GŨUSG GASGÃ Sa-sika 2014 | Yãmb yell paka wẽnnaam bɩ?

Bõe n wilgd tɩ Wẽnnaam geta y yelle?

EN COUVERTURE

Wẽnnaam tagsda yãmb yell bɩ?

Wẽnnaam Sẽn-tõe-a-fãa wã tagsda yãmb yell bɩ?

EN COUVERTURE

Wẽnnaam geta yãmb yelle

Bõe yĩng tɩ b bool-a tɩ “Wẽnnaam sẽn tõe n yã”?

EN COUVERTURE

Wẽnnaam mii yãmb sõma

Wẽnnaam sã n fees yãmb sũurã, a pa ne y pãn-komsmã bal ye.

EN COUVERTURE

Wẽnnaam belsda yãmba

La yãmb zu-loeesã sã n wõnd pa ta dũniyã neb milyaar-dãmbã sẽn tar zu-loe-kɛgems toor-toorã?

EN COUVERTURE

Wẽnnaam datame tɩ y paam a zoodo

La y sẽn tẽed tɩ Wẽnnaam beeme la y tagsdẽ tɩ y pa tõe n paam a zoodo?

Tʋʋm-bʋg la pag tar a Zeova raabã pidsg pʋgẽ?

Wãn to la kɩɩsgã biis namsd pagbã la rapã? Sõs-kãngã gomda pĩnd wẽndẽ pagb sẽn sak Wẽnnaam yelle. A gomda kiris-nin-pogsã sẽn tʋmd tʋʋmd ning koɛɛgã mooneg pʋgẽ wã me yelle.

Wẽnnaam Gomdã vɩɩme, karemd-y-yã-a koe-moonegã sasa

A Zeova Kaset rãmbã fãa sẽn dat yaa b goamã kẽ b kɛlgdbã. Sõs-kãngã wilgda d sẽn tõe n maan to-to n moon ne seb-vãadã, la d karemd Biiblã n sõsd ne nebã.

Bõe la a Zeova maan tɩ d tõe n paam a zoodo?

D rat n yɩɩ a Zeova zo-rãmba. Sõs-kãngã wilgdame t’a Zezi sẽn ki tɩ yɩ maoongã, n paas a Zeova sẽn kõ-d Biiblã wilgdame t’a ratame tɩ d lebg a zo-rãmba.

Kelg-y-yã a Zeova koɛɛgã wakat fãa

Bõe yĩng tɩ tar yõod tɩ d kelgd a Zeova koɛɛgã la d pʋʋsd-a? Sõs-kãngã na n wilga d sẽn tõe n maan to-to tɩ tʋls-wẽns ra paam pãng d sũurẽ wã, t’a Sʋɩtãan me ra tõog n tiis-d tɩ d pa kelg a Zeova ye.

OUR READERS ASK

Ãnda n naan Wẽnnaam?

Baa d sẽn pa tõe n wʋm Wẽnnaam sẽn pa tall sɩngrã võorã, d sã n tagse, d mikdame tɩ segd n yɩɩ woto.

Yãmb paamda sõngr “wa sẽn zemse,” tɩ y tẽebã ket n tar pãng bɩ?

Sẽn na yɩl tɩ ned tẽeb kell n tall pãnga, yaa tɩlae t’a paam bũmb nins fãa tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩdã sẽn yiisdã bɩ?

Sogsg Biiblã sẽn leokde

Yaa sɩd tɩ pa tũudmã fãa n yit Wẽnnaam nengẽ bɩ?