Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bõe n kɩt tɩ y kɩs sɩd tɩ y bee tũudum hakɩkã pʋgẽ?

Bõe n kɩt tɩ y kɩs sɩd tɩ y bee tũudum hakɩkã pʋgẽ?

“Bɩ y tek y yamã n maneg-a zãnga, sẽn na yɩl n bãng tɩ Wẽnnaam daabã yaa sõma, sakda reegre, la zemsa zãnga.” —ROM 12:2, MN.

1. Katolik-rãmbã la merka-rãmbã taoor dãmb manesem mi n yaa wãn zabr sasa?

WẼNNAAM datame tɩ kiris-nebã kẽng zabre, n kʋ tẽns a taab neb bɩ? Yʋʋm koabgã sẽn loogã pʋgẽ, neb wʋsg sẽn yet tɩ b yaa kiris-neb n kʋ b taab zab sasa. Katolikã taoor dãmb kẽer pʋʋsa sodaas la b zab-teed yĩnga, tɩ merka-rãmbã taoor dãmb sãnda me maan woto. Dũni gill zabr a yiib-n-soabã sasa, neb sẽn yet tɩ b yaa kiris-neb n kʋ taab wʋsgo.

2, 3. A Zeova Kaset rãmbã manesem yɩɩ wãn dũni gill zabr a yiib-n-soabã la zab a taab sasa, la bõe yĩnga?

2 A Zeova Kaset rãmbã manesem yɩɩ wãn dũni gill zabr a yiib-n-soabã sasa? B pa kẽes b toog zabrã pʋgẽ ye. Bõe yĩnga? Pipi, b rɩka a Zezi togs-n-taare, la b sak a zãmsgã. A yeela woto: “Yãmb sã n nong taaba, nebã fãa na n bãngame tɩ yãmb yaa mam karen-biisi.” (Zã 13:35) Sẽn paase, b saka bũmb ning tʋm-tʋmd a Poll sẽn yeel Korẽnt kiris-nebã.—Karm-y 2 Korẽnt dãmb 10:3, 4.

3 Kiris-neb hakɩkã sẽn bas tɩ Biiblã wilgd-b sorã, kɩtame tɩ b pa zãmsd zabre, la b pa kẽesd b toog zabr pʋgẽ me ye. B  sũur-kasetã pa sakd rẽ ye. Woto kɩtame tɩ b nams bãmb tusa tẽns kẽer pʋsẽ. B yõga b kom-bɩɩs la b kãsemba, pagb la rap n kẽes bãens-roto, n modg kẽer tɩ b tʋm tʋʋm-kɛgemse, la b kʋ sãnda menga. Yɩɩ woto nazi-rãmbã sẽn wa n dɩt naam Alemayn wã. Baa b sẽn da namsd a Zeova Kaset rãmbã wʋsg Erop soolmẽ wã, b pa bas Rĩungã koɛɛgã mooneg ye. Baa b sẽn kẽes-b bãens-rotẽ wall kã de kõnsãntrasiõ rãmb pʋsẽ, la b wʋk kẽer n toeem tẽnsã, b kell n maana b sẽn tõe n moon koɛɛgã. A Zeova Kaset rãmbã pa toeem ye. Yʋʋmd 1994, Ruwãnda rãmbã sẽn wa n zabd taabã, a Zeova Kaset rãmb nins sẽn be tẽn-kãng pʋgẽ wã pa kẽes b toog ye. Yɩɩ woto me Yugõslavi rãmbã sẽn wa n zab taab n welg taab n lebg soolem toɛy-toɛyã.

4. A Zeova Kaset rãmbã sẽn pa kẽesd b toog zabã pʋsẽ wã kɩtame tɩ neb wʋsg kɩs sɩd ne bõe?

4 Dũniyã gill zugu, a Zeova Kaset rãmbã sẽn pa kẽesd b toog zabã pʋsẽ wã kɩtame tɩ neb wʋsg sak n deeg tɩ b sɩd nonga Wẽnnaam la b taabã, la tɩ b yaa kiris-neb hakɩka. Bõe me n kɩt tɩ nebã kɩs sɩd t’a Zeova Kaset rãmbã n yaa kiris-neb hakɩkã?

