Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

“Yãmb yaa mam kaset dãmba ”

“Yãmb yaa mam kaset dãmba ”

‘A Zeova yeelame: “Yãmb yaa mam kaset dãmba.”’—EZAI 43:10.

1, 2. a) Yɩ kaset soab rat n yeelame tɩ bõe, la bõe la kiba-kɩtbã pa maanda? b) Bõe yĩng t’a Zeova pa teeg kiba-kɩtbã tɩ b gom a yʋʋr yĩnga?

YƖ KASET soab rat n yeelame tɩ bõe? Sebr a yembr wilgame tɩ “kaset soab yaa ned sẽn yã bũmb sẽn maane, la sẽn togsd rẽ sẽn yɩ to-to wã.” Afirikdisiid zʋrnall a ye sẽn sɩng n yit na maan yʋʋm 160 la b boond tɩ The Witness sẽn dat n togs tɩ kaset soaba. Yʋʋrã zemsame. Bala, zʋrnall segd n togsda yɛlã sẽn sɩd yɩ to-to wã. Sẽn sɩng-a zʋrnallã yeelame tɩ bãmb na n togsda sɩd woo sɩd bala.

2 Zu-bʋko, pa wakat fãa la kiba-kɩtbã togsd sɩd zãng ye. D nee vẽeneg tɩ b pa togsd sɩd Wẽnnaam la a sẽn maand bũmb ninsã zug ye. La a Zeova sẽn yaa yĩngr la tẽng naabã pʋd n pa teeg kiba-kɩtbã tɩ b gom a yʋʋr yĩng ye. A yeela no-rɛɛs a Ezekɩɛll woto: ‘Buud a taabã na n bãngame tɩ m yaa a Zeova.’ * (Eze. 39:7) A tara Kaset rãmb na maan milyõ a nii sẽn gomd a yell dũniyã gill zugu. Nin-kãensã togsda nebã bũmb nins Wẽnnaam sẽn maan pĩnd wẽndẽ, la a sẽn maand rũndã-rũndã me. Sẽn paase, b moondame n wilgd bõn-sõma nins a sẽn pʋlem tɩ watẽ wã. Ezai 43:10 pʋgẽ, a Zeova goma  nin-kãens yelle, n yeel woto: “Yãmb yaa mam kaset dãmba, la mam tʋm-tʋmdb mam sẽn yãke.” Sã n yaa koɛɛgã mooneg n pak tõnd n yɩɩda, d wilgdame tɩ d sɩd yaa a Zeova Kaset rãmba.

3, 4. a) Yʋʋm-bʋg la Biiblã Zãmsdb wilg tɩ b ratame tɩ b boond-b t’a Zeova Kaset rãmba, la rẽ poore, b wʋsg manesem yɩɩ wãna? (Ges-y sõsgã sɩngrẽ fotã.) b) Sogs-bʋs la d na n leoke?

3 A Zeova yʋʋrã paada wakat fãa, bala, yẽ n yaa ‘Rĩm sẽn so zãmaan fãa’ wã. A meng yeelame: “Nebã na n boola maam ne yʋ-kãng zãmaan fãa.” (1 Tɩm. 1:17; Yik. 3:15) D sẽn paam n yaa a Zeova Kaset rãmbã yaa zu-zẽkr meng-menga. Yɩɩ yʋʋmd 1931 wã la Biiblã Zãmsdb wilg tɩ b ratame tɩ b boond-b t’a Zeova Kaset rãmba. Rẽ poore, b wʋsg gʋlsa lɛta n wilg b sũ-noogo. Wala makre, Kanada tiging a ye neb n gʋls n wilg tɩ b sẽn wʋm tɩ b na n boonda bãmb t’a Zeova Kaset rãmbã, yɩ-b-la noog wʋsgo, la kɩt tɩ b maneg n dat n moon koɛɛgã n pẽg a Zeova.

4 Wãn to la y tõe n wilg tɩ y sẽn paam n yaa a Zeova Kaset soabã noom-y lame? La wãn to la y tõe n tik a Ezai sebrã n wilg bũmb ning sẽn kɩt t’a Zeova boond tõnd t’a Kaset rãmbã?

