Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SEBRÃ GOM-ZUG SÕSGÃ | Y TÕE N PAAMA SŨ-NOOG Y TƲƲMDÃ PƲGẼ

Y sẽn tõe n paam sũ-noog y tʋʋmdã pʋgẽ to-to

Y sẽn tõe n paam sũ-noog y tʋʋmdã pʋgẽ to-to

“Ninsaalbã fãa sã n na n dɩ la b yũ, la b yã b tʋʋmdã noom, yaa Wẽnnaam kũuni.” (Koɛɛg Soaba 3:13) Dẽnd Wẽnnaam datame tɩ d paam sũ-noog d tʋʋmdã pʋgẽ. Woto wã, y pa tagsd t’a na n wilg-d-la d sẽn tõe n maan to-to sɩda? (Ezai 48:17) Sɩd me, a tũnugda ne Biiblã sẽn yaa a Gomdã n maand rẽ. Bɩ d ges Biiblã sagls sẽn tõe n sõng-d to-to tɩ d paam sũ-noog d tʋʋmdã pʋgẽ.

TƲƲMD TARA YÕODO

Baa sẽn yaa tʋʋmd ning fãa la y tʋmd bɩ y bãng tɩ “tʋʋmã fãa tara yõodo.” (Yelbũna 14:23) Wala makre, y sã n tʋm ne yẽesem, na n sõng-y lame tɩ y paam bũmb nins sẽn yaa tɩlae ne-yã. Yaa sɩd tɩ Wẽnnaam pʋlmame t’a na n sõnga neb nins sẽn tũud-a ne pʋ-peelmã tɩ b paam bũmb nins sẽn yaa tɩlae wã. (Matɩe 6:31, 32) La a ratame tɩ tõnd me tʋm ne yẽesem, n paam ligd ne pʋ-peelem.—2 Tesalonik rãmba 3:10.

Rẽnd d segd n ninga d yamẽ tɩ d sẽn tʋmdã yaa rẽ yĩnga. Yaa d sẽn na n tʋmdẽ bal la d tõe n ges d meng yell ne pʋ-peelem. A Zozue sẽn tar yʋʋm 25 wã yeela woto: “Tõog n ges f meng yell yaa bõn-sõngo. F sã n tʋmdẽ, n paamd ligd n daad bũmb nins sẽn yaa tɩlae wã, f tõe n yeelame tɩ f tʋʋmdã yaa sõma.”

D sã n tʋmd ne yẽesem, tõe n kɩtame me tɩ d sũur noom ne d menga. Bõe yĩnga? Tʋʋmd pa reem bũmb ye. Kẽer tʋmda tʋʋmd b sẽn pa nonge, wall tʋʋmd sẽn yaa toog wʋsgo. Sã n yaa woto ne yãmba, y sã n wõr y meng n ket n tʋmdẽ, y sẽn mi tɩ y maanda sẽn segdã, y sũur na n yɩɩ noogo. Y modgame n pa lebg kʋɩɩm ye. (Yelbũna 26:14) Yaa rẽ yĩng la d sẽn  tõe n yeel tɩ tʋʋm wata ne sũ-noogã. A Aarõ d sẽn gom a soab yell sõsg ning sẽn loogã pʋgẽ wã yeela woto: “Mam sã n sig zaabre, m sũur noomame. Tõe tɩ m yaa wʋsgo. Tõe me tɩ nebã pa yã m sẽn maan bũmb ningã ye. Baasgo, m miime tɩ m maana bũmb sẽn tar yõodo.”

MODG-Y N BÃNG-Y Y TƲƲMDÃ SÕMA

Biiblã pẽgda rap nins sẽn “mi tʋʋm neer maanego,” la pagb nins sẽn tʋmd ‘ne yamleoogã.’ (Yelbũna 22:29; 31:13) La ned pa bãngd tʋʋmd zĩig pʋgẽ ye. Tõnd fãa la bal pa nong n tʋmd tʋʋmd d sẽn pa mi sõma ye. Tõe tɩ yaa rẽ la neb wʋsg sẽn pa paamd sũ-noog b tʋʋmdã pʋgẽ wã. Bala b pa modgd wʋsg sẽn na yɩl n bãng b tʋʋmdã sõma ye.

