Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

D kell n tũ Wẽnnaam baa d sẽn paamd ‘namsg wʋsgã’

D kell n tũ Wẽnnaam baa d sẽn paamd ‘namsg wʋsgã’

“Yaa ne namsg wʋsg la tõnd na n kẽ Wẽnnaam soolem pʋgẽ.”—TƲƲ. 14:22.

1. Bõe yĩng tɩ kiris-nebã paamd ‘namsg wʋsgo’?

B SẼN yeel tɩ d na n paama “namsg wʋsg” n yaool n paam vɩɩm sẽn kõn sa wã linga tõnd bɩ? Ayo. D sẽn sɩng a Zeova tũubã kaoosame tɩ nan pa kaoos me, d miime tɩ d sẽn vɩ a Sʋɩtãan dũniyã pʋgẽ wã, d pa tõe n pa seg zu-loees ye.—Wil. 12:12.

2. a) Zu-loees nins ninsaalbã fãa sẽn segdã toor sẽn ka be, zu-loe-bʋg la kiris-nebã segda? (Ges-y fotã sẽn be yĩngrã.) b) Ãnda n kɩt tɩ b namsd tõndo, la wãn to la d mi rẽ?

2 Ninsaalbã fãa sẽn pa zems zãngã segda zu-loeese. La zu-loe-kãens toor sẽn ka be, kiris-nebã segda zu-loees a taaba. (1 Kor. 10:13) Wala makre, d sẽn sakd Wẽnnaamã kɩtame tɩ b mi n namsd tõnd d tẽebã yĩnga. A Zezi yeela a karen-biisã woto: “Tʋm-tʋmd ka yɩɩd a zu-soab ye. Bãmb sã n nams maam, b na n namsa yãmb me.” (Zã 15:20) Ãnda n kɩt tɩ b namsd tõndo? Yaa a Sʋɩtãana. Biiblã yeelame t’a gõoda wa “gɩgemd sẽn kelemda,” n baood n sãam wẽn-sakdbã tẽebo. (1 Pɩɛ. 5:8) A maanda a sẽn tõe tɛk n dat tɩ d bas a Zeova. Bɩ d gom bũmb sẽn paam tʋm-tʋmd a Poll yelle.

 B NAMSA A POLL LISTR TẼNGÃ

3-5. a) Wãn to la b nams a Poll Listr tẽngã? b) Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel t’a Poll sẽn gom namsg yellã yɩɩ belsg goama?

3 A Poll sẽn da sakd Wẽnnaamã kɩtame tɩ b nams-a naoor wʋsgo. (2 Kor. 11:23-27) Listr tẽngẽ wã, a Poll kɩtame tɩ rao sẽn yaa põor a rogmã tɛk yik n kẽne. Woto yɛɛsa tẽngã neba, tɩ b tags t’a Poll ne a Barnabas yaa wẽnnaam-dãmba, n da rat n kʋ maoong n kõ-ba. La a Poll dãmb gɩdg-b lame. Rẽ poor bilfu, zʋɩf-rãmbã tũudum taoor dãmb n wa Listri, n dõd a Poll la a Barnabase. Nin-buiidã tẽe b ziri wã, n lob a Poll ne kug hal n wa tẽed t’a kiime.—Tʋʋ. 14:8-19.

4 A Poll ne a Barnabas kẽnga Dɛrbe. La b wa n “lebg n leba Listr ne Ikoniom ne Ãntios yɛsa.” B tɩ “belsa karen-biisã n sagl bãmb tɩ b tall b tẽeb kãn-kãe. La b wilga bãmb yaa: ‘Yaa ne namsg wʋsg la tõnd na n kẽ Wẽnnaam soolem pʋgẽ.’ ” (Tʋʋ. 14:21, 22) Ninã tõe n tagsame tɩ gom-kãensã pa zems ye. Bala, b sã n yeel ned t’a na n paama ‘namsg wʋsgo,’ tõe n waa ne yɩɩr lakae, pa kengd a raood ye. La bõe yĩng tɩ b yeel t’a Poll ne a Barnabas ‘belsa karen-biisã,’ n wilg-b tɩ b na n paama namsg wʋsgo?

