Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kɩs-y-yã a Zeova sɩd wakat fãa

Kɩs-y-yã a Zeova sɩd wakat fãa

“Dell bãmb wakat fãa.”—YƖƖL 62:9.

1-3. A Poll sẽn da kɩs a Zeova sɩdã, wãn to la keng a raoodo? (Ges-y fotã sẽn be yĩngrã.)

PIPI kiris-nebã wakatẽ, Rom tẽngã pʋgẽ vɩɩm da yaa toog ne kiris-nebã. Yʋʋmd 64, bugum n dɩ Rom babg a ye, tɩ tẽngã rãmb yeel tɩ yaa kiris-nebã n yõog bugmã. Sẽn paase, b ra yetame tɩ kiris-nebã kisa neb a taabã. Woto fãa kɩtame tɩ b ra namsd-b wʋsgo. Y sã n da yaa kiris-ned wakat kãnga, y na n kẽnda ne rabeem daar fãa, bala b tõe n yõk-y lame n nams wa b sẽn zoe n nams y tẽed-n-taas kẽerã. B yõga sãnda n lob we-rũms tɩ b wãbe. B kaa kẽer ra-lugs zutu, n bas tɩ zĩigã sobg tɩ b ning-b bugum sẽn na yɩl tɩ yɩ vẽenem. B ra maanda woto tɩ b ket n vɩ menga.

2 Yɩɩ wakat kãng la b yõk tʋm-tʋmd a Poll n pag roogo. Tõe t’a ra maanda sãmb-sãmb ne a tẽed-n-taasã sã n na n sõng-a lame. Bala, b ra zoe n yõk-a lame n pag tɩ ned baa a ye pa sõng-a ye. A gʋlsa lɛtr n tool a Tɩmote, n yeel woto: “Mam dẽenem bʋʋdã wakate, ned baa a ye ka sõng maam ye, bãmb fãa zoee n basa maam. Mam kota Wẽnnaam tɩ b ra geelg yãoã ye.” Baa ne rẽ, a Poll ra miime t’a pa a yembr ye. A paasame: ‘Zu-soabã sõnga maam n kõ maam pãnga.’  Zu-soab a Zezi kõ a Poll raoodo, hal t’a yeel tɩ ‘b fãaga yẽ gɩgemd noorẽ.’—2 Tɩm. 4:16, 17. *

3 A Poll tẽega a Zeova sẽn da sõng-a to-to wã. Rẽ kɩtame t’a kɩs sɩd t’a Zeova na n kõ-a-la raood t’a tõog toog zu-loɛɛgã pʋgẽ, la t’a na n kell n sõng-a-la beoog sẽn wate. Sɩd me, a yeela woto: ‘Zu-soabã na n fãaga maam ne tʋʋm-wẽns fãa.’ (2 Tɩm. 4:18) Vẽenega, a Poll bãngame tɩ baa sẽn pa wakat fãa la a tẽed-n-taasã tõe n sõng-a wã, a Zeova ne a Zezi tõe n sõng-a-la wakat fãa.

D TŨNUG NE ZU-LOEESÃ N WILG TƖ D TEEGA A ZEOVA

4, 5. a) Ãnd n tõe n sõng yãmb wakat fãa? b) Bõe la y tõe n maan n paas yãmb ne a Zeova zoodã pãnga?

4 Zu-loɛɛg zoe n namsa yãmb hal tɩ y wa tagsdẽ tɩ ned kae n sõngd-y bɩ? Tõe tɩ yɩ y tʋʋmd n sãame, wall zu-loees la y ra segd lekollẽ wã. Tõe tɩ yɩ bãag wall zu-loɛɛg a to n nams-yã. Tõe tɩ y kosa neb a taab sõngre, tɩ b pa tõog n sõng-y tɩ y sũur maneg n sãame. Sɩd me, zu-loees kẽer n be tɩ ninsaal pa tõe n welg ye. Y sã n wa tar zu-loe-kãens buudu, bõe la y tõe n maane? Biiblã yeelame tɩ y “teeg Zu-soabã.” (Yel. 3:5, 6) Y tõe n kɩsa sɩd t’a na n sõng-y lame bɩ? N-ye! Kibay wʋsg n be Biiblã pʋgẽ n wilgdẽ t’a Zeova sɩd sõngda a nin-buiidã.

