Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb ‘wʋmda Gʋlsg Sõamyã võor’ bɩ?

Yãmb ‘wʋmda Gʋlsg Sõamyã võor’ bɩ?

“A Zezi vẽnega b yamã tɩ b tõog n wʋm Wẽnnaam gʋls sõamyã võore.”—LUK 24:45, KÃAB-PAALGÃ KOE-NOOGO.

1, 2. A Zezi vʋʋgrã daare, bõe la a maan n keng a karen-biisã raoodo?

A ZEZI karen-biis a yiib n da kẽnd n dabd tẽn-bil sẽn zems kilo piig la a yembr ne Zerizalɛm. B sũur da sãama wʋsgo, bala a Zezi kiime n vʋʋge, tɩ b pa mi t’a vʋʋgame ye. La a wa n vẽnega a menga, n naag-b n kẽnda. A sõsa ne-b n keng b raoodo. Wãn to? A Zezi “sɩnga ne a Moiiz la Wẽnnaam no-rɛɛsdbã fãa n bilg Gʋlsg Sõamyã fãa võyã sẽn wilgd [yẽ] yelle.” (Luk 24:13-15, 27) Rẽ poore, b sũy yɩɩ noog wʋsgo, bala a Zezi sõng-b lame tɩ b wʋm Gʋlsg Sõamyã võore.—Luk 24:32.

2 Yʋn-kãng bala, karen-biis a yiibã leba Zerizalɛm. B sẽn ta tʋm-tʋmdbã nengẽ wã, b togs-b lame t’a Zezi vẽnega a meng n sõs ne bãmba. B sẽn wa n gomdã, a Zezi le vẽnega a menga. Tʋm-tʋmdbã fãa yɛɛsame, n da sãmbd sã n sɩd yaa a Zezi. Wãn to la a Zezi keng b raoodo? Biiblã yeela woto: “A Zezi vẽnega b yamã tɩ b tõog n wʋm Wẽnnaam gʋls sõamyã võore.”—Luk 24:45, Kãab-paalgã Koe-noogo.

3. Bõe n tõe n koms d raoodo, la bõe n tõe n sõng-d tɩ d ket n moond koɛɛgã ne sũ-noogo?

3 Wakat ninga, tõnd me sũur mi n sãama wʋsg wa a  Zezi karen-biisã. Tõe tɩ d tʋmda a Zeova tʋʋmdã wʋsgo, n yaool n pa ne tɩ womda biisi, tɩ komsd d raoodo. (1 Kor. 15:58) Tõe tɩ neb nins d sẽn zãmsd Biiblã pa modgd wʋsg sẽn na yɩl n tũ bũmb nins b sẽn zãmsdã ye. Tõe tɩ kẽer me ra sɩnga a Zeova tũub n wa base. La bõe n tõe n sõng-d tɩ d ket n moond koɛɛgã ne sũ-noogo? Bũmb a ye yaa d sẽn na n modg n wʋm a Zezi yel-bũnã võor sõma. D na n goma bãmb b tãab yelle, la d ges yam ning d sẽn tõe n dɩk b pʋsẽ.

RAO SẼN BƲD BÕN-BIIS LA A TƖ GÕEYÃ YEL-BŨNDÃ

4. Rao sẽn bʋd bõn-biis la a tɩ gõeyã yel-bũndã võor yaa bõe?

4 Karm-y Mark 4:26-29. Rao sẽn bʋd bõn-biis la a tɩ gõeyã yel-bũndã võor yaa bõe? Raoã makda Rĩungã koe-moondbã, tɩ bõn-biisã makd Rĩungã koɛɛg b sẽn moond pʋ-peelem dãmbã. Raoã gõee yʋng la a nekd yibeoog wa nebã fãa sẽn maandã. Bõn-biisã bʋdb n tãag kẽebgã kaoosda bilfu. “Bõn-biisã bundame n yikdẽ.” B yitame n bɩt ‘b toor’ bilf-bilfu. Woto me, ned sẽn zãmsd Biiblã tẽeb bɩta bilf-bilfu, tɩ yẽ ne a Zeova zoodã pãng paasdẽ. A tẽebã pãng sã n ket n paasdẽ, a wat n dat n tũ a Zeova. Rẽ la a na n dɩk a meng n kõ-a, n deeg lisgu. Woto, d tõe n yeelame t’a woma biisi.