B ZÃMSDA NEB BIIBLÃ DŨNIYÃ GILL ZUGU

5. Bõe n da yaa bõn-sãang ne a Zezi karen-biisã?

5 A Zezi wilgame tɩ Wẽnnaam Rĩungã koɛɛgã mooneg n tar yõod n yɩɩd tʋʋm a taabã. A tʋʋmdã sɩngr poor bilfu, a yãka karen-biis 12. Bãmb n da na n sɩng koɛɛgã mooneg tɩ wa ta dũniyã tɛk fãa. Rẽ poore, a yãka karen-biis pis-yopoe me n zãms-b koɛɛgã moonego. (Luk 6:13; 10:1) A Zezi wilg-b-la b sẽn tõe n moon koe-noogã to-to. A yeel-b lame tɩ b moon zʋɩf-rãmbã. La a wa n wilg-b lame tɩ b segd n moona bu-zẽmsã neb me. A Zezi karen-biisã sẽn da yaa zʋɩf-rãmbã, bu-zemsã neb mooneg ra yaa bõn-sãang ne-ba.—Tʋʋ. 1:8.

6. Bõe n kɩt t’a Pɩɛɛr bãng tɩ Wẽnnaam nifẽ, buud pa be n yɩɩd a to?

6 Pipi bu-zẽng ned sẽn pa kẽ bãong sẽn lebg kiris-ned yɩ a Korney. A Zeova tʋma tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr t’a tɩ moon a Korney a zakẽ wã. Rẽ kɩtame t’a bãng tɩ Wẽnnaam nifẽ, buud pa be n yɩɩd a to ye. A bãngame t’a Zeova raabã yaa tɩ buudã fãa neb wʋm koe-noogã la b sak-a. Rẽ n so t’a yeel a Korney ne a zakã rãmb tɩ b sak n deeg lisgu. (Tʋʋ. 10:9-48) Rẽ tɛka, a Pɩɛɛr ne a Zezi karen-biis a taabã sɩngame n moond buudã fãa neba.

7, 8. Bõe la a Zeova Kaset rãmbã maand sẽn na yɩl tɩ nebã wʋm koe-noogã? (Ges-y sõsgã sɩngrẽ fotã.)

7 Rũndã-rũndã, a Zeova siglgã taoor lʋɩtb siginda koe-moonegã la karen-biisã maaneg dũniyã gill zugu, la b teend tʋʋm-kãens ne yẽesem. A Zeova Kaset rãmbã sõor kolga milyõ a nii. B moonda koɛɛgã ne yẽesem buud-goam 600 la zak pʋgẽ, tɩ buud-goam nins pʋsẽ b sẽn moond koɛɛgã sõor tar paasgo. Nebã mi a Zeova Kaset rãmbã, bala yaa bãmb bal n moond zak-zak la soay zutu. Wakat ninga b mi n tara taabl-dãmb n dogend b sɛbã ne buud-goam toor-toore.

8 A Zeova siglgã zãmsa neb 2900 la zak tɩ b lebgd Biiblã, la sɛb sẽn tik Biiblã zug buud-goam toɛy-toɛy pʋsẽ. B lebgda tõnd sɛbã buud-goam kẽer pʋsẽ, tɩ neb wʋsg pa mi meng tɩ buud-gom-kãens beeme ye. Wala makre, Ɛspayn soolmẽ wã, a Zeova Kaset  rãmbã lebgda sɛb katalã buud-gomdã pʋgẽ. Yʋʋmã noorã, katalã buud-gomdã paama pãng Valãnse, Alikãnte, Baleyaare, la Ãndoore. Rũndã-rũndã, neb milyõ-rãmb n gomd katalã. A Zeova Kaset rãmbã lebgda sɛb la b maand tigissã katalã buud-gomdã pʋgẽ tɩ noom nin-kãense.

9, 10. Bõe n wilgd t’a Zeova Kaset rãmbã ratame tɩ nebã wʋm Rĩungã koɛɛgã?

