GŨUSG GASGÃ Bõn-bɩʋʋngo 2014 | Ninsaalbã na n sãama tẽngã fasɩ bɩ?

Bõe n na n kɩt tɩ tẽngã ra sãam fasɩ?

EN COUVERTURE

Ninsaalbã na n sãama tẽngã fasɩ bɩ?

Biiblã reng n togsame tɩ nebã na n sãama tẽn-gãoongã ne weoogã, la a wilga yellã sẽn nan baas to-to wãme.

Bõe n kɩt tɩ y kɩs sɩd tɩ y bee tũudum hakɩkã pʋgẽ?

Sõs-kãngã wilgda bũmb kẽer sẽn kɩt tɩ neb wʋsg kɩs sɩd t’a Zeova Kaset rãmbã bee tũudum hakɩkã pʋgẽ. A leb n wilgda bũmb kẽer sẽn kɩt t’a Zeova Kaset rãmbã mens kɩs sɩd tɩ b bee tũudum hakɩkã pʋgẽ.

D kell n tũ Wẽnnaam baa d sẽn paamd ‘namsg wʋsgã’

Ninsaalbã fãa sẽn vɩ a Sʋɩtãan dũniyã pʋgẽ wã kɩtame tɩ b segd zu-loeese. Bõe la a Sʋɩtãan maand n namsd tõndo? Wãn to la d tõe n segl d mens t’a ra tõog-do?

Roagdba, sõng-y y kambã tɩ b bɩɩs b tẽebã

Roagdbã segd n wuba b kambã “ne Zu-soabã saglg la a zãmsgo.” (Efɛɛz rãmba 6:4) Sõs-kãngã wilgda bũmb a tãab roagdbã sẽn tõe n maan n bɩɩs b kambã tẽebo, la b zãms-b tɩ b nong a Zeova.

Yaoolem bɛ sẽn na n sãam yaa kũum

Kũumã ne bũmb nins fãa sẽn wat ne-a wã namsda nebã wʋsgo. Bõe n kɩt tɩ ninsaalbã kiidẽ? Wãn to la “yaoolem bɛyã” sẽn yaa kũumã na n sãame? (1 Korẽnt dãmba 15:26) Y na n yãa sogs-kãensã leoore, la rẽ sẽn wilgd a Zeova tɩrlmã, a yamã, la sẽn yɩɩd fãa, a nonglmã to-to.

D sõng sẽn kẽes-b b mens zãng Wẽnnaam tʋʋmdã pʋgẽ wã

Neb wʋsg kẽesa b mens zãng a Zeova tʋʋmdã pʋgẽ. Bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d tẽegda ‘b tẽebã tʋʋmd ne b nonglmã tʋʋmdã’ yelle?—1 Tesalonik rãmba 1:3.

Sogsg Biiblã sẽn leokde

D tõe n pʋʋsa malɛk n kos-a sõngr bɩ?