Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SEBRÃ GOM-ZUG SÕSGÃ | YÃMB YELL PAKA WẼNNAAM BƖ?

Wẽnnaam geta yãmb yelle

Wẽnnaam geta yãmb yelle

“Wẽnnaam geta nebã fãa kẽna. Bãmb yãta bũmb nins fãa nebã sẽn maandã.”—ZOOB 34:21.

Biig sẽn nan paood ratame t’a roagdbã ges a yell sõma

NEB KẼER SẼN MAAND SÃMBSÃ VÕORE: Sẽn nan pa kaoose, vaeesg b sẽn maan wilgame tɩ yaa ãds sẽn yɩɩd milyaar koabg n be tõnd galagsɩ wã pʋgẽ. Kẽer sã n tags ãndũniyã sẽn labs to-to wã yelle, b sokda b mens woto: ‘Bõe yĩng tɩ Sẽn-tõe-a-fãa wã na n nams a meng n ges ninsaal sẽn pa baa fʋɩ n be tẽngã sẽn paoodã zugu?’

WẼNNAAM GOMDÃ SẼN YETE: Wẽnnaam pa kõ tõnd Biiblã bala, n pa le get d yell ye. A pʋd n yeel-d-la woto: “Mam nif geta foom, la mam yaa fo sagenda.”—Yɩɩl Sõamyã 32:8.

D gom a Agaar sẽn yaa pag sẽn da yit Eziptã yelle. A vɩɩmda yʋʋm wʋsg sẽn deng a Zezi rogmã. A wa n yik n paoogda a zu-soben-poak a Saara, t’a rig-a t’a zoe n kẽng weoogẽ. La rẽ yĩnga a Agaar kongrã poore, Wẽnnaam basa a yell gesg bɩ? Ad Biiblã sẽn yete: “Zu-soabã malɛk yãa yẽ.” Malɛkã kenga a raoodo, n yeel-a-la yaa: “Zu-soabã wʋma fo koɛɛgã f namsgã pʋga.” Rẽ kɩtame t’a Agaar yeel t’a Zeova yaa “Wẽnnaam sẽn tõe n yã.”—Sɩngre 16:4-13.

Wẽnnaam ning sẽn tõe n yã wã geta yãmb me. Ad makr sẽn wilgd rẽ: Pʋg-sõng nonga a kamba, n get b yelle. Sẽn yɩɩd fãa, biig sẽn nan paood ratame t’a roagdbã ges a yell sõma. D sã n wa pa tar pãnga, wall d sẽn wa segd zu-loeese, Wẽnnaam me geta d yell sõma. Sɩd me, a Zeova yeela woto: “Mam zĩi yĩngr zĩ-sõng pʋgẽ. La mam bee ne ned ning sũur sẽn sãam ne a kongrã, la sik-m-meng soab n na n kõ sik-m-mens rãmbã sũ-keelem la m paas sũ-sãoong rãmbã pãnga.”—Ezai 57:15.

La tõe tɩ y sokda y meng woto: ‘Wãn to la Wẽnnaam get maam? A geta mam yalẽ wã n kaood m bʋʋd bɩ, bɩ a getame tɩ zʋʋg nif sẽn ne wã, n mi mam sẽn sɩd yaa ned ningã?’