Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yaoolem bɛ sẽn na n sãam yaa kũum

Yaoolem bɛ sẽn na n sãam yaa kũum

“Yaoolem bɛyã sẽn na n sãam yaa kũum.”—1 KOR. 15:26.

1, 2. Sɩngrẽ wã, a Ãdem ne a Ɛɛv vɩɩmã ra yaa wãna, la rẽ wata ne sogs-bʋse?

WẼNNAAM sẽn wa n naan a Ãdem ne a Ɛɛvã tɩ b ra pa tar bɛ baa a yembr ye. B ra zemsa zãnga, n vɩ arzãnã pʋgẽ. B ra yaa b Naandã kamba, n tar zood sõma ne-a. (Sɩng. 2:7-9; Luk 3:38) Wẽnnaam kõ-b-la tʋʋmd sẽn tar yõod wʋsgo. (Karm-y Sɩngr 1:28.) Ra na n kaoosa bilf tɩ b yaool n “rog kamb n pid dũniyã la b tõog-a.” La sẽn na yɩl n ‘soog rũms nins fãa sẽn kẽnd dũniyã zugã,’ a Ãdem ne a Ɛɛv ra segd n vɩɩmda wakat sẽn kõn sa. B ra tõe n sooga rũmsã wakat sẽn kõn sa yĩnga.

2 La rũndã-rũndã, yɛlã yaa toor fasɩ. Bũmb wʋsg n kɩt tɩ ninsaalbã pa tõe n paam sũ-noog hakɩk ye. Bõn-kãens sʋka, sẽn yaa-a wẽng n yɩɩd yaa kũumã. La sɩnga wãn tɩ wa yaa woto? Bõe la Wẽnnaam na n maan n sãam bõn-kãens fãa? Sogs-kãensã leoor bee Biiblã pʋgẽ. D na n goma rẽ yell masã.

 WẼNNAAM KÕO NOOR SẼN WILGD T’A NONG-B LAME

3, 4. No-bʋg la Wẽnnaam kõ a Ãdem ne a Ɛɛve? b) Bõe yĩng tɩ b ra segd n sak no-kãnga?

3 Baa a Ãdem ne a Ɛɛv sẽn da tõe n vɩɩmd wakat sẽn kõn sa wã, bũmb kẽer la b ra segd n maan n tõog n ket n vɩya. Wala makre, b ra segd n vʋʋsdame, n yũud koom, n dɩtẽ la b goẽ. La sẽn yɩɩd fãa, b ra segd n kell n talla zood ne a Zeova sẽn yaa b Naandã. (Tõo. 8:3) Yaa b sã n da sak a Zeova sor-wilgr la b na n kell n vɩɩmde. A Zeova ra mii rẽ. Nand t’a naana a Ɛɛve, a yeela a Ãdem woto: “Fo tõe n yãgsa tɩɩsã fãa sẽn be zẽeda zĩigẽ wã biis n dɩ, la ra sak n yãk sõma ne wẽng bãngr tɩɩgã biis n dɩ ye. Tɩ bõe, fo sã n dɩ a biisã daare, fo sɩd na n kiime.”—Sɩng. 2:16, 17.

4 Wẽnnaam naana “sõma ne wẽng bãngr tɩɩgã” sẽn na yɩl tɩ ninsaalbã bãng tɩ yaa yẽ n segd n wilg-b sor sõma ne wẽngã wɛɛngẽ. A naana a Ãdem a meng wõnego, n kõ-a sũur-kaset me. Rẽnd a Ãdem ra tõe n bãnga sẽn yaa sõma n bak ne sẽn yaa wẽnga. A Ãdem ne a Ɛɛv sã n da yãt tɩɩgã, b tẽegdame t’a Zeova sor-wilgr yaa tɩlae ne-b wakat fãa. B sã n yãk tɩɩgã biis n dɩ, yaa wa b sẽn yet Wẽnnaam tɩ b pa rat t’a yɩ b naab ye. Woto ra na n waa ne zu-loees sẽn na n nams bãmb ne b kambã la b yagensã. Wẽnnaam sẽn yeel tɩ b sã n dɩ tɩɩgã bilã b na n kiime wã, wilgdame tɩ pa reem yell ye.