5 Rẽnd y sã n kos neb a taabã sõngr tɩ b pa tõog n sõng-yã, y pa segd n sãam y sũur ye. Maan-y wa a Polle. Tẽeg-y tɩ y tõe n tũnuga ne zu-loɛɛgã n wilg tɩ y teega a Zeova ne y sũur fãa, n paam n yã a sẽn sõngd-y to-to wã vẽenega. Woto, y na n maneg n kɩsa a Zeova sɩda, tɩ y zoodã pãng me paase.

D KƖS A ZEOVA SƖDA, TƖ TÕND NE YẼ ZOODÃ TALL PÃNGA

6. D sã n wa tar zu-loɛɛga, bõe n tõe n kɩt tɩ yɩ toog tɩ d kɩs a Zeova sɩda?

6 Tõe tɩ y tara zu-loɛɛg sẽn namsd-y wʋsgo. Y maana y sẽn tõe fãa n na n welg-a, la y pʋʋs a Zeova n kos sõngre. Y tõe n basa y yam n kɩs sɩd t’a na n sõng-y lame bɩ? N-ye! (Karm-y Yɩɩl Sõamyã 62:9; 1 Pɩɛɛr 5:7.) Y sã n dat tɩ yãmb ne a Zeova zoodã tall pãnga, y segd n kɩs-a-la sɩda. La pa wakat fãa la yaa nana ye. Bõe yĩnga? Bala, pa wakat fãa la a Zeova leokd tõnd pʋʋsg zĩig pʋgẽ ye.—Yɩɩl 13:2, 3; 74:10; 89:47; 90:13; Hab. 1:2.

7. Bõe yĩng tɩ pa wakat fãa la a Zeova leokd tõnd pʋʋsg zĩig pʋgẽ?

7 Bõe yĩng tɩ pa wakat fãa la a Zeova leokd tõnd pʋʋsg zĩig pʋgẽ? Biiblã yeelame tɩ tõnd ne a Zeova yaa wa ba ne a kamba. (Yɩɩl 103:13) Ba pa kõt a biig bũmb ning fãa a sẽn kos ye. Leb n pa wakat fãa la a kõt-a bũmb a sẽn kos zĩig pʋgẽ ye. A miime t’a biigã tõe n data bũmbu, tɩ pa yã n kaoos t’a bas n dat bũmb a to. Sẽn paase, a mii bũmb ning sẽn na n naf a biigã n yɩɩda, la rẽ sẽn tõe n naf neb a taab to-to. A mii biigã sẽn dat bũmb ningã, la a sẽn na n kõ-a wakat ning tɩ zemse. Ba wã sã n kõt biigã bũmb ning fãa a sẽn kotã zĩig pʋgẽ, pa na n le yɩ wa ba ne a biig ye. Na n lebga wa zu-soab ne a tʋm-tʋmda, tɩ yaa biigã la zu-soabã. Woto me, a Zeova mii wakat ning a  sẽn na n kõ-d bũmb nins d sẽn kotã tɩ zemse. Bala, a yaa Naand sẽn tar yam, la Ba sẽn nong tõndo. A sã n kõt tõnd bũmb nins fãa d sẽn kotã zĩig pʋgẽ, pa na n le yɩ wa yẽ la d Zu-soab ye.—Ges-y Ezai 29:16; 45:9.

