Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

“Nong f yak wa f menga”

“Nong f yak wa f menga”

“Ad [tõog] a yiib soabã sẽn wẽnd yẽnda: ‘Nong f yak wa f menga.’”—MAT. 22:39.

1, 2. a) A Zezi yeelame tɩ tõ-bʋg la yiib-n-soaba? b) Yɩta sõma tɩ d sok d meng sogs-bʋse?

FARIZIẼ n da sok a Zezi woto: “Karen-saamba, tõ-bʋg n yaa kãseng n yɩɩda?” Wa sõsg ning sẽn loogã sẽn wilgã, a Zezi leokame tɩ “tõog sẽn yaa kãseng n yɩɩd tõodã fãa” yaa: “Nong Zu-soabã fo Wẽnnaam ne f sũur fãa, la ne f sɩɩg fãa, la ne f yam fãa.” La a paasame tɩ tõog a yiib-n-soabã yaa: “Nong f yak wa f menga.”—Mat. 22:34-39.

2 A Zezi yeelame tɩ d segd n nonga d yak wa d sẽn nong d meng to-to wã. Rẽnd yɩta sõma tɩ d sok d meng woto: Ãnda la tõnd yaka? Wãn to la d tõe n wilg tɩ d nonga d yaka?

ÃNDA LA TÕND YAKA?

3, 4. a) Mak-bʋg la a Zezi rɩk n wilg nong f to sẽn dat n yɛɛlga? b) Wãn to la Samari raoã sõng bi-beesã sẽn da pogl a soabã? (Ges-y fotã sẽn be yĩngrã.)

3 D mi n tagsdame tɩ d yak yaa ned ning zak sẽn pa zãr ne tõndo. (Yel. 27:10) La ned a ye n da sok a Zezi yaa: “Ãnda la mam yaka?” A Zezi rɩka makre, n gom Samari nin-sõng yelle, n wilg nong f to sẽn dat n yɛɛlga. (Karm-y Luk 10:29-37.) Bi-bees n da yek zʋɩf n fã la b pãb-a, n bas-a sorã zug t’a rat n ki. Maan-kʋʋd ne Levi ned n loog n yã-a.  La baa b sẽn da yaa zʋɩf-rãmb wa yẽ wã, b pa sõng-a ye. La Samari nedã sõng-a lame. Wakat kãng tɩ zʋɩf-rãmbã ne Samari nebã yaool n da kisa taaba.—Zã 4:9.

4 Samari raoã tɩpa bi-beesã sẽn da pogl a soabã. A yãka kaam ne rãam n ning a sãmpoagã. Rẽ poore, a rɩk-a lame n ta sik-zĩigẽ, n kõ sik-zĩigã soab denie a yiibu, sẽn na yɩl t’a ges a yelle. Denie a yiib ra yaa rasem a yiib tʋʋmd yaoodo. (Mat. 20:2) D sã n tags Samari raoã sẽn modg to-to n ges b sẽn da fã a soabã yellã, d bãngdame tɩ yaa ned sẽn da nong a taaba. D sã n yaa nimbãan-zoɛt la d nong nebã, tõnd me yɩta wa Samari nedã.

A Zeova Kaset rãmbã wilgdame tɩ b nonga b taabã (Ges-y sull a 5)

5. Bõe la a Zeova Kaset rãmb maan n wilg tɩ b nonga b taabã?

5 Rũndã-rũndã sẽn yaa ‘yaoolem wakatã,’ nebã wʋsg pa nimbãan-zoɛtb ye. B yaa pʋto-rãmb la nin-sõamyã kisgdba. (2 Tɩm. 3:1-3) Wala makre, yʋʋmd 2012 zĩ-likr kiuugã, seb-kãseng n sãam Niuyork sak a ye. Kʋʋrã wã ra kupa zags wʋsg pʋsẽ, tɩ nebã ra pa tõe n paam bũmb nins sẽn yaa tɩlae ne-bã me ye. Zu-bʋko, neb kẽer tũnuga ne rẽ n zu sẽn be-b toogã pʋgẽ wã teedo. La a Zeova Kaset rãmbã tigma taaba, n sigl tʋʋmã n tõog n sõng b tẽed-n-taasã la neb a taaba. Yaa b sẽn nong b taabã yĩng la b sẽn maan woto wã. Bõe me la d tõe n maan n wilg tɩ d nonga d taabã?

