Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SEBRÃ GOM-ZUG SÕSGÃ | Y TÕE N YƖƖ WẼNNAAM ZOA

Yãmb tagsdame tɩ y yaa Wẽnnaam zoa bɩ?

Yãmb tagsdame tɩ y yaa Wẽnnaam zoa bɩ?

“Y sã n yaa Wẽnnaam zoa, y yam gãeyã bãane, tɩ y sũur yaa noogo. Y basda y yam tɩ Wẽnnaam geta y yell wakat fãa.”—A CHRISTOPHER, BI-BƖƖG SẼN YIT GÃNA.

“Wẽnnaam bee ne-y y zu-loɛɛg fãa sasa, n wilgd yãmb a nonglem la a get y yelle, tɩ zʋʋg y sẽn kot-a wã.”—A HANNAH, BI-PUGL SẼN TAR YƲƲM 13, N YIT ALASKA, ETAZĨNI.

“Y sã n miẽ tɩ y yaa Wẽnnaam zoa, bãan ning y sẽn tarã buud ka to ye.”—A GINA, PAG SẼN TAR YƲƲM 40 LA ZAKA, N YIT ZAMAYƖK.

Pa a Christopher ne a Hannah la a Gina bal n tagsd woto ye. Dũniyã gill zugu, neb wʋsg n kɩs sɩd tɩ b yaa Wẽnnaam zo-rãmba. La yãmb yẽ? Y tagsdame tɩ y yaa Wẽnnaam zoa bɩ? Y rat n yɩɩ Wẽnnaam zoa bɩ, bɩ y tʋll n paasa zood ning y sẽn tar ne-a wã pãnga? Tõe tɩ y sokda y meng woto: ‘Rẽ yĩnga ninsaal tõe n yɩɩ Wẽnnaam sẽn tõe fãa wã zoa bɩ? La sã n tõeyã, wãn to la d tõe n lebg a zoa?’

Y TÕE N YƖƖ WẼNNAAM ZOA

Biiblã wilgdame tɩ ned fãa tõe n yɩɩ Wẽnnaam zoa. Makre, a pʋgẽ wã, Wẽnnaam boola hebre rãmbã yaab a Abrahaam t’a “zoa.” (Ezai 41:8) Zak 4:8 pʋgẽ wã, b pʋd n yeela woto: “Bɩ y kolg Wẽnnaam, la bãmb na kolg yãmba.” Gom-kãensã wilgda vẽeneg tɩ ninsaal buud fãa tõe n yɩɩ Wẽnnaam zoa. La d sẽn pa tõe n yã Wẽnnaamã, wãn to la d tõe n ‘kolg-a,’ bɩ n lebg a zoa?

Sẽn na yɩl n leok sok-kãngã, bɩ d ges sẽn sɩngd to-to tɩ ned wa lebg a to zoa. Naoor wʋsgo, b ned kam fãa rengd n bao n bãnga a to wã yʋʋre. Rẽ poore, b sã n sõsd ne taaba, n togsd taab b tagsg la b yĩn-sidsi, b zoodã kẽngda taoore. Sẽn paase, b sã n maand taab neere, b zoodã pãng paasdame. D tõe n yeelame tɩ yaa woto me la ned maand n lebg Wẽnnaam zoa. Bõe yĩng tɩ d yet woto? D na n goma rẽ yelle.