Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SEBRÃ GOM-ZUG SÕSGÃ: BÕE YĨNG TƖ YEL-BEED MI N PAAM NIN-SÕNGO?

Bõe la Wẽnnaam na n maan n kɩt tɩ wẽnemã sa?

Bõe la Wẽnnaam na n maan n kɩt tɩ wẽnemã sa?

Biiblã wilga a Zeova ne a Biig a Zezi Kirist sẽn na n maan bũmb ning n kɩt tɩ namsgã a Sʋɩtãan sẽn wa ne wã sa, n yeele: “Wẽnnaam Biigã waame n na n sãam Sʋɩtãanã tʋʋma.” (1 Zã 3:8) Dũni-kãngã sẽn pid ne yão-beedo, kisgr la tʋʋm-wẽnsã na n saame. A Zezi pʋlmame t’a na n diga a Sʋɩtãan sẽn yaa ‘dũniyã naabã t’a yi.’ (Zã 12:31) Rẽ poore, a Sʋɩtãan pa na n le tõog n belg nebã ye. Nin-tɩrsã na n tõog n vɩɩmda tẽn-paalgã pʋgẽ ne laafɩ la bãane.—2 Pɩɛɛr 3:13.

La bõe n na n paam neb nins sẽn maand wẽng n pa rat n toeemã? Biiblã yeelame: “Nin-tɩrs na n zĩnda tẽngã pʋgẽ, pʋ-peelem dãmb na n zĩnda a pʋgẽ. La b na n yiisa nin-wẽns tẽngã pʋgẽ. B na n yiisa neb nins sẽn ka baood sɩdã.” (Yelbũna 2:21, 22) Nin-wẽnsã pa na n le tõog n belg b taabã tɩ b lebg wa bãmb ye. Bilf-bilfu, sakdbã na n lebga neb sẽn zems zãnga.—Rom dãmba 6:17, 18; 8:21.

Bõe la Wẽnnaam na n maan tɩ wẽnem da zĩnd dũni-paalgã pʋgẽ? A pa na n kɩt tɩ nebã lebg wa robo-rãmba, n pa le tõe n yãk b toorẽ yam ye. A na n zãmsa sakdbã a noyã, n sõng-b tɩ b bas tags-wẽns la tʋʋm-wẽnse.

Wẽnnaam na n kɩtame tɩ namsg buud fãa sa

Sabab-wẽnsã me pa na n le zĩnd ye. Wẽnnaam pʋlmame tɩ ka la bilfu, a Rĩungã na n sooga dũniyã. Rĩun-kãng Rĩmã yaa a Zezi Kirist sẽn tar tõog n tõe n maag bãad-rãmbã. (Matɩe 14:14) Sẽn paase, a tõe n kɩtame tɩ seb-kãseng bɩ sabab a to ra nams ninsaalbã ye. (Mark 4:35-41) Wakat kãnga, toog pa na n le ling ninsaalbã ye. (Koɛɛg Soaba 9:12) Kirist naamã sasa, sabab-wẽng pa na n zĩnd ye.—Yelbũna 1:33.

La neb milyõ-rãmb nins sabab-wẽnsã sẽn kʋ wã yẽ? Nand t’a Zezi vʋʋg a zoa a Lazaare, a yeelame: “Mam yaa vʋʋgr la vɩɩm.” (Zã 11:25) A Zezi tara tõog n na n vʋʋg sẽn ki-bã.

Dũni ning sẽn watã pʋgẽ, yel-beed pa na n le paam nin-sõmsã ye. Yãmb dat n wa vɩɩmda dũni-kãng pʋgẽ bɩ? Sã n yaa woto bɩ y zãms Biiblã, n bãng Wẽnnaam la a raabã. A Zeova Kaset rãmbã na n sak n sõng-y-la ne yamleoogo. Y tõe n baoo b zĩiga, wall y gʋls seb-kãngã yiisdbã.