SƖNGA WÃN TƖ NINSAALBÃ KIIDẼ?

5. Sɩnga wãn t’a Ãdem ne a Ɛɛv wa kɩɩs Wẽnnaam?

5 A Ãdem togsa a Ɛɛv noor ning a Zeova sẽn kõ wã. A Ɛɛv ra mii noorã sõma. Bala, a sẽn wa n gomd ne waafã, a lebs n togsa no-kãngã. (Sɩng. 3:1-3) Yaa a Sʋɩtãan sẽn yaa malɛkã n tũnug ne waafã n gom ne-a. Malɛg-kãng basame tɩ wuk-m-meng la soog-m-meng yam kẽ-a. (Ges-y Zak 1:14, 15.) Sẽn na yɩl n paam bũmb ning a sẽn datã, a rõda Wẽnnaam n yeel t’a yaga ziri. A yeela a Ɛɛv t’a sã n kɩɩs Wẽnnaam, a pa na n ki ye. A na n lebga wa Wẽnnaam. (Sɩng. 3:4, 5) A Ɛɛv tẽ a goama, n soog a meng n yãk tɩɩgã bil n dɩ, la a yãk n kõ a Ãdem tɩ yẽ me rɩ. (Sɩng. 3:6, 17) A Sʋɩtãan tõog n belga pagã. (Karm-y 1 Tɩmote 2:14.) A Ãdem ra miime t’a pa segd n dɩ tɩɩgã bil ye. Baasgo, a ‘saka a pagã noore.’ Baa waafã sẽn maan wa a baooda a Ɛɛv neerã, a soab ning sẽn tũnug ne waafã n gom ne-a wã pa zoe a nimbãaneg ye. A ra mii kɩɩsgã sẽn na n wa ne zu-loees ninsã.

6, 7. Wãn to la a Zeova kao a Ãdem ne a Ɛɛv bʋʋdo?

6 A Ãdem ne a Ɛɛv kɩɩsa b Naand a Zeova sẽn da kõ-b bũmb fãa wã. Yaa vẽeneg tɩ hal yellã sɩngrẽ, a Zeova ra neeme. (1 Kib. 28:9; karm-y Yelbũn 15:3.) La a basa a Ãdem, a Ɛɛv la a Sʋɩtãan tɩ b wilg b sã n nonga yẽ bɩ b pa nong-a. A sẽn yaa b Ba wã yĩnga, sãmbg ka be tɩ b manesmã sãama a sũuri. (Ges-y Sɩngr 6:6.) La a sẽn yaa b bʋ-kaoodã, a pa bas b taal ye.

7 Wẽnnaam sẽn wa n gomd ne a Ãdem sõma ne wẽng bãngr tɩɩgã yellã, a yeela woto: “Fo sã n dɩ a biisã daare, fo sɩd na n kiime.” Tõe t’a Ãdem da tẽedame t’a sẽn dɩ tɩɩgã  bilã, a na n kii daar-n-kãng nand tɩ wĩndgã kẽ. La “zĩ-maagr wakate,” a Zeova goma ne a Ãdem la a Ɛɛve. (Sɩng. 3:8) A sẽn yaa bʋ-kaood sẽn kaood bʋʋd tɩrgã yĩnga, a reng n kelg-b lame. (Sɩng. 3:9-13) Rẽ poore, a wilgame t’a Ãdem ne a Ɛɛv na n kiime. (Sɩng. 3:14-19) La a sã n da kʋ-b zĩig pʋgẽ, raab ning a sẽn tar ne ninsaalbã pa na n pids ye. (Ezai 55:11) Baa yel-wẽndã biis sẽn sɩng b namsgã, a Zeova bas-b lame tɩ b kell n vɩɩmd n dog kamba. Kom-kãens n tõe n dɩ bũmb nins Wẽnnaam sẽn maan rẽ poorã nafa. Wẽnnaam nifẽ, a Ãdem ne a Ɛɛv kii daar ning b sẽn beeg-a wã. Bala, a getame tɩ yʋʋm tusr yaa wa daar a yembre. Rẽnd b sɩd kii daar-n-kãnga.—2 Pɩɛ. 3:8.

