GŨUSG GASGÃ Yʋʋm-sare 2014 | Y tõe n yɩɩ Wẽnnaam zoa

Yãmb tagsdame tɩ Wẽnnaam zãra ne yãmb bɩ? Yãmb zoe n soka y meng ninsaal sã n tõe n yɩɩ Wẽnnaam zoa bɩ?

EN COUVERTURE

Yãmb tagsdame tɩ y yaa Wẽnnaam zoa bɩ?

Neb milyõ-rãmb n kɩs sɩd tɩ b yaa Wẽnnaam zo-rãmba.

EN COUVERTURE

Yãmb mii Wẽnnaam yʋʋrã, la y pʋt-a bɩ?

Wẽnnaam wilga a yʋʋrã Biiblã pʋgẽ, n yeele: “Mam yaa a Zeova. Mam yʋʋr la woto.”

EN COUVERTURE

Yãmb ne Wẽnnaam gomda ne taab bɩ?

Ne pʋʋsgã maasem, d gomda ne Wẽnnaam, la wãn to la d tõe n kelg-a?

EN COUVERTURE

Yãmb maanda Wẽnnaam sẽn datã bɩ?

Wẽnnaam sakr tara yõodo, la yɩl n lebg a zoa, bũmb a to me la y segd n maane

EN COUVERTURE

Bũmb kae t’a yõodã yɩɩd Wẽnnaam zood ye

Bũmb a tãab la y tog n maan n lebg Wẽnnaam zoa.

‘Bɩ y kelg la y bãnge’

A Zezi wẽe mutardã bil yel-bũndã, rabɩllã yel-bũndã, toandã yel-bũndã, la bõn-sõma sẽn solgã yel-bũndã. Yel-bũn-kãens võor yaa bõe?

Yãmb ‘wʋmda Gʋlsg Sõamyã võor’ bɩ?

Rao sẽn bʋd bõn-biis la a tɩ gõeyã yel-bũndã, zĩm-gãmbrã yel-bũndã, la biig sẽn sãam a ba paoongã yel-bũndã võor yaa bõe?

D teel taab n wa tõog n põs dũniyã sãoong sasa

Biiblã kibay a naas n tõe n sõng-d tɩ d bãng d sẽn segd n zemsd taabã võore, la rẽ sẽn na n tall yõod to-to beoog sẽn wate.

Y sũur nooma ne bũmb nins y sẽn paamã bɩ?

Wãn to la d tõe n wilg tɩ d nanda bũmb nins d sẽn zãms a Zeova zugã?

Ligd pengr yaa wẽng bɩ?

Biiblã sagls tõe n sõng-y lame tɩ y bãng n yãk yam.

OUR READERS ASK

Bõe la d mi Nowɛllã wɛɛngẽ?

Y sã n bãng Nowɛllã sẽn sɩng to-to wã, tõe n ling-y lame.

Sogsg Biiblã sẽn leokde

Wãn to la y tõe n zãms y kambã Biiblã tɩ kẽ b sũyã?