D SẼN TÕE N WILG TƖ D NONGA D YAK TO-TO

6. Wãn to la koɛɛgã mooneg wilgd tɩ d nonga d taabã?

6 Sõng-y nebã tɩ b bãng Biiblã sẽn yetã. D sẽn moond koɛɛgã, d sõngda d taabã tɩ b paamd belsg ning sẽn be Gʋlsg Sõamyã pʋgẽ wã. (Rom 15:4) D sã n karemd Biiblã n taasd-b Wẽnnaam soolem koe-noogã, d wilgdame tɩ d nong-b lame. (Mat. 24:14) D sẽn paam n moond Rĩungã koɛɛg n wilgd nebã tɩ Wẽnnaam pʋlma manegrã, pa noom-d sɩda?—Rom 15:13.

7. D sã n maand d taabã bũmb ning d sẽn dat tɩ b maan-dã, wãn to la na n naf-do?

7 Maan-y y taabã bũmb ning y sẽn dat tɩ b maan yãmbã. A Zezi sẽn wa n sõsd ne nebã tãngã zugã, a yeela woto: “Yãmb sẽn dat tɩ nebã maan yãmb bũmb ningã, bɩ yãmb me maan bãmb boto, tɩ bõe, yãoã yaa tõog la Wẽnnaam no-rɛɛsdbã noore.” (Mat. 7:12) D sã n sak a Zezi saglgã, d tũudã ‘tõogã,’ sẽn yaa Sɩngr sebrã n tãag Tõod sebrã. Sẽn paase, d sakda ‘no-rɛɛsdbã noore,’ rat n yeel tɩ no-rɛɛsdbã sẽn gʋls sɛb nins tɩ be Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne hebre wã pʋgẽ wã. Seb-kãensã wilgdame tɩ Wẽnnaam ningda neb nins sẽn nong b taabã barka. Wala makre, a Ezai sebrã pʋgẽ, a Zeova yeela woto: “Sak-y bũmb nins sẽn zemsã la y maan sẽn yaa tɩrga. . . . Ned ning sẽn maand woto wã tara sũ-noogo.” (Ezai 56:1, 2) D sã n nong d taabã, la d maand-b bũmb ning d sẽn dat tɩ b maan-dã, a Zeova ningd-d-la barka.

8. Bõe yĩng tɩ d segd n nong d bɛɛbã, la d sã n nong-ba, bõe n tõe n maane?

8 Nong-y y bɛɛbã. A Zezi yeela woto: “Yãmb wʋmame tɩ b rag n yeelame: ‘Nong f yaka, la kisg f bɛ.’ La mam yeta yãmb tɩ y nong yãmb bɛɛba, . . . la y pʋʋs neb nins sẽn maand yãmb wẽngã, la sẽn namsd yãmbã yĩnga, tɩ yãmb tõe n yɩ yãmb Ba sẽn be [“saasẽ wã,” MN] kamba.” (Mat. 5:43-45) Tʋm-tʋmd a Poll me yeelame: “Kom sã n tar f bɛ, bɩ f kõ-a t’a rɩ. Ko-yũud sã n tar-a bɩ f  kõ-a t’a yũ.” (Rom 12:20; Yel. 25:21) A Moiiz tõogã ra wilgame tɩ ned sã n yã a bɛ sẽn zɩlg a bõang zɩɩb tɩ bõangã lʋɩɩ, a segd n sõng-a lame n sik zɩɩbã. (Yik. 23:5) Neb sã n sõng taab woto, beemã tõe n saame tɩ lebg zoodo. Kiris-nebã me sẽn wilgd tɩ b nonga b bɛɛbã, tõe n kɩtame tɩ b yam toeeme. Tõe tɩ bãmb kẽer wa lebg a Zeova Kaset rãmb menga.