8, 9. Wãn to la a Ãdem ne a Ɛɛv kɩɩsgã biis namsd b kambã la b yagensã? (Ges-y sõsgã sɩngrẽ fotã.)

8 A Ãdem ne a Ɛɛv kɩɩsgã biis ra na n namsa b kambã bɩ? N-ye. Rom dãmb 5:12 yeela woto: “Rao a yembr n wa ne yel-wẽnã dũniyã tɩ kũum wa yel-wẽnã yĩnga. Rẽ n kɩt tɩ kũum yõkd nebã fãa, fãa sẽn maand yel-wẽnã yĩnga.” Wẽn-sakd a Abɛll n yɩ pipi n ki. (Sɩng. 4:8) Rẽ poore, a Ãdem kamb a taabã la a yagensã kʋʋndame la b kiidẽ. La pa kũumã bal la a Ãdem kɩɩsgã wa ne ye. A waa ne yel-wẽndã me. Tʋm-tʋmd a Poll yeelame tɩ ‘rao a yembr kɩɩsg yĩng n kɩt tɩ wʋsg lebg yel-wẽnã rãmba.’ (Rom 5:19) Yel-wẽndã la kũumã a Ãdem sẽn wa ne wã lebga bɛɛb ned baa a ye sẽn pa tõe n põs ye. Baa d sẽn pa mi yel-wẽndã la kũumã sẽn yõkd nebã to-to wã, d nee biis nins b sẽn wat ne wã.

9 Biiblã yeelame tɩ yel-wẽndã la kũumã n yaa ‘sũ-sãoong ning sẽn tar buudã fãa wã.’ (Ezai 25:7) Ned baa a ye pa tõe n põs yel-wẽndã la kũumã ye. Yaa rẽ la Biiblã sẽn yeel tɩ ‘fãa kiida a Ãdem pʋgẽ wã.’ (1 Kor. 15:22) A Poll sẽn tags yel-kãngã zug poore, a soka woto: “Ãnda n na n fãag maam ne kũum sẽn be yĩn-kãngã pʋgẽ wã?” Ned beeme n tõe n fãag a Poll bɩ? *Rom 7:24.

YEL-WẼNDÃ LA KŨUMÃ NA N SÃAMAME

10. a) Vɛrse bʋs n wilgd t’a Zeova na n sãama kũumã a Ãdem sẽn wa ne wã? b) Vɛrse kãens sõngda tõnd tɩ d bãng bõe a Zeova ne a Bi-riblã zugu?

10 A Zeova tõe n fãaga a Polle. Sɩd me, Biiblã yeela woto: “Bãmb na n sãama kũum wakat sẽn ka sɛta. Zu-soabã sẽn yaa soaalã na n yẽesa nintãm nins fãa sẽn be nebã ninẽ wã.” (Ezai 25:8) Toog sã n tar biig t’a yãbda, a ba wã na n bels-a lame la a yẽes a nintãmã. Woto me, a Zeova rat n sãama kũumã a Ãdem sẽn wa ne wã ne a sũur fãa. A pa na n maan dẽ a yembr ye. Pipi Korẽnt dãmb 15:22 yeelame tɩ “fãa na n paama vɩɩm Kirist pʋgẽ.” A Poll sẽn sok tɩ ‘ãnda n na n fãag yẽ’ wã poore, a paasame: “Bark Wẽnnaam, tõnd Zu-soab a Zezi Kirist maasem yĩnga.” (Rom 7:25) Rẽnd baa a Ãdem ne a Ɛɛv sẽn kɩɩs a Zeova wã, a ket n nonga ninsaalbã. A Zezi sẽn sõng a  Ba wã n naan a Ãdem ne a Ɛɛvã me ket n nonga ninsaalbã. (Yel. 8:30, 31) La bõe la b ra na n maan n fãag ãdem-biisã ne yel-wẽndã la kũumã?