WẼNNAAM PĨND WẼNDẼ KASET RÃMBÃ

5, 6. a) Israyɛlle, wãn to la roagdbã ra gomd a Zeova yelle? b) Bõe me la b ra segd n maane, la bõe yĩng tɩ rũndã-rũndã roagdbã segd n dɩk b togs-n-taare?

5 A Zeova ra yãka Israyɛll buudã neb tɩ b yaa a Kaset rãmbã. B ned kam fãa ra segd n goma a yelle. (Ezai 43:10) Wala makre, roagdbã ra segd n wilga b kambã bũmb nins Wẽnnaam sẽn maan tɩ loogã. A Zeova ra yeela roagdbã tɩ b gom Pakã yell ne b kambã. A yeela woto: ‘Yãmb kambã sã n sok yãmb tɩ minun-kãng yãmb sẽn maandã võor yaa bõe? Dẽ, bɩ y leok bãmb yaa: “A yaa Pak  maoongo, a Zeova waoogr yĩnga. Tɩ bõe, bãmb loogame n bas Israyɛll nebã rot Ezipt soolem pʋgẽ, wakat ning bãmb sẽn da wẽ Ezipt rãmbã, la bãmb fãaga tõnd yiya.” ’ (Yik. 12:26, 27) Roagdbã ra wilgda b kambã me t’a Moiiz sẽn wa n tɩ kos a Faraõ t’a bas Israyɛll nebã tɩ b tɩ waoog a Zeova rasempʋɩɩgẽ wã, a zãgsame, n sok woto: ‘A Zeova yaa bõe tɩ mam na n kelg bãmb koɛɛg n bas Israyɛll nebã tɩ b looge?’ (Yik. 5:2) B ra wilgda b kambã a Zeova sẽn maan to-to n wilg a Faraõ tɩ yẽ la Wẽnnaam sẽn ka to wã. A kɩtame tɩ tood piig nams Ezipt nebã. A kogla Israyɛll nebã mog-miuugẽ wã, la a kɩt tɩ koomã rɩ Ezipt sodaasã. Israyɛll nebã yãame t’a Zeova n sɩd yaa Wẽnnaam, la t’a pidsda a pʋlemsã fãa.

6 Israyɛll neb nins sũur sẽn da noom ne b sẽn paam n yaa a Zeova Kaset rãmbã ra wilgda b kambã bõn-kãsems nins a Zeova sẽn maanã, la b wilgd sãamb nins sẽn da yaa b yembsã me. Sẽn paase, b ra segd n sõnga b kambã tɩ b tũ Wẽnnaam noyã n yɩ yɩlem bũmb fãa pʋgẽ. A Zeova yeelame: ‘Bɩ yãmb welg toor mam yĩng n yɩ pʋ-peelem dãmba. Tɩ bõe, mam sẽn yaa a Zeova sẽn yaa yãmb Wẽnnaamã welga toor n yaa pʋ-peelem soaba.’ (Maan. 19:2; Tõo. 6:6, 7) Rũndã-rũndã, kiris-neb nins sẽn tar kambã me segd n maana woto. B segd n sõng-b lame tɩ b tũ Wẽnnaam noyã, tɩ waoog a yʋ-kãsengã.—Karm-y Yelbũn 1:8; Efɛɛz rãmb 6:4.

Roagdbã sã n gomd a Zeova yell ne b kambã, waoogda a yʋʋrã (Ges-y sull a 5, 6)

7. a) Israyɛll nebã sã n da sakd a Zeova, bõe la tẽn-yagsã neb na n neẽ? b) Bõe la neb nins sẽn gomd a Zeova yʋʋr yĩngã segd n maane?