8. A Zeova sẽn mi tɩ tõnd ned kam fãa pãngã tara koakã, bõe la a pʋlem tõndo?

8 Tẽeg-y me t’a Zeova miime tɩ tõnd ned kam fãa pãngã tara koaka. (Yɩɩl 103:14) Rẽ n so t’a sõngd tõndo, n pa basdẽ tɩ d mao ne d zu-loeesã d yembr ye. Baa ne rẽ, tõe n mi n wõnda yɛlã yɩɩda d pãnga. La a Zeova pʋlmame tɩ zu-loɛɛg sã n wa rat n loog d nugu, a na n sõng-d lame tɩ d yi. (Karm-y 1 Korẽnt dãmb 10:13.) Rẽnd d tõe n kɩsa sɩd t’a Zeova pa na n bas tɩ d paam makr sẽn yɩɩd d pãng ye.

9. D sã n pʋʋs a Zeova n kos sõngr t’a pa leok-d zĩig pʋgẽ, bõe la d segd n maane?

9 D sã n pʋʋs a Zeova n kos sõngr t’a pa leok zĩig pʋgẽ bɩ d maan sũ-mare. D tẽeg t’a Zeova rat n sõnga tõnd ne a sũur fãa, la t’a gũuda wakat sẽn zems n na n maan dẽ. Biiblã yeelame: “Zu-soabã gũuda wakat n na n ning yãmb barka. Yaa rẽ n kɩt tɩ b yikd n na n zoe yãmb nimbãanega. Bala, Zu-soabã yaa Wẽnnaam sẽn yaa tɩrga. Ned ninga fãa sẽn tẽed bãmba, a tara sũ-noogo.”—Ezai 30:18.

D SÃ N WA BE “GƖGEMD NOORẼ”

10-12. a) Bõe n tõe n wa kɩt tɩ zak ned sẽn pa keem yell gesg lebg toogo? b) Y sã n kɩs a Zeova sɩd toog wakate, wãn to la na n paas yãmb ne yẽ zoodã pãnga? Rɩk-y makre.

10 Zu-loɛɛg tõe n wa namsd-y-la wʋsgo, hal tɩ y tagsd wa a Poll sẽn da tagsd t’a bee “gɩgemd noorẽ” wã. Sã n wa yaa woto, tara yõod wʋsg tɩ y teeg a Zeova. Wala makre, tõe tɩ y zakã ned n lʋɩ bã-kɛgeng tɩ y get a yelle. Tõe tɩ y pʋʋsa a Zeova n kos t’a kõ-y yam la raoodo. * Y sã n tẽeg t’a mi y zu-loɛɛgã sẽn namsd-y to-to wã, y yam na n gãanda bãane, tɩ y kɩs sɩd t’a na n sõng-y lame tɩ y tõog toog n kell n sak-a.—Yɩɩl 32:8.

11 La yɛlã tõe n wa kenga wʋsgo, hal tɩ yaa wa a Zeova pa sõngd-y ye. Tõe tɩ logtoɛɛmbã sẽn yet bũmb ning bãagã zugã kɩɩsda taaba. Pa rẽ bɩ yaa y roagdbã y sẽn tẽed tɩ b na n kʋm-y lame wã n maand yɛl kẽere, tɩ paasd y sũ-sãamsã. Baa sã n wa yaa woto bɩ y kell n teeg a Zeova. Pʋʋsd-y-yã-a n kot sõngre. (Karm-y 1 Sãmwɛll 30:3, 6.) Y zu-loɛɛgã sã n wa sa, y na n mikame tɩ yãmb ne a Zeova zoodã pãng paasame.

12 Yɩɩ woto ne a Linda. * A ma wã ne a ba wã lʋɩɩ bãag t’a ges b yell hal tɩ b wa maan kaalem. A yeela woto: “Naoor wʋsgo, maam ne m sɩdã la m yaoã ra pa mi d sẽn maandg ye. Wakat ninga, yaa wa yellã na n looga d nugu. La masã, d sã n mi n lebg n tagse, d yãta vẽeneg t’a Zeova ra bee ne-do. A kõ-d-la raoodo, la a sõng-d ne sõngr buud toor-toore, baa wakat ning d sẽn da mi n tags tɩ sẽn maand ka be wã.”

