GŨUSG GASGÃ Sɩpaolgo 2014 | A Sʋɩtãan sɩd beeme bɩ?

Sã n mik t’a Sʋɩtãan pa be, dẽnd neb nins sẽn tẽed t’a beeme wã tudgame. La sã n mikame t’a Sʋɩtãan tara pãng n belgd nebã, dẽnd yaa wẽnem soaba, tɩ d segd n zoe-a.

EN COUVERTURE

A Sʋɩtãan sɩd beeme bɩ?

Yaa wẽngã sẽn be nebã sũyẽ wã la b sẽn boond tɩ Sʋɩtãanã bɩ, bɩ a sɩd beeme la tõnd n pa tõe n yã-a?

EN COUVERTURE

Sʋɩtãanã yaa wẽngã sẽn be nebã sũyẽ wã bɩ?

Kibay a yiib n be Biiblã pʋgẽ n leokd sok-kãngã.

EN COUVERTURE

D segd n zoee a Sʋɩtãan bɩ?

Wẽnnaam maana bũmb wʋsg n na n sõng-d t’a Sʋɩtãan ra tõog-d ye.

A Zezi vʋʋgrã sẽn nafd tõnd to-to

Bũmb a naas sẽn kɩt tɩ d kɩs sɩd t’a Zezi vʋʋgame. D sẽn kɩs sɩd t’a Zezi vʋʋgame wã, wãn to la nafd tõndo?

D sẽn segd n yɩ yɩlem Wẽnnaam nifẽ wã võore

Yãmb zoe n karma Maankʋʋr sebrã n pa wʋm a võore, wall y getẽ t’a kareng pa noom bɩ? Sagls nins sẽn be Maankʋʋr sebrã pʋgẽ wã tõe n sõng-y lame tɩ y tũ a Zeova tɩ ta a yam.

D modg tɩ d yel-manesem buud fãa yɩ sõma

Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ modg n da kɩɩs Wẽnnaam, maan f sẽn tõe tɛk a tʋʋmdã pʋgẽ, la zãms Biiblã sõma tũuda taaba?

Neb nins Wẽnnaam sẽn yaa a Zeova wã

Ned sã n tũud Wẽnnaam ne pʋ-peelem, baa a sẽn be tũudum ning fãa pʋgẽ a tata Wẽnnaam yam bɩ?

‘Masã, yãmb yaa Wẽnnaam neba’

Bõe la d tõe n maan n naag ‘Wẽnnaam nebã,’ la d kell n pa ne-ba?

Sogsg Biiblã sẽn leokde

A Zezi sẽn vʋʋg neb sẽn da ki wã kɩtame tɩ d tõe n kɩs sɩd ne bõe?