Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

D sõng sẽn kẽes-b b mens zãng Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ wã

D sõng sẽn kẽes-b b mens zãng Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ wã

“Wakat fãa . . . tõnd tẽegda yãmb tẽebã tʋʋmd ne y nonglmã tʋʋmdã” yelle.—1 TES. 1:3.

1. A Poll tagsg ra yaa wãn ne neb nins sẽn tʋmd wʋsg koe-moonegã yĩngã?

TƲM-TƲMD a Poll ra nanda neb nins sẽn tʋmd wʋsg koe-moonegã yĩngã. A yeelame: “Wakat fãa tõnd Ba a Wẽnnaam taoore, tõnd tẽegda yãmb tẽebã tʋʋmd ne y nonglmã tʋʋmdã, la y sẽn maand sũ-mar n gũud tẽeb pidsg sẽn be tõnd Zu-soab a Zezi Kirist nengẽ wã.” (1 Tes. 1:3) A Zeova me nanda bũmb nins d sẽn maand a tʋʋmdã pʋgẽ wã. D sẽn tõe n maanã yaa bilf tɩ yaa wʋsg me, a pa yĩmd rẽ ye.—Heb. 6:10.

2. Bõe yell la d na n gom sõs-kãngã pʋgẽ?

2 Hal pĩnd wẽndẽ n tãag rũndã, kiris-neb n sak n mong b mens bũmb wʋsgo, n tõog n kẽes b mens zãng a Zeova tʋʋmdã pʋgẽ. D na n goma pipi kiris-neb sẽn maan woto yelle, la neb sẽn kẽes b mens zãng a Zeova tʋʋmdã pʋgẽ rũndã-rũndã me yelle, la d ges d sẽn tõe n sõng-b to-to.

PIPI KIRIS-NEBÃ WAKATẼ

3, 4. a) Bõe la pipi kiris-neb kẽer maan a Zeova tʋʋmdã pʋgẽ? b) Wãn to la b ra paamd bũmb nins sẽn yaa tɩlae ne-bã?

3 A Zezi lisgã poor bilfu, a sɩnga Rĩungã koɛɛg moonego, la a ra zãmsd neb a taab tʋʋm-kãnga. (Luk 3:21-23; 4:14, 15, 43) A kũumã poore, a tʋm-tʋmdbã lʋɩɩ koɛɛgã  mooneg taoore, t’a kell n paam pãnga. (Tʋʋ. 5:42; 6:7) Kiris-neb kẽer ra yaa misioneer-dãmba. Makre, a Filip moona Palɛstin soolmẽ wã. (Tʋʋ. 8:5, 40; 21:8) A Poll ne neb a taab tɩ moona tẽn-zãrsẽ. (Tʋʋ. 13:2-4; 14:26; 2 Kor. 1:19) Kẽer gʋlsa Biiblã sɛba, wall b sõng neb a taab n gʋlse. Wala makre, a Silvẽ (bɩ a Sɩlaase,) a Mark la a Luk. (1 Pɩɛ. 5:12) Kiris-nin-pogs n da naag nin-kãensã n tʋmdẽ. (Tʋʋ. 18:26; Rom 16:1, 2) D sã n karemd b kibayã sẽn be Biiblã babg ning sẽn da gʋls ne gɛrkã pʋgẽ wã, sɩd bee yamleoogo. Kiba-kãens sõngda tõnd tɩ d bãng t’a Zeova nanda a nin-buiidã sẽn tʋmd tʋʋmd ninsã, la t’a geta b yelle.

4 Wãn to la pipi kiris-nin-kãensã ra paamd bũmb nins sẽn yaa tɩlae ne-bã? B mi n tʋmdame. B ra pa zĩ n gũudẽ tɩ b tẽed-n-taasã sõng-b ye. (1 Kor. 9:11-15) La b ra mi n paama sõngr me. B tẽed-n-taas mi n bool-b lame tɩ b wa rɩ b zagsẽ, wall b kõ-b gãag zĩiga. B mi n paamame me tɩ tiging tõr neb sõng-ba.—Karm-y Tʋʋm 16:14, 15; Filip rãmb 4:15-18.

