Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Tõogã Wẽnnaam sẽn da kõ Israyɛll nebã yaa tɩrg bɩ?

Tõogã Wẽnnaam sẽn da kõ Israyɛll nebã yaa tɩrg bɩ?

NA MAAN yʋʋm a wãn woto, tẽng a ye bʋ-kaoodb n kao neb a yiib b sẽn dõd tɩ b kʋʋ neb bʋʋdo. Bʋ-kaoodbã wilgame tɩ b segda ne kũum. La b wa n bãngame tɩ b tudgame. Avoka-rãmb n yik n yalse, n tõog tɩ b yiis b sẽn da pag b rãmbã nin-yende. La baa avoka sẽn mi a tʋʋmd sõma ra pa tõe n sõng ned a to wã ye. B sẽn wa n na n bãng tɩ bʋ-kaoodbã tudgame wã tɩ b zoe n kʋ-a lame.

Sẽn mik tɩ tẽng fãa bʋ-kaoodb tõe n wa tudgame wã, Biiblã yeta woto: “Bɩ y mao n maan tɩrg bala.” (Tõodo 16:20) Tẽng bʋ-kaoodb sã n tũud sagl-kãngã, nafda nin-buiidã. Tõogã Wẽnnaam sẽn da kõ Israyɛll nebã wilgame tɩ bʋ-kaoodbã segd n kaoo bʋʋd tɩrga, n da bak ned n sõng ye. D na n goma tõ-kãng yelle. Rẽ na n sõng-d lame tɩ d bãng tɩ Wẽnnaam “soɛyã fãa yaa tɩrse.”—Tõodo 32:4.

BƲ-KAOODB SẼN TAR “YAM NE BÃNGR LA YẼESEM”

Bʋ-kaoodbã sã n mi b tʋʋmdã sõma, n maand tɩrg la b yaa pʋ-peelem dãmba, nafda nin-buiidã. Tõog ning Wẽnnaam sẽn kõ Israyɛll nebã wilgame tɩ yaa bʋ-kaoodb a woto buud la b segd n bao. Israyɛll nebã sẽn wa n sɩng rasempʋɩɩgã pasgrã, Wẽnnaam yeela a Moiiz t’a “yãk nin-yẽesens nebã sʋk sẽn zoet Wẽnnaam, la sẽn yaa sɩd dãmba, la sẽn kis bũmb sẽn ka zemse,” tɩ b yɩ bʋ-kaoodba. (Yikri 18:21, 22) Yʋʋm pis-naas poore, a Moiiz leb n wilgame tɩ yaa “neb sẽn tar yam ne bãngr la yẽesem” la b segd n yãk tɩ b kao nebã bʋʋdo.—Tõodo 1:13-17.

Yʋʋm kobs poore, Zida rĩm a Zozafat * “yeela bʋ-kaoodbã tɩ b gũus neer ne b sẽn maand bũmb ningã. Tɩ bõe, ka ninsaal yĩng la b kaood bʋʋd ye, yaa Zu-soabã yĩnga, tɩ Zu-soabã bee ne b bʋ-kaoodbã b bʋʋdã kaoob wakate.” A paasame: “Bɩ y zoe Zu-soabã n ges y tʋʋmdã yell neere. Tɩ bõe, yel-wẽn ka be Zu-soabã nengẽ ye. Zu-soabã ka tũusd ned ye, la b ka reegd kũun n kao bʋʋd me ye.” (2 Kibaya 19:6, 7) Woto, rĩmã tẽega bʋ-kaoodbã tɩ b sã n bak ned n sõng wall b reeg kũun n kao bʋʋd kɛgre, Wẽnnaam na n ning-b-la taale.

Israyɛll bʋ-kaoodbã sã n da tũud no-kãense, nin-buiidã yam gãeyã bãane. Sẽn paase, Wẽnnaam tõogã pʋgẽ, sagls n da be be n tõe n sõng bʋ-kaoodbã tɩ baa neb sã n wa ne yell võor wʋmb sẽn pa nana, bɩ b tõog n kao bʋʋdã tɩrga. D na n goma sagls kẽer yelle.

