Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Wilg-y tɩ y sũur nooma ne y sẽn paam n tʋmd ne a Zeova wã

Wilg-y tɩ y sũur nooma ne y sẽn paam n tʋmd ne a Zeova wã

“Tõnd yaa tʋmd-n-taas ne Wẽnnaam.”—1 KOR. 3:9.

1. A Zeova tagsg yaa bõe ne tʋʋmde, la rẽ kɩtame t’a maand bõe?

A ZEOVA nonga tʋʋma, tɩ bũmb nins a sẽn maandã kõt-a sũ-noogo. (Yɩɩl 135:6; Zã 5:17) A ratame tɩ malɛgsã la ninsaalbã paam sũ-noog wa yẽ. Rẽ n so t’a kõt-b tʋʋm sẽn tar bark la sẽn wat ne sũ-noogo. Wala makre, a kɩtame t’a Bi-kãsengã naag-a n naan bũmbã fãa. (Karm-y Kolos rãmb 1:15, 16.) Biiblã wilgame tɩ nand t’a Zezi wa tẽngã zugu, a ra yaa “wa tʋʋm-mita,” n be ne Wẽnnaam saasẽ.—Yel. 8:30.

2. Bõe n wilgd t’a Zeova kõta malɛgsã tʋʋm sẽn tar yõod la sẽn be yamleoogo?

2 D sã n karem Biiblã sɩngr n tɩ ta a saabo, d yãta kibay sẽn wilgd t’a Zeova kõta malɛgsã tʋʋma. Makre, a Ãdem ne a Ɛɛv kɩɩsgã poore, Wẽnnaam dig-b lame n yiis arzãnã pʋgẽ. Biiblã paasame: “[Wẽnnaam] zĩndga seribẽ-dãmb Edɛn zẽedã zĩig yaanga, ne sʋʋg sẽn tar bug-witim n wẽnemded zĩigã fãa tɩ b gũ vɩɩm tɩɩgã sore.” (Sɩng. 3:24) Wilgr 22:6 yeelame t’a Zeova “tʋma bãmb malɛkã t’a wilg bãmb nonglem yembsã bũmb nins sẽn yaa tɩlae tɩ zĩnd bilf sã n paase.”

 TƲƲM WẼNNAAM SẼN KÕ NINSAALBÃ

3. A Zezi sẽn wa n be tẽngã zugã, wãn to la a rɩk a Ba wã togs-n-taare?

3 A Zezi sẽn wa n be tẽngã zugã, a tʋma tʋʋmd ning a Zeova sẽn kõ-a wã ne sũ-noogo. Sẽn paase, a rɩka a Ba wã togs-n-taare, n kõ a karen-biisã tʋʋmd sẽn tar yõodo. Sẽn na yɩl n keng b raood tɩ b rat n tʋm b tʋʋmdã ne b sũy fãa, a yeel-b-la woto: “Mam yeta yãmb sɩd-sɩd tɩ ned ning sẽn tẽed maam, tʋʋm nins mam sẽn maandã yẽ me na n maaname. La yẽ na n maana tʋʋm-kãsems sẽn yɩɩd bãmba, tɩ bõe, mam dabda m Ba nengẽ.” (Zã 14:12) A Zezi wilg-b lame me tɩ tʋʋmdã yaa tʋʋm-yãgdem, n yeele: “Yaa tɩlae tɩ mam maan sẽn tʋm-a maamã tʋʋm tɩ wĩntoog ketẽ. Yʋng watame tɩ ned ka tõe n tʋm ye.”—Zã 9:4.

4-6. a) Bõe yĩng t’a Nowe ne a Moiiz sẽn maan bũmb nins a Zeova sẽn yeel tɩ b maanã noom tõndo? b) Bõe n kɩt tɩ tʋʋm nins a Zeova sẽn kõt ninsaalbã wõnd taaba?

