Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb ne a Zeova zoodã tara pãng bɩ?

Yãmb ne a Zeova zoodã tara pãng bɩ?

“Bɩ y kolg Wẽnnaam, la bãmb na kolg yãmba.”—ZAK 4:8.

1. Bõe yĩng tɩ d segd n modg tɩ tõnd ne a Zeova zoodã kell n tall pãnga?

YÃMB rɩka y meng n kõ a Zeova n yaa a Kaset soab bɩ? Sã n yaa rẽ, y tara bũmb sẽn tar yõod wʋsgo. Y paam n yaa a Zeova zoa. La bũmb toor-toor n be dũni-kãngã pʋgẽ n tõe n sãam tõnd ne a Zeova zoodã. Tõnd mensã pãn-komsmã me tõe n sãama zoodã. Rẽnd tõnd fãa segd n maoo wʋsg tɩ tõnd ne a Zeova zoodã kell n tall pãnga.

2. Bõe la d tõe n maan n paas tõnd ne a Zeova zoodã pãnga?

2 Y kɩsa sɩd tɩ y yaa a Zeova zoa bɩ? Y rat n paasa yãmb ne a Zeova zoodã pãng bɩ? Zak 4:8 yeela woto: “Bɩ y kolg Wẽnnaam, la bãmb na kolg yãmba.” Y sã n maand bũmb nins y sẽn segd n maan tɩ yãmb ne Wẽnnaam zoodã pãng paasã, yẽ me na n sõng-y lame tɩ y zoodã pãng sɩd paase. Y sã n ket n maand bõn-kãense, y na n maneg n kɩsa sɩd tɩ y yaa a Zeova zoa, tɩ y zoodã pãng paasdẽ. Y wat n kɩsa a Zeova sɩd wa a Zezi. A ra yeelame tɩ ‘sẽn tʋm-a yẽ wã yaa sɩd soaba,’ la tɩ ‘yẽ mii bãmba.’ (Zã 7:28, 29) La bõe la y  segd n maan tɩ yãmb ne a Zeova zoodã pãng paase?

Wãn to la y tõe n gom ne Wẽnnaam la y kelg-a? (Ges-y sull a 3)

3. Bõe la d tõe n maan n gom ne a Zeova, la wãn to la d tõe n kelg-a?

3 Y sã n dat tɩ yãmb ne a Zeova zoodã pãng paasdẽ, y segd n gomda ne-a, la y kelgd-a. La wãn to la y tõe n maan dẽ? D rɩk makr ne yãmb sẽn na n tar zoa sẽn be tẽng sẽn zãr ne yãmb sẽn beẽ wã. Bõe la y tõe n maane? Y na n gʋlsda taab lɛta, la y boond taab telefõnnẽ. Y sã n pʋʋsd a Zeova wakat fãa, y gomda ne-a. (Karm-y Yɩɩl Sõamyã 142:3.) La wãn to la y tõe n kelg-a? Yaa y sẽn na n karemd Biiblã sẽn yaa a Gomdã, la y bʋgsd y sẽn karemdã zugu. (Karm-y Ezai 30:20, 21.) Y sã n gomd ne a Zeova la y kelgd-a, tõe n sõngame tɩ yãmb ne yẽ zoodã pãng paase, tɩ y kɩs sɩd t’a yaa y zoa. Wãn to? D na n goma rẽ yell masã.

Y SÃ N WA KAREMD BIIBLÃ, Y KELGDA A ZEOVA

4, 5. Y sã n wa karemd Biiblã, wãn to la a Zeova gomd ne-yã? Rɩk-y makre.

4 Sãmbg sẽn kae, y kɩsa sɩd tɩ Biiblã koees yaa ninsaalbã fãa yĩnga. La rẽ yĩnga Biiblã sẽn yet bũmb ningã tõe n sõnga yãmba, tɩ y paas yãmb ne a Zeova zoodã pãng bɩ? N-ye. La bõe la y segd n maane? Karemd-y Biiblã daar fãa la y bʋgsd bũmb ning y sẽn karemdã zugu. Y sã n wa maand rẽ bɩ y gũus n ges y sã n sɩd tũuda saglsã, la y sẽn tõe n maan to-to n maneg n tũ-ba. Y sã n maand woto, y kelgda a Zeova. Rẽ na n kɩtame tɩ y zoodã pãng paase.—Heb. 4:12; Zak 1:23-25.