7 Israyɛll nebã sã n da sakd Wẽnnaam, a ningd-b-la barka, tɩ tẽn-yagsã neb sã n getẽ bɩ b neẽ t’a Zeova kogenda a nin-buiidã. (Tõo. 28:10) Zu-bʋko, Israyɛll nebã ra wae n kɩɩsda a Zeova. Naoor wʋsgo, b basa a Zeova n waoog Kanaã wẽnnaam-dãmbã sẽn yaa bõn-naandsã. Rẽ kɩtame tɩ b lebg nin-toose, n da rɩkd b kamb n kʋʋd maand la b namsd naong rãmbã. Woto zãmsda tõnd bũmb sẽn tar yõodo. Wilgdame tɩ d segd n dɩka a Zeova sẽn yaa sõngã togs-n-taar n kisg ziri tũudmã, bala, d gomda a yʋʋr yĩnga.

“GESE, MAM NA N MAANA BÕN-PAALGA”

8. Bõe la a Zeova yeel a Ezai t’a maane? A Ezai manesem yɩɩ wãna?

8 A Zeova reng n togsame tɩ b na n yõga Israyɛll nebã n kẽng yembdo, la t’a ‘na n maana bõn-paalg’ n yiis-b yembdẽ wã. (Ezai 43:19) Ezai sak a 1 n tãag a 6 gomda Zerizalɛm ne a tẽn-bõonesã sãoong yell n yɩɩda. A Zeova sẽn mi sẽn be ninsaalbã sũyẽ wã yeela a Ezai t’a kell n moon koe-kãense, baa a sẽn mi tɩ Israyɛll nebã pa na n tekã. Woto linga a Ezai, t’a bao n na n bãng Wẽnnaam nin-buiidã sẽn na n kɩɩs-a n tãag wakat ninga. Tɩ Wẽnnaam yeel-a woto: “Hal tɩ tẽngã sãame, tɩ neb ka leb n be be ye, la hal tɩ nebã yiy lebg raboodo, la tɩ tẽngã fãa sãam n lebg sɩddd.”—Karm-y Ezai 6:8-11.

9. a) Yʋʋm-bʋg la b sãam Zerizalɛm wa a Ezai sẽn deng n togsã? b) Rũndã-rũndã, bõe la Wẽnnaam nin-buiidã moond n wilgd nebã?

9 A Ezai sɩnga mooneg yʋʋmd 778 sẽn deng a Zezi rogmã, rat n yeel tɩ rĩm a Ozias naamã baasgẽ. A kell n moona na maan yʋʋm 46, n tãag yʋʋmd 732 sẽn deng a Zezi rogmã, rĩm a Ezekɩas naamã sasa. Yɩɩ yʋʋm 125 sẽn deng Zerizalɛm sãoongã sẽn zĩnd yʋʋmd 607 sẽn deng a Zezi rogmã. Rẽnd a Zeova keooga Israyɛll nebã yʋʋm wʋsg nand tɩ sãoongã ta. Rũndã-rũndã me,  a Zeova kɩtame t’a nin-buiidã moond n wilgd bũmb nins sẽn watã. Na maan yʋʋm 135, Gũusg Gasgã pʋgẽ, b wilgda nebã tɩ ka la bilfu, a Sʋɩtãan pa na n le rɩ naam dũniyã zug ye. Na n lebga a Zezi Kirist n dɩt naam.—Wil. 20:1-3, 6.

10, 11. Israyɛll nebã sẽn da be Babilonnã yãa bãngr-gom-bʋg pidsgu?

10 Zʋɩf-rãmb kẽer põsa Zerizalɛm sãoongã sasa. B kelga a Zeova, n sak Babilon rĩmã noor t’a tall-b n kẽng Babilon. (Zer. 27:11, 12) Yʋʋm 70 loogr poore, a Ezai bãngr-gomd a to n pids tɩ naf nin-kãensã kẽere. A yeela woto: ‘A Zeova sẽn yaa yãmb fãagd la sẽn yaa Israyɛll Sõng-Soabã yeelame: “Yaa yãmb yĩng la mam tʋmd bɛyã Babilon. Mam na n kaoo bi-bees rotã sogdsã fãa.”’—Ezai 43:14.