13. A Rita sẽn kɩs a Zeova sɩdã, wãn to la sõng-a t’a tõog toog yel-beed sasa?

13 D sã n kɩs a Zeova sɩd zãng-zãnga, na n sõng-d-la yel-beed sasa me. Yɩɩ woto ne a Rita. A sɩdã sẽn pa  a Zeova Kaset soabã wa n kosame tɩ b kao b kãadmã. Wakat kãng me, a Rita yaoã lʋɩɩ bã-kɛgeng b sẽn boond tɩ lupus. Kiis a wãn poore, a yaoã pag maana kaalem. Baa ne rẽ, a Rita wa n paama raood n lebg wakat fãa so-pakda. La pa yã n kaoos t’a ma wã maan kaalem ye. Bõe n sõng a Rita t’a tõog toogo? Ad a sẽn yeele: “M da pʋʋsda a Zeova daar fãa. Baa ra yaa bõn-kɩdg la m dat n maane, m dengd n pʋʋs-a-la rẽ yĩnga. Woto kɩtame tɩ m kɩs sɩd t’a Zeova bee ne-ma. Sõng-m lame tɩ m bãng tɩ m segd n teega yẽ, la tɩ m pa segd n teeg m menga, wall neb a taab ye. A sɩd sõng-m lame tɩ m paam bũmb nins sẽn da yaa tɩlae ne-mã.” Woto kɩtame t’a Rita bãng teeg a Zeova sẽn dat n yɛɛlga.

Baa y zakã pʋgẽ, bũmb tõe n maaname tɩ yɩl n kell n sak a Zeova maneg n yɩ toogo (Ges-y sull 14-16)

14. B sã n yiis y zakã ned tigingã pʋgẽ, y tõe n kɩsa sɩd ne bõe?

14 Mams-y wa b sẽn na n yiis yãmb zakã ned tigingã pʋgẽ. Y mii manesem ning Biiblã sẽn yeel tɩ d segd n talla ne neb nins b sẽn yiis tigingã pʋgẽ wã. (1 Kor. 5:11; 2 Zã 10) La y sẽn nong y nedã yĩnga, y tõe n getame tɩ yaa toog tɩ y tũ Biiblã sẽn yetã. Y tõe n tagsdame meng tɩ y pa na n tõog n tũ ye. Sã n wa yaa woto, kɩs-y sɩd tɩ y Ba sẽn be saasẽ wã na n kõ-y-la raood tɩ y tõog n sak-a. Tũnug-y ne yel-kãngã n paas yãmb ne a Zeova zoodã pãnga.

15. Bõe yĩng t’a Ãdem kɩɩs a Zeova?

15 Tẽeg-y d yaab a Ãdem yelle. A ra tẽedame t’a tõe n kɩɩsa a Zeova n kell n vɩɩmd bɩ? Ayo. Bala, Biiblã yeelame t’a Ãdem “ka paam belgr ye.” (1 Tɩm.  2:14) La bõe yĩng t’a kɩɩs a Zeova? A Ãdem rɩɩ tɩɩgã bilã, bala a ra nonga a pagã n yɩɩd a Zeova. A kelga a pagã, n pa kelg a Zeova ye.—Sɩng. 3:6, 17.

16. Ãnda la d segd n nong n yɩɩda, la bõe yĩnga?

16 Woto rat n yeelame tɩ d pa segd n nong d zakã neb wʋsg bɩ? Ayo! La d segd n nong a Zeova n yɩɩda. (Karm-y Matɩe 22:37, 38.) Woto, d zakã rãmb tũuda a Zeova tɩ b pa le tũud-a me, d na n tõog n sõng-b lame tɩ naf-b n yɩɩge. Rẽnd yɩta sõma tɩ y maand bũmb nins sẽn na n kɩt tɩ y maneg n nong a Zeova la y kɩs-a sɩdã. Y ned ning b sẽn yiis tigingã pʋgẽ wã sã n tar manesem sẽn sãamd y sũur wʋsgo, bɩ y pelg y pʋg n pʋʋs a Zeova n kos sõngre. * (Rom 12:12; Fil. 4:6, 7) Tũnug-y ne yel-kãngã n paas yãmb ne a Zeova zoodã pãnga. Rẽ na n kɩtame tɩ y maneg n kɩs-a sɩda, n miẽ t’a noyã sakr n tar yõod n yɩɩda.