5. Bõe yĩng t’a Zezi wẽ rao sẽn bʋd bõn-biis la a tɩ gõeyã yel-bũndã?

5 Bõe yĩng t’a Zezi wẽ yel-bũndã? Yaa sẽn na yɩl tɩ d bãng tɩ yaa a Zeova n kɩtd tɩ sɩdã bɩ “neb nins fãa sẽn dat vɩɩm sẽn kõn sa wã” sũyẽ. (Tʋʋ. 13:48, MN; 1 Kor. 3:7) Tõnd bʋtame, n zãgsd koom, la d pa tõe n kɩt tɩ bɩ, wall d kɩt tɩ bɩ tao-tao ye. Yel-bũndã pʋgẽ, raoã pa mi bõn-biisã sẽn bɩt to-to wã ye. Tõnd me pa mi d Biibl karen-biig tẽeb sẽn bɩt to-to wã ye. D sẽn moond la d tʋmd d daar fãa tʋʋmã, d tõeeme meng n pa bãng t’a tẽebã bɩtame ye. La Rĩungã koɛɛgã wat n woma biisi, tɩ Biibl karen-biigã lebg koe-moond n sõngd tõnd tigsgã pʋgẽ.—Zã 4:36-38.

6. Bõe la d segd n ning d yamẽ Biibl karen-biisã tẽebã bɩʋʋng wɛɛngẽ?

6 Yam bʋg la d tõe n dɩk rao sẽn bʋd bõn-biis la a tɩ gõeyã yel-bũnd pʋgẽ? Pipi, d segd n bãngame tɩ d pa tõe tɩ Biiblã karen-biig tẽeb bɩ tao-tao ye. Baa d sã n maand d sẽn tõe fãa n na n sõng-a, d pa segd n pẽdgd-a t’a reeg lisg ye. D na n ninga d yamẽ tɩ yẽ n segd n dɩk a meng n kõ Wẽnnaam. Sẽn noom a Zeova yaa ned sẽn na n dɩk a meng n kõ-a a sẽn nong-a wã yĩnga. Sã n pa woto, pa tat a yam ye.—Yɩɩl 51:14; 54:8; 110:3.

7, 8. a) Rao sẽn bʋd bõn-biis la a tɩ gõeyã yel-bũndã wilgda tõnd bõe me? Rɩk-y makre. b) Yel-bũndã sõngda tõnd tɩ d bãng bõe a Zeova wall a Zezi zugu?

7 Yiibu, d sã n wʋm yel-bũndã võor sõma, na n sõng-d lame tɩ d koe-moonegã sã n pa womd biis bɩ d ra koms raood ye. D segd n maana sũ-mare. (Zak 5:7, 8) D sã n maan d sẽn tõe fãa n na n sõng karen-biig t’a pa sake, pa rat n yeel tɩ d pa zãms-a sõma ye. Yaa ned sẽn na n yaa sik-m-meng soaba, n dat n toeem bal la a Zeova na n kɩt tɩ koɛɛgã a sẽn kelgã wom biisi. (Mat. 13:23) Rẽnd pa neb nins d sẽn sõng tɩ b reeg lisgã sõor bal la d segd n tik n yeel tɩ d moonda sõma ye.  Sɩd me, a Zeova pa get neb nins d sẽn zãmsd Biiblã manesem sẽn yaa to-to wã n pẽg tõnd ye. Yaa tõnd sẽn modgd to-to wã n noom-a.—Karm-y Luk 10:17-20; 1 Korẽnt dãmb 3:8.

