Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb ra miime bɩ?

Yãmb ra miime bɩ?

Pĩnd wẽndẽ wã, wãn to la b ra maand koom-kogendã tɩ koomã pa kẽedẽ?

Bãngd a ye wilga nebã sẽn da maand koom-kogendã to-to Rom naamã sasa. B sã n da ka koglgã n sa, b mi n yẽta võyã, la b bol a pʋgã ne a poorã fãa ne sũud sẽn wõnd gudrõ. Yʋʋm wʋsg sẽn deng Rom naamã, Akaad la Babilon nebã me ra bonda b koom-kogendã ne sũud sẽn na yɩl tɩ koomã ra kẽ ye.

Biiblã sẽn gomd tẽns nins yellã pʋsẽ, sũud ra bee sõma

Sɩngr 6:14 pʋgẽ, Biiblã goma ned sẽn maan woto yelle. Hebre gom-bil ning b sẽn lebg vɛrse kãngã pʋgẽ tɩ ‘sũudã’ yaa bũmb b sẽn yãkd tẽn-gãongã pʋgẽ, tɩ wõnd gudrõ.

Sũud ning yell d sẽn gomdã mi n yaa bẽega, la a be sẽn yaa koɛɛng me. Yaa bẽegã soab la pĩnd wẽndẽ nebã ra tar n bond koom-kogendã. B sã n da bol n sa, sũudã kʋɩtame, tɩ koom pa tõe n kẽ koglgã ye.

Biiblã sẽn gomd tẽns nins yellã pʋsẽ, sũud ra bee sõma. Wala makre, b wilgame tɩ “sũud bogd wʋsg” ra bee Sidim tãngã long pʋgẽ. Sidim bee Mog-kɩɩngã sẽnese.—Sɩngre 14:10.

Wãn to la pĩnd wẽndẽ nebã ra maand tɩ zĩmã ra põoge?

Nebã sɩng n wãbda zĩm hal sẽn kaoose. A Zezi tʋm-tʋmdb kẽer ra yõgda zĩm Galile mogrã pʋgẽ nand tɩ b lebg a karen-biisi. (Matɩe 4:18-22) Zĩis n da pẽ be tɩ neb manegd zĩmã, tɩ b mi n yãk b zĩmã n kẽng be.

Desẽ b sẽn maan raoog zug sẽn bilgd ezipt zĩm-yõgdba

Tõe tɩ yaa Galile nebã sẽn da maand to-to sẽn na yɩl tɩ zĩmã ra põogã la b sẽn ket n maand tẽns kẽer pʋsẽ rũndã-rũndã wã. B rengd n weeda zĩmã n pek ne koom. Sebr a yembr wilga b sẽn maand rẽ poorã, n yeel tɩ ‘b yãkda yams-kɩd n sʋɩ b noyã pʋsẽ, la b sõ a yĩngã tõre. B tʋɩta pĩiri, n gãneg yamsem. B yɛdgda zĩmã yamsmã zugu, n le ning yamsem, la b pil ne pĩiri. Rasem a tã bɩ a nu poore, b zẽkda fãa n lebge, n bas tɩ le kaoos rasem a tã bɩ a nu yɛsa. Woto fãa na n kɩtame tɩ zĩmã wẽke, tɩ yamsmã kẽ zĩmã, tɩ lebg zĩm-koɛɛnga.’

D pa mi zĩm b sẽn kʋɩɩs woto sẽn tõe n kaoos to-to n pa sãam ye. La pĩnd wẽndẽ, Ezipt nebã ra tara b zĩmã n kẽnd n koosd hal Siiri. Woto wilgdame tɩ b kʋɩɩsgã buud yaa sõma.