5 D rɩk makr ne y sẽn na n karem Matɩe 6:19, 20. Be, a Zezi yeela woto: ‘Bɩ y ra bĩng y paoong dũniyã ka ye.’ Y sã n bʋgs gom-kãensã zug n mik tɩ y zoe n maanda y sẽn tõe fãa Wẽnnaam Rĩungã yĩnga, y sũur na n noomame, bala y miime tɩ y tata a Zeova yam. La y sã n mik tɩ y segd n basa bũmb kẽer baoob sẽn na yɩl n maneg n tʋm Wẽnnaam tʋʋmdã, yaa wa a Zeova sẽn wilgd-y bũmb yãmb sẽn tõe n maneg tɩ yãmb ne yẽ zoodã pãng paase.

6, 7. a) Bõe yĩng tɩ d sã n karemd Biiblã bɩ tõnd ne a Zeova zoodã pãng paasdẽ? b) D sã n wa karemd Biiblã, segd n yɩɩ bõe yĩnga?

6 D sã n karemd Biiblã, d bãngda d sẽn tõe n maneg n tũ a Zeova sõma to-to. Sẽn paase, d bãngda bõn-sõma nins a  sẽn maan tõnd yĩnga, la a sẽn yaa Wẽnnaam ning buudã me, tɩ rẽ na n kɩt tɩ d maneg n nong-a. La d sã n nong-a, yẽ me na n nonga tõndo, tɩ d zoodã pãng paasdẽ.—Karm-y 1 Korẽnt dãmb 8:3.

7 La d sã n dat tɩ d Biiblã karengã paas tõnd ne a Zeova zoodã pãnga, d segd n karma ne yam-sõngo. Zã 17:3 yetame: ‘Vɩɩm sẽn ka sɛtã yaa woto, tɩ bãmb na bãng yãmb sẽn yaa sɩd Wẽnnaam sẽn ka to, la a Zezi Kirist yãmb sẽn tʋm a soabã.’ Rẽnd d sã n karemd Biiblã, pa sẽn na n pids d zug ne bãngr bal ye. Yaa sẽn na yɩl n “bãng” a Zeova sõma.—Karm-y Yikr 33:13; Yɩɩl 25:4.

8. a) Bõe yĩng t’a Zeova sẽn sɩbg rĩm a Azaria wã tõe n sãam neb kẽer sũuri? b) Y sã n mi a Zeova sõma, bõe yĩng tɩ y pa na n sãam y sũur ne bũmb a sẽn maane?

8 Y tõe n wa karma Biiblã kibar sẽn gomd bũmb a Zeova sẽn maan yelle, n pa wʋmd a sẽn maanã võor sõma ye. La y sã n mi a Zeova sõma, y pa na n sãam y sũuri, n tagsdẽ t’a sẽn maanã pa zems ye. Wala makre, y sã n karem 2 Rĩm dãmb 15:1-5, y yãtame tɩ rĩm a Azaria wakatẽ wã, nebã ra pʋʋsda bõn-naandse, n da kʋʋd ‘maand n yõog wisd tẽn-kugã zutu.’ Baa ne rẽ, yẽ mengã “maana sẽn ta Zu-soabã yam.” La kibarã paasame tɩ “Zu-soabã kɩtame tɩ wãood yõk rĩmã,” t’a kell n yɩ wãoor a yõor tɛka. Bõe yĩng t’a Zeova maan woto? B pa togs rẽ kibarã pʋgẽ ye. Woto wã, y na n sãama y sũuri, n tagsdẽ t’a Zeova sẽn sɩbg a Azaria wã pa zems bɩ? Y sã n mi a Zeova sõma, y pa na n sãam y sũur ye. Bala, y miime t’a sã n na n sɩbg neda, a maanda rẽ “ne tɩrlem.” (Zer. 30:11) Rẽnd baa y sã n pa mi bũmb ning sẽn kɩt t’a Zeova sɩbg a Azaria wã, y tõe n kɩsa sɩd t’a sẽn maanã yaa tɩrga.