11. Bõe la a Zeova maan n na n fãag ãdem-biisã?

11 A Ãdem sẽn kɩɩs a Zeova wã, a yeelame t’a na n kiime. Kɩtame me tɩ ninsaalbã rogd ne yel-wẽndã la b kiidẽ. (Rom 5:12, 16) Rom dãmb 5:18 yeelame tɩ ‘beegr a yembr n wa ne bʋʋd sẽn yaa toog nebã fãa yĩngã.’ Wãn to la a Zeova tõe n fãag ãdem-biisã n pa kɩɩs noy nins yẽ mengã sẽn gãnegã? A Zezi sẽn yeel bũmb ningã sõngda tõnd tɩ d paam sok-kãngã leoore. A yeelame: “Ninsaal Biigã . . . waame n na n sõng nebã, la kõ b vɩɩm tɩ yao neb wʋsg yĩnga.” (Mat. 20:28) A Zezi sẽn da yaa ned sẽn zems zãngã, a ra tõe n kõ a meng tɩ ra nebã fãa. Bõe n kɩt tɩ rẽ zems ne a Zeova tɩrlmã?—1 Tɩm. 2:5, 6.

12. Bõe yĩng t’a Zezi sẽn kõ a vɩɩmã tɩ yɩ maoongã zems ne a Zeova tɩrlmã?

12 A Zezi sẽn da zems zãngã, a ra tõe n vɩɩmda wakat sẽn kõn sa wa a Zeova sẽn da rat t’a Ãdem vɩɩmdã. La a sẽn nong a Ba wã la ãdem-biisã kɩtame t’a kõ a vɩɩmã tɩ yɩ maoongo. Vɩ-kãngã zemsa a Ãdem sẽn bõn vɩɩm ningã kɛpɩ. A Zeova vʋʋga a Zezi t’a lebg malɛk saasẽ. (Ef. 1:20) A sakame t’a Zezi sẽn zems zãngã ki n yao a Ãdem kambã la a yagensã yĩnga, tɩ b tõe n wa paam vɩɩm ning a Ãdem sẽn bõnã. Yaa wa a Zezi sẽn ledg a Ãdem zĩigẽ. A Poll yeelame: “Yaa woto yĩnga a gʋlsame: ‘Pipi rao a Ãdem naaname tɩ yɩ nin-vɩɩga,’ la yaoolem Ãdmã yaa sɩɩg sẽn kõt vɩɩm.”—1 Kor. 15:45.

A Abɛll sẽn yɩ pipi n ki wã me na n dɩ a Zezi maoongã nafa (Ges-y sull 13)

13. Bõe la “yaoolem Ãdmã” na n maan n sõng sẽn ki-bã?

13 Ka la bilfu, “yaoolem Ãdmã” na n kɩtame tɩ neb paam vɩɩm sẽn kõn sa. Nin-kãens sʋka, wʋsgã na n yɩɩ neb sẽn da ki. A na n vʋʋg-b lame tɩ b le vɩɩmd tẽngã zugu.—Zã 5:28, 29.

14. Bõe la a Zeova na n maan tɩ ãdem-biisã zems zãnga?

14 La bõe la a Zeova na n maan tɩ ãdem-biisã zems zãnga? A na n kɩtame t’a Rĩungã sõng-ba. Rĩun-kãng yaa a Zezi ne a na-rɩt-n-taas 144000. (Karm-y Wilgr 5:9, 10.) Sẽn na n naag-b a Zezi n dɩ naam saasẽ wã yɩɩ neb sẽn pa zems zãnga. Rẽnd a Zezi ne nin-kãensã na n tõog n sõnga ãdem-biisã tɩ b zems zãnga. B na n maana rẽ yʋʋm tusr pʋgẽ.—Wil. 20:6.

15, 16. a) Wakat bʋg la “yaoolem bɛyã” sẽn yaa kũumã na n sãame? b) Pipi Korẽnt dãmb 15:28 wilgame t’a Zezi na n maana bõe?

