Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SEBRÃ GOM-ZUG SÕSGÃ | YÃMB YELL PAKA WẼNNAAM BƖ?

Wẽnnaam mii yãmb sõma

Wẽnnaam mii yãmb sõma

“Zu-soaba, yãmb feesda maam n mi maam.”—YƖƖL SÕAMYÃ 139:1.

“Yãmb nin da nee maam wakat ning mam sẽn ket n yaa bõn-naandgã.”—YƖƖL SÕAMYÃ 139:16.

NEB KẼER SẼN MAAND SÃMBSÃ VÕORE: Neb wʋsg tagsdame tɩ Wẽnnaam nifẽ, nebã fãa yaa yel-wẽn-maandba, neb sẽn pa yɩlmã, la sẽn ka yõodo. Wala makre, pag a ye yʋʋr sẽn yaa a Kendra n da bẽed yam-ka-m-meng bãag sũur sãama wʋsgo, bala, a ra tagsdame t’a pa tol n tõe n tũ Wẽnnaam noyã kɛpɩ ye. A wa n pa le pʋʋsd Wẽnnaam ye.

WẼNNAAM GOMDÃ SẼN YETE: A Zeova pa get tõnd pãn-komsmã bal ye. A mii tõnd sẽn sɩd yaa a soab d sũur pʋgẽ wã. Biiblã yeelame t’a Zeova ‘mii a sẽn yãk bũmb ning n naan tõndo, a tẽegdame tɩ tõnd yaa tẽng tom.’ Sẽn paase, ‘a ka maand tõnd wa sẽn zems d kongrã ye.’ D sã n tek yam, a zoeta d nimbãanega, n kõ-d sugri.—Yɩɩl Sõamyã 103:10, 14.

D tẽeg Israyɛll rĩm a Davɩɩd yell d sẽn gom pipi sõsgã pʋgẽ wã. A pʋʋsa Wẽnnaam n yeel woto: “Yãmb nin da nee maam wakat ning mam sẽn ket n yaa bõn-naandgã. Mam dasem tɛk gʋlsa yãmb sebrẽ, . . . bɩ y fees maam n bãng m sũuri.” (Yɩɩl Sõamyã 139:16, 23) A Davɩɩd da miime t’a yaa yel-wẽn-maanda, n mi n maan yel-wẽn-kãsemse. La a ra kɩsa sɩd t’a sã n tek yam, Wẽnnaam tõe n bãngame.

Ned kae n mi yãmb sõma n ta a Zeova ye. Sɩd me, Biiblã yeelame tɩ “ninsaal geta nin sẽn ne, la Wẽnnaam geta sũuri.” (1 Sãmwɛll 16:7) Wẽnnaam wʋmda y manesmã võore, y sẽn dog n yaa to-to, y bɩʋʋngã sẽn yɩ to-to, y sẽn vɩ neb nins sʋkã, y sẽn sɩd yaa soab y sũur pʋgẽ, la yɛl a taaba. Baa y sẽn mi n kongdẽ wã, a nanda y sẽn maood to-to n dat n ta a yamã.

La wãn to la Wẽnnaam tikda a sẽn mi yãmb sõma wã n belsd yãmba?