Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SEBRÃ GOM-ZUG SÕSGÃ: BÕE YĨNG TƖ YEL-BEED MI N PAAM NIN-SÕNGO?

Bõe yĩng tɩ yel-beed paamd nin-sõmse?

Bõe yĩng tɩ yel-beed paamd nin-sõmse?

A Zeova * sẽn yaa bũmb fãa naand la pãng sẽn ka to soabã, kɩtame tɩ neb wʋsg tagsdẽ tɩ bũmb nins fãa sẽn maan dũniyã zugã yaa yẽ sababo, baa yel-beedã menga. La d ges bũmb ning Biiblã sẽn yete:

  •  ‘Zu-soabã manesem fãa yaa tɩrga.’Yɩɩl Sõamyã 145:17.

  •  Wẽnnaam ‘soɛyã fãa yaa tɩrse. Bãmb yaa Wẽnnaam sẽn maand sɩda, n ka maand wẽng ye. Bãmb yaa sõngo, la tɩrga.’Tõodo 32:4.

  •  ‘Zu-soabã tara sũ-bʋgsem la nimbãan-zoeer hal wʋsgo.’—Zak 5:11.

Wẽnnaam pa kɩtd tɩ yel-beed paam ned ye. La rẽ yĩnga, a kɩtdame tɩ ned maan wẽng bɩ? Ayo. Biiblã yeelame: “Ned sã n paam makre, bɩ a ra yeel tɩ yaa Wẽnnaam n makd yẽ ye. Tɩ bõe, bũmb ka tõe n mak Wẽnnaam tɩ b maan wẽng ye, la Wẽnnaam mengã ka makd ned ba a ye t’a maan wẽng ye.” (Zak 1:13) Wẽnnaam pa makd neda, rat n yeel t’a pa kɩtd tɩ ned tʋm tʋʋm-wẽns ye. Yẽ mengã pa maand wẽnga, a pa kɩtd me tɩ ned maan wẽng ye. La yaa ãnda, wall bõe n wat ne yel-beedã?

YEL-LINGDEM TÕE N PAAMA D NED KAM FÃA

Biiblã wilga bũmb a ye sẽn kɩt tɩ ninsaalbã namsdẽ wã, n yeel woto: “Toog lingda ninsaalba, n paamd bãmb sabab wakat wa b sẽn yõgd zĩm ne gãmbre.” (Koɛɛg Soaba 9:12) Sabab-wẽng sã n maan zĩig ninga, yaa neb nins sẽn be zĩ-kãng sababã wakatã la a tõe n kʋ. Wala makre, na maan yʋʋm 2000 rũndã, a Zezi Kirist goma gasg sẽn lʋɩ n kʋ neb 18 yelle. (Luk 13:1-5) Pa b sẽn da yaa nin-wẽns yĩng la b sẽn ki wã ye. Yaa b sẽn da be gasgã tẽngr a lʋɩɩsã wakatã yĩnga. Yʋʋmd 2010 yʋʋm-vẽkr kiuugã me, tẽn-digimd-kãseng n zĩnd Haiti, tɩ tẽngã taoor-dãmb wilg t’a kʋʋ neb tus kobs-tã la zaka. Tẽn-digimdgã pa tũus nin-kãensã n kʋ ye. A kʋʋ yaare. Yaa woto me ne bãasã. Bãag tõe n tiig n yõka ned buud fãa.

Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam pa kogend nin-sõmsã sabab-wẽns sasa?

Tõe tɩ kẽer sok b mens woto: ‘Wẽnnaam pa tõe n kɩt tɩ yel-beedã ra zĩnd sɩda? Bõe yĩng t’a pa kogend nin-sõmsã?’ Sẽn na yɩl n maan dẽ, a segd n deng n bãngame tɩ yel-beed n wate. Yaa sɩd tɩ Wẽnnaam tõe n bãnga sẽn wate. La rẽ yĩnga, a baood n bãnga bũmb ning fãa sẽn wat bɩ?—Ezai 42:9.

