Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SEBRÃ GOM-ZUG SÕSGÃ | YÃMB YELL PAKA WẼNNAAM BƖ?

Wẽnnaam belsda yãmba

Wẽnnaam belsda yãmba

Wẽnnaam sẽn belsd sũ-sãoong rãmbã, b belsa tõndo.—2 KORẼNT DÃMBA 7:6.

Wẽnnaam Biigã nonga maam n kõ bãmb meng mam yĩngã.—GALAT DÃMBA 2:20.

NEB KẼER SẼN MAAND SÃMBSÃ VÕORE: Baa sãnda sẽn mi n paam zu-loees tɩ b sũur sãam wʋsg tɩ b rat belsgã, b baas n getame tɩ pa zems tɩ b kos Wẽnnaam sõngr ye. Ad pag a ye yʋʋr sẽn boond t’a Raquel sẽn yeele: “Mam sã n ges dũniyã nebã sõor sẽn waoog to-to wã, la ned fãa zu-loees sẽn kɛgmã, wõnda mam zu-loeesã paooda wʋsgo, tɩ m yam-yood ne m na kos Wẽnnaam sõngre.”

WẼNNAAM GOMDÃ SẼN YETE: Wẽnnaam zoe n maana bũmb sẽn yaa kãsenga, n wilg t’a nonga ãdem-biisã. Bala, dũniyã nebã fãa yaa yel-wẽn-maandba, n pa tõe n tũ Wẽnnaam noyã kɛpɩ ye. La Wẽnnaam nonga tõndo, n tʋm bãmb Biig a Zezi Kirist t’a yɩ maoong tõnd yel-wẽnã yĩnga. (1 Zã 4:10) Ne a Zezi kũumã sẽn yɩ maoongã maasem, Wẽnnaam sõng-d lame tɩ d tõe n paam d yel-wẽnã sugri, sũur-kaset sẽn pa ningd-d taale, la d tõe n tẽ tɩ d na n wa paam n vɩɩmda wakat sẽn kõn sa, dũni-paalg pʋgẽ laafɩ sẽn na n zĩndi. * La rẽ yĩnga Wẽnnaam sẽn maan maoon-kãngã wã wilgdame tɩ yãmb mengã yell pak-a lame bɩ, bɩ yaa sẽn na n wilg bal t’a nonga ãdem-biisã fãa?

D gom tʋm-tʋmd a Poll yelle. A sũur yɩɩ noog wʋsg ne a Zezi maoongã hal t’a yeele: ‘Mam vɩɩ Wẽnnaam Biigã tẽeb yĩnga, bãmb sẽn nong maam n kõ bãmb meng mam yĩngã.(Galat dãmba 2:20) A Zezi kiime t’a Poll yaool n na n lebg kiris-neda. La baasgo, a yeelame t’a Zezi kii yẽ yĩnga.

Wẽnnaam sẽn sak t’a Zezi ki tɩ yɩ maoongã yaa yãmb me yĩnga. Woto wilgdame tɩ yãmb tara yõod wʋsg Wẽnnaam nifẽ. Maoon-kãngã tõe n kõo yãmb “belsg sẽn ka sɛta, la tẽeb pidsg gũudum,” tɩ “yãmb kɩ yẽg tʋʋm-sõma la gom-sõma fãa pʋgẽ.”—2 Tesalonik rãmba 2:16, 17.

La yaa na maan yʋʋm 2000 masã la a Zezi sẽn ki tɩ yɩ maoongã. Rẽ wã, bõe n wilgd tɩ Wẽnnaam ket n datame tɩ yãmb paam a zoodo.

^ sull 5 Y sã n dat n bãng bũmb a taab Kirist maoongã zug n paase, bɩ y karem Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã sak a 5 wã. A Zeova Kaset rãmbã n yiis seb-kãnga.