TÕND WAKATÃ

5. Bõe la rao ne a pag sẽn kẽes b mens zãng Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ yeel-yã?

5 Rũndã-rũndã, neb wʋsg kẽesa b mens zãng a Zeova tʋʋmdã pʋgẽ, n maand bũmb toor-toore. (Ges-y zĩ-gũbr ning gom-zug sẽn yaa:  “B kẽesa b mens zãng Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ.”) B sũur nooma ne b sẽn maand bũmb ningã bɩ? Y sã n sok-b sok-kãngã, b sẽn na n leok to-to wã na n kenga y raoodo. Wala makre, saam-biig sẽn yɩ wakat fãa so-pakda, zall so-pakd la misioneere, la sẽn be tẽn-zẽng n tʋmd Betɛllẽ yeela woto: “Mam tagsdame tɩ mam sẽn yãk yam n kẽes m meng zãng Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ wã yõod yɩɩda bũmb ning fãa m sẽn da tõe n yãk yam n maane. M sẽn wa n tar yʋʋm 18, m da tõe n tɩ karma inivɛrsite, wall m bao tʋʋmde, pa rẽ bɩ m lebg so-pakda. La m yamã ra yuusdame tɩ m pa mi m sẽn yãkd a soab ye.” A wilgame t’a yãa bũmb wʋsg sẽn wilg tɩ ned sã n mong a meng bũmb wʋsg n kẽes a meng zãng a Zeova tʋʋmdã pʋgẽ, a pa yĩmd rẽ ye. A paasame tɩ bãngr la minim ning fãa a Zeova sẽn kõ yẽ sõng-a lame t’a tʋm a Zeova tʋʋmdã sõma, n yɩɩd a sẽn da na n tʋmd dũniyã pʋgẽ. A pagã yeelame: “Tʋʋmd ning fãa b sẽn kõ tõnd kɩtame tɩ m tẽebã pãng paase. A Zeova maana bũmb toor-toor n kogl tõnd la a wilg-d sor naoor wʋsgo. D sã n da kell n pa d tẽngẽ wã, d ra pa na n yã bõn-kãens ye. Beoog sẽn vẽeg fãa, m pʋʋsda a Zeova bark m sẽn paam n kẽes m meng zãng a tʋʋmdã pʋgẽ wã.” Yãmb me pa rat n wa tõe n yeel woto sɩda?

6. Bõe n wilgd t’a Zeova nanda bũmb nins tõnd ned kam fãa sẽn maand a tʋʋmdã pʋgẽ wã?

6 La neb kẽer yɛl sẽn yaa to-to wã kɩtame tɩ b nan pa tõe n kẽes b mens zãng Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ ye. Baasgo, d miime t’a Zeova nanda bũmb nins b sẽn maand ne b sũur fãa wã. Wala makre, a Poll sẽn wa n na n gʋls a Filemo lɛtrã, a toola Kolos tigingã neb pʋʋsem, n sõdg kẽer yʋya. Woto wilgdame t’a nanda bũmb nins b sẽn maandã, la t’a Zeova me nanda rẽ. (Karm-y Filemo 1-3.) Rũndã-rũndã me, a Zeova nanda bũmb nins y sẽn maand a tʋʋmdã pʋgẽ wã. La bõe la y tõe n maan n sõng neb nins sẽn kẽes b mens zãng Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ wã?

D SẼN TÕE N SÕNG SO-PAKDBÃ TO-TO

7, 8. Lɛɛr a wãn la so-pakdbã moond kiuug fãa, la wãn to la tigingã neb tõe n sõng-ba?

7 Pipi kiris-nebã wakatẽ, kẽer sẽn da moond koɛɛgã ne yẽesmã kenga b taabã raoodo. Yaa woto me ne  wakat fãa so-pakdbã rũndã-rũndã. B wʋsg moonda lɛɛr 70 kiuug fãa. Wãn to la y tõe n sõng-ba?

8 Saam-bi-poak sẽn yaa so-pakd yeelame: “So-pakdbã sẽn yit koe-moonegã daar fãa wã, f sã n yã-ba, f yetame tɩ b tẽebã tara pãnga. La bãmb me rata raood kengre.” (Rom 1:11, 12) Saam-bi-poak a to sẽn yɩ so-pakd yʋʋm a wãn goma bãmb tigingã so-pakdb yelle, n yeele: “Wakat fãa b tʋmda wʋsgo. Neb a taabã sã n mi n dɩkd-b tɩ b yit koe-moonegã, n boond-b tɩ b wat n naagd-b n dɩtẽ, n kõt-b esãens ligd wall ligd bilf tɩ b reeg n sõng b mense, noom-b lame.” Y sã n maand woto, wilgdame tɩ b yell sɩd pak-y lame.

