Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sogsg Biiblã sẽn leokde

Sogsg Biiblã sẽn leokde

Malɛgsã tõe n sõnga tõnd bɩ?

Wa malɛkã sẽn sõng pĩnd wẽn-sakd a Daniɛllã, rũndã-rũndã me, malɛgsã sõngda nebã tɩ b tõe n paam n wʋm koe-noogã

Wẽnnaam a Zeova reng n naana malɛgs milyõ-rãmba, tɩ kaoos wʋsg t’a yaool n na n naan ninsaala. (Zoob 38:4, 7) Malɛgsã tara pãng wʋsgo. B bee Wẽnnaam daabã maaneg yĩnga. Wakat ninga, Wẽnnaam tʋmd-b lame tɩ b wa sõng bɩ n kogl neb nins sẽn be tẽngã zug n tũud-a wã. (Yɩɩl Sõamyã 91:10, 11) Rũndã-rũndã, malɛgsã sõngda pʋ-peelem dãmbã, sẽn na yɩl tɩ b tõog n wʋm koe-noogã kiris-nebã sẽn moondã.—Karm-y Wilgr 14:6, 7.

D tõe n pʋʋsa malɛk n kos-a sõngr bɩ? Ayo. Bala pʋʋsgã yaa waoogr buud sẽn tog ne Wẽnnaam a ye tãa. (Wilgri 19:10) Sẽn mik tɩ malɛgsã yaa Wẽnnaam tʋm-tʋmdbã, yaa Wẽnnaam daab la b maanda, pa ninsaalbã raab ye. Woto yĩnga, yaa Wẽnnaam bal la d segd n pʋʋse. La tog n yɩ a Zezi maasem yĩnga.—Karm-y Yɩɩl Sõamyã 103:20, 21; Matɩe 26:53.

Malɛgsã fãa yaa sõma bɩ?

Wẽnnaam naana malɛgsã la ninsaalbã tɩ b tõe n yãk yam b toore, n maan sẽn yaa sõma bɩ wẽnga. Bʋko, malɛgs kẽer n lebg wẽn-kɩɩsdba. (2 Pɩɛɛr 2:4) B boonda malɛk ning sẽn yɩ pipi n kɩɩs Wẽnnaamã t’a Sʋɩtãana, la b boond a taabã tɩ zĩn-dãmba. Sẽn pa kaoos wʋsgo, b riga a Sʋɩtãan ne a zĩn-dãmbã saasẽ tɩ b sig tẽngã zugu.—Karm-y Wilgr 12:7-9.

Tʋʋm-wẽnsã la nen-kɛglmã sẽn tolg n paam pãng yʋʋmd 1914 tɛkã yaa kaset tɩ ka la bilfu, Wẽnnaam na n kɩtame t’a Sʋɩtãan ne zĩn-dãmbã pa le tõe n maan baa fʋɩ. Rẽ poore, Wẽnnaam na n kɩtame tɩ tẽngã yɩ arzãn wa a sẽn da ratã.—Karm-y Wilgr 12:12; 21:3, 4.