Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Neb nins sẽn yaa a Zeova rẽndã segd n ‘basa tʋʋm-wẽnse’

Neb nins sẽn yaa a Zeova rẽndã segd n ‘basa tʋʋm-wẽnse’

“Ned ning fãa sẽn yet tɩ yẽ yaa Zu-soabã rẽnda, bɩ a bas tʋʋm-wẽnse.”—2 TƖM. 2:19.

1. Bõe n tar yõod wʋsg ne tõndo?

YÃMB zoe n yãa b sẽn gʋls a Zeova yʋʋrã roog zug wall bũmb a to zug bɩ? Y sã n zoe n yãame, tõe tɩ y sũur yɩɩ noogo. Sɩd me, ne tõndo a Zeova yʋʋrã waoogr tara yõod wʋsgo. Bala, d yaa a Zeova Kaset rãmba. Dũniyã gill zugu, neb ka be n pʋt Wẽnnaam yʋʋrã n ta tõnd ye. La d miime tɩ yɩ a Zeova Kaset soab baooda modgre.

2. D sẽn yaa a Zeova Kaset rãmbã, bõe la d segd n maane?

2 Pʋt Wẽnnaam yʋʋrã bal pa sek d na ta a yam ye. D segd n tũuda a noyã. Yaa rẽ la Biiblã sẽn yeel t’a Zeova nebã segd n ‘basa wẽng n maan neerã.’ (Yɩɩl 34:15) Tʋm-tʋmd a Poll me wilga rẽ. A yeela woto: “Ned ning fãa sẽn yet tɩ yẽ yaa Zu-soabã rẽnda, bɩ a bas tʋʋm-wẽnse.” (Karm-y 2 Tɩmote 2:19.) D sẽn yaa Wẽnnaam nebã, wãn to la d tõe n wilg tɩ d ‘basa tʋʋm-wẽnse’?

ZÃAG-Y Y MENS NE WẼNGA

3, 4. Hal sẽn kaoose, bõe la Biibl-mitbã bao n na n bãnge, la bõe yĩnga?

3 A Poll goma ‘Wẽnnaam yẽbgr sẽn yalsd kãn-kãe’  wã yell 2 Tɩmote 2:19 pʋgẽ. A wilgame tɩ gʋlsem sẽn tar babs a yiib n be yẽbgrã zugu. Pipi soabã yeela woto: “Zu-soabã mii bãmb mengã neba.” Wõnda gom-kãens tika Sõdb 16:5 wã. (D goma rẽ yell sõsg ning sẽn loogã pʋgẽ.) Babg a yiib-n-soabã yetame: “Ned ning fãa sẽn yet tɩ yẽ yaa Zu-soabã rẽnda, bɩ a bas tʋʋm-wẽnse.” Hal sẽn kaoose, Biibl mitbã bao n na n bãnga gom-kãensã sẽn yitẽ. Bõe yĩnga?

4 A Poll sẽn gom to-to wã kɩtame tɩ yaa wa a tika Biiblã babg ning sẽn da gʋls ne hebre wã. La gomd ka be bab-kãng pʋgẽ n wõnd rẽ ye. Woto wã, yaa bõe la a Poll tik n yeel tɩ ‘ned ning fãa sẽn yet t’a yaa Zu-soabã rẽnda, bɩ a bas tʋʋm-wẽnsã’? A Poll gomdã pipi babgã tika Sõdb sak 16 sẽn gomd a Koore kɩɩsgã yellã. La rẽ yĩnga d tõe n tagsame t’a gomdã babg a yiib-n-soabã me tika sag-kãng bɩ?

5-7. A Poll goam nins sẽn be 2 Tɩmote 2:19 wã tika kiba-bʋgo? (Ges-y sõsgã sɩngrẽ fotã.)