9. Bõe n kɩt t’a Zeova lob a Azaria wãoodo?

9 La Biiblã zĩig a to la b gomd rĩm a Azaria b sẽn boond me t’a Oziasã yelle. (2 Rĩm 15:7, 32) Yiib Kibay 26:3-5, 16-21 yeelame t’a Ozias “maana sẽn ta Zu-soabã yam,” la tɩ kaoosg zugẽ, “a wuka a meng tɩ wa ne a sãoongo.” Rĩmã kẽe wẽnd-doogẽ wã n na n maan bũmb maan-kʋʋdbã bal sẽn da tar sor n na n maane. Maan-kʋʋdb pis-nii la a ye n yeel-a t’a sẽn dat n maanã pa zemse, n bao n na n gɩdg-a. A Ozias manesem yɩɩ wãna? A wuk-m-mengã kɩtame t’a sũurã yik ne maan-kʋʋdbã. Rẽnd pa lingr la a Zeova sẽn lob-a wãoodã ye.

10. Bõe yĩng tɩ d pa baood tɩ b wilg a Zeova sẽn maan fãa võor vẽenega, tɩ d yaool n tẽ t’a sẽn maanã yaa tɩrga? Bõe la d tõe n maan tɩ kɩt tɩ d kɩs sɩd t’a Zeova sẽn maan fãa yaa tɩrga?

10 Yam bʋg la d tõe n dɩk kiba-kãngã pʋgẽ? Biiblã wilga a Zeova sẽn sɩbg rĩm a Azaria wã võore. La wakat ninga, Biiblã pa wilgd yɛlã vẽeneg ye. Sã n wa yaa woto, y maanda wãna? Y na n sãama y sũuri, n tagsdẽ t’a Zeova sẽn maanã pa zems bɩ, bɩ y na n tẽegame tɩ Biiblã tara kibay wʋsg sẽn wilgd t’a Zeova maanda tɩrg wakat fãa? (Tõo. 32:4) Y sã n bãng a Zeova sõma, y na n maneg n nong-a lame la y kɩs-a sɩda. Woto na n kɩtame tɩ y sã n karem kibar sẽn wilgd bũmb a sẽn maane, y pa na n baoodẽ tɩ b wilg a sẽn maan dẽ wã võor vẽeneg tɩ y yaool n tẽ t’a sẽn maanã yaa tɩrg ye. Y sã n karemd Biiblã la y bʋgsd y sẽn karemdã zugu, y na n kɩsa sɩd  t’a Zeova yaa y zoa, tɩ y zoodã pãng paasdẽ me.—Yɩɩl 77:13, 14.

Y SÃ N WA PƲƲSD A ZEOVA, Y GOMDA NE-A

11-13. Bõe n kɩt tɩ d miẽ t’a Zeova kelgda pʋʋsgo? (Ges-y sõsgã sɩngrẽ fotã.)

11 Pʋʋsgã paasda tõnd ne a Zeova zoodã pãnga. Ne pʋʋsgã maasem, d pẽgd-a lame, n pʋʋsda bark la d kot-a t’a wilg-d sore. (Yɩɩl 32:8) La y sã n dat tɩ yãmb ne a Zeova zoodã tall pãnga, y segd n kɩsa sɩd t’a kelgda pʋʋsgo.

12 Neb kẽer yetame tɩ Wẽnnaam pa kelgd pʋʋsgo, la tɩ pʋʋsg sõngda ned t’a yam gãand bãan bala. B tẽedame tɩ y sã n tar zu-loɛɛg n pʋʋse, rẽ sõngdame tɩ y tags zu-loɛɛgã yelle, n paam a tɩɩmã y toore. Yaa sɩd tɩ y sã n pʋʋse, tõe n sõng-y lame tɩ y tags y zu-loɛɛg yell n paam a tɩɩm. La y sã n wa pʋʋsd a Zeova, y tõe n kɩsa sɩd t’a kelgdame. Bõe yĩnga?

13 Nand t’a Zezi wa tẽngã zugu, a ra bee saasẽ. A yã a Zeova sẽn leokd neb nins sẽn tũud-a wã pʋʋsg to-to. A Zezi sẽn wa n be tẽngã zugã, a ra pʋʋsda a Ba wã n togsd-a bũmb ning sẽn pak-a. Vugri, a pʋʋsa yʋng tõre. (Luk 6:12; 22:40-46) Sẽn paase, a wilga a karen-biisã b sẽn tog n pʋʋs a Zeova to-to. A Zezi sã n da pa tagsdẽ t’a Zeova kelgda pʋʋsgo, a ra na maanẽ woto sɩda? Vẽenega, a ra kɩsa sɩd t’a Zeova kelgda pʋʋsgo. Daar a ye, a yeela a Ba wã woto: “M Ba, mam pʋʋsda yãmb barka, yãmb sẽn leok maamã yĩnga. Mam yẽ miime tɩ yãmb leokda maam daar fãa.” Tõnd me tõe n kɩsa sɩd t’a Zeova kelgda pʋʋsgo.—Zã 11:41, 42; Yɩɩl 65:3.