SAGLS SẼN TÕE N SÕNG TƖ B KAO BƲƲD TƖRGA

Yaa sɩd tɩ yaa neb sẽn tar yam ne bãngr la b ra yãkd tɩ b yaa bʋ-kaoodba. Baasgo, bʋ-kaoodbã ra pa segd n teeg b mens n kao bʋʋd ye. A Zeova ra kõo sagls b sẽn segd n tũ sẽn na yɩl n kao bʋʋd tɩrga. Ad sagls kẽere:

B segd n fees n wʋma yellã vɩʋʋgo. Wẽnnaam kɩtame t’a Moiiz yeel Israyɛll bʋ-kaoodbã tɩ ‘b ges b saam-biisã yɛla, n bʋ ned ne a saam-biig bʋʋd tɩrga.’ (Tõodo 1:16) Yaa bʋ-kaoodbã sẽn na n wʋm yell vɩʋʋg bal la b tõogd n kao bʋʋdã  tɩrga. Rẽ n so tɩ Wẽnnaam yeel-b tɩ nand tɩ b kao bʋʋdo, b segd n ‘sok n bãnga yellã neere,’ la ‘b fees n bãng sã n yaa sɩda.’—Tõodo 13:15; 17:4.

B segd n soka neb sẽn maan kaset ne yellã. Yell sã n maan tɩ f rat n wʋm a vɩʋʋgo, yaa tɩlae tɩ f sok sẽn zĩnd-b be wã. Wẽnnaam tõogã yeela woto: “Nin-yend kaset ka sek tɩ kao ned bʋʋd a kongr ne a yel-wẽn yĩnga, ba a sẽn yaa bũmb ning yĩng ye. B ka tog n kao ned bʋʋdo, tɩ ka neb a yiib bɩ a tãab n maan kaset ye.” (Tõodo 19:15) Wẽnnaam tõogã yeela kaset rãmbã me woto: “Da rɩk ziri koɛɛg n saag ye. Da mag ne nin-wẽng n kɩs ziri kaset ye.”—Yikri 23:1.

Kaset rãmbã segd n maana pʋ-peelem. Tõogã ra wilga b sẽn segd n sɩbg ned sẽn yag ziri bʋʋd kaoob sasa to-to, tɩ kɩt tɩ kaset kũun da pa reem yell ye. Ad a sẽn yeelã: “La [bʋ-kaoodbã] sã n mik tɩ kaset soabã yaga zĩrĩ n dõd a saam-biigã, bɩ y maan-a bũmb ning yẽ sẽn da yeel tɩ b maan a saam-biigã. La woto, yãmb na n yiisa wẽng y sʋka.” (Tõodo 19:18, 19) Wala makre, ned sã n da yag ziri bʋ-kaoodb taoor sẽn na yɩl tɩ b reeg a to rogem-pʋɩɩr n kõ yẽ, b sã n bãnge, b segd n kɩtame t’a yao tɩ zems bũmb ning a sẽn da rat n deegã. A sã n da yag sẽn na yɩl tɩ b kʋ neda, b ra segd n kʋ-a lame. Woto ra kɩtame tɩ ned sã n na n kõ kaset bʋ-kaoodb taoor bɩ a miẽ t’a segd n togsa sɩda.

Bʋ-kaoodbã pa segd n bak ned n sõng ye. Bʋ-kaoodbã sã n wa wʋm yellã vɩʋʋg sõma, b yẽsda ne taab sẽn na yɩl n bãng sẽn pa tar-a bʋʋmã sẽn segd ne sɩbgr ningã. Zĩ-kãng wɛɛngẽ me, Wẽnnaam tõogã yeela bũmb sẽn tõe n sõng-ba. A yeelame: “Bɩ f ra kõ naong soab bʋʋm a sẽn yaa naong soabã yĩnga, wall f waoog nin-kãsenga, a sẽn yaa nin-kãsengã yĩng ye. Bɩ f kao f yak bʋʋd ne tɩrlem.” (Maankʋʋre 19:15) Wakat fãa, bʋ-kaoodbã segd n gesa yɛlã sẽn yaa to-to wã  n kao bʋʋdã. B pa segd n ges ned tarem n kõ-a bʋʋm wall n mong-a bʋʋm ye.