15 Yʋʋm tusrã sẽn wat n na n sa tɩ wẽn-sakdbã paama b mens ne yel-wẽndã la kũumã. Biiblã yeela woto: “Wa fãa sẽn kiid a Ãdem pʋgẽ wã, woto me, fãa na n paama vɩɩm Kirist pʋgẽ. La nebã fãa wa sẽn zems b sẽn yaa bũmb ningã, Kirist yaa kũum vʋʋgr dẽenem soaba, dẽ poore, yaa neb nins sẽn yaa Kirist rẽndã n na n vʋʋg bãmb waoong wakate. Kirist sã n tõog pãn-soaadbã fãa, la noyã fãa la pãens fãa, bãmb na n yaool n lebsa soolmã bãmb Ba a Wẽnnaam nugẽ, tɩ dũniyã sɛɛb yaool n ta. Tɩ bõe, a yaa tɩlae tɩ Kirist dɩ naam hal tɩ b ning b bɛɛbã fãa bãmb naoã tẽngre. Yaoolem bɛyã sẽn na n sãam yaa kũum.” (1 Kor. 15:22-26)  Kũum ning a Ãdem sẽn wa ne wã na n sãamame. “Sũ-sãoong” ning sẽn namsd ãdem-biisã fãa wã na saa wakat sẽn kõn sa yĩnga.—Ezai 25:7, 8.

16 A Poll paasame: “Bũmb fãa sã n wa sak bãmba, dẽ, Biigã meng na sak sẽn kɩt-a tɩ bũmb fãa sak bãmbã, tɩ Wẽnnaam yɩ fãa ne fãa.” (1 Kor. 15:28) Wakat kãng t’a Zezi maana bũmb nins fãa Wẽnnaam sẽn kõ-a naamã t’a maanã. Rẽ masã, a na n lebsa a Zeova naamã, la ninsaalbã sẽn zems zãngã ne sũ-noogo.

17. Bõe n na n paam a Sʋɩtãana?

17 La a Sʋɩtãan sẽn yaa sabab tɩ ninsaalbã namsdẽ wã yẽ? Wilgr 20:7-15 wilgda bũmb ning sẽn na n paam-a wã. Yʋʋm tusrã saabẽ, b na n basa a Sʋɩtãan t’a mak nebã sẽn zems zãngã a yaoolem makre. Rẽ poore, b na n sãama a Sʋɩtãan ne neb nins sẽn na n bas t’a belg-bã wakat fãa yĩnga. Rẽ la b sẽn boond tɩ ‘kũum a yiib soabã.’ (Wil. 21:8) ‘Kũum a yiib soabã’ pa na n tol n “sãam” ye. Bala, sẽn ki-b kũ-kãngã pa na n le vʋʋg ye. La d sã n kell n sak a Zeova, d pa segd n yɛɛs ‘kũum a yiib soabã’ ye.

18. Wãn to la b na n tʋm tʋʋmd ning Wẽnnaam sẽn da kõ a Ãdmã n baase?

18 Wakat kãnga, ninsaalbã fãa na n zemsa zãnga, t’a Zeova getẽ tɩ b zemsa ne vɩɩm sẽn kõn sa wã. Bũmb nins fãa sẽn kɩt tɩ b pa tõe n paam sũ-noog hakɩkã pa na n le zĩnd ye. Baa a Ãdem sẽn pa na n zĩnd wakat kãngã, b na n tʋma tʋʋmd ning Wẽnnaam sẽn da kõ-a wã n baase. A Ãdem kambã la a yagensã na n gesa tẽngã la rũmsã yell ne sũ-noogo. D sẽn mi tɩ ka la bilfu, a Zeova na n sãama kũumã sẽn yaa yaoolem bɛyã pa noom-d sɩda?

^ sull 9 Tõnd sebr a ye yeelame tɩ siãnsã bãngdb maoodame n na n wilg bũmb ning sẽn kɩt tɩ tõnd kʋʋndẽ la d kiidẽ wã, la b yĩma bũmb sẽn tar yõodo. B pa sak n deeg tɩ yaa Naandã n yeel tɩ pipi ninsaalbã na n kiime ye. Rẽ kɩtame tɩ b pa tol n tõe n bãng d sẽn kʋʋnd la d kiidẽ wã võor ye.—Étude perspicace des Écritures volume 2 seb-neng 1147-1148.