GŨUSG GASGÃ Sẽoogo 2014 | Bõe yĩng tɩ yel-beed mi n paam nin-sõngo?

Yaa Wẽnnaam yell bɩ? Yaa Karma wã bɩ? D tõe n paama d mens ne wẽnemã la namsgã bɩ?

EN COUVERTURE

Yel-beedã waoogame!

Wẽnnaam sẽn tõe fãa wã, bõe yĩng t’a pa kogend nin-sõmsã?

EN COUVERTURE

Bõe yĩng tɩ yel-beed paamd nin-sõmse?

Biiblã wilga bũmb a tãab sẽn kɩt tɩ ninsaalbã namsdẽ.

EN COUVERTURE

Bõe la Wẽnnaam na n maan n kɩt tɩ wẽnemã sa?

Yãmb dat n wa vɩɩmda wakat ning yel-beed sẽn pa na n le paam nin-sõmsã bɩ?

A Zeova “mii bãmb mengã neba”

Wãn to la “yẽbgr” la “bãnd” ning yell b sẽn gomd 2 Tɩmote 2:19 pʋgẽ wã tõe n sõng-d tɩ d bãng sẽn yaa-b a Zeova nebã?

Neb nins sẽn yaa a Zeova rẽndã segd n ‘basa tʋʋm-wẽnse’

B sẽn yeel tɩ d ‘bas tʋʋm-wẽnsã’ tẽegda tõnd kiba-bʋg sẽn zĩnd a Moiiz wakatẽ wã? Yam bʋg la d tõe n dɩk kiba-kãng pʋgẽ?

“Yãmb yaa mam kaset dãmba ”

D sẽn yaa a Zeova Kaset rãmbã baoodame tɩ d maan bõe?

‘Yãmb na n yɩɩ mam kaset dãmba’

Bõe yĩng t’a Zezi yeel t’a karen-biisã na n yɩɩ yẽ kaset rãmba, n pa yeel tɩ b na n yɩɩ a Zeova kaset rãmbã? Wãn to la d tõe n kell n moon koɛɛgã ne yẽesem?

Yãmb ra miime bɩ?

Pĩnd wẽndẽ wã, wãn to la b ra maand

koom-kogendã tɩ koomã pa kẽedẽ?Wãn to la pĩnd wẽndẽ nebã ra maand tɩ zĩmã ra põoge?

Wãn to la y tõe n kibl y kambã?

Biiblã wilgda bũmb a tã y sẽn tõe n maan n kibl y biig sõma.

Sogsg Biiblã sẽn leokde

Pʋʋsg yaa sẽn na yɩl n kos bũmb bal bɩ?