4 Nand t’a Zezi wa tẽngã zug menga, a Zeova kõo neb tʋʋm sẽn be yamleoogo. Baa a Ãdem ne a Ɛɛv sẽn pa tõog n maan bũmb ning Wẽnnaam sẽn yeel-b tɩ b maanã, neb a taab yẽ tõog n tʋma tʋʋm nins Wẽnnaam sẽn kõ-bã. (Sɩng. 1:28) Wala makre, a Zeova yeela a Nowe t’a ka koglg sẽn na yɩl tɩ yẽ ne a zakã rãmb põs sa-kãsengã sasa, la a wilg-a a sẽn segd n ka koglgã to-to. A Nowe maana bũmb ning a Zeova sẽn yeelã bal kɛpɩ. Yaa wẽnd maag yẽ la ninsaalbã sẽn ket n vɩ tẽngã zugã.—Sɩng. 6:14-16, 22; 2 Pɩɛ. 2:5.

5 A Zeova kõ a Moiiz noy a sẽn da segd n tũ n tilg sɛk-roogã, la a sigl maan-kʋʋdbã tʋʋmd me. A Moiiz maana wa a Zeova sẽn yeelã bal kɛpɩ. (Yik. 39:32; 40:12-16) A sẽn maan woto wã nafda tõnd baa rũndã-rũndã menga. Wãn to? A Poll wilgame tɩ sɛk-roogã ne maan-kʋʋrã tʋʋmd ra yaa “bõn-neeb sẽn watã maasem.”—Heb. 9:1-5, 9; 10:1.

6 Bũmb nins sẽn yaa tɩlae Wẽnnaam raabã pidsg yĩngã toeemdame, tɩ tʋʋm nins Wẽnnaam sẽn kõt a nin-buiidã me toeemdẽ. Baa tʋʋm-kãens sẽn mi n toeemdẽ wã, wakat fãa yaa a Zeova waoogr yĩnga, la ninsaalbã neer yĩnga. Yɩɩ woto me ne tʋʋm nins a Zezi sẽn tʋm nand t’a wa tẽngã zugã, la a sẽn wa n be tẽng zugã. (Zã 4:34; 17:4) Tʋʋm nins a Zeova sẽn kõt tõnd rũndã-rũndã wã me yaa a yʋʋrã waoogr yĩnga. (Mat. 5:16; karm-y 1 Korẽnt dãmb 15:58.) Bõe n kɩt tɩ d tõe n yeel woto?

WILG-Y TƖ Y SŨUR NOOMA NE TƲƲM NINS WẼNNAAM SẼN KÕT-DÃ

7, 8. a) Tʋʋm-bʋg la kiris-nebã paam n tʋmd rũndã-rũndã? b) Bõe yĩng tɩ d segd n sak t’a Zeova wilg-d sore?

7 A Zeova sẽn kɩt tɩ tõnd sẽn yaa ninsaalb sẽn pa zems zãngã yaa a tʋmd-n-taasã, yaa zu-zẽkr la d paam-yã. (1 Kor. 3:9) Kiris-neb kẽer paam n tʋmda tʋʋm sẽn wõnd a Nowe la a Moiiz sẽn tʋmã. B sõngd n meta tigis-kãsems roto, Rĩung rot la siglgã rot a taaba. Yaa yãmb babgẽ wã Rĩung roog la y sõng n manegdẽ, pa rẽ bɩ y sõng n meta siglgã biru-paallã Warwik sẽn be Niuyork soolmẽ wã me, bɩ y maan sũ-noog ne rẽ. Yaa Wẽnnaam tʋʋmd la y tʋmda. (Ges-y sõsgã sɩngrẽ fotã.) Baa sẽn pa kiris-nebã fãa n tʋmd tʋʋm-kãens buudã, Wẽnnaam kõo tõnd fãa tʋʋmd sẽn waoogd-a la nafd ãdem-biisã. Yaa koɛɛgã moonego. (Tʋʋ. 13:47-49) A Zeova siglgã n get koe-moonegã yelle. Sẽn na yɩl tɩ koɛɛgã mooneg kell n kẽng taoore, siglgã mi n bobla kẽer tʋʋma, wall a toeem sãnda tʋʋma.

