Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SEBRÃ GOM-ZUG SÕSGÃ | A ZEZI YAA FÃAGDA: WOTO RAT N YEELAME TƖ BÕE?

A Zezi kiime n lebs n vʋʋge: Wãn to la rẽ tõe n naf yãmba?

A Zezi kiime n lebs n vʋʋge: Wãn to la rẽ tõe n naf yãmba?

“Bɩ y tẽ Zu-soab a Zezi, la yãmb ne y yir dãmbã na paam fãagre.”—Tʋʋma 16:31.

Yɩɩ tʋm-tʋmd a Poll ne a Sɩlas n togs gom-kãensã bi-bees roog gũud a ye Filip tẽngã sẽn be Masedoan soolmẽ wã. Gom-kãensã võor yaa bõe? D sã n dat n bãng bũmb ning sẽn kɩt tɩ d sã n tẽ a Zezi bɩ d na n wa paam d mens ne kũumã, d segd n deng n bãnga bũmb ning sẽn kɩt tɩ d yaa kiidbã. Bɩ d ges Biiblã sẽn yete.

Wẽnnaam pa naan ninsaal t’a ki ye

“Zu-soab a Wẽnnaam talla ninsaal n tɩ zĩndg Edɛn zẽedã zĩigẽ t’a ko la a gũ. La Zu-soab a Wẽnnaam yeela ninsaal woto: ‘Fo tõe n yãgsa tɩɩsã fãa sẽn be zẽeda zĩigẽ wã biis n dɩ, la ra sak n yãk sõma ne wẽng bãngr tɩɩgã biis n dɩ ye. Tɩ bõe, fo sã n dɩ a biisã daare, fo sɩd na n kiime.’”—Sɩngre 2:15-17.

Wẽnnaam ninga d yaab a Ãdem Edɛn sẽn da yaa arzãn sẽn be tẽng zugã pʋgẽ. Rũms buud toor-toore, mood la tɩɩs buud toor-toor n da be be hal tɩ yaa neere. Tɩɩs sẽn da womd biis n da be be, t’a Ãdem tõe n yãk n dɩ. La Wẽnnaam a Zeova ra yãka tɩɩg n yeel a Ãdem t’a pa segd n yãk a biisã n dɩ, la t’a sã n dɩ, a na n kiime.

A Ãdem wʋma Wẽnnaam gomdã võor bɩ? N-ye. A ra mii kũum sẽn dat n yɛɛlga, bala a yãa rũms sẽn ki. Wẽnnaam sã n da naanẽ-la a Ãdem t’a yaa kiida, a sẽn yeel bũmb ningã ra pa na n tallẽ võor ye. Rẽnd a Ãdem bãngame t’a sã n sak Wẽnnaam n pa rɩ tɩɩgã bila, a na n vɩɩmda wakat sẽn kõn sa, n pa tol n ki ye.

Neb kẽer tẽedame tɩ tɩɩgã bil makda pag ne rao lagengã. La pa woto ye. Bala, a Zeova yeela a Ãdem ne a pag a Ɛɛv tɩ b “rog kamb n pid dũniyã la b tõog-a.” (Sɩngre 1:28) Yaa tɩɩg sɩdem-sɩdem yell la a Zeova sẽn da gomdã. A boola tɩɩgã tɩ “sõma ne wẽng bãngr tɩɩgã,” bala, tɩɩgã ra makda sor ning a sẽn tar n tõe n wilg sẽn yaa sõma la sẽn yaa wẽng n bakã. A Ãdem sã n da pa rɩ tɩɩgã bila, wilgdame t’a sakda Naandã. La pa rẽ bal ye. Ra wilgdame me t’a sũur nooma ne Wẽnnaam, la ne bũmb nins a sẽn kõ-a wã.

 Yaa a Ãdem kɩɩsgã yĩng la a sẽn ki wã

“[Wẽnnaam] yeela raoã yaa: ‘. . . fo sẽn . . . dɩ tɩɩg ning mam sẽn yeel foom tɩ f ra rɩ wã biisã . . . yaa ne fo neng tʋʋlg la f na n paam dɩɩb n dɩ n wa tãag f sẽn na n lebg tẽngã tom fo sẽn yi a pʋgẽ wã. Tɩ bõe, fo yaa tẽng tom, la fo na n le lebga tẽng tom yɛsa.’ ”—Sɩngre 3:17, 19.