9, 10. Bõe la kẽer maan n sõng b tigingã so-pakdbã?

9 Y sã n naagd so-pakdbã n moond koɛɛgã me, y sõngd-b lame. Saam-bi-pogs a yiib sẽn yaa so-pakdb wilgame tɩ sẽn noom bãmb yaa b tẽed-n-taasã sẽn na n yãagd-b ra-zaan-dayã la zaabr-zaabre. Saam-bi-poak sẽn tʋmd Burkilin Betɛllẽ wã tẽega yẽ sẽn wa n yaa so-pakd n paam teelg ningã yelle, n yeele: “Saam-bi-poak sẽn da tar mobill yeela maam woto: ‘Sẽn wa n yaa wakat ning fãa la f rat n yi n pa tar ned sẽn na n yãag-f bɩ f we n bool-m tɩ m na n yãag-f lame.’ A sɩd maana woto, la yaa rẽ n sõng maam tɩ m kẽng taoor ne so-pakrã tʋʋmde.” Saam-bi-poak yʋʋr sẽn boond t’a Shari yeelame: “Koe-moonegã poore, so-pakdb nins sẽn pa kẽ kãadmã mi n yaa b yembre. Y tõe n mi n bool-b lame tɩ b wa naag yãmb y zak pʋgẽ Biibl zãmsgã sasa. Y sã n bool-b tɩ b naag-y n maan bũmb a taab me, kengda b raoodo.”

10 Saam-bi-poak sẽn kẽes a meng zãng Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ na maan yʋʋm 50 tẽega a sẽn wa n yaa so-pakdã yelle. A goma yẽ ne saam-bi-pogs a taab sẽn da pa kẽ kãadem sẽn paam sõngr ningã yelle, n yeel woto: “Kiis a wãn fãa, tõnd tigingã kãsem-dãmbã ra kaagda so-pakdbã. B ra sokda tõnd keelem, d nug-tʋʋmã sẽn da yaa to-to, la b bao n bãng d sã n tara zu-loɛɛga. B ra maanda rẽ ne b sũur fãa. B mi n kẽ n gesa tõnd  roogã, tɩ bũmb sã n dat manegr bɩ b sõng-do.” Kãsem-dãmbã sẽn maan bũmb ninsã tẽegda tõnd bũmb ning a Onezifoor sẽn da maanã. Ra yaa zak-soaba, la a sõnga a Poll ne bũmb nins sẽn yaa tɩlae ne-a wã.—2 Tɩm. 1:18.

11. Bõe la zall so-pakdbã maanda?

11 Tigims kẽer tara zall so-pakdba. Zall so-pakdbã wʋsg moonda lɛɛr 130 kiuug fãa. Sẽn paase, b tʋmda tʋʋm wʋsg tigimsã pʋsẽ. Betɛllã kõt-b-la ligd bilf kiuug fãa, bala b pa tar sẽk tɩ sek b na tʋm n ges b mens yell ye. Rẽ sõngd-b lame tɩ b paamd bũmb nins sẽn yaa tɩlae ne-bã, la b moond koɛɛgã wʋsgo.

12. Bõe la kãsem-dãmbã la tigingã neb a taabã tõe n maan n sõng zall so-pakdbã?

12 Bõe la d tõe n maan n sõng zall so-pakdbã? Kãsem-soab sẽn tʋmd Betɛllẽ, la sẽn wae n sõsd ne zall so-pakdbã yeela woto: “Kãsem-dãmbã segd n sõsda ne-ba, n bãng b yɛlã sẽn yaa to-to, la b sẽn tõe n sõng-b to-to. Koe-moondb kẽer tagsdame tɩ b sẽn kõt zall so-pakdbã ligd ning kiuug fãa wã sekd-b lame. La tigingã neb tõe n maana bũmb buud toor-toor n sõng-ba.” Zall so-pakdbã me ratame tɩ b tẽed-n-taasã naagd-b n moond koɛɛgã, wa wakat fãa so-pakdbã sẽn datã. Bɩ d modg n maand woto.

D SẼN TÕE N SÕNG TIGIMS SULL YEL-GƐTBÃ TO-TO

13, 14. a) Bõe la tigims sull yel-gɛtbã ne b pagbã me rata? b) Bõe la d tõe n maan n sõng-ba?