 8 Wakat fãa, neb nins sẽn tũud a Zeova ne b sũy fãa wã sakdame t’a wilgd-b sore. (Karm-y Hebre dãmb 13:7, 17.) Wakat ninga, siglgã tõe n toeema d tʋʋmd tɩ d pa wʋmd toeengã võor sõma ye. La d na n sakame. Bala, d miime tɩ yaa a Zeova n dat woto, la t’a Zeova sakr bee nafre.

9. Bõe la kãsem-dãmbã maand tɩ yaa mak-sõng n kõ tigingã nebã?

9 Kãsem-dãmbã sẽn get tigingã neb yell to-to wã wilgdame tɩ b rat n maana a Zeova raabã ne b sũy fãa. (2 Kor. 1:24; 1 Tes. 5:12, 13) B tʋmda ne b sũy fãa, la b gũusd n get yɛlã sẽn yaa to-to b moonegã zĩisẽ. B sakda sagls nins siglgã sẽn kõt koe-moonegã wɛɛngẽ wã. Baa neb kẽer sẽn da tagsd tɩ moon ne telefõn wall batayo-rãmbã yalsg zĩisẽ, pa rẽ bɩ zãma sẽn beẽ wã pa na n wom biisã, b sẽn sɩngã pa yã n kaoos la b yã a yõod ye. Wala makre, Alemayn so-pakdb a naas n yãk yam n na n tɩ moon sak a ye pʋgẽ. Yaa tʋʋm zĩisi. Ra kaoosame tɩ saam-biisã pa moon be ye. A Michael sẽn yaa b nin-yendã yeelame tɩ bãmb da yɛɛsdame, bala b ra maana yʋʋm n pa moon zĩig a woto pʋgẽ ye. A paasame: “M tagsdame t’a Zeova bãnga rẽ. Bala, a sõnga tõnd tɩ koɛɛgã mooneg yɩ noog raar-n-kãng yibeoogo, hal tɩ d pa tõe n yĩm ye. D sũur yɩɩ noog wʋsg d sẽn tũ Rĩungã Tʋʋmd saglsã, la d sẽn teeg a Zeova t’a sõng-dã.” Yãmb tigingã sã n yãk yam n na n mak koe-moonegã yam-paalga, y sakd n teela rẽ bɩ?

10. Yʋʋmã noorã, bõe la b maan Betɛll-dãmb kẽere?

10 Wakat ninga, b mi n toeema yɛl kẽer Betɛll-dãmbẽ wã. Yʋʋmã noorã, Betɛll sãndã la b rɩk n fãoog taaba. Baa sẽn yɩ tɩlae tɩ d tẽed-n-taas nins sẽn tʋmd Betɛll kãens pʋsẽ wã toeem b yɛl kẽerã, pa yã n kaoos la b yã tɩ Betɛll-dãmbã fãoogrã tara nafa ye. (Koɛ. 7:8) Nin-kãensã sẽn tʋmd ne yamleoogã sũy noomame. Bala, b naag n tʋmda tʋʋm a Zeova nin-buiidã sẽn pa na n tol n yĩm ye.

11-13. B sẽn dɩk Betɛll-dãmb kẽer n fãoog taabã, bõe n pa yɩ nana ne d tẽed-n-taas sãnda?

11 Neb nins sẽn da tʋmd Betɛll-dãmb nins b sẽn dɩk n fãoog taabã manesem sẽn yɩ a soabã zãmsda tõnd bũmb wʋsgo. Kẽer tʋma b tẽngã Betɛllẽ wã n kaoos wʋsgo. A Rogelio ne a pagã ra tʋmda Betɛll-bil a ye pʋgẽ, tɩ b kɩt tɩ b tɩ tʋmd Megsik Betɛllẽ wã masã. Megsik Betɛllã neb yɩɩda bãmb sẽn yiẽ wã hal zĩig sẽn zãre. A yeela woto: “Pa yɩ nana tɩ d bas d zakã rãmb la d zo-rãmbã n loog ye.” A Juan me sẽn yaa Betɛll tʋm-tʋmd b sẽn kɩt t’a kẽng Megsik Betɛllẽ wã yeelame tɩ yɛlã toeemame, tɩ yẽ segd n lebs n zãms bũmb kẽer wa biig sẽn nan doge. A paasame: “F segd n le baoa zo-rãmba. Yaa tɩlae me tɩ f bãng n vɩɩmd ne neb minimd sẽn yaa toor fasɩ ne fo rẽndã, la f toeem f tagsa wã yɛl kẽer zugu.”

