Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SEBRÃ GOM-ZUG SÕSGÃ | YÃMB YELL PAKA WẼNNAAM BƖ?

Wẽnnaam datame tɩ y paam a zoodo

Wẽnnaam datame tɩ y paam a zoodo

“Ned ka tõe n wa mam nengẽ tɩ ka m Ba sẽn tʋm-a maamã n bool-a ye.”—ZÃ 6:44.

NEB KẼER SẼN MAAND SÃMBSÃ VÕORE: Neb wʋsg sẽn tẽed tɩ Wẽnnaam beeme tagsdame t’a zãaga a meng ne bãmba. Pag a ye sẽn yit Irlãnd t’a yʋʋr yaa a Christina kẽnda mees semen fãa, la a yeela woto: “Mam kɩsa sɩd tɩ Wẽnnaam n naan bũmba fãa, la mam pa mi-a sõma ye. Mam zɩ n tags tɩ m tõe n paama a zood ye.”

WẼNNAAM GOMDÃ SẼN YETE: Baa tõnd sã n wa tagsdẽ tɩ d yaa d ye n maood ne d zu-loeesã, d tẽeg t’a Zeova bee ne-do. A Zezi rɩka makr n wilg Wẽnnaam sẽn get tõnd yell to-to wã, n yeele: “Ned sã n tar piis koabg t’a yembr meneme, a ka na n bas pis-wɛ la a wɛ wã tãens zut n kẽng n bao sẽn menem-a wã sɩda?” Woto wilgda tõnd bõe? A Zezi paasame: “Woto me yãmb Ba sẽn be arzãnã ka rat tɩ kom-bõon-kãens ned a yembr sãam ye.”—Matɩe 18:12-14.

Woto wilgdame tɩ “kom-bõon-kãens” ned kam fãa tara yõod Wẽnnaam nifẽ. Wãn to la Wẽnnaam baood ‘ned sẽn meneme’? Wa vɛrse ning sẽn be sõsgã sɩngrẽ wã sẽn yeelã, a Zeova boonda nebã tɩ b wa a nengẽ.

Rũndã-rũndã, ãnd rãmb n kẽnd n kaagd nebã b zagsẽ wã la zãma zĩisẽ, n taasd-b Wẽnnaam koɛɛgã?

D ges Wẽnnaam sẽn sõng sũ-tɩrs rãmb to-to pĩnd wẽndẽ tɩ b paam a zoodo. Pipi kiris-nebã wakate, Wẽnnaam tʋma a Zezi karen-biig a Filip t’a yek Etiopi balem-naaba, n sõng-a t’a wʋm Biiblã bãngr-gomd a ye a sẽn da karemd võore. (Tʋʋma 8:26-39) Kaoosg zugẽ, Wẽnnaam tʋma tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr me t’a tɩ kaag Rom soda-naab a ye yʋʋr sẽn boond t’a Korney sẽn da pʋʋsd daar fãa. (Tʋʋma 10:1-48) Wẽnnaam leb n wa kɩtame tɩ tʋm-tʋmd a Poll ne a tũud-n-taas kẽng Filip tẽngã, n tɩ moon koɛɛgã. Be, b sega pag a ye sẽn “zoet Wẽnnaam,” t’a yʋʋr boondẽ t’a Lidi. A Zeova “paka a sũur t’a reeg a Poll sẽn togs bũmb ninsã fãa.”—Tʋʋma 16:9-15.

Kiba-kãensã fãa pʋsẽ, a Zeova gesame tɩ ned ning fãa sẽn sɩd baood yẽ paam n bãng-a. Rũndã-rũndã, ãnd rãmb n kẽnd n kaagd nebã b zagsẽ wã la zãma zĩisẽ, n taasd-b Wẽnnaam koɛɛgã? Wʋsg na n sak n deegame tɩ yaa a Zeova Kaset rãmbã. Rẽnd yɩta sõma tɩ y sok y meng woto: ‘Rẽ yĩnga Wẽnnaam pa tũnugd ne nin-kãensã n dat n sõng-m tɩ m paam a zood sɩda?’ D sagend-y lame tɩ y kos Wẽnnaam t’a sõng-y tɩ y sak a koɛɛgã, n tõog n paam a zoodo.

Y sã n dat kibay a taab n paase, bɩ y kẽ www.jw.org pʋgẽ wã, n ges video ning gom-zug sẽn yaa: Bõe yĩng tɩ y tog n zãms Biiblã?