9 A Zeova Kaset rãmbã lebgda b sɛbã buud-goam a taab pʋgẽ me. Wala makre, Megsik soolmẽ wã, nebã gomda ɛspayõlle. La pa b buud-gomdã la rẽ ye. B tara buud-goam wʋsgo. A ye yaa maya buud-gomdã. Megsik filiyallã kɩtame tɩ sẽn lebgd-b sɛbã maya buud-gomdã pʋgẽ wã tɩ vɩ tẽngã babg nebã sẽn gomd buud-gom-kãnga. Be, b tõe n sõsa ne neb sẽn gomd maya buud-gomdã daar fãa. Woto kɩtame tɩ b lebgd sɛbã tɩ maya-rãmbã wʋmd b võor nana-nana. Ad makr a to: Nepall tẽngã neb yɩɩda milyõ 29. B gomda na maan buud-goam 120. La nepali wã yaa neb milyõ 10 la zak buud-gomde, tɩ neb a taab me wʋmd-a. Tõnd saam-biisã lebgda sɛb nepali buud-gomdã pʋgẽ.

10 A Zeova siglgã pa reemd ne Rĩungã koɛɛg d sẽn moond dũniyã gill zugã ye. B sẽn lebgd sɛbã buud-goam wʋsg pʋgẽ woto wã wilgda rẽ. A Zeova Kaset rãmbã pʋɩɩ seb-vãado, seb-biya, Gũusg Gasgã la Réveillez-vous ! milyõ-rãmba. B pa koosd b sɛbã ye. Yaa bãmb mens n kõt yamleoog kũun n teend sɛbã yiisgu. B maanda wa a Zezi sẽn yeelã. A yeela woto: “Yãmb deega zaalem, bɩ y kõ zaalem.”—Mat. 10:8.

Neb nins sẽn lebgd sɛbã ba-alema buud-gomdã pʋgẽ wã (Ges-y sull 10)

Parague soolmẽ wã, nebã nonga sɛbã b sẽn lebg ba-alema buud-gomdã pʋgẽ wã (Ges-y sõsgã sɩngrẽ fotã me)

11, 12. A Zeova Kaset rãmbã sẽn moond dũniyã gill zug la b zãmsd nebã Biiblã kɩtame tɩ neb wʋsg kɩs sɩd ne bõe?

11 A Zeova Kaset rãmbã kɩsa sɩd tɩ b bee tũudum hakɩkã pʋgẽ. Yaa rẽ la b sẽn maand b sẽn tõe tɛk n moond buud toɛy-toɛy nebã. B wʋsg basa bũmb kẽer baoobo, n zãms buud-gomde, la b zãms buud a taab neb minimd sẽn na yɩl n moon koɛɛgã. A Zeova Kaset rãmbã sẽn moond dũniyã gill zug la b zãmsd nebã Biiblã, kɩtame tɩ neb wʋsg sak n deeg tɩ bãmb n yaa kiris-neb hakɩkã.

12 Yaa a Zeova Kaset rãmbã sẽn kɩs sɩd tɩ b bee tũudum hakɩkã pʋgẽ wã la b sẽn maand woto fãa wã. Bõe me n kɩt tɩ d tẽed-n-taasã kɩs sɩd tɩ b bee  tũudum hakɩkã pʋgẽ?—Karm-y Rom dãmb 14:17, 18.

BÕE N KƖT TƖ B KƖS SƖD TƖ B BEE TŨUDUM HAKƖKÃ PƲGẼ?

13. Bõe la a Zeova nin-buiidã maand n ket n yaa yɩlem a nifẽ?

13 D tẽed-n-taas n wilg bũmb ning sẽn kɩt tɩ b kɩs sɩd tɩ b bee tũudum hakɩkã pʋgẽ wã. Makre, saam-biig a ye sẽn sɩng n tũud a Zeova hal yʋʋm wʋsg yeelame tɩ b sẽn maand to-to tɩ tigimsã yaa yɩlemd a Zeova nifẽ wã nooma yẽ. A paasame: “Sẽn wa n yaa ned ning n segd ne saglg wall kiblgu, b sagend-a lame, wall b kibl-a.” Bõe la a Zeova nin-buiidã maand n ket n yaa yɩlem a nifẽ? B ned kam fãa modgdame n tũud Wẽnnaam noyã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã, la a rɩkd a Zezi la a karen-biisã togs-n-taare. B sʋkã, ned sã n pa sak n na n tũ no-kãense, b yiisd-a-la tigingã pʋgẽ. La bãmb rãmbã sõor paoodame. A Zeova Kaset rãmbã fãa la bal tũuda a Zeova noyã. Baa neb sẽn da tʋmd tʋʋm-wẽns toeemame, n tũud Wẽnnaam noyã b vɩɩmã nens fãa pʋsẽ.—Karm-y 1 Korẽnt dãmb 6:9-11.