13 Tigims sull yel-gɛtbã ne b pagbã yaa neb tẽeb sẽn tar pãnga, la sẽn tõe n keng tõnd raoodo. La d pa segd n yĩm tɩ bãmb me rata raood kengr ye. Sẽn paase, b ratame tɩ b tẽed-n-taasã naagd-b n moondẽ, la b mi n bool-b tɩ b wa naag-b n kok pemsem, n sõs wall n maan bũmb a taaba. Tigims sull yel-gɛt bɩ a pag sã n wa pa keem n be yiri, wall a bee logtor yiri, y tõe n tɩ ges-a lame, la y sõng-a t’a paam bũmb kẽer sẽn yaa tɩlae ne-a. A Poll la a tũud-n-taasã sẽn wa n gilgd n kaagd tigimsã, ‘a Luk sẽn da yaa logtorã’ ra bee ne-ba, n sõngd-ba.—Kol. 4:14; Tʋʋ. 20:5–21:18.

14 Tigims sull yel-gɛtbã nonga b sẽn na n tar zo-rãmba, tɩ zoodã noome. B nin-yend yeela woto: “Wõnda m zo-rãmbã mii wakat ning m sẽn dat raood kengre. B sokda maam sogsg ne yam, tɩ rẽ sõngd-m tɩ m wilgd-b bũmb ning sẽn pak maamã. B sẽn kelgd maam sõma wã kɩtame tɩ b tõe n sõng-m sõma.” Tigims sull yel-gɛtbã ne b pagbã sẽn paam tɩ b tẽed-n-taasã wilgdẽ tɩ b yell pak-b lame wã, noom-b-la wʋsgo.

D SẼN TÕE N SÕNG SẼN TƲMD-B BETƐLLẼ WÃ TO-TO

15, 16. Bõe yĩng tɩ sẽn tʋmd-b Betɛll-dãmbẽ wã, la sẽn get-b tigis-kãsemsã rot yellã tʋʋm tar yõodo? Bõe la d tõe n maan n sõng-ba?

15 Neb nins sẽn tʋmd Betɛll-dãmbẽ wã, la sẽn get-b tigis-kãsemsã rot yellã tʋmda tʋʋm sẽn tar yõod wʋsgo, n teend koɛɛgã moonego. Betɛllẽ tʋm-tʋmdb sã n bee yãmb tigingã pʋgẽ wall yãmb tigims sullã pʋgẽ, bõe la y tõe n maan n sõng-ba?

16 B sã n wa Betɛllẽ wã paalem, b sẽn pa le be ne b zakã rãmb la b zo-rãmbã tõe n sãamda b sũuri. Betɛllã neb a taabã, la tigingã neb sã n bao n bãng nin-kãensã la b yõg zood ne-ba, noom-b lame. (Mark 10:29, 30) Yaa sɩd tɩ Betɛllã tʋʋmd sẽn sigl to-to wã kɩtame tɩ b tõe n kẽnd tigissã la b yit koe-moonegã semen fãa. La sasa ninga, b tõe n kõ-b-la tʋʋm a taaba. Yɩta sõma tɩ b tigimsã neb bãng rẽ la b wilg tɩ b nanda Betɛllã tʋm-tʋmdba, la tʋʋm nins b sẽn tʋʋmdã.—Karm-y 1 Tesalonik rãmb 2:9.

 D SÕNG SẼN TƖ TƲMD-B TẼN-ZẼMSÃ

17, 18. Tʋʋm-bʋs la sẽn tɩ be-b tẽn-zẽmsã tʋmda?

17 D tẽed-n-taas kẽer kẽesa b mens zãng Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ, n tɩ be tẽn-zẽms n tʋmdẽ. B tõe n tɩ mikame tɩ tẽn-kãens nebã sẽn dɩt rɩbd ninsã, b buud-gomdã la b minimdã yaa toor fasɩ ne bãmb sẽn yiẽ wã. Tʋʋm-bʋs la sẽn tɩ be-b tẽn-zẽmsã tʋmda?

18 Kẽer yaa misioneer-dãmba, n moond koɛɛgã wʋsgo. B mii koe-moonegã la nebã zãmsg sõma. Sẽn paase, b minimã nafda tigingã neb a taabã. Betɛllã sõngda misioneer-dãmbã tɩ b paam ro-gãaga, la b kõt-b ligd bilf kiuug fãa tɩ b get b mens yelle. La sẽn tɩ be-b tẽn-zẽmsã sãnda tʋmda Betɛll-dãmbẽ, wall b sõngd n met siglgã roto, sɛbã lebgr biru-rãmba, tigis-kãsems rot wall Rĩung roto. B kõt-b-la rɩɩbo, ro-gãag la bũmb a taab sẽn yaa tɩlae. Nin-kãens maanda wa sẽn tʋmd-b Betɛllẽ wã, n kẽnd tigissã la b yit koe-moonegã, tɩ nafd b tigimsã neba.