5 D sã n maag d yĩng n karem a Poll goamã, d paamda sok-kãngã leoore. A pa yeel bal tɩ d segd n tõoga tõog namsg wʋsg taoor ye. A yeelame: ‘Yaa ne namsg wʋsg la tõnd na n kẽ Wẽnnaam soolem pʋgẽ.’ Rẽnd a Poll ra ratame tɩ b tags keoor ning wẽn-sakdbã sẽn na n paamã yelle. Keo-kãng pa belgr ye. A Zezi yeela woto: ‘Ned ning sẽn na n tall a tẽeb makr pʋgẽ hal tɩ wakat ta, a na paam fãagre.’Mat. 10:22.

6. Keo-bʋg la sẽn sakd-b Wẽnnaamã na n paame?

6 D sã n kell n sak Wẽnnaam, d na n paama keoore. Sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã na n tɩ naaga a Zezi n dɩ naam saasẽ, n pa le tõe n ki ye. A Zezi sẽn boond b rãmb t’a ‘piis a taabã’ na n vɩɩmda ne bãan wakat sẽn kõn sa tẽngã zugu. (Zã 10:16; 2 Pɩɛ. 3:13) La nand tɩ wakat kãng ta, d segda zu-loees wʋsg wa a Poll sẽn yeelã. D na n goma zu-loees a yiib d sẽn tõe n seg yelle.

B NA N NAMSA TÕND D TẼEBÃ YĨNGA

7. Wãn to la b mi n namsd kiris-neba?

7 A Zezi yeela a karen-biisã woto: “Bãmb na n yõga yãmb n kẽng bʋʋd zĩisẽ, la b na n pãba yãmb ne kalwaas karen-dot pʋsẽ. Bãmb na n yõga yãmb n kẽng guvɛrneer dãmba la rĩm-dãmb taoor mam yĩnga.” (Mark 13:9) Gom-kãensã wilgdame tɩ b na n namsa kiris-neb kẽer b tẽebã yĩnga. Naoor wʋsgo, yaa tũudmã taoor-dãmb wall politikã taoor-dãmb n yaa sabab tɩ b namsd-ba. (Tʋʋ. 5:27, 28) D le gom a Poll yelle. Baa a sẽn da mi tɩ b na n nams-a-la a tẽebã yĩnga, a pa tol n yɛɛs ye.—Karm-y Tʋʋm 20:22, 23.

8, 9. Wãn to la a Poll wilg t’a sakda Wẽnnaam ne a sũur fãa? Wãn to la d tẽed-n-taas rɩkd a togs-n-taar rũndã-rũndã?

8 A Poll pa yɛɛs namsg ning a Sʋɩtãan sẽn wat ne wã ye. A yeelame: “Mam ka tẽed tɩ mam yõorã yaa bõn-kãseng ne maam ye. Mam sẽn data, yaa tɩ mam we n tõog n baas bũmb ning b sẽn ning mam zug tɩ m maanã, la m maan tʋʋmd ning  Zu-soab a Zezi sẽn kõ maam tɩ m togs Wẽnnaam barkã koe-noogã.” (Tʋʋ. 20:24) Vẽenega, baa a Poll sẽn da mi tɩ namsg n gũud-a wã, a pa yɛɛs ye. A kell n talla raoodo. Sẽn da pak-a n yɩɩd yaa a we n kell n togs koe-noogã.

9 Rũndã-rũndã, d tẽed-n-taas wʋsg n dɩk a Poll togs-n-taare. Tẽng a ye pʋgẽ, a Zeova Kaset rãmb n be bãens-rot na maan yʋʋm 20, tɩ b pa tol n kao b bʋʋd meng ye. Bõe yĩnga? Yaa b sẽn pa sak n kẽes b toog politikã yɛl pʋsẽ wã. Tẽngã taoor dãmb pa sakd tɩ ned tɩ ges-ba, baa b zakã rãmb menga. B pãba kẽere, la b kɩt tɩ b paam namsg buud toor-toore.