9. Bõe la a Zezi yeel laafɩ wã baoob wɛɛngẽ?

9 “Bɩ y bao tɩ laafɩ zĩnd yãmb ne nebã fãa sʋka.” (Heb. 12:14) D sã n segd n baoa laafɩ ne nebã fãa, yaa vẽeneg tɩ d segd n baoome tɩ laafɩ zĩnd tõnd ne d tẽed-n-taasã sʋk me. A Zezi yeelame: “Fo sã n wa ne f kũun tẽn-kugrã taoore, n zĩnd be n tẽeg tɩ f tara yell ne f ba-biiga, bɩ f bas f kũunã tẽn-kugrã taoore, n kẽng n deng n maneg f yellã ne f ba-biigã n yaool n wa n kõ f kũunã.” (Mat. 5:23, 24) Yell sã n wa be tõnd ne d tẽed-n-taag sʋka, d na n yɩɩ tao-tao n maneg yellã n wilg tɩ d nong-a lame. D sã n maan woto, nooma a Zeova.

10. Bõe yĩng tɩ d pa segd n yɩ tao-tao n ning d to taale?

10 Ra yɩ-y tao-tao n ning y to taal ye. A Zezi yeela woto: “Da bʋ-y ned bʋʋd ye, tɩ Wẽnnaam da wa bʋ yãmb bʋʋd ye. Tɩ bõe, yãmb sẽn na n bʋ ned bʋʋd bũmb ningã, yãmb na n paama bʋ-kãnga. La ne makdg ning yãmb sẽn na n mak n kõ nebã, b na n mak n lebsa yãmb woto. Yaa bõe tɩ fo get moog sẽn be fo ba-biigã nifẽ wã, n ka get daoogã sẽn be fo mengã nifẽ wã? La raoog sã n be fo nifẽ, fo na n yɩɩ wãn n yeel f ba-biigã: ‘Bas tɩ m yãk moogã sẽn be fo nifẽ wã?’ Zãmb soaba, deng n yãk raoog ning sẽn be fo nifẽ wã, n yaool n yã n yãk moogã sẽn be f ba-biigã nifẽ wã.” (Mat. 7:1-5) Woto wilgdame tɩ ned sã n tudgi, d pa segd n yɩ tao-tao n ning-a taale, bala tõnd mengã tudgda naoor wʋsgo.

BŨMB D SẼN TÕE N MAAN N WILG TƖ D SƖD NONGA D TAABÃ

11, 12. Bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d sɩd nonga d taabã?

11 Bũmb la d maand tɩ sɩd wilgdẽ tɩ d nonga d taabã. D rɩkda a Zezi  togs-n-taare, n moond Rĩungã koe-noogã. (Luk 8:1) A Zezi yeela a karen-biisã tɩ b “kẽng n maan nebã buud fãa tɩ b yɩ [yẽ] karen-biisi.” (Mat. 28:19, 20) D sã n sak a Zezi tʋntʋmdã, d tõe n sõnga d taabã tɩ b bas sor ning sẽn yaa yaleng n dabd sãoong zĩigẽ wã, la b tũ sor ning sẽn yaa bãaneg n dabd vɩɩm zĩigẽ wã. (Mat. 7:13, 14) D miime tɩ d sẽn modgd n sõngd nebã woto wã nooma a Zeova.

