Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 KAREMDBÃ SOGSGO . . .

Ãnda n naan Wẽnnaam?

Ãnda n naan Wẽnnaam?

Mams-y wa rao sẽn gomd ne a bi-ribl sẽn tar yʋʋm a yopoe. A yeelame: “Hal sẽn kaoose, Wẽnnaam naana tẽngã la bũmb nins fãa sẽn be a pʋgẽ wã, la a naan wĩntoogã, kiuugã la ãdsã.” Biigã tagsa a ba wã sẽn yeel bũmb ningã zug bilfu. Rẽ poore, a soka woto: “M baaba, ãnda n naan Wẽnnaam?”

Ba wã leokame: “Wẽnnaam sɩng n beeme. Pa ned n naan-a ye.” Biigã saka ba wã gomdã. La a sẽn tar bɩʋʋngã, a na n ket n sokda a meng sok-kãnga. A na n getame tɩ Wẽnnaam sẽn pa tall sɩngrã võor wʋmb yaa toogo. Baa tẽngã la saasã talla sɩngre. Woto wã, bõe yĩng tɩ Wẽnnaam pa tall sɩngre?

Wãn to la Biiblã leokd sok-kãnga? Biiblã sẽn yeelã wõnda ba wã sẽn yeelã. Wala makre, a Moiiz yeela a Zeova woto: ‘Hal sẽn deng tãens sẽn nan ka naane, la yãmb sẽn nan ka naan tẽngã ne dũniyã, yãmb yaa Wẽnnaam wakat sẽn ka sɩngre, tɩ ta wakat sẽn ka sɛɛbo.’ (Yɩɩl Sõamyã 90:1, 2) No-rɛɛs a Ezai me yeelame: ‘Fo ka mi la? Fo ka wʋm la? Zu-soabã yaa Wẽnnaam sẽn ka sɛta. Yaa bãmb n naan dũniyã soolem fãa.’ (Ezai 40:28) A Ziid me sẽn yeel bũmb ning a lɛtrã pʋgẽ wã wilgdame tɩ Wẽnnaam bee “wakat fãa.”—Ziid 25.

Vɛrse-kãensã wilgdame tɩ Wẽnnaam la Rĩm ning sẽn so zãmaan fãa wã, wa tʋm-tʋmd a Poll sẽn yeelã. (1 Tɩmote 1:17) Woto rat n yeelame tɩ Wẽnnaam sɩng n bee hal sẽn kaoos tɩ d pa tõe n bãng n bilgi, la t’a na n kell n zĩndame. (Wilgri 1:8) Rẽnd Wẽnnaam sẽn-tõe-fãa wã pa tall sɩngre, a pa tar sɛɛb me ye.

Bõe yĩng tɩ yãoã võor wʋmb yaa toog ne tõndo? Yaa tɩ tõnd sẽn pa vɩ n kaoosdẽ wã kɩtame tɩ d sẽn magd wakatã to-to wã yaa toor ne a Zeova. Wẽnnaam sẽn vɩ wakat fãa wã yĩnga, yʋʋm tusr yaa wa ra-n-yɛng a nifẽ. (2 Pɩɛɛr 3:8) D rɩk makre: Sʋʋr kaoosda rasem 50, tɩ ninsaal tõe n vɩɩmd yʋʋm 70 bɩ 80. Rẽ yĩnga sʋʋr tõe n mamsa ninsaal vɩɩmã sẽn kaoosd to-to wã sɩda? La Biiblã wilgame tɩ d Naandã nifẽ, tõnd yaa wa sʋya. Baa a yamã yɩɩda tõnd rẽndã zĩig sẽn zãre. (Ezai 40:22; 55:8, 9) Rẽnd d sẽn pa wʋmd bũmb kẽer võor a Zeova zugã, pa segd n ling-d ye.

Baa d sẽn pa tõe n wʋm Wẽnnaam sẽn pa tall sɩngrã võorã, d sã n tagse, d mikdame tɩ segd n yɩɩ woto. Sã n yaa ned n naan Wẽnnaam, rẽnd yẽ soabã la naandã. Biiblã yaool n yeelame tɩ yaa a Zeova n “naan bũmb fãa.” (Wilgri 4:11) Sẽn paase, d miime tɩ wakat n zĩnd tɩ tẽngã la saasã ra ka be ye. (Sɩngre 1:1, 2) B sɩngr yɩɩ wãna? Yaa vẽeneg t’a soab ning sẽn naan tẽngã la saasã renga bãmb n beẽ. A renga bõn-naands a taabã. Wala makre, a Biig sẽn ka to wã, la malɛgsã. (Zoob 38:4, 7; Kolos rãmba 1:15) Rẽnd wakat n zĩnd t’a ra yaa a yembre. Woto wã, a na n yɩɩ wãn n tall naanda?

Tõnd sẽn vɩ wã, n paas tẽngã la saasã sẽn be wã wilgdame tɩ Wẽnnaam sẽn pa tall sɩngr la sẽn pa tar sɛɛb n be. Sẽn naan-a ãdsã la bũmb a taabã sẽn be yĩngrã, la a kɩt tɩ b kẽnd n pa fãood taabã bee wakat fãa. Sã n da pa woto, a yɩta wãn n tõog n naan bõn-naands tɩ b vɩya?—Zoob 33:4.