10. Bõe yĩng tɩ b sã n wa tiig n namsd tõnd bɩ d pa segd n yɛɛse?

10 Tẽns a taab pʋsẽ, b mi n wa tiig n namsda tõnd saam-biisã. A buud sã n wa paam-y bɩ y ra yɛɛs ye. Tẽeg-y-yã a Zozɛf yelle. B yõk-a lame n koos t’a lebg yamba, la a Zeova ‘fãaga yẽ a namsgã fãa pʋgẽ.’ (Tʋʋ. 7:9, 10) A Zeova tõe n fãaga yãmb me. Tẽeg-y tɩ “Zu-soabã miime tɩ fãag nin-sõmyã makr pʋgẽ.” (2 Pɩɛ. 2:9) Bɩ y kell n teeg a Zeova, n kɩs sɩd t’a tõe n kogla yãmb dũni-kãngã pʋgẽ, hal tɩ y wa paam n vɩɩmd wakat sẽn kõn sa a Rĩungã naam sasa. A na n sõng-y lame tɩ y paam raood namsg sasa.—1 Pɩɛ. 5:8, 9.

A SƲƖTÃAN MAANDA SƖLEM N DAT N KOMS D RAOODO

11. Bõe yĩng t’a Sʋɩtãan sɩlmã yaa toor ne b sẽn mi n namsd tõnd d tẽebã yĩngã?

11 Zu-loɛɛg a to d sẽn mi n segd yaa a Sʋɩtãan sẽn maand sɩlem n dat n koms d raoodã. Rẽ yaa toor ne b sẽn mi n namsd tõnd d tẽebã yĩngã. D tõe n maka namsgã ne sa-kãseng sẽn na n ni n lub y roog zĩig pʋgẽ. La a Sʋɩtãan sɩlmã yaa wa mogd sẽn na n sʋgd y roogã raad bilf-bilfu, hal t’a wa lʋɩ. Tõe meng tɩ y sẽn wat n na n bãng tɩ mogd n kẽ y roogã tɩ sãam n saame.

12. a) A Sʋɩtãan sɩlem a ye la bʋgo, la bõe yĩng t’a yaa wẽng wʋsgo? b) Bõe n kɩt t’a Poll koms raoodo?

12 A Sʋɩtãan sẽn dat yaa sãam yãmb ne a Zeova zoodã. A tõe n kɩtame tɩ b nams yãmb y tẽebã yĩnga, wall a maan sɩlem n koms y tẽebã bilf-bilfu. A sɩlem ning sẽn yaa wẽng n yɩɩd yaa a sẽn mi n dat n koms d raoodã. Tʋm-tʋmd a Poll meng wilgame tɩ yẽ mi n komsa raoodo. (Karm-y Rom dãmb 7:21-24.) A Poll tẽebã yaool n da tara pãnga. Sẽn paase, a ra naaga pipi kiris-nebã taoor-lʋɩtbã sulli. Baasgo, a wa n komsa raoodo, n yeel tɩ yẽ “yaa nimbãan-ned bala.” Yaa a Poll pãn-komsmã n kɩt t’a ra tagsd woto. A ra rat n maana sẽn yaa tɩrg ne a sũur fãa, la pa wakat fãa la yaa nana ne-a ye. Y sã n komsa raood n tagsdẽ tɩ y ka võore, bɩ y tẽeg t’a buud paama a Polle.

13, 14. a) Bõe n tõe n wa kɩt tɩ ned sẽn tũud a Zeova koms raoodo? b) Ãnda n dat tɩ d koms raoodo, la bõe yĩnga?

13 D tẽed-n-taas wʋsg mi n komsa raoodo, n kẽnd ne yɩɩr wall b tagsdẽ tɩ b pa tar yõod ye. Wala makre, saam-bi-poak sẽn yaa so-pakd n tar yẽesem wʋsg yeela woto: “Mam wae n lebgd n tẽegda bũmb m sẽn maan tɩ pa sõma yelle, tɩ m sũurã sãamd wakat fãa. Mam sã n tẽeg bũmb nins fãa m sẽn maan tɩ pa sõma wã yelle, m tagsdame tɩ ned pa tol n tõe n nong maama, la t’a Zeova meng pa nong maam ye.”