5 A Datã ne a Abiram naaga a Koore tɩ b lʋɩ kɩɩsdbã taoore. (Sõd. 16:1-5) B kɩɩsa a Moiiz Israyɛll nebã taoore, tɩ yaool n da yaa Wẽnnaam n yãk-a t’a yaa b taoor-lʋɩta. Kɩɩsdbã ra ket n be a Zeova nin-buiidã sʋka, tɩ ra tõe n sãam kẽer tẽebo. Nand t’a Zeova wilg neb nins sẽn tũud-a ne pʋ-peelmã n bake, a togsa bũmb nin-buiidã sẽn segd n maane.

6 Biiblã yeela woto: “Zu-soabã yeela a Moiiz ne a Aarõ tɩ b yeel nebã tɩ b zãag ne a Koore la a Datã la a Abiram yiyã. A Moiiz yikame n kẽng a Datã ne a Abiram sẽn be zĩig ningã. La Israyɛll nebã kãsem-dãmbã tũu yẽnda. Yẽ yeela nebã yaa: ‘Bɩ y zãag ne nin-wẽn-kãensã roto, la y ra sɩɩs bãmb bũmb ba a yembre, tɩ b ra wa naag yãmb ne bãmb n sãam b yel-wẽnã yĩng ye.’ Woto, nebã zãaga ne a Koore la a Datã ne a Abiram yiyã.” (Sõd. 16:23-27) A Zeova kʋʋ kɩɩsdbã fãa. La neb nins sẽn zãag b mens ne kɩɩsdbã, n wilg tɩ b kisa tʋʋm-wẽnsã põsame.

7 A Poll yeela 2 Tɩmote 2:19 pʋgẽ tɩ “Zu-soabã mii bãmb mengã neba.” Wa d sẽn yã wã, gom-kãens tika Sõdb 16:5. Rẽ poore, a yeelame tɩ ‘ned ning fãa sẽn yet t’a yaa Zu-soabã rẽnda, bɩ a bas tʋʋm-wẽnse.’ Tõe t’a tika Sõdb 16:5, 23-27 goamã n yeel woto. Rẽnd d tõe n tagsame t’a Poll goam nins sẽn be 2 Tɩmote 2:19 wã fãa gomda a Koore kɩɩsgã yelle. Gom-kãens wilgda tõnd bõe? Wilgdame t’a Zeova mii sẽn be ninsaalbã sũyẽ. A mii neb nins sẽn sakd yẽ ne pʋ-peelmã n bake, la a ratame tɩ nin-kãens lak b mens ne tʋʋm-wẽns maandbã.

“LAK NE YALEM GOAM SẼN KA VÕOR YE”

8. Bõe yĩng tɩ yeel tɩ d yaa a Zeova rẽnda, wall zĩnd tigingã pʋgẽ bal pa seke?

8 A Poll goma kibar ning sẽn zĩnd a Moiiz wakatẽ wã yell n na n tẽeg a Tɩmote t’a segd n modg n kogla yẽ ne a Zeova zoodã. Wa a Moiiz wakatẽ wã, yeel tɩ f yaa a Zeova rẽnd bal sẽn pa sekã, zĩnd tigingã pʋgẽ me bal pa sek ye. Wẽn-sakdbã segd n kisga tʋʋm-wẽnse. Woto ra baoodame t’a Tɩmote maan bõe?  La a Poll sẽn yeel a Tɩmote bũmb ningã zãmsda tõnd bõe?

9. ‘Yalem-goam sẽn ka võorã’ waa ne bõe pipi kiris-nebã sʋka?

9 A Poll lɛtr ning a sẽn tool a Tɩmote wã pʋgẽ, a wilg-a-la a sẽn tõe n zãag a meng ne tʋʋm-wẽnsã to-to. Wala makre, a yeela a Tɩmote t’a ‘ra wẽ no-koɛɛma,’ la t’a “lak ne goam sẽn yaa wẽns la vɩɩdo.” (Karm-y 2 Tɩmote 2:14, 16, 23.) Tigingã pʋgẽ, kẽer n da zãmsd b taabã goam sẽn pa sɩda. Sãnda me n da wat ne no-koɛɛma. Baa bãmb dãmbã goam sã n da pa kɩɩsd Biiblã sẽn yetã vẽeneg-vẽenega, sãamda tigingã neb zems-n-taarã. Yaa rẽ la a Poll sẽn sagl a Tɩmote t’a “lak ne yalem-goam sẽn ka võor” la sẽn wat ne zabã.