8 Tãabo, pa wakat fãa la d tõe n bãng Biibl karen-biig sẽn toeemd to-to wã ye. Wala makre, misioneer a ye n da zãmsd rao ne a pag Biiblã, tɩ b wa yeel-a tɩ b rat n lebga koe-moondb sẽn pa reeg lisgu. Misioneerã tẽeg-b lame tɩ b segd n deng n basa sɩgaarã yũubu. La b leok-a lame tɩ b basa sɩgaarã na maan kiisi, tɩ ling-a. B bãngame tɩ baa b sã n solg n yũ sɩgaare, a Zeova neeme, la t’a kisa pʋ-lik soaba. Rẽ n so tɩ b zems taab n yeel tɩ b sã n pa na n tolg n bas sɩgaarã, b pa na n solgd misioneerã n yũud ye. Baa misioneerã sẽn da pa mi tɩ b toeemdame wã, b sẽn nong a Zeova wã kɩtame tɩ b tõog n bas sɩgaarã.

ZĨM-GÃMBRÃ YEL-BŨNDÃ

9. Zĩm-gãmbrã yel-bũndã võor yaa bõe?

9 Karm-y Matɩe 13:47-50. Zĩm-gãmbrã yel-bũndã võor yaa bõe? A Zezi wilgame tɩ koɛɛgã mooneg yaa wa b sẽn na n dɩk zĩm-gãmbr n lob ko-kãsengã pʋgẽ. A yeelame tɩ gãmbrã wʋkda “zĩm buud fãa.” Woto me neb milyõ-rãmb n sakd n kelgd koɛɛgã d sẽn moondã. (Ezai 60:5) Bũmb sẽn wilgd rẽ yaa neb wʋsg sẽn wat tigis-kãsemsã, la a Zezi kũumã tẽegr yʋʋmd fãa wã. Nin-kãensã la a Zezi sẽn mak ne zĩmã. B kẽer yaa “sõma.” B wat n lebga tigingã neba. La b taab yaa wa zĩm sẽn pa sõma. Pa sẽn kelgd-b koɛɛgã fãa n modgd sẽn na yɩl n ta a Zeova yam ye.

Karm-y Matɩe 13:47-50, . . .

10. Bõe yĩng t’a Zezi wẽ zĩm-gãmbrã yel-bũndã?

10 Bõe yĩng t’a Zezi wẽ yel-bũndã? Yel-bũndã pʋgẽ, zĩmã tũusgã pa makd b sẽn na n kao nebã bʋʋd to-kãsengã sasa wã ye. Yel-bũndã wilgda bũmb sẽn maand yaoolem wakatã. A Zezi wilgame tɩ pa neb nins fãa Rĩungã koɛɛg sẽn noomã n na n sak n tũ a Zeova ye. Neb wʋsg wata tõnd tigissã, wall b zãmsd Biiblã ne tõndo. La b pa rat n dɩk b mens n kõ a Zeova ye. (1 Rĩm 18:21) Neb a taab sẽn da wat tigissã basame n pa le watẽ ye. Baa kom-bɩɩs kẽer roagdb sẽn yaa a Zeova Kaset rãmb pa rat n tũ a Zeova ne b sũy fãa ye. A Zezi yeelame tɩ yaa ned kam fãa n segd n yãk yam a toore. A Zeova geta neb nins sẽn yãk yam n tũud-a wã wa “bõn-neebã.”—Aze 2:7.

. . . la y ges gom-kãensã sẽn tõe n pids to-to rũndã-rũndã

11, 12. a) Yam bʋg la d tõe n dɩk zĩm-gãmbrã yel-bũndã pʋgẽ? b) Yel-bũndã sõngda tõnd tɩ d bãng bõe a Zeova wall a Zezi zugu?