Biiblã yetame: “Wẽnnaam bee saasẽ. Bãmb maanda b yam ne b sẽn datã fãa.” (Yɩɩl  Sõamyã 115:3) A Zeova pa maand bũmb ning fãa a sẽn tõe ye. A maanda bũmb ning a sẽn get tɩ yaa tɩlae. A maanda woto me ne beoog-daar yɛlã. Wala makre, pĩnd wẽndẽ, Sodom la Gomoor nebã sẽn wa n lebg wẽns wʋsgã, Wẽnnaam yeela a Abrahaam woto: ‘Togame tɩ m ta n ges b sã n sɩd maana wala m sẽn wʋmd tɩ b gomdã. Sã n pa boto me, m na bãnge.’ (Sɩngre 18:20, 21, Sebr Sõngo) A Zeova yãka yam n pa reng n bao n bãng tẽn-kãensã wẽnemã sẽn taẽ ye. Rẽnd a Zeova tõe n yãka yam n pa reng n bao n bãng bũmb fãa ye. (Sɩngre 22:12) La pa rat n yeel t’a tõogã tara koak ye. Yaa bũmb nins sẽn kẽed a raabã pidsg pʋgẽ wã bal la a rengd n bao n bãnge. Wẽnnaam “tʋʋmã zemsa zãnga.” A zɩ n modg ninsaal t’a maan a raab ye. * (Tõodo 32:4) Dẽnd d tõe n yeelame t’a Zeova tũusda yɛl nins a sẽn dat n bãngã.

Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam pa kogend nin-sõmsã ne bi-beesã?

YAA NINSAALBÃ SABAB BƖ?

Wẽnemã sẽn yaa wʋsgã yaa ninsaalbã sabab me. Biiblã wilga sẽn sɩngd to-to tɩ ned wa maan wẽnga, n yeele: “Ned kam fãa tara makr a meng wẽngã ratem sẽn makd yẽnda n bẽt yẽnda. La wẽngã ratem sã n dɩk pʋga, a rogda yel-wẽnã, la yel-wẽnã sã n wa n bɩ, a wata ne kũum.” (Zak 1:14, 15) Nebã sã n sakd b tʋls-wẽnsã n tʋmd tʋʋm-wẽnse, wata ne namsgo. (Rom dãmba 7:21-23) Sɩd me, wa kʋdemdã yɛl sẽn wilgdã, ninsaalbã tʋma tʋʋm-beedo, tɩ wa ne namsg wʋsgo. Sẽn paase, nin-wẽnsã tõe n belga b taab tɩ b lebg wa bãmba, tɩ wẽnemã tar paasgo.—Yelbũna 1:10-16.

Ninsaalbã tʋma tʋʋm-beedo, tɩ wa ne namsg wʋsgo

Wẽnnaam segd n gɩdga ninsaalbã tɩ b ra maan wẽng bɩ? D sã n tẽeg a sẽn naan ninsaal to-to wã, na n sõng-d lame tɩ d paam sok-kãngã leoore. Biiblã wilgame t’a naana ninsaal a meng wõnego. Rẽnd ninsaalbã tõe n dɩka Wẽnnaam togs-n-taare. (Sɩngre 1:26) A naana ninsaalbã tɩ b tõe n yãk b toorẽ yam. B tõe n yãka yam n nong Wẽnnaam la b sak-a, n maan a raabã. (Tõodo 30:19, 20) Wẽnnaam sã n modgd nebã tɩ b maan a raabo, b pa na n le tõe n yãk b toorẽ yam ye. B na n yɩɩ wa robo-rãmbã sẽn pa tõe n yãk yam n maan bũmbã. Sẽn paase, sã n da mikame tɩ bũmb nins fãa d sẽn maandã, la bũmb nins fãa sẽn paamd tõndã yaa Wẽnd pʋlengo, d yɩta wa robo-rãmba. Wẽnnaam sẽn naan tõnd tɩ d tõe n yãk d toorẽ yamã, a waoog-d lame. Woto  pa noom-d sɩda? La pa rat n yeel tɩ ninsaalbã na n ket n tudgdame, tɩ kẽer yãkd yam n maand wẽnga, tɩ namsgã kell n zĩnd wakat fãa ye.

YAA NED PĨND TƲM-TƲMDƖ N PƲGD-A BƖ?

