. Ad bũmb nins Biiblã sẽn yeelã kẽere:

1. DŨNIYÃ NA N PIDA NE ZU-LOEESE Bãngr-gomd ning sẽn be Matɩe sak 24 togsa bũmb toor-toor sẽn na n zĩnd dũniyã zugu. Bõn-kãens sã n wa beẽ, wilgdame tɩ yaa “dũniyã sɛɛb wakate.” (Matɩe 24:3, 14) Bõn-kãens yaa zaba, kom, tẽn-digimdg sẽn na n zĩnd zĩig-zĩiga, wẽngã sẽn na n lebg wʋsgo, neb wʋsg sẽn pa na n le nong taaba, la tũudmã taoor dãmb sẽn na n maand sɩlem n belgd nebã. (Matɩe 24:6-26) Yaa sɩd tɩ pĩnd wẽndẽ, yel-kãensã ra mi n zĩndame. La bãngr-gomdã wilgame tɩ dũniyã sɛɛb sã n wa kolge, b fãa na n naaga taab n zĩnd wakat-yɛnga. La pa rẽ bal ye. Bũmb a taab me n na n maane, tɩ wilg tɩ yaoolem wakatã sɩngame.

2. NEBÃ NA N TALLA ZƲG-WẼNSE Biiblã wilgame tɩ yaoolem wakatã, rat n yeel tɩ dũniyã sɛɛb sã n wa kolge, nebã na n talla zʋg-wẽnse. A yeela woto: “Nebã na n yɩɩ beed dãmba, ligd noangdba, wilg-m-mens rãmba, tɩtaam dãmba, Wẽnnaam tʋʋsdba, ba-rãmb la ma-rãmb kɩɩsdba, zɩ-beoog rãmba, nin-zaalse, neb sẽn ka tar nimbãan-zoeere, la sũ-to-neba, tẽn-kãn-neba, neb sẽn ka tar yõk-m-menga, pʋto-rãmba, nin-sõamyã kisgdba, zãmb dãmba, neb sẽn ka gũusda, la wuk-m-mens rãmb sẽn nong dũniyã sũ-noog n yɩɩd Wẽnnaam.” (2 Tɩmote 3:1-4) Yaa sɩd tɩ zʋg-kãensã sɩng n beeme, la yaa yaoolem wakatã la b na n paam pãng wʋsgo, hal tɩ b yeel tɩ yaa toog wakate. Yãmb pa ne tɩ neb wʋsg tara zʋg-wẽn-kãens sɩda?

3. NEBÃ NA N SÃAMDA TẼNGÃ Biiblã yeelame tɩ Wẽnnaam “na n sãama neb nins sẽn sãamd dũniyã.” (Wilgri 11:18) Bõe la nebã maand n sãamd tẽngã? Biiblã yeelame t’a Nowe wakatẽ wã me, ninsaalbã sãama tẽngã. A yeela woto: “Wẽnd mikame tɩ tẽnga sãamame, tɩ zamaana lebg pãn-tõog zamaana. Wẽnd gesame la b yãeeme tɩ tẽnga sãamame.” Yaa rẽ la Wẽnnaam sẽn yãk yam n sãam nin-wẽnsã. (Sɩngre 6:11-13, Sebr Sõngo) Rũndã-rũndã, y pa ne tɩ dũniyã nebã maanda taab pãng sɩda? Sẽn paase, ninsaalbã bãngrã paasa wʋsgo, tɩ b tõog n maan zab-teed sẽn tõe n sãam tẽngã tõre, n kʋ ninsaalbã fãa. La bũmb a taab me la b maand n sãamd tẽngã. B sẽn maand yaar tẽngã zugã kɩtame tɩ  pemsmã la koomã rẽgemdẽ, tɩ rũmsã la tɩɩsã me kiidẽ.

Y sã n tags n gese, y mikdame tɩ pĩndã, ninsaalbã ra pa tõe n sãam tẽngã wa rũndã ye. B tara zab-te-wẽns masã, la b sãamd tẽn-gãongã. Ninsaalbã bãngrã paasda tao-tao te-paallã yiisg wɛɛngẽ. Wõnda rẽ kɩtame tɩ b pa mi yɛl nins te-paalã sẽn tõe n wa ne wã, wall b sã n miẽ me, b pa tar b tɩɩm ye. Zu-noogo, Wẽnnaam pa na n bas tẽngã ninsaalbã nugẽ ye. A na n sãama neb nins sẽn sãamd tẽngã, tɩ b pa tõog n sãam-a zãng ye. Yaa Wẽnnaam meng n pʋlem woto.