A Ãdem dɩɩ tɩɩgã bil Wẽnnaam sẽn da yeel t’a ra rɩ wã. A sẽn maanã yaa wẽng wʋsgo. A kɩɩsa a Zeova, tɩ wilgdẽ t’a ra pa nand bõn-sõma nins a sẽn kõ-a wã ye. A Ãdem sẽn dɩ tɩɩgã bilã, a zãgsa a Zeova naamã, n dat n soog a menga. Woto waa ne zu-loees wʋsgo.

A Ãdem sɩd kii wa a Zeova sẽn da yeelã. Wẽnnaam da “yãka tẽngã tom” n naan-a. A beegrã poore, a yeelame t’a na n “le lebga tẽng tom yɛsa.” A Ãdem pa tɩ vɩ zĩig a to ye. A sẽn ki wã, a pa le mi bũmb ye.—Sɩngre 2:7; Koɛɛg Soaba 9:5, 10.

Yaa d sẽn yaa a Ãdem yagensã yĩng la d sẽn yaa kiidbã

“Rao a yembr n wa ne yel-wẽnã dũniyã tɩ kũum wa yel-wẽnã yĩnga. Rẽ n kɩt tɩ kũum yõkd nebã fãa, fãa sẽn maand yel-wẽnã yĩnga.”—Rom dãmba 5:12.

A Ãdem kɩɩsgã bɩ a yel-wẽndã sẽn wa ne zu-loees ninsã pa nams yẽ bal ye. Yẽ mengã bõna a vɩɩmã. La pa yʋʋm 70 bɩ 80 vɩɩm la a sẽn bõnã ye. A ra tõe n vɩɩmda wakat sẽn kõn sa. Sẽn paase, kɩɩsgã kɩtame t’a lebg ned sẽn pa zems zãnga, t’a kambã ne a yagensã fãa rogd ne yel-wẽndã, n pa zems zãng ye.

D fãa yaa a Ãdem yagense. Rẽ kɩtame tɩ d rat tɩ d pa rat me, d rogda ne yel-wẽndã, n yaa neb sẽn pa zems zãng la kiidba. A Poll bilga tõnd yɛlã sẽn yaa to-to wã. A goma a meng yelle, n yeel woto: “Mam yaa yĩng ratem dẽnd sẽn koos ne yel-wẽnã. Mam yaa nimbãan-ned bala. Ãnda n na n fãag maam ne kũum sẽn be yĩn-kãngã pʋgẽ wã?” A wẽneg n leokame: “Bark Wẽnnaam, tõnd Zu-soab a Zezi Kirist maasem yĩnga.”—Rom dãmba 7:14, 24, 25.

 A Zezi kiime, sẽn na yɩl tɩ d tõog n vɩɩmd wakat sẽn kõn sa

‘Ba wã tʋma bãmb Biigã, tɩ b yɩ dũniyã Fãagda.’—1 Zã 4:14.

Wẽnnaam a Zeova paka sor tɩ d tõe n wa paam d mens ne yel-wẽndã sẽn wa ne zu-loees ninsã, la ne kũumã. Bõe la a maan-yã? A kɩtame t’a Biigã rog tẽngã zugu, n yɩ ned sẽn zems zãng wa a Ãdem. La bũmb n kɩt t’a Zezi yɩ toore. A “ka tol n maan yel-wẽn ye.” (1 Pɩɛɛr 2:22) A sẽn da zems zãnga, a ra pa segd n ki ye. A ra tõe n kell n vɩɩmda wakat sẽn kõn sa.

La a Zeova basame t’a Zezi bɛɛbã kʋ-a. Rasem a tãab poore, a Zeova vʋʋg-a lame t’a lebg malɛka, n tõe n leb saasẽ. A sẽn ta saasẽ, a wilga Wẽnnaam a maoongã yõodo. A sẽn kõ a vɩɩmã tɩ yɩ maoongã yaa sẽn na yɩl tɩ ãdem-biisã tõog n le paam bũmb ning a Ãdem sẽn bõnã. A Zeova sak n deega maoongã, tɩ neb nins fãa sẽn tẽed a Zezi wã tõe n wa paam vɩɩm sẽn kõn sa.—Rom dãmba 3:23, 24; 1 Zã 2:2.