10. Sɩdã kɩɩsdb sã n wa rat n sõs ne tõndo, d manesem segd n yɩɩ wãna?

10 Rũndã-rũndã, d pa wae n yãt sɩdã kɩɩsdb tigingã pʋgẽ ye. La sɩdã kɩɩsdb tõe n wa rat n sõsa ne tõndo. B tõe n tũnuga ne ẽntɛrnetã wall bũmb a taaba. La sẽn yaa a soab fãa, d pa segd n kelg-b ye. D pa segd n wẽ no-koɛɛm ne sɩdã kɩɩsdb wall d leok b mesaaz-rãmbã ye. Baa d sã n tagsdẽ tɩ rẽ na n sõng-b lame tɩ b ninã puki, pa zems ye. Bala d sã n maan woto, d kɩɩsda Wẽnnaam. A yeelame tɩ d segd n laka d mens ne nin-kãensã.

D pa segd n wẽ no-koeemd ne sɩdã kɩɩsdb ye (Ges-y sull 10)

11. Bõe me n tõe n wa ne no-koɛɛm tigingã pʋgẽ, la mak-sõng bʋg la kãsem-dãmbã tõe n kõ?

11 Sɩdã kɩɩsdb goam sẽn yãk b toogo, bũmb a taab n tõe n sãam tigingã neb zems-n-taare. Wala makre, kẽer tõe n tagsdame tɩ reem ning yaa sõma, tɩ sãnda tagsdẽ tɩ reem kãng pa zems ne kiris-ned ye. D sã n dat tɩ nebã fãa tagsg yɩ yembr zĩ-kãng wɛɛngẽ, na n waa ne no-koɛɛm bala. La tigingã ned sã n dat tɩ neb a taab naag-a n deem reem sẽn kɩɩsd Wẽnnaam noyã, kãsem-dãmbã pa na n sĩnd b noor b sẽn pa rat no-koɛɛmã yĩng ye. (Yɩɩl 11:5; Ef. 5:3-5) Kãsem-dãmbã pa na n dat me tɩ neb a taabã tũ bãmb mensã raab ye. Biiblã yeel-b-la woto: “Bɩ y rɩlg Wẽnnaam piisã sẽn be yãmb nusẽ wã. . . . Ka tɩ soog bãmb ne pãng ye, yaa tɩ yɩ mamsg bãmb yĩnga.”—1 Pɩɛ. 5:2, 3; karm-y 2 Korẽnt dãmb 1:24.

12, 13. a) Wãn to la a Zeova Kaset rãmbã tõe n bãng reem sã n yaa sõma bɩ pa sõma? b) Zĩ-bʋs wɛɛngẽ la Biiblã sagls nins yell d sẽn gom sull 12 pʋgẽ wã tõe n sõng-do?

12 A Zeova siglgã pa sõdg filim-dãmbã, ze-video, sɛb la mizik-rãmb nins sẽn pa sõma wã ye. Bõe yĩnga? Bala, Biiblã sagenda d fãa tɩ d modg n yɩ neb sẽn bɩ, la ‘sẽn mi sõma ne wẽng n bake.’ (Heb. 5:14) Biiblã tara sagls kiris-ned sẽn tõe n tik n bãng reem sã n yaa sõma bɩ pa sõma. Bũmb fãa pʋgẽ, d segd n bao n ‘bãnga sẽn tat Zu-soabã yam.’ (Ef. 5:10) Biiblã wilgame me tɩ zak-soben-dãmbã tara noor b zagsã rãmb zugu. Rẽnd zak-soab tõe n gɩdga reem kẽer a zakã pʋgẽ.—1 Kor. 11:3; Ef. 6:1-4.