Sɩd-sɩda, ned tõe n paama sũ-noog tʋʋmd fãa la bal pʋgẽ. La rẽ yaa a sẽn na n modg n bãng a tʋʋmdã sõma. A Wilyam sẽn tar yʋʋm 24 yeela woto: “F sã n wɩsg f meng n tʋm tʋʋmd n neẽ tɩ yaa sõma, kõt-f-la sũ-noog wʋsgo. La f sã n baood nana, wall f maand yaal-yaale, f pa tol n tõe n paam sũ-noog ye.”

TẼEG-Y TƖ Y TƲƲMDÃ NAFDA NEB A TAABA

Ra tagsd-y ligd ning y sẽn paamdã yell bal ye. Sok-y y meng woto: ‘Bõe yĩng tɩ m tʋʋmdã tar yõodo? M sã n pa tʋm m tʋʋmdã, wall m pa tʋm-a sõma, bõe n na n maane? Wãn to la m tʋʋmdã nafd neb a taaba?’

Yɩta sõma tɩ d tags yaoolem sokrã zugu, bala, d sã n ne d tʋʋmdã sẽn nafd neb a taab to-to wã, na n kɩtame tɩ d sũur maneg n noom ne-a. A Zezi meng yeela woto: “Kũun bee bark n yɩɩd reegre.” (Tʋʋma 20:35) D tʋʋmdã nafda d raadensã, neb nins sẽn kõt-d tʋʋmã, la d tʋʋmdã taoor soaba. La pa bãmb bal ye. Nafda d zakã rãmbã, la sẽn dat-b sõngrã me.

D zakã rãmba. Zak soab sã n tʋmd ne yẽesem sẽn na yɩl n ges a zakã rãmb yelle, nafd-b lame. Pipi, sõngd-b lame tɩ b paamd bũmb nins sẽn yaa tɩlae ne-bã. Wala makre, rɩɩbo, fut la ro-gãaga. Woto, a geta a ‘meng zak rãmb’ yell wa Wẽnnaam sẽn yeelã. (1 Tɩmote 5:8) Yiibu, zak soab sã n tʋmd ne yẽesem, a kõta a zakã rãmb mak-sõngo. A San sẽn yaa bi-bɩɩg ning yell d sẽn gom sõsg ning sẽn loogã pʋgẽ wã yeela woto: “M baaba yaa ned sẽn kõ mak-sõng tʋʋmã wɛɛngẽ. Yaa pʋ-peelem soab sẽn tʋm a vɩɩmã tõre. A yɩɩ minizie n kaoos yʋʋm wʋsgo. A mak-sõngã sõnga maam tɩ m bãng tɩ nug-tʋʋmd tara yõodo, bala f maanda teed sẽn nafd neb a taaba.”

Sẽn dat-b sõngrã. Tʋm-tʋmd a Poll sagla kiris-nebã tɩ b “maan nug-tʋʋmd sẽn yaa sõma n paam n kõ sẽn dat-b sõngrã.” (Efɛɛz rãmba 4:28) Sɩd me, d sã n tʋmd ne yẽesem n get d meng yelle, la d zakã rãmb yelle, d tõe n  paama ligd me n sõng sẽn pa são-bã. (Yelbũna 3:27) Rẽnd d sã n tʋmd ne yẽesem, d na n tõog n yɩɩ kõta, n paam sũ-noogo.