11 Yʋʋmd 539 sẽn deng a Zezi rogmã, a Zeova maana bõn-kãseng n pids bãngr-gomdã. Yɩɩ yʋʋm-kãng zĩ-likr kiuugã yʋng a ye, tɩ Babilon rĩmã ne a nin-kãsemsã ra maand kibs b wẽnnaam-dãmbã yʋʋr yĩnga. B pʋd n talla laas nins b sẽn da wʋk Zerizalɛm wẽnd-doogã pʋgẽ wã n yũ rãam. La yʋn-kãng bala, rĩm a Sirus ne a tãb-biisã tõoga Babilon nebã, n deeg b soolmã. Yʋʋmd 538 bɩ 537 sẽn deng a Zezi rogmã, a Sirus kõo zʋɩf-rãmb sor tɩ b kuil b ba-yirã, n tɩ lebs n me Zerizalɛm wẽnd-doogã. B so-toakã sasa, a Zeova kogl-b lame. Yɛlã sɩd yɩɩ wa a Ezai sẽn deng n togsã bal kɛpɩ. Nin-buiidã sẽn wa n yã tɩ Zerizalɛm wẽnd-doogã lebs n me n saame wã, b bãngame t’a Zeova n sɩd yaa Wẽnnaam, la t’a pidsda a pʋlemsã fãa. A Zeova yeelame tɩ zʋɩf-rãmb nins sẽn lebg n wa Zerizalɛmmã yaa ‘neb a sẽn naan a meng yĩnga,’ la tɩ b ‘na n pẽga yẽnda.’—Ezai 43:21; 44:26-28.

12, 13. a) Israyɛll nebã sẽn wa n lebd Zerizalɛm n na n tɩ me wẽnd-doogã, ãnd dãmb n tũ-ba? b) Bõe la a Zezi “piis a tãabã” segd n maane, la b saagd n na n wa maana bõe?

12 Israyɛll nebã sẽn wa n lebd Zerizalɛmmã, sãamb tusa n tũ-ba. Kaoosg zugẽ, sãamb wʋsg me n tũub n sak zʋɩf-rãmbã tũudum. (Ɛs. 2:58, 64, 65; Ɛst. 8:17) Rũndã-rũndã, kʋʋn-kãseng n teend kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã sẽn yaa “Israyɛll sẽn yaa Wẽnnaam dẽndã.” Nin-kãens naaga a Zezi sẽn boond-b rãmb t’a “piis a taabã.” (Wil. 7:9, 10; Zã 10:16; Gal. 6:16) Kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã ne a Zezi “piis a taabã” fãa yaa a Zeova Kaset rãmba.

 13 Dũni-paalgã pʋgẽ, kʋʋn-kãsengã neb na n maana bũmb sẽn be yamleoogo. B na n paam n wilga sẽn na n vʋʋg-bã b sẽn maan to-to n kell n yɩ a Zeova Kaset rãmb dũniyã yaoolem wakatã. La d sã n dat n wa tõog n maan dẽ, d segd n modg n kell n yɩ yɩlem bũmbã fãa pʋgẽ. La baa d sẽn modgd to-to n na n tũ a Zeova noyã, daar fãa d tudgdame. Rẽnd daar fãa, d segd n pʋʋsa a Zeova n kos sugri. D sã n kell n yɩ yɩlem bũmb fãa pʋgẽ, d wilgdame tɩ d sẽn paam n gomd a Zeova yʋʋr yĩngã noom-d lame.—Karm-y 1 Zã 1:8, 9.

WẼNNAAM YƲƲRÃ SẼN DAT N YƐƐLGA

14. Zeova wã rat n yeelame tɩ bõe?

14 D sã n bãng Wẽnnaam yʋʋrã sẽn dat n yɛɛlga, d manegd n kɩsa sɩd tɩ b sẽn boond tõnd t’a Zeova Kaset rãmbã yaa zu-zẽkre. “Zeova” wã yɩta hebre gom-bil pʋgẽ, tɩ gom-bi-kãng võor yaa “kɩt tɩ yɩ.” Rẽnd d tõe n yeelame tɩ Wẽnnaam yʋʋrã võor yaa: “A kɩtdame tɩ yɩ.” A sẽn pʋd a meng yʋ-kãnga wã yaa tɩ sõngda tõnd tɩ d bãng-a n paase. Wilgdame tɩ yẽ n naan bũmbã fãa, la t’a sã n yeel t’a na n maana bũmbu, kɩɩsd kae n tõe n gɩdg-a ye. Baa a Sʋɩtãan mengã pa tõe ye.