Wẽnnaam sẽn kõ Israyɛll nebã sagl-kãensa wã kaoosa wʋsgo, la hal baa rũndã, b ket n tõe n sõnga bʋ-kaoodba. B sã n tũ Wẽnnaam saglsã, b pa na n tudg n ning bʋʋm soab taal ye.

Bʋ-kaoodb sã n tũ Wẽnnaam saglsã, b pa na n tudg n ning bʋʋm soab taal ye

TÕOGÃ RA NAFDA ISRAYƐLL NEBÃ

A Moiiz ra yeela Israyɛll nebã woto: “Buud ka be n tar tõod ne minund sẽn yaa tɩrs wa mam sẽn kõ yãmb dũndã wã ye.” (Tõodo 4:8) Sɩd me, buud a to ka tar tõog sẽn yaa sõma woto ye. Wala makre, rĩm a Salomo naamã sasa, a modg n tũ a Zeova tõogã a bi-bɩɩlem wakate. Rẽ kɩtame tɩ ‘laafɩ zĩnd Zida ne Israyɛll tẽnsã pʋsẽ,’ tɩ nebã ‘rɩtẽ la b yũud tɩ b sũy noomẽ.’—1 Rĩm dãmba 4:20; 5:5.

Zu-bʋko, Israyɛll nebã wa n basa Wẽnnaam sakre. Wẽnnaam kɩtame tɩ no-rɛɛs a Zeremi taas-b koɛɛga, n yeel woto: “Bãmb kɩɩsa mam goamã, la masã, yaa bõe yam la b tara?” (Zeremi 8:9) Israyɛll nebã sẽn bas Wẽnnaamã kɩtame tɩ Zerizalɛm lebg ‘nin-kʋʋdb tẽnga,’ la tẽng sẽn pid ne ‘tʋʋm-wẽnse.’ A Zeova wa n basame tɩ b sãam tẽngã t’a kell n pa vɩʋʋg yʋʋm 70.—Ezekɩɛll 22:2; Zeremi 25:11.

No-rɛɛs a Ezai wakatẽ wã tɩ Israyɛll nebã vɩɩm da yaa toog wʋsgo. A tẽega yɛlã sẽn da yaa to-to pĩndã, n togs gomd sẽn yaa sɩd a Zeova la a tõogã zugu. A yeela a Zeova woto: “Yãmb sã n kaood bʋʋd dũniyã zugu, dũniyã rãmb zãmsda tɩrlem.”—Ezai 26:9.

La Wẽnnaam vẽnega a Ezai t’a togs bãngr-gomd sẽn yɩ-a noogo. A goma a Zezi Kirist sẽn yaa Wẽnnaam Rĩungã Rĩmã naam yelle, n yeel woto: “Bãmb ka na n bʋ yell tɩ zems bũmb ning nin sẽn yã ye, la b ka na n kao bʋʋd tɩ zems bũmb ning bãmb tʋbã sẽn wʋm ye. B na n bʋʋ nimbãan-dãmbã yell tɩ zemse, n kao bʋʋd ne tɩrlem n kõ dũniyã naong rãmbã.” (Ezai 11:3, 4) Woto pa wilgd tɩ neb nins fãa sẽn na n vɩɩmd tẽngã zug Wẽnnaam Rĩungã naam sasa wã na n paama bark wʋsg sɩda?—Matɩe 6:10.

^ sull 6 A Zozafat yʋʋrã rat n yeelame t’a “Zeova yaa bʋ-kaooda.”