 14 Neb a taab me sẽn tũud a Zeova ne yẽesem mi n komsa raoodo. Bũmb wʋsg n tõe n kɩt tɩ yɩ woto. Kẽer pa nand b mense, wall b sũur sãamda ne b yɛlã sẽn yaa to-to wã. (Yel. 15:15) Sãnda nengẽ tõe n yaa bãag n kɩt tɩ b yam ka b menga. La sẽn wa n yaa bũmb ning n kɩt tɩ d tar tags-kɛg me, d pa segd n yĩm tɩ rẽ nooma a Sʋɩtãan ye. Bõe yĩng tɩ noom-a? A ratame tɩ d koms raoodo, n bas a Zeova tũubu. A miime tɩ b zoe n kao a bʋʋdo, n dat tɩ yãmb me tags tɩ sẽn maand ka ye. (Wil. 20:10) A Sʋɩtãan sẽn dat yaa a kẽes-d rabeem, la a boog d yẽesmã. A sẽn mi n kɩt tɩ b nams tõnd d tẽebã yĩngã, wall a sẽn maand sɩlem n dat n koms d raoodã, yaa sẽn na yɩl tɩ d bas a Zeova. Rẽ n so tɩ d fãa segd n kɩɩs a Sʋɩtãana, n da bas t’a belg-d ye.

15. Wãn to la d tõe n wilg tɩ d pa na n tol n bas t’a Sʋɩtãan tõog-do?

15 Bɩ d kell n mao ne d pãng tɛk t’a Sʋɩtãan da tõog-d ye. D tagsd keoorã yelle. A Poll yeela Korẽnt kiris-nebã woto: “Tõnd ka tadgd ye. La baa tõnd yĩn-kiidsã sã n sãame, tõnd sɩɩgã tara manegr daar fãa. Tɩ bõe, tõnd namsg sẽn yaa bilf la sẽn ka kaoosdã tʋmda tõnd pʋse, tɩ kõ tõnd naam sẽn yaa kãseng n yɩɩda la sẽn ka sɛt ye.”—2 Kor. 4:16, 17.

D SEGL D MENS TƖ TOOG NAN PA WA YE

Kom-bɩɩs la kãsemb segenda b mens n gomd b tẽebã yelle (Ges-y sull 16)

16. Bõe yĩng tɩ d segd n segl d mens masã tɛka?

16 Wa d sẽn yã wã, a Sʋɩtãan yaa sɩlem soaba. (Ef. 6:11) Rẽ n so tɩ d ned kam fãa segd n tũ 1 Pɩɛɛr 5:9 saglgã. A yeelame: “Bɩ y kɩɩs [a Sʋɩtãan] n yals kãn-kãe tẽeb pʋgẽ.” Rẽ baoodame tɩ d  segl d mens masã tɛk n maand sẽn yaa tɩrga. D rɩk makre. Sodaasã segenda b mens wakat fãa, baa zabr sã n ka be. Yaa woto me ne a Zeova nin-buiidã. D pa mi zu-loees nins a Sʋɩtãan ne a poorẽ dãmbã sẽn na n wa ne wã ye. Rẽnd d segd n segla d mens sõma nand tɩ zu-loɛɛg wa. Tʋm-tʋmd a Poll yeela Korẽnt kiris-nebã woto: “Bɩ y fees yãmb mens n ges yãmb sã n bee tẽeb pʋgẽ. Mak-y yãmb mens n gese.”—2 Kor. 13:5.

17-19. a) Wãn to la d tõe n fees d mense? b) Bõe n tõe n sõng kom-bɩɩsã tɩ b segl b mens n gom b tẽebã yell lekollẽ wã?