11 Yam bʋg la d tõe n dɩk zĩm-gãmbrã yel-bũndã pʋgẽ? D sã n wʋm yel-bũndã võor sõma, na n sõng-d lame tɩ d Biibl karen-biiga, wall d biig sã n pa sak n na n tũ a Zeova bɩ d ra sãam d sũur tɩ loog nug ye. Tõe tɩ d maana d sẽn tõe fãa n sõng-a. La pa ned sẽn na n sak n zãmsd Biiblã, wall a roagdb sẽn na n yaa a Zeova Kaset rãmb la a na n lebg a Zeova zoa ye. Ned sã n pa rat n sak a Zeova naamã, a ka na n pa a nin-buiidã sʋk ye.

Neb nins sẽn kelgd Rĩungã koɛɛgã kẽer na n sak n lebga a Zeova Kaset rãmba (Ges-y sull a 9-12)

12 La woto rat n yeelame tɩ ned ning sẽn bas tigingã pa tõe n lebg n wa bɩ? Rat n yeelame tɩ ned sẽn nan pa rɩk a meng n kõ a Zeova pa le tõe n maan woto bɩ? Ayo. Ned ning fãa sẽn dat tõe n manega a yell ne a Zeova  nand tɩ to-kãsengã sɩnge. A Zeova yeta nin-kãens buudã woto: “Lebg-y n wa-y mam nengẽ, tɩ mam me na lebg n wa yãmb nengẽ.” (Mal. 3:7) A Zezi yel-bũnd ning sẽn gomd bi-ribl sẽn sãam a ba paoongã yellã wilgda rẽ.—Karm-y Luk 15:11-32.

BIIG SẼN SÃAM A BA PAOONGÃ YEL-BŨNDÃ

13. Biig sẽn sãam a ba paoongã yel-bũndã võor yaa bõe?

13 Biig sẽn sãam a ba paoongã yel-bũndã võor yaa bõe? Yel-bũndã pʋgẽ, ba wã sẽn zoe a biigã nimbãanegã makda d Ba a Zeova. Biig ning sẽn deeg a pʋɩɩrã n tɩ sãamã makda neb nins sẽn zãag b mens ne tigingã. B sẽn bas tigingã, b leba a Sʋɩtãan dũniyã pʋgẽ. Yaa wa b sẽn ‘kẽng tẽng sẽn zãre,’ bala dũniyã nebã zãra ne a Zeova. (Ef. 4:18; Kol. 1:21) La sẽn bas-b tigingã kẽer wat n bãngame tɩ b tudgame, n modg wʋsg n lebg n wa a Zeova siglgã pʋgẽ. B sẽn sik b mens n tek yamã, d Ba a Zeova sẽn yaa sugr kõtã reeg-b-la ne sũ-noogo.—Ezai 44:22; 1 Pɩɛ. 2:25.

14. Bõe yĩng t’a Zezi wẽ biig sẽn sãam a ba paoongã yel-bũndã?

14 Bõe yĩng t’a Zezi wẽ yel-bũndã? A Zezi wilgame t’a Zeova ratame tɩ neb nins sẽn bas yẽ wã lebg n wa. Yel-bũndã pʋgẽ, ba wã ra ket n saagdame t’a biigã na n lebg n waame. A sẽn wa n yã t’a watẽ wã, a wudgame n sɛg-a t’a “ket n be yɩɩga.” Woto pa segd n kɩt tɩ neb nins sẽn bas sɩdã rat n lebg n wa a Zeova nengẽ tao-tao sɩda? Tõe tɩ b getame tɩ bãmb ne a Zeova zoodã pa le tar pãnga, wall b getẽ tɩ lebg n wa tigingã pʋgẽ yaa yãnde, pa rẽ bɩ yaa toogo. La b sã n modg n lebg n wa, a Zeova ne a Zezi la malɛgsã sũur na n yɩɩ noogo.—Luk 15:7.

15, 16. a) Biig sẽn sãam a ba paoongã yel-bũndã wilgda tõnd bõe? Kiba-bʋs n wilgd rẽ? b) Yel-bũndã sõngda tõnd tɩ d bãng bõe a Zeova wall a Zezi zugu?

