Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SEBRÃ GOM-ZUG SÕSGÃ | A ZEZI YAA FÃAGDA—WOTO RAT N YEELAME TƖ BÕE?

A Zezi kũumã tẽegr wakate, la sẽn na yɩ zĩig ninga

A Zezi kũumã tẽegr wakate, la sẽn na yɩ zĩig ninga

Yʋng ning b sẽn yõk a Zezi wã, a wilga a karen-biisã b sẽn segd n maand bũmb ning n tẽegd a kũumã sẽn na n yɩ maoongã yelle. A yeel-b-la woto: “Bɩ y maan bõn-kãng n tẽegd mam yelle.”—Luk 22:19.

Rõandã, a Zezi kũumã tẽegr na n yɩɩ tʋʋl-nif kiuug rasem a 3 sẽn yaa arzũm daarã, wĩndgã kõom poore. A Zeova Kaset rãmbã boonda yãmb ne y zakã rãmb tɩ wa naag-b n tẽeg a Zezi kũumã. B na n wɛgsa sõsg n wilg a Zezi kũumã sẽn tar yõodã võore, la y sẽn tõe n maan to-to n dɩ a yõodo.