13 Biiblã sagls nins yell d sẽn gomã tõe n sõng-d-la zĩis a taab wɛɛngẽ me. Wala makre, nebã raab yaa toor-toor futã yeelgr la mengã manegr wɛɛngẽ. Yaa woto me tɩbsgã la rɩɩbã wɛɛngẽ. La neb kẽer tõe n wa  ratame tɩ b taabã maan wa bãmba, tɩ rẽ tõe n wa ne no-koɛɛma. Rẽnd zĩ-kãens wɛɛngẽ, kiris-ned sã n maand bũmb tɩ pa kɩɩsd Biiblã noyã, baa sã n pa zems tõnd raabã, d pa segd n wẽ no-koeemd ye. Bala, “Zu-soabã tʋm-tʋmd ka tog n maan zabr ye. A tog n yɩɩ sũ-bʋgsem soab ne nebã fãa.”—2 Tɩm. 2:24.

D ZÃAG D MENS NE TŨUD-N-TA-WẼNSE

14. Mak-bʋg la a Poll rɩk n wilg tɩ d segd n zãaga d mens ne tũud-n-ta-wẽnse?

14 Bõe me la sẽn yet-b tɩ b yaa a Zeova rẽndã tõe n maan n wilg tɩ b basa tʋʋm-wẽnse? Yaa b sẽn na n zãag b mens ne tũud-n-ta-wẽnse. A Poll goma rẽ yelle. A sẽn gom ‘Wẽnnaam yẽbgr sẽn yalsd kãn-kãe’ wã yell poore, a rɩka makr n gom ro-kãseng yelle. A yeelame: “Do-kãseng pʋgẽ, ka laas sẽn maan ne sãnem la wanzuri bal n be be ye. Laas sẽn maan ne daad la tãnd me bee be. Kẽer tara waoogre, la kẽer tʋʋmd yaa rẽgdo.” (2 Tɩm. 2:20, 21) Rẽ poore, a Poll sagla kiris-nebã tɩ b “zĩnd pʋ-peelem,” n lak b mens ne laas nins tʋʋmd sẽn yaa rẽgdã sẽn makd b rãmbã.

15, 16. Makr ning a Poll sẽn dɩkã zãmsda tõnd bõe?

15 Makr ning a Poll sẽn dɩkã võor yaa bõe? A maka tigingã ne ‘do-kãsenga,’ tɩ tigingã neb la ‘laasã.’ Roog pʋgẽ, laas kẽer tõe n dẽgmame, tɩ f sã n ning rɩɩb n dɩ bɩ tõe n wa ne bãase. Roogã soab na n welga la-kãens ne laas nins sẽn yaa yɩlmã, wala makre, a sẽn tar b rãmb n segendẽ wã.

16 Yaa woto me ne tõndo. D sã n dat n kell n yɩ yɩlem bũmb fãa pʋgẽ, d pa segd n tũ tigingã neb nins sẽn pa tũud a Zeova saglsã sõma wã ye. (Karm-y 1 Korẽnt dãmb 15:33.)  D sã n segd n gũusa ne neb kẽer sẽn be tigingã pʋgẽ, tũud-n-ta-wẽns nins sẽn pa be tigingã pʋgẽ wã la d segd n gũus ne n yɩɩda. Bala, b wʋsg yaa ligd nongdba, ba-rãmb la ma-rãmb kɩɩsdba, tẽn-kãn-neba, pʋto-rãmba, nin-sõamyã kisgdba, zãmb dãmba, la wuk-m-mens rãmb sẽn nong dũniyã sũ-noog n yɩɩd Wẽnnaam.—2 Tɩm. 3:1-5.