Yãmb sã n sok ned sẽn yaa ẽndu wall budist sokr ning sẽn be sõsgã sɩngrẽ wã, tõe t’a leok woto: “Yaa Karma wã n kɩt tɩ yel-beed mi n paam nin-sõmsã. Yaa tʋʋm b sẽn tʋm b pĩnd vɩɩmã sasa n pʋgd-ba.” *

Y sã n bãng Biiblã sẽn yet kũumã wɛɛngẽ wã, na n sõng-y lame. Wẽnnaam naana pipi rao a Ãdem n ning-a Edɛnne, n yeel-a woto: “Fo tõe n yãgsa tɩɩsã fãa sẽn be zẽeda zĩigẽ wã biis n dɩ, la ra sak n yãk sõma ne wẽng bãngr tɩɩgã biis n dɩ ye. Tɩ bõe, fo sã n dɩ a biisã daare, fo sɩd na n kiime.” (Sɩngre 2:16, 17) A Ãdem sã n da pa kɩɩs Wẽnnaam, a ra na n vɩɩmda wakat sẽn kõn sa. Yaa kɩɩsgã n wa ne kũumã. Dẽ poore, b roga kamba, tɩ “kũum yõk nebã fãa.” (Rom dãmba 5:12) Rẽ n so tɩ b yeel tɩ “yel-wẽnã yaood yaa kũum.” (Rom dãmba 6:23) Biiblã yeelame me tɩ “ned sã n ki, yel-wẽnã ka le tar pãng ne-a ye.” (Rom dãmba 6:7) Woto rat n yeelame tɩ ned sã n ki, yel-wẽn nins a sẽn maan a vɩɩmã tõrã pa pʋgd-a ye.

Rũndã-rũndã, neb milyõ-rãmb tẽedame tɩ yaa Karma wã n wat ne namsgã. Sẽn tẽed-b woto wã sã n namsdẽ wall b sã n get neb a taab sẽn namsde, b tagsdame tɩ zemsame. La woto kɩtame tɩ b pa tẽed tɩ yel-beedã na n wa saame ye. Sã n yaa ne bãmba, yaa ned sẽn na n paam bãngr tũudmã wɛɛngẽ, la a zã a meng sõma la a tõe n ki n pa le rog ye. Rẽ bal la a na n paam a meng ne namsgã. La woto yaa toor fasɩ ne Biiblã sẽn yetã. *

YELLÃ YẼGR MENG-MENGÃ

Yãmb miime tɩ ‘dũniyã naab’ a Sʋɩtãan la wẽnemã yẽgr meng-mengã bɩ?—Zã 14:30

Wẽnemã pa sɩng ne ninsaalbã ye. Yaa a Sʋɩtãan n wa ne yel-wẽndã dũniyã pʋgẽ. A ra yaa malɛk sẽn sakd Wẽnnaam, la a ‘ka pa sɩdã pʋgẽ ye.’ (Zã 8:44) A belga a Ãdem ne a Hawa tɩ b kɩɩs Wẽnnaam. (Sɩngre 3:1-5) A Zezi Kirist boola a Sʋɩtãan tɩ ‘wẽng soaba,’ la ‘dũniyã naaba.’ (Matɩe 6:13; Zã 14:30) Ninsaalbã fãa la bal sakda a Sʋɩtãana, n pa tũud a Zeova noyã ye. (1 Zã 2:15, 16) Pipi Zã 5:19 yeelame tɩ “dũniyã fãa bee wẽng soabã nugẽ.” Malɛgs a taab n lebg wẽnse, n pʋg a Sʋɩtãana. Biiblã wilgame t’a Sʋɩtãan ne a malɛgsã ‘belgda dũniyã fãa,’ tɩ ‘toog be ne neb nins sẽn be dũniyã zugã.’ (Wilgri 12:9, 12) Rẽnd wẽnemã yẽgr meng-mengã yaa a Sʋɩtãana.

Vẽenega, yel-beedã la namsgã pa yit Wẽnnaam nengẽ ye. A pʋlmame meng t’a na n kɩtame tɩ wẽnemã sa. Sõsg ning sẽn pʋgdã gomda rẽ yelle.

^ sull 3 Biiblã wilgdame tɩ Wẽnnaam tara yʋʋre. A yʋʋrã la a Zeova.

^ sull 11 Y sã n dat n bãng bũmb ning sẽn kɩt tɩ Wẽnnaam bas tɩ wẽnemã beẽ wã, bɩ y karem Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã sak 11. A Zeova Kaset rãmbã n yiis seb-kãnga.

^ sull 16 Y sã n dat n bãng sẽn sɩng to-to tɩ kẽer wa tẽed Karma wã, bɩ y karem Que devient-on quand on meurt? sebrã neng a 8-12. A Zeova Kaset rãmbã n yiis seb-kãnga.

^ sull 18 Y sã n dat n bãng Biiblã sẽn yet bũmb ning kũumã la kũum vʋʋgrã wɛɛngẽ, bɩ y karem Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã sak a 6 la a 7.