12 Erop soolmẽ wã, b sẽn wa n fãoog Betɛll-dãmb taabã, b kɩtame tɩ tʋm-tʋmdbã kẽer kẽng Alemayn Betɛllẽ wã. Sẽn yi-b Sʋwɩsã ra minima tãense, tɩ rẽ yaool n pa be Alemayn ye. Sẽn yi-b Otrisã me ra vɩɩ ne taab Betɛll-bil pʋgẽ, n wa tɩ be Alemayn tɩ yaa zãma.

13 B sã n yeel ned t’a tɩ tʋm tẽn-zẽng Betɛllẽ, a na n toeema roog la tʋmd-n-taase. Tõe meng t’a toeem tʋʋmde. Sẽn paase, a segd n toeema tiginga, mooneg zĩiga, la tõe tɩ na n yɩɩ tɩlae t’a zãms buud-gomd a to. Baa toeeng a woto buud sẽn pa nana wã, Betɛll tʋm-tʋmdb wʋsg n sak rẽ ne sũ-noogo. Bõe yĩnga?

14, 15. a) Wãn to la neb wʋsg wilg tɩ baa sẽn yaa tʋʋmd ning fãa la b paam n tʋmd a Zeova yĩnga, b sũur noomame? b) Wãn to la d tõe n dɩk b togs-n-taare?

 14 Saam-bi-poak yʋʋr sẽn boond t’a Grethel yeela woto: “Mam sakame, n da getẽ tɩ yaa segb m sẽn paam n na n wilg a Zeova tɩ m sẽn nong-a wã pa be ne tẽng ning m sẽn be, roog ning pʋgẽ m sẽn gõe, la tʋʋmd ning m sẽn tʋmd ye.” A Dayska me yeelame: “Mam tẽegame tɩ yaa a Zeova n dat tɩ m kẽnge, tɩ kɩt tɩ m sak ne sũ-noogo.” A André ne a pag a Gabriela me yeela woto: “Tõnd gesame tɩ yãoã yaa segb d sẽn paam n na n le wilg tɩ d basa d mensã raab n tũud a Zeova.” B kɩsa sɩd t’a Zeova siglgã sã n toeem bũmbu, d pa segd kɩɩs ye. Sẽn são yaa d sẽn na n teel-a ne yamleoogo.

D sẽn paam n yaa a Zeova tʋmd-n-taasã sɩd yaa zu-zẽkre

15 Betɛll-dãmb kẽer fãoogrã poore, b kɩtame tɩ Betɛll tʋm-tʋmdb sãnda lebg so-pakdba. Yɩɩ woto b sẽn wa n dɩk Danemark, Norvɛɛz la Suɛd Betɛll-dãmbã n fãoog taab tɩ lebg Ɛskãdinavi Betɛllã. A Florian ne a pag a Anja naaga sẽn lebg-b so-pakdbã. B yeela woto: “D ra miime tɩ pa na n yɩ nana ye. Baasgo, d sũy ra noomame. Ne tõndo, baa sẽn yaa zĩig ning fãa la d be n tʋmd a Zeova tʋʋmdã, yaa zu-zẽkre. D kɩsa sɩd tɩ yaa bark-kãseng la d paam-yã!” Tõe tɩ pa na n wa yɩ tɩlae tɩ d toeem yɛl kẽer wa d tẽed-n-taas nins yell d sẽn gomã ye. La d tõe n dɩka b togs-n-taare, n wilg tɩ yaa Wẽnnaam Rĩungã yell n pak-do. (Ezai 6:8) D tõe n kɩsa sɩd tɩ wakat fãa, neb nins sũy sẽn noom ne b sẽn paam n tʋmd ne a Zeova baa sẽn yaa zĩig ning fãa wã paamda a barkã.

