Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SEBRÃ GOM-ZUG SÕSGÃ | Y TÕE N YƖƖ WẼNNAAM ZOA

Bũmb kae t’a yõodã yɩɩd Wẽnnaam zood ye

Bũmb kae t’a yõodã yɩɩd Wẽnnaam zood ye

Bõe la y tõe n maan n yɩ Wẽnnaam zoa? D goma bũmb a tãab yelle, ned ning fãa sẽn dat n yɩ Wẽnnaam zoa sẽn segd n maane. Bãmb la woto:

  1. A segd n bãnga Wẽnnaam yʋʋrã sẽn yaa Zeova wã, la a pʋt-a.

  2. A segd n sõsda ne Wẽnnaam, rat n yeel t’a tog n pʋʋsda Wẽnnaam, la a karemd Biiblã sẽn yaa a Gomdã.

  3. A segd n maanda sẽn noom a Zeova wakat fãa.

Y sã n dat n yɩ Wẽnnaam zoa, bɩ y pʋt a yʋʋrã, n pʋʋsd-a, n zãmsd Biiblã, la y maand sẽn noom-a

Rẽ yĩnga yãmb maanda wã fãa tɩ wilgdẽ tɩ y yaa Wẽnnaam zoa bɩ, bɩ zĩis n be y sẽn segd n manege? Yaa vẽeneg tɩ woto baooda modgre. La ges-y rẽ sẽn wat ne nafa ninsã.

A Jennifer sẽn yit Etazĩni wã yeela woto: “Modgr ning fãa ned sẽn maand sẽn na yɩl n lebg Wẽnnaam zoa pa na n yɩ zaalem ye.” A paasa woto: “Zood kãng na n kɩtame tɩ y paam bark toor-toore. Makre, y na n maneg n kɩsa Wẽnnaam sɩda, y na n bãng-a-la sõma, la sẽn yɩɩd fãa, y na n nong-a-la wʋsgo. Bũmb kae t’a yõodã ta wã fãa ye!”

Y sã n dat n lebg Wẽnnaam zoa, a Zeova Kaset rãmbã na n sõng-y lame. B tõe n wat n zãmsd-y-la Biiblã zaalem. B boond-y lame me tɩ y wa b Rĩungã roogẽ n kelg sõssã. Be, y na n paam n naaga neb sẽn zoe n yaa Wẽnnaam zo-rãmba. * Y sã n maand woto, yãmb me na n wa tõog n yeela wa yɩɩl-gʋlsdã. A yeela woto: “Ne maam, mam sã n kolg Wẽnnaam n yaa sõma.”—Yɩɩl Sõamyã 73:28.

^ sull 9 Y sã n dat n kos tɩ b wa zãms-y Biiblã wall y rat n bãnga Rĩungã roog ning sẽn pẽ yãmb zĩiga, bɩ y togs ned ning sẽn kõ-a yãmb sebrã, pa rẽ bɩ y kẽ tõnd sɩtã www.jw.org pʋgẽ, n ges tẽngrã, b sẽn gʋlsẽ tɩ: Y SÃ N DAT N PAAM TÕNDO.