19. Bõe la y tõe n maan n sõng sẽn wa n be-b yãmb tẽngẽ wã n tʋmd Wẽnnaam tʋʋmdã?

19 Bõe la y tõe n maan n sõng sẽn wa n be-b yãmb tẽngẽ wã n tʋmd Wẽnnaam tʋʋmdã? Tẽeg-y tɩ b sã n wa paalem, yɩl n tõog n dɩ rɩbd kẽer tõeeme n pa yɩ nana ye. Y sã n na n bool-b tɩ b wa rɩ y zakẽ, y tõe n deng n sok-b-la woto: ‘Yãmb tara rɩɩb y sẽn dat tɩ m segl n kõ-y bɩ, bɩ y ratame tɩ m segl rɩɩb y sẽn zɩ n dɩ?’ B sã n wa zãmsd yãmb buud-gomdã wall y minimdã, tõe n kaoosa bilf tɩ b yaool n bãnge. Bɩ y maan sũ-mar ne-ba, n sõng-b ne bʋgsem. Bala, b rat n bãnga ne b sũur fãa.

20. Bõe la y tõe n maan n sõng neb nins sẽn kẽes b mens zãng Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ wã ne b roagdbã?

20 Neb nins sẽn kẽes b mens zãng Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ wã yʋʋm paasdame, tɩ b roagdbã me kʋʋndẽ. B roagdbã sã n yaa a Zeova Kaset rãmba, b sẽn dat yaa b kambã sẽn na n kell n tʋm Wẽnnaam tʋʋmdã. (3 Zã 4) Yaa vẽeneg tɩ b kambã na n maana b sẽn tõe fãa n sõng-ba, la b wat n get-ba. La neb nins sẽn pẽ roagdbã tõe n sõnga kambã n get b roagdbã yelle. B sã n yã tɩ b rata sõngre, b tõe n sõng-b lame. D pa segd n yĩm tɩ neb nins sẽn kẽes b mens zãng Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ wã teenda koe-moonegã, la tɩ rũndã-rũndã, tʋʋmd ka be t’a yõodã ta koe-moonegã ye. (Mat. 28:19, 20) Woto wã, nin-kãensã roagdbã sã n wa rat sõngr bɩ d sõng-ba.

21. Neb nins sẽn kẽes b mens zãng Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ wã tagsg yaa wãn ne sõngr nins b sẽn paamd neb a taabã nengẽ wã?

21 Neb wʋsg maanda b sẽn tõe fãa sẽn na yɩl n lebg rakãag-rãmba. La neb nins sẽn kẽes b mens zãng Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ wã pa maan rẽ ligd yĩng ye. Yaa b sẽn dat n tʋm a Zeova tʋʋmdã ne b pãng fãa la b sõng b taabã yĩnga. Rẽ n so tɩ baa yaa bũmb bilf la ned maan n teel-ba, noom-b-la wʋsgo. Saam-bi-poak a ye sẽn tɩ tʋmd tẽn-zẽng yeela woto: “Baa yaa lɛtr la ned gʋls n tool-fo, wilgdame tɩ neb n tagsd f yelle, la tɩ b sũur nooma ne bũmb nins f sẽn maandã.”

22. Yãmb tagsg yaa wãn ne kẽes f meng zãng Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ?

22 Neb nins sẽn kẽes b mens zãng Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ wã vɩɩm sɩd tara barka. Tʋʋmd ka be t’a yõodã ta Wẽnnaam tʋʋmdã ye. Sẽn tʋmd-b tʋʋm-kãng wakat fãa wã paamda zʋg-sõma la bãngr sẽn nafd-b rũndã-rũndã, la segend-b tɩ b na n wa naag wẽn-sakdbã fãa n tʋm tʋʋm sẽn na n kõ-b sũ-noog wakat fãa dũni-paalgã pʋgẽ. Woto yĩnga, bɩ d ra tol n yĩm neb nins sẽn kẽes b mens zãng Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ wã ‘tẽebã tʋʋmd ne b nonglmã tʋʋmdã’ ye.—1 Tes. 1:3.