14, 15. a) D sã n wae n pʋʋsd n kot bũmb takɩ, wãn to la na n naf-do? b) Wãn to la a Kathy pʋʋsgã paas yẽ ne a Zeova zoodã pãnga?

14 A Zeova sẽn leokd y pʋʋsgã to-to wã tõeeme n pa yɩ vẽeneg wakat fãa ye. La y sã n wae n kot bũmb takɩ, y na n tõog n yã a Zeova sẽn leokd y pʋʋsgã to-to wã, tɩ rẽ kɩt tɩ y kɩs sɩd t’a yaa y zoa. Y sã n pelgd y pʋg n wilgd a Zeova bũmb nins sẽn pak yãmbã, y zoodã pãng na n paasdame.

 15 Wala makre, a Kathy ra yita koɛɛgã moonego, la koe-moonegã ra pa noom-a ye. * A yeela woto: “Koɛɛgã mooneg ra pa noom maam ye. M pʋd n da pa nong koe-moonegã ye. Mam sẽn wa n dɩk m retrɛtã, kãsem-soab n yeel maam t’a sẽn dat yaa m sẽn na n lebg wakat fãa so-pakda. A pʋd n kõo maam sebr ning sẽn gʋlsd n kos n lebg so-pakdã. M kosame n lebg so-pakda, la m da pʋʋsd daar fãa n kot a Zeova t’a sõng-m tɩ koɛɛgã mooneg yɩ-m noogo.” A Zeova leoka a pʋʋsgã bɩ? Ad a sẽn paase: “Mam sẽn sɩng so-pakrã yʋʋm a tã la woto. Mam sẽn moond koɛɛgã wʋsgã, n paas mam sẽn dɩkd yam saam-bi-pogs a taabã nengẽ wã, m minimã tara paasgo. Rũndã-rũndã, koɛɛgã mooneg noom-m lame. M pʋd n nonga koe-moonegã. Sẽn paase, maam ne a Zeova zoodã tara pãng n yɩɩd pĩndã.” Vẽenega, a Kathy pʋʋsgã paasa yẽ ne a Zeova zoodã pãnga.

MAAN-Y BŨMB NING Y SẼN SEGD N MAANÃ

16, 17. a) D sã n dat tɩ tõnd ne a Zeova zoodã pãng ket n tar paasgo, bõe la d segd n maandẽ? b) Sõsg ning sẽn pʋgdã gomda bõe yelle?

16 D tõe n paasa tõnd ne a Zeova zoodã pãng d vɩɩmã tõre. Bɩ d karemd Biiblã daar fãa la d bʋgsd d sẽn karemdã zugu, tɩ rẽ la d kelgd a Zeova. Sẽn paase, bɩ d pelgd d pʋg n pʋʋsd-a wakat fãa, n gomd ne-a. D sã n maand woto, tõnd ne a Zeova zoodã pãng na n kell n talla paasgo, tɩ d sã n wa tar zu-loees bɩ a sõng-d tɩ d tõog toogo.

Y tõe n paasda yãmb ne a Zeova zoodã pãng y vɩɩmã tõre (Ges-y sull 16, 17)

Y YÃADEM WAKATEY SẼN WAT N YAA SO-PAKDA Y SẼN WAT N KẼ KÃADEMY SẼN WAT N TAR ZU-LOEESE

17 La wakat ninga, d tõe n tara zu-loɛɛg n pʋʋsd a Zeova n kot sõngr tɩ zu-loɛɛgã ket n namsd-d wʋsgo. Sã n wa yaa woto, d tõeeme n wa pa le kɩs a Zeova sɩd zãng ye. D tõe n wa maanda sãmb-sãmb ne a sã n kelgda d pʋʋsgã, wall a sã n sɩd yaa d zoa. A buud sã n wa paam-y-yã, bõe la y tõe n maane? Sõsg ning sẽn pʋgdã na n goma rẽ yelle.

^ sull 15 Pa a yʋʋr meng la woto ye.