14. B sẽn yiisd neb sãnda tigingã pʋgẽ wã kɩtame tɩ tigimsã yaa wãn a Zeova nifẽ, la bõe la nin-kãensã wʋsg maan-yã?

14 Biiblã wilgame tɩ kiris-ned sã n pa rat n sak n tũ Wẽnnaam noyã, b segd n yiis-a-la tigingã pʋgẽ. Zu-noogo, neb tusa b sẽn da yiis teka yam, tɩ b lebg n deeg-b tigingã pʋgẽ. (Karm-y 2 Korẽnt dãmb 2:6-8.) A Zeova Kaset rãmbã sẽn tũud Biiblã noy wakat fãa wã kɩtame tɩ b tigimsã yaa yɩlem Wẽnnaam nifẽ. Kɩtame me tɩ b kɩs sɩd tɩ yaa bãmb siglgã n tat Wẽnnaam yam. Kiris-neb ne yʋʋrã taoor-dãmbã wʋsg basda b poorẽ dãmbã tɩ b maand b sẽn date. La a Zeova Kaset rãmbã yẽ tũuda Wẽnnaam noyã b vɩɩmã nens fãa pʋsẽ. Woto kɩtame tɩ neb wʋsg kɩs sɩd tɩ yaa a Zeova Kaset rãmbã n be tũudum hakɩkã pʋgẽ.

15. Bõe n kɩt tɩ saam-biig a ye kɩs sɩd t’a bee tũudum hakɩkã pʋgẽ?

15 Bũmb a taab me n kɩt t’a Zeova Kaset rãmbã kɩs sɩd tɩ b bee tũudum hakɩkã pʋgẽ. Saam-biig a ye sẽn tar yʋʋm 54, la sẽn sɩng a Zeova tũub a bi-bɩɩlmẽ wilgame tɩ yẽ tẽebã yẽbga bũmb a tãab zugu: 1) Wẽnnaam beeme, 2) Biiblã yaa Wẽnnaam Gomde, la 3) yaa a Zeova Kaset rãmbã n maand Wẽnnaam daabã rũndã-rũndã. A yeelame t’a sẽn sɩng Biiblã zãmsgã tɛka, wakat fãa a lebgd n feesda bõn-kãensã b tãabã, n baood n bãng sã n sɩd yaa wa yẽ sẽn tẽedã. A paasa woto: “Yʋʋmd fãa, m yãta kaset sẽn wilgd tɩ bõn-kãens sɩd yaa sɩda, tɩ m tẽebã pãng paasdẽ, tɩ m maneg n kɩs sɩd tɩ tõnd n be tũudum hakɩkã pʋgẽ.”

16. Bõe n kɩt tɩ saam-bi-poak a ye kɩs sɩd t’a bee tũudum hakɩkã pʋgẽ?

16 Saam-bi-poak sẽn tʋmd tõnd  biru-kãsengã sẽn be Niuyorkã wilga bũmb ning sẽn kɩt t’a kɩs sɩd tɩ yẽ bee tũudum hakɩkã pʋgẽ wã. A yeelame tɩ yaa a Zeova siglgã bal n wilgd nebã Wẽnnaam yʋʋrã sẽn be Biiblã pʋgẽ na maan naoor tus a yopoe wã. Goam nins sẽn be 2 Kibay 16:9 wã me kengda a raoodo. Be, b yeelame: “Zu-soabã nif geta dũniyã zĩigã fãa n dat n sõng neb nins sẽn dat Wẽnnaam ne b sũyã fãa wã.” A paasame tɩ bũmb nins a sẽn zãms Biiblã pʋgẽ wã sõng-a lame t’a bãng a sẽn tõe n maan to-to n tũ a Zeova ne a sũur fãa, n paam t’a sõng-a. Ad a sẽn yeele: “Maam ne a Zeova zoodã yaa bũmb sẽn tar yõod wʋsg ne-ma. Sẽn paase, m sũur yaa noog ne a Zezi sẽn maand bũmb nins sẽn na yɩl tɩ d bãng Wẽnnaam sõma wã. Bãng-kãng nafda maam wʋsgo.”