A ZEOVA NINGDA SẼN SAKD-B YẼ NE B SŨY FÃA WÃ BARKA

17. Wãn to la Israyɛll nebã wilg tɩ b pa be ne kɩɩsdbã?

17 Biiblã wilga Israyɛll nebã manesem sẽn yɩ to-to b sẽn wa n yeel-b tɩ “b zãag ne a Koore la a Datã la a Abiram yiyã.” Kibarã wilgame tɩ ‘nebã zãagame.’ (Sõd. 16:24, 27) B pa maan maas-maas ye. B tũu bũmb ning b sẽn yeel-bã, n loog tao-tao. Nin-buiidã saka ne b sũy fãa, n wilg vẽeneg tɩ b be a Zeova poorẽ, la tɩ b pa be ne kɩɩsdbã ye. Kiba-kãngã zãmsda tõnd bõe?

18. A Poll sẽn sagl a Tɩmote t’a ‘lak ne yãadem datem-wẽngã’ võor yaa bõe?

18 Tõnd ne a Zeova zoodã tara yõodo, tɩ bũmb sã n wa rat n sãam-a bɩ d segd n yɩ tao-tao n maan d sẽn tõe fãa n kogl-a. Yaa rẽ la a Poll sẽn sagl a Tɩmote t’a ‘lak ne yãadem datem-wẽngã.’ (2 Tɩm. 2:22) Tõe tɩ wakat kãng t’a Tɩmote ra tara yʋʋm 30 la zaka. La baa kãsembã me mi n tara ‘yãadem datem-wẽnse.’ Ratem kãens yamleoog sã n da wa rat n kẽ a Tɩmote, a segd n laka ne-ba. Woto rat n yeelame t’a ra segd n kisga tʋʋm-wẽnse. A Zezi kõo saglg sẽn wõnd woto. A yeelame: “Fo nif sã n dat n maan foom tɩ f lʋɩ, bɩ f feoog-a n lob yɩɩga.” (Mat. 18:9) Rũndã-rũndã, wãn to la kiris-ned tõe n wilg t’a tũuda sagl-kãngã? A sã n wa mik tɩ bũmb n dat n sãam yẽ ne Wẽnnaam zoodã, a yɩta tao-tao n maan bũmb tɩ zoodã ra sãam ye.

19. Wãn to la kiris-neb kẽer kogend bãmb ne a Zeova zoodã?

19 Wãn to la kiris-neb kẽer kogend bãmb ne a Zeova zoodã? Sãnda sẽn da yaa rãamã yembs yãka yam n pa le yũud baa bilf ye. Kẽer yãka yam n pa maand bũmb kẽer n kokd pemsem ye. Bala, baa bõn-kãens sẽn pa wẽngã, tõe n kẽesa tʋls-wẽns b yamẽ wã. (Yɩɩl 101:3) Wala makre, saam-biig a ye wilgame tɩ nand t’a lebg a Zeova Kaset soaba, a ra nonga saooga. A sẽn da kẽnd soaare-rãmb ninsã pʋsẽ, b saooda sao-yoodo. La masã, a yãka yam n pa le saoodẽ ye. Baa tigingã neb sã n maan soaare, a pa saood ye. A yɛɛsda rẽ na wa n kɩt t’a le tall tags-yood la tʋls-wẽnse. La woto pa rat n yeel tɩ kiris-nebã segd n basa rãam, saoog la bũmb a taabã zãng-zãng ye. La d fãa segd n gũusame n da wa maan bũmb sẽn na n sãam tõnd ne a Zeova zoodã ye.

20. Pa wakat fãa la ‘bas wẽng n maan neerã’ yaa nana ye. La bõe n kengd d raoodo?

20 D sẽn paam n yaa a Zeova Kaset rãmbã yaa zu-zẽkre. La d miime tɩ rẽ baooda modgre. D segd n ‘basa wẽng n maan neere.’ (Yɩɩl 34:15) Yaa sɩd tɩ pa wakat fãa la woto yaa nana ye. La d miime tɩ wakat buud fãa, a Zeova nonga a meng nebã sẽn sakd-a wã. Woto pa kengd d raood sɩda?—2 Tɩm. 2:19; karm-y 2 Kibay 16:9a.