17 Y sã n dat n tũ a Poll saglgã, y tõe n soka y meng woto: ‘Mam wɩngda ne pʋʋsg bɩ? Neb a taab sã n wa pẽdgd-m tɩ m maan wẽnga, m wilgdame tɩ m sakda Wẽnnaam n yɩɩd ninsaal bɩ? M kẽnda tigissã n pa vaandẽ bɩ? Mam gomda m tẽebã yell n pa zoet yãnd bɩ? M kõta m tẽed-n-taasã sugr wa m sẽn dat tɩ bãmb me kõ-m sugrã bɩ? M sakda tigingã kãsem-dãmba, la sẽn lʋɩt-b taoor a Zeova siglgã pʋgẽ wã bɩ?’

18 Dũniyã neb modgdame n dat tɩ d yɩ wa bãmba. Kom-bɩɩs wʋsg sẽn yaa kiris-neb gomda b tẽebã yell ne raood lekollẽ wã. B maanda woto n pa zoet yãnde, wall n pa yɛɛsdẽ ye. Bõe n sõngd-ba? B tũuda sagls sẽn be Gũusg Gasgã la Réveillez-vous ! wã pʋgẽ. Wala makre, yʋʋmd 2013 sig-noy pipi daar Gũusg Gasgã neng 10 wilga bi-bɩɩg sẽn tõe n maan to-to n sõs ne a karen-bi-taag n pa yɛɛs ye. B wilgame t’a tõe n sok-a-la sogsg sẽn na n kɩt t’a tagse. Roagdbã me segd n wilga b kambã b sẽn tõe n maan to-to n gom b tẽebã yell lekollẽ wã.

19 La pa wakat fãa la yaa nana tɩ d gom d tẽebã yelle, wall d maan bũmb a taab a Zeova sẽn dat tɩ d maan ye. Wala makre, d sã n tʋm n sig zaabr ne yaamse, yɩl n kẽng tigsgã baooda modgre. Tõe n mi n yɩɩ toog me tɩ d yik yibeoog n yi koe-moonegã. La tẽeg-y tɩ y sã n minim n maand bõn-kãensã, y segenda y mense, tɩ zu-loees sã n wa wa bɩ y yals kãn-kãe tẽeb pʋgẽ.

20, 21. a) D sã n bʋgs a Zezi maoongã zugu, wãn to la tõe n sõng-d tɩ d ra koms raoodo? b) Bõe la d rat n maan ne d sũur fãa?

20 A Sʋɩtãan sã n wa maand sɩlem n dat n koms d raoodo, bõe la d tõe n maan t’a ra tõog-do? Bũmb a ye d sẽn tõe n maan yaa d bʋgs a Zezi sẽn ki tɩ yɩ maoongã zugu. Yaa woto la tʋm-tʋmd a Poll maan-yã. A ra mi n tagsdame t’a yaa nimbãan ned bala. La a ra miime me tɩ Kirist sẽn ki wã, yaa yel-wẽn-maandb wa yẽ yĩnga, pa neb sẽn zems zãng yĩng ye. A yeela woto: ‘Mam vɩɩ Wẽnnaam Biigã tẽeb yĩnga, bãmb sẽn nong maam n kõ bãmb meng mam yĩngã.’ (Gal. 2:20) Vẽenega, a Poll ra kɩsa sɩd t’a Zezi sẽn ki wã yaa yẽ me yĩnga.

21 Yãmb sã n kɩs sɩd t’a Zezi sẽn ki wã yaa yãmb me yĩnga, na n naf-y-la wʋsgo. La woto pa rat n yeel tɩ ned pa na n tol le koms raood ye. A Sʋɩtãan na n kell n maana sɩlem n koms kẽer raood hal n tãag dũniyã saabo. La tẽeg-y tɩ yaa sẽn na n kell n sak-b Wẽnnaamã n na n paam keoorã. Wakat ning Wẽnnaam Rĩungã sẽn na n kɩt tɩ laafɩ zĩnd tẽngã zug la a kɩt tɩ wẽn-sakdbã zems zãngã kolgdame. Bɩ d maan d sẽn tõe fãa n wa kẽ Wẽnnaam soolmã pʋgẽ, baa sẽn na n yɩ ne namsg wʋsgã.