15 Yam bʋg la d tõe n dɩk biig sẽn sãam a ba paoongã yel-bũndã pʋgẽ? D segd n dɩka a Zeova togs-n-taare. Ned sẽn bas tigingã sã n lebg n wa, d pa segd n “yɩ nin-tɩrg wʋsg” n pa reeg-a ne sũ-noog ye. D sã n maan woto, na n ‘sãama’ tõnd ne a Zeova zoodã. (Koɛ. 7:16) Yel-bũndã  wilgdame me tɩ d segd n ninga d yamẽ tɩ ned sẽn bas tigingã yaa wa ‘pesg sẽn meneme,’ n tõe n lebg n wa. (Yɩɩl 119:176) D sã n sɛg ned sẽn bas tigingã, d na n maana d sẽn tõe tɛk n sõng-a t’a lebg n wa bɩ? D na n togsa kãsem-dãmbã tao-tao sẽn na yɩl tɩ b sõng-a bɩ? D sã n wʋm a Zezi yel-bũndã võor sõma, d na n maana woto.

16 D gom neb sẽn da bas tigingã n lebg n wa yelle. B wilgame tɩ b sũur yaa noog a Zeova sẽn zoe b nimbãanega, la tigingã neb sẽn maan bũmb toor-toor n wilg tɩ b nong-b lame wã. Saam-biig b sẽn yiis tigingã pʋgẽ tɩ maan yʋʋm 25 tɩ b yaool n lebs n deeg-a yeela woto: ‘B sẽn lebs n deeg-m tigingã pʋgẽ wã tɛka, m neeme t’a Zeova kõt-m-la yolsgo, tɩ m sũ-noogã paasdẽ. (Tʋʋ. 3:19) Nebã fãa sõngd-m lame, n wilgdẽ tɩ b nong-m lame. Masã, mam bee ne m tẽed-n-taasã tɩ d noom ne taab wa zag-yɛng neba.’ Saam-bi-poak sẽn bas tigingã n maan yʋʋm a 5 n yaool n lebg n wa yeelame: ‘A Zezi yeelame t’a karen-biisã na n nonga taaba. Mam nee nonglem kãng vẽeneg tɩ noom maam, hal tɩ m pa tõe n bãng n bilg ye. Paam n zĩnd a Zeova siglgã pʋgẽ yaa bũmb yõod sẽn pa tõe n bãng n sɩfe!’

17, 18. a) Bõe la yel-bũn a tãabã wilgd tõndo? b) Bõe la d rat n maane?

17 Bõe la yel-bũn a tãabã wilgd tõndo? Pipi, d segd n bãngame tɩ d pa tõe n kɩt tɩ d Biibl karen-biig tẽeb bɩ tao-tao ye. Rẽ bee ne a Zeova. Yiibu, d pa segd n tags tɩ neb nins fãa sẽn wat tigissã, la neb nins sẽn zãmsd Biiblã fãa na n lebga a Zeova Kaset rãmb ye. Sẽn na n baase, baa ned sã n bas a Zeova, d pa segd n tags t’a pa na n le wa ye. A sã n wa lebg n wa, d rɩk a Zeova togs-n-taar n deeg-a ne sũ-noogo.

18 Bɩ d fãa kell n bao bãngr la yam. D sã n wa karemd a Zezi yel-bũnd fãa, bɩ d sok d meng woto: ‘Yel-bũndã võor yaa bõe? Bõe yĩng tɩ b gʋls yel-bũn-kãngã Biiblã pʋgẽ? Yam bʋg la m tõe n dɩk yel-bũndã pʋgẽ? Yel-bũndã sõngda maam tɩ m bãng bõe a Zeova wall a Zezi zugu?’ D sã n maand woto, d wilgdame tɩ d rat n wʋma a Zezi goamã võore.