17. Bõe la ned a ye sẽn da pa tẽed tɩ Wẽnnaam beeme kɩs sɩd ne masã, la bõe yĩnga?

17 Saam-biig a ye sẽn da pa tẽed tɩ Wẽnnaam beeme yeela woto: “Mam sã n get Wẽnnaam sẽn naan bõn-naandsã to-to wã, m neeme t’a sɩd ratame tɩ ninsaalbã vɩɩm yɩ noogo, la t’a pa na n bas-b tɩ b nams wakat fãa ye. Sẽn paase, dũniyã neb tʋʋm-beedã tara paasgo, t’a Zeova nin-buiidã yẽ tẽebã, b yẽesmã la b nonglmã tar paasgo. Yaa a Zeova vʋʋsem sõngã bal n tõe n maan yel-solem-kãngã.”—Karm-y 1 Pɩɛɛr 4:1-4.

18. Bõe n kɩt tɩ saam-biis a yiibã kɩs sɩd tɩ b bee tũudum hakɩkã pʋgẽ? Yãmb tagsg yaa wãn ne b sẽn yeel bũmb ningã?

18 Saam-biig a to sẽn sɩng n tũud a Zeova hal sẽn kaoos wilga bũmb ning sẽn kɩt t’a kɩs sɩd t’a bee tũudum hakɩkã pʋgẽ wã. A yeelame tɩ yẽ sẽn zãms Biiblã yʋʋm wʋsg pʋgẽ wã, kɩtame t’a kɩs sɩd t’a Zeova Kaset rãmbã modgame n bãng pipi kiris-nebã sẽn da tũud Wẽnnaam to-to wã, n dɩkd b togs-n-taare. A paasa woto: “Mam toga soay n kẽng zĩis wʋsgo. Kɩtame tɩ m bãng t’a Zeova Kaset rãmbã sẽn be dũniyã gill zugã zemsda taaba. Bũmb nins mam sẽn zãms Biiblã pʋgẽ wã kɩtame tɩ m neẽ tɩ m vɩɩmã tara barka.” B soka saam-biig sẽn tar yʋʋm 60 la zak bũmb ning sẽn kɩt t’a kɩs sɩd t’a bee tũudum hakɩkã pʋgẽ, t’a gom a Zeova Kaset rãmbã sẽn tẽed a Zezi wã yelle. Ad a sẽn yeelã: “Tõnd maaga d yĩng n zãms a Zezi vɩɩmã la a koe-moonegã, m mi-a sõma. Ne a Zezi Kirist maasem, d remsa d vɩɩmã n lebg Wẽnnaam zo-rãmba. D miime tɩ yaa Kiristã sẽn ki tɩ yɩ maoongã yĩng la d paamd fãagre. D miime me t’a vʋʋgame. Neb n maan kaset ne rẽ.”—Karm-y 1 Korẽnt dãmb 15:3-8.

SÕNG-Y NEBÃ TƖ B BÃNG TŨUDUM HAKƖKÃ

19, 20. a) Bõe la a Poll yeel Rom tigingã neba? b) Bõe la kiris-nebã fãa segd n maane?

19 D sẽn yaa kiris-neb hakɩkã, d nonga d taabã. Rẽ n so tɩ d rat n sõng-b tɩ b bãng tũudum hakɩkã. A Poll yeela a tẽed-n-taasã sẽn da be Rommã woto: “Fo sã n kɩs Zu-soab a Zezi kaset ne f noore, la f tẽ f sũur pʋgẽ tɩ Wẽnnaam vʋʋga bãmba, fo na paam fãagre. Tɩ bõe, yaa ne sũur la ned tẽed n paamd tɩrlem, la yaa ne noor la a kɩt kaset n paamd fãagre.”—Rom 10:9, 10.

20 A Zeova Kaset rãmbã kɩsa sɩd tɩ b bee tũudum hakɩkã pʋgẽ. B miime tɩ b sẽn paam n moond nebã Wẽnnaam Rĩungã koɛɛgã yaa zu-zẽkre. Woto wã, d sã n wa moond koɛɛgã, bɩ d kɩt tɩ nebã neẽ tɩ d sẽn yet bũmb ningã yita Biiblã pʋgẽ, la tɩ d kɩsa sɩd tɩ d bee tũudum hakɩkã pʋgẽ.