Rẽnd a Zezi sẽn ki wã yaa sẽn na yɩl tɩ d tõog n le paam bũmb ning a Ãdem sẽn bõnã, rat n yeel tɩ vɩɩm sẽn kõn sa wã. Biiblã yeelame tɩ Wẽnnaam barkã yĩnga, a Zezi saka kũum nebã fãa yĩnga.—Hebre dãmba 2:9.

A Zeova sẽn maan bũmb ningã sõngda tõnd tɩ d bãng-a n paase. A noyã sẽn yaa tɩrsã kɩtame tɩ ninsaalbã sẽn pa zems zãngã pa tõe n yao n fãag b mens ye. La a nonglmã n paas a nimbãan-zoeerã kɩtame t’a maan bũmb sẽn zems ne a noyã, n na n fãag ãdem-biisã. Baa sẽn pa yɩ nana ne-a wã, a tʋma a Biigã t’a wa ki tõnd yel-wẽnã yĩnga.—Rom dãmba 5:6-8.

A Zezi vʋʋgrã wilgdame tɩ neb a taab n na n vʋʋge

“Kirist vʋʋgame, bãmb yaa kũum vʋʋgr dẽenem soaba. Tɩ bõe, a wa ned a yembr sẽn wa ne kũumã, woto me, ned a yembr waa ne kũum vʋʋgre. La a wa fãa sẽn kiid a Ãdem pʋgẽ wã, woto me, fãa na n paama vɩɩm Kirist pʋgẽ.”—1 Korẽnt dãmba 15:20-22.

D mii vẽeneg t’a Zezi vɩɩmda tẽngã zugu, la tɩ b kʋ-a lame. La bõe n wilgd t’a vʋʋgame? Kaset wʋsg n wilgd rẽ. Wala makre, a vʋʋgrã poore, a vẽnega a meng naoor wʋsg tɩ neb toor-toor yã-a. Daar a ye, a vẽnega a meng tɩ neb 500 la zak yã-a. Tʋm-tʋmd a Poll goma rẽ yell lɛtr ning a sẽn tool Korẽnt kiris-nebã pʋgẽ. A yeelame tɩ neb nins sẽn yã a Zezi a vʋʋgrã poorã kẽer ket n vɩɩ wakat kãnga, n tõe n kɩs kaset ne bũmb ning b sẽn yã la b wʋmã.—1 Korẽnt dãmba 15:3-8.

A Poll sẽn yeel tɩ Kirist yaa ‘kũum vʋʋgr dẽenem soabã,’ wilgdame tɩ neb a taab me n na n vʋʋge. A Zezi meng yeelame tɩ wakat n wat tɩ “fãa sẽn be yaad pʋsẽ na n . . . yi.”—Zã 5:28, 29.

 D sã n dat n vɩɩmd wakat sẽn kõn sa, d segd n tẽ a Zezi

“Wẽnnaam nonga dũniyã, hal tɩ b kõ b Biig sẽn ka to, tɩ ned ning fãa sẽn tẽed bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sẽn ka sɛta.”—Zã 3:16.

Biiblã pipi sebrã wilgda sẽn sɩng to-to tɩ kũum wa beẽ, la ninsaalbã sẽn bõn arzãnã võore. Biiblã yaoolem sebrã yeelame tɩ wakat n wat tɩ kũum pa na n le beẽ, la tɩ Wẽnnaam na n kɩtame tɩ tẽngã lebg arzãna. Wakat kãnga, ninsaalbã na n vɩɩmda ne sũ-noogo, wakat sẽn kõn sa yĩnga. Wilgr 21:4 yeelame tɩ “kũum ka na n le zĩnd ye.” Sẽn na yɩl n wilg tɩ d tõe n tẽe gom-kãense, vɛrse a 5 wã paasa woto: “Gom-kãens yaa sɩda la b zemsa reegre.” A Zeova tõe n pidsa a sẽn pʋlem bũmb ning fãa.

Yãmb kɩsa sɩd tɩ ‘gom-kãensã yaa sɩd n zems reegr’ bɩ? Bɩ y bao n bãng a Zezi Kirist n paase, la y tẽ-a. Y sã n maan woto, y na n ta a Zeova yam. Y na n paama bark rũndã-rũndã, la y saagd n na n wa vɩɩmd wakat sẽn kõn sa tẽngã sẽn na n lebg arzãnã zugu, tɩ kũum, “sũ-sãoong bɩ yãbr wall toog” ka le beẽ ye.