4. B NA N MOONA KOƐƐGÃ DŨNIYÃ GILL ZUGU Bũmb a to n na n maan n wilg tɩ dũniyã sɛɛb kolgame. Yaa tʋʋmd la b na n tʋm ne yẽesem, hal t’a pa tall mak-n-taag ye. Biiblã yeela woto: “Wẽnnaam soolem koe-no-kãngã na n moona dũniyã tɛk fãa tɩ yɩ kaset buud fãa yĩnga. Dẽ, dũniyã sɛɛb na yaool n ta.” (Matɩe 24:14) Yaa sɩd tɩ pĩnda, neb n moon koɛɛga. La yaoolem wakatã koe-moonegã na n yɩɩ toor fasɩ. Yaoolem wakatã sasa, yaa ‘Wẽnnaam soolem koe-noogã’ la b na n moone. Tũudum n be, t’a nebã moond Wẽnnaam Rĩungã koe-noogã. Pa neb sẽn moond yãmb babgẽ wã bal ye. B moonda koe-no-kãngã “dũniyã tɛk fãa tɩ yɩ kaset buud fãa yĩnga.” Yãmb mii tũudum kãng bɩ?

B moonda koe-noogã dũniyã gill zugu, buud-goam kobs pʋsẽ

Sit wɛɛb n be n gomd ‘Wẽnnaam soolem koe-no-kãng’ yell sõma. Yaa www.jw.org. A pʋgẽ wã, d yãta sɛb sẽn gomd koe-noogã yelle, ne buud-goam 700 la zaka. Yãmb mii bũmb a to nebã sẽn maan sẽn na yɩl tɩ Wẽnnaam Rĩungã koe-noogã ta zĩig fãa woto sɩda? Yʋʋm wʋsg sẽn deng ẽntɛrnetã, a Zeova Kaset rãmbã ra sɩng n moonda Rĩungã koe-noogã ne yẽesem, tɩ neb wʋsg mi-b rẽ yĩnga. Wala makre, yʋʋmd 1939 wã tɛka, Gũusg Gasg fãa zugu, b gʋlsda woto: “Moonda a Zeova Rĩungã.” Sebr a ye sẽn gomd tũudmã yell yeelame tɩ wõnda a Zeova Kaset rãmbã sẽn moond koɛɛgã zĩig zãng la ne yẽesem to-to wã pa tar mak-n-taag ye. Koɛɛgã sẽn moond woto wã wilgdame tɩ ka la bilfu, Wẽnnaam Rĩungã na n sãama dũni-kãngã.

MASÃ SƖD YAA DŨNIYÃ YAOOLEM WAKATE

Yãmb pa ne tɩ Biiblã sẽn yet bũmb ning yaoolem wakatã wɛɛngẽ tɩ d gom rẽ yell sõs-kãngã pʋgẽ wã bee rũndã-rũndã sɩda? Na maan  yʋʋm koabg la zak masã, Gũusg Gasgã taasda a karemdbã kibay sẽn wilgd yɛlã sẽn yaa to-to dũniyã gill zugã, sẽn na yɩl tɩ b bãng tɩ dũniyã sɛɛb kolgdame. La neb n ket n pa tẽed ye. B yetame tɩ d pa tõe n kɩs sɩd ne kibay nins kiba-kɩtbã la bãngdbã sẽn kõtã ye. B yetame me tɩ yaa kibayã sẽn tõe n ta zĩig zãng masã wã n kɩt tɩ wõnd yɛlã zẽname n yɩɩd pĩndã. La bũmb wʋsg n wilgd tɩ tõnd wakatã n sɩd yaa yaoolem wakatã.

Bãngdb kẽer yetame tɩ bãmb tagsdame tɩ pa na n kaoos la yɛlã toeem tẽngã zug ye. Wala makre, yʋʋmd 2014, siãnsã bãngdb n gʋls sebr n wilg bũmb toor-toor sẽn be n tõe n kʋ ninsaalb wʋsgo. B yeelame tɩ d sã n maag d yĩng n tags bõn-kãens yelle, d tõe n yeelame tɩ bãngdbã sẽn tõog n maan teed ninsã tõe n yɩɩ sabab tɩ ninsaalbã menem tẽngã zugu. Neb nins sẽn kɩs sɩd tɩ dũni-kãngã ta a yaoolem wakatã sõor tara paasgo. Sẽn yiisd-b Gũusg Gasgã, n paas a karemdbã wʋsg kɩsa sɩd tɩ tõnd wakatã pa wõnd a taaba, la tɩ dũniyã sɛɛb kolgame. La y pa segd n yɛɛs beoog ye. Bõe yĩnga? Bala, y tõe n wa paam n põsa sãoongã sasa.