15. A Zeova sẽn yeel a Moiiz bũmb ningã sõngda tõnd tɩ d bãng bõe? (Ges-y zĩ-gũbr ning gom-zug sẽn yaa: “ Yʋʋr võor sẽn tagme.”)

15 A Zeova wilga a Moiiz a yʋʋrã sẽn dat n yɛɛlga. A sẽn wa n na n tʋm-a t’a tɩ yiis Israyɛll nebã Eziptã, a yeela woto: “Mam na n yɩɩ mam sẽn dat n yɩ a soaba.” A paasame: “Ad bũmb ning fo sẽn na n yeel Israyɛll kambã: ‘A Mam na n yɩɩ tʋma maam yãmb nengẽ.’ “ (Yik. 3:14, MN) Rẽnd a Zeova raabã pidsg yĩnga, a tõe n yɩ a sẽn dat fãa. A maana woto ne Israyɛll nebã sẽn da be yembdã, n lebg b Fãagda, b Koagenda, b Sor-wilgda, la a sõng-b tɩ b paam bũmb nins sẽn da yaa tɩlae ne-bã.

D WILG TƖ D SẼN PAAM N YAA A ZEOVA KASET RÃMBÃ NOOM-D LAME

 16, 17. a) Wãn to la d tõe n wilg tɩ d sẽn paam n yaa a Zeova Kaset soabã noom-d lame? b) Bõe yell la sõsg ning sẽn pʋgdã na n gome?

16 Rũndã-rũndã, a Zeova ket n tʋmdame tɩ zemsd ne a yʋʋrã sẽn dat n yɛɛlgã, n sõngd tõnd tɩ d bãngd yẽ la a raabã, la a kõt-d bũmb nins sẽn yaa tɩlae ne-dã. La a yʋʋrã võor pa rat n yeel t’a lebgda a sẽn dat bal ye. Rat n yeelame me t’a tõe n kɩtame t’a bõn-naandsã maan bũmb ning fãa sẽn yaa tɩlae sẽn na yɩl t’a raabã pidsi. Wala makre, a kɩtame t’a Kaset rãmbã tʋmd a tʋʋmdã. D sã n bʋgs yãoã zugu, d na n dat n kell n yɩ a Kaset rãmba. Wala makre, a Kare yaa saam-biig sẽn be Norvɛɛz n tar yʋʋm 84. A sẽn yaa a Zeova Kaset soabã yʋʋm 70 la woto. A yeelame ‘t’a sẽn paam n tũud a Zeova sẽn yaa zãmaan fãa Rĩmã, n yaa a Zeova Kaset soabã yaa zu-zẽkre.’ A paasame tɩ ‘yẽ sẽn paam n tõe n wilg nebã Biiblã sẽn yetã, la a yã rẽ sẽn kõt-b sũ-noog to-to wã noom-a-la wʋsgo. Wala makre, a sã n wilgd ned Kiristã sẽn ki tɩ yɩ maoongã võore, la tɩ rẽ maasem yĩnga, d tõe n wa paam n vɩɩmda wakat sẽn kõn sa dũni-paalgã pʋgẽ, noom-a lame.’

17 Tẽns kẽer pʋsẽ, yɩl n paam ned sẽn dat n bãng a Zeova pa nana ye. La d sã n wa paam baa yaa nin-yɛng sẽn dat n bãng a Zeova, noom-d-la wʋsg wa a Kare. La wãn to la d tõe n yɩ a Zeova Kaset rãmb la d yaa a Zezi kaset rãmb me? Sõsg ning sẽn pʋgdã gomdã rẽ yelle.

[Tẽngr note]

^ sull 2 Zĩis nins hebre wã Biibl sẽn ning “Zeova” wã, moorã Biibl ningdame tɩ “Zu-soaba.” La sõs-kãngã pʋgẽ, d na n ledga “Zu-soabã” ne “Zeova” zĩis nins fãa sẽn segdã.