D SÃ N WA GŨUD D PƲƲSG LEOKRE

Kell-y n modg-y ne a Zeova tʋʋmdã, n wilg tɩ y kɩs-a-la sɩda (Ges-y sull 17)

17. D sã n moond koɛɛgã ne yẽesem, d tõe n kɩsa sɩd t’a Zeova na n maana bõe?

17 Bõe yĩng tɩ b fãag a Poll ‘gɩgemdã noorẽ’? A yeelame tɩ yaa sẽn na yɩl t’a moon ‘koe-noogã tɩ bu-zẽmsã fãa wʋme.’ (2 Tɩm. 4:17) D sã n moond koɛɛgã ne yẽesem wa a Polle, d tõe n kɩsa sɩd t’a Zeova na n sõngame tɩ d paam bũmb nins fãa sẽn yaa tɩlae wã. (Mat. 6:33) D sẽn yaa Rĩungã koe-moondbã, a Zeova gesame tɩ “tõnd zemsame tɩ togs koe-noogã,” n boond tõnd t’a ‘tʋmd-n-taase.’ (1 Tes. 2:4; 1 Kor. 3:9) D sã n maand d sẽn tõe tɛk n moond koɛɛgã, na n sõng-d lame tɩ d tõog n gũ t’a Zeova wa leok d pʋʋsgã.

18. Bõe la y tõe n maan tɩ sõng-y tɩ y maneg n kɩs a Zeova sɩda, la paas yãmb ne yẽ zoodã pãnga?

18 Bɩ y kell n modg wakat fãa n paas yãmb ne a Zeova zoodã pãnga. Y sã n wa tar zu-loɛɛg tɩ namsd-y bɩ y tũnug ne rẽ n wilg tɩ y teega a Zeova ne y sũur fãa. Karemd-y Wẽnnaam Gomdã, la y bʋgsd bũmb ning y sẽn karemdã zugu. Wɩng-y ne a Zeova pʋʋsgo, la y kell n maan a raabã ne yẽesem. Woto, y tõe n kɩsa sɩd t’a na n sõng-y lame tɩ y tõog toog zu-loɛɛgã pʋgẽ, la t’a na n kell n sõng-y-la beoog sẽn wate.

^ sull 2 A Poll sẽn yeel tɩ ‘b fãaga yẽ gɩgemd noorẽ’ wã, tõe n yaa gɩgemd sɩd-sɩd yell la a sẽn gomã, wall yaa a zu-loeesã la a mak ne gɩgemde.

^ sull 10 B yiisa sɛb n na n sõng kiris-neb nins sẽn namsd ne bã-kɛgemsã, la sõng neb nins sẽn get b yellã me. Ges-y Réveillez-vous ! kãensã: Yʋʋmd 1994 wao-fugdg kiuug rasem a 8, yʋʋmd 1997 wao-fugdg kiuug rasem a 8, yʋʋmd 2000 sig-noy kiuug rasem 22 la yʋʋmd 2001 yʋʋm-vẽkr kiuug rasem 22.

^ sull 12 D toeema yʋyã.

^ sull 16 B yiisa sɛb n na n sõng kiris-neb nins sẽn tar ned sẽn bas a Zeova tũubã. Ges-y yʋʋmd 2006 bõn-bɩʋʋng kiuug pipi daar Gũusg Gasgã neng 17-21, la yʋʋmd 2007 yʋʋm-vẽkr kiuug rasem 15 Gũusg Gasgã neng 17-20 ne farende.