KELL-Y N WILG-Y TƖ Y SẼN TƲMD NE A ZEOVA WÃ NOOM-Y LAME

16. a) Sagl-bʋg n be Galat dãmb 6:4 pʋgẽ? b) Tʋʋm-bʋg la d tʋmd tɩ yaa zu-zẽkre?

16 D sẽn pa zems zãnga yĩnga, d mi n makda d mens ne neb a taaba. La Wẽnnaam Gomdã yeelame tɩ d ges tõnd sẽn tõe n maan bũmb ninsã. (Karm-y Galat dãmb 6:4.) Pa tõnd fãa n tõe n yɩ kãsem-dãmba, wall so-pakdba,  misioneer-dãmb wall Betɛll tʋm-tʋmdb ye. Yaa sɩd tɩ paam n tʋm tʋm-kãensã yaa zu-zẽkre. La tʋʋmd n be n yaa zu-zẽkr n yɩɩda. Tõnd fãa tʋmda tʋʋm-kãngã. Yaa d sẽn paam n moond koɛɛgã n yaa tʋmd-n-taas ne a Zeova wã. Bɩ d wilg tɩ d sũur nooma ne d sẽn paam n maan woto wã.

17. Dũni-kãngã pʋgẽ, bõe n kɩt tɩ pa wakat fãa la d tõe n tʋm a Zeova tʋʋmdã wa d sẽn datã? Bõe yĩng tɩ rẽ pa segd n koms d raoodo?

17 Dũni-kãngã pʋgẽ, pa wakat fãa la d tõe n tʋm a Zeova tʋʋmdã wa d sẽn datã ye. Yɛl kẽer n be tɩ d pa tar b tɩɩm ye. Wala makre, d tõe n tara zak rãmb n segd n ges b yelle, pa rẽ bɩ yaa bãag ning n namsd tõndo. La rẽ pa segd n koms d raood ye. Baa sẽn wa n yaa zu-loɛɛg ning la d tara, d ket n tõe n moona koɛɛgã, n wilg nebã a Zeova yũurã la d gom a Rĩungã yelle. Sẽn tar yõod n yɩɩd yaa d sẽn na n maand a Zeova raabã ne d pãng fãa, la d pʋʋsd-a n kotẽ t’a sõng neb nins sẽn tʋmd a tʋʋmdã wʋsgã. Ra yĩm-y t’a Zeova nanda ned ning fãa sẽn waoogd a yũurã ye!

18. Bõe la d segd n sak n base, la bõe yĩnga?

18 Baa tõnd sẽn yaa neb sẽn pa zems zãngã, a Zeova sakame tɩ d yaa a tʋmd-n-taase. D sẽn paam n yaa Wẽnnaam tʋmd-n-taas yaoolem wakatã pa noom-d sɩda? D segd n sak n basa bũmb kẽer sẽn noom tõnd baoobo, bala d miime tɩ dũni-paalgã pʋgẽ, bũmb pa na n paoog-d ye. A Zeova na n kɩtame tɩ d paam “vɩɩm sẽn yaa sɩda,” rat n yeel tɩ d na n vɩɩmda ne sũ-noog la bãan wakat sẽn kõn sa yĩnga.—1 Tɩm. 6:18, 19.

Y sũur nooma ne y sẽn paam n tʋmd ne a Zeova wã bɩ? (Ges-y sull 16-18)

19. Bõe la a Zeova pʋlem tõndo?

19 Sẽn ket bilf tɩ d kẽ Wẽnnaam dũni-paalgã pʋgẽ wã, bɩ d tagsd a Moiiz sẽn yeel Israyɛll nebã bũmb ning b sẽn wa n kolg kãabg tẽngã. A yeel-b-la woto: “Zu-soab a Wẽnnaam na n kõo yãmb sũ-noogo, n kɩt tɩ bũmb nins fãa yãmb sẽn maandã lebg wʋsg n tõoge.” (Tõo. 30:9) Armagedõ poore, a Zeova na n kɩtame tɩ neb nins sẽn tʋm ne yẽ ne b sũy fãa wã soog dũniyã wa a sẽn pʋlmã. Wakat kãnga, Wẽnnaam na n kɩtame tɩ d tʋm n maneg tẽngã t’a lebg arzãna.