MAAN-Y TƖ ZƲƲG B SẼN KOT-Y-YÃ

A Zezi sẽn wa n zãmsd nebã tãngã zugã, a yeela woto: “Ned sã n modg foom tɩ f yãag-a kilometr a ye, bɩ f yãag-a kilometr a yiibu.” (Matɩe 5:41) Wãn to la y tõe n tũ a saglgã y tʋʋmdã pʋgẽ? Y pa na n maand yaal-yaal ye. Y na n maandame tɩ zʋʋgd b sẽn kot-y-yã. Mak-y n ges-y y sã n pa tõe n tʋm y tʋʋmdã sõma n yɩɩg b sẽn datã, wall y tʋm-a tao-tao n yɩɩge. Kɩt-y tɩ baa y tʋʋmdã pʋgẽ yel-bõonesã tall yõod y nifẽ.

Y sã n tʋmdẽ tɩ zʋʋgd b sẽn kot-y-yã, y tõe n paama sũ-noogo. Bõe yĩnga? Bala yaa yãmb n yãk yam n maand dẽ. Pa ned n modgd-y ye. (Filemo 14) Rẽ wɛɛngẽ, yɩta sõma tɩ d tẽeg Yelbũn 12:24 sẽn yet bũmb ningã. Be, b yeela woto: “Ned sã n maoodẽ, a tõogdame. La kʋɩɩm na n lebga yamba.” Yaa sɩd tɩ tõnd sʋka, pa neb wʋsg n na n lebg yembse, bɩ neb b sẽn modgd tɩ b tʋmdẽ ye. La ned sã n tʋmd yaal-yaale, neb a taabã na n pẽdgd-a-la wakat fãa b tʋʋmã poorẽ, tɩ yaa wa a yaa yamba. La a sã n yãk yam n tʋmdẽ tɩ zʋʋgd b sẽn kot-a wã, a so a menga. Ned pa na n pẽdg-a a tʋʋmd poorẽ ye.

RA BAS-Y TƖ Y TƲƲMÃ SOOG-Y YE

Tʋm ne yẽesem yaa sõma, la d segd n tẽegame tɩ vɩɩmã pa tʋʋm bal ye. Yaa sɩd tɩ Biiblã sagend-d lame tɩ d tʋm ne yẽesem. (Yelbũna 13:4) La a pa yeel tɩ d segd n vɩɩ tʋʋmã yĩng bal ye. Koɛɛg Soab 4:6 yeela woto: “Nug a ye sẽn tar vʋʋsg n são a yiib sẽn namsd zaalem.” Rẽ võor yaa bõe? Ned sẽn vɩ tʋʋm yĩng bal pa rɩt a tʋʋmdã nafa ye. Bala, a tʋʋmdã rɩta a sẽkã la a pãngã fãa. Yaa rẽ la Biiblã sẽn yeel t’a ‘namsda zaalmã.’

Biiblã tõe n sõng-d lame tɩ d ra bas tɩ d tʋʋmã soog-d ye. Baa a sẽn yeel tɩ d segd n tʋma ne yẽesmã, a sagend-d lame me tɩ d bao n bãng “bũmb nins sẽn yaa sõma n yɩɩda.” (Filip rãmba 1:10) Wala makre, d segd n baooda sẽk n sõsd ne d zakã rãmb la d zo-rãmbã. La sẽn tar yõod n yɩɩd yaa bũmb nins d sẽn maand tũudmã wɛɛngẽ wã, wala Wẽnnaam Gomdã karengo, la a zug bʋgsgo.

Neb nins sẽn pa vɩ tʋʋmã yĩng balã sɩd tõe n paama sũ-noog b tʋʋmdã pʋgẽ. A Wilyam yeelame: “Mam da tara tʋʋmd taoor soab a ye sẽn kõt mak-sõngo. A tʋmda ne yẽesem. Sẽn paase, a sẽn tʋmd sõma wã kɩtame tɩ yẽ ne neb nins sẽn kõt-a tʋʋmã zemsd taaba. La zaabr sã n ta tɩ tʋʋmã sigi, a yĩmda tʋʋmã yelle, tɩ lebg a zakã rãmb la a tũudmã yell n pak-a.” A paasame tɩ ra yaa vẽeneg tɩ nin-kãng sũur sɩd nooma ne a menga.