12 A Zezi sõnga neb wʋsg tɩ b bãng tɩ b segd n baoa Wẽnnaam. (Luk 11:28) D sẽn taasd nebã Wẽnnaam koe-noogã, d rɩkda a naoore. (Rom 1:1) D wilgda nebã tɩ ne a Zezi maoongã maasem, b tõe n manega b yellã ne a Zeova, n lebg a zo-rãmba. (2 Kor. 5:18, 19) Rẽnd d sã n moond koe-noogã, d sɩd wilgdame tɩ d nonga d taabã.

13. Bõe yĩng tɩ koɛɛgã mooneg noom yãmba?

13 D sã n dengd n segend d mens nand tɩ d lebg n tɩ ges ned wall n tɩ zãms-a Biiblã, d tõogd n sõnga kẽer tɩ b bãng Wẽnnaam noyã. Sãnda na n toeemame, n tũ b sẽn zãmsdã. (1 Kor. 6:9-11) Wẽnnaam sõngda “neb nins fãa sẽn dat vɩɩm sẽn kõn sa wã” tɩ b toeem n lebga a zo-rãmba, tɩ noom tõndo. (Tʋʋ. 13:48, MN) Biiblã zãmsg sõnga neb wʋsgo. Kẽer yam sẽn da yi ne b vɩɩmã tara sũ-noog masã, tɩ sãnda sẽn da maand yɩɩr wʋsg teeg a Zeova, tɩ b yam gãe bãane. Yãmb pa tagsd tɩ y sẽn paam n moond Rĩungã koɛɛg tɩ wilgdẽ tɩ y sɩd nonga y taabã yaa zu-zẽkr sɩda?

A POLL BILGA NONGLEM HAKƖKÃ SẼN YAA BŨMB NINGA

14. Wãn to la a Poll bilg nonglem hakɩkã 1 Korẽnt dãmb 13:4-8 wã pʋgẽ?

14 D sã n nong d taabã ne nonglem ning yell a Poll sẽn gomã, d na n gila zu-loees wʋsgo, la d paam sũ-noogo. Sẽn paase, d na n taa Wẽnnaam yam. (Karm-y 1 Korẽnt dãmb 13:4-8.) D na n goma bũmb ning a Poll sẽn yeel nonglmã wɛɛngẽ wã yelle, la d ges d sẽn tõe n tũ rẽ to-to.

15. a) Bõe yĩng tɩ d segd n maand sũ-mar ne d taabã, la d maand-b neere? b) Bõe yĩng tɩ d pa segd n maan sũ-kiiri, wall d wuk d mense?

15 “Nonglem maanda sũ-mare, la a pida ne neerlem.” A Zeova maanda sũ-mar ne ninsaalbã, la a maand-b neer baa b sẽn yaa koangdbã. Rẽnd d to sã n wa tudgi, pa rẽ bɩ a yeela gomd wall a maana bũmb sẽn yikd sũuri, d segd n maana sũ-mar ne-a, la d ket n maand-a neere. “Nonglem ka maand sũ-kiir ye.” Tigingã pʋgẽ, kẽer tara tʋʋm tõnd sẽn pa tare. Sãnda me paoong yɩɩda tõndo. La d sã n nong-ba, d pa na n maand sũ-kiir ne-b rẽ yĩng ye. Sẽn paase, bãmb me pa segd n pẽgd b mens wall n wukd b mens ye. Biiblã yeelame t’a Zeova kisa ned sẽn ‘maand tɩtaam ne wuk-m-menga.’—Yel. 21:4.

16, 17. Wãn to la d tõe n tũ 1 Korẽnt dãmb 13:5, 6 sẽn yeel bũmb ning nonglmã wɛɛngẽ wã?

16 “Nonglem ka maand sẽn ka zems ye.” D sã n nong d to, d pa na n yag-a ziri, d pa na n zu-a, wall d maan-a bũmb a to sẽn na n sãam a Zeova sũur ye. Sẽn paase, d pa na n yɩ rat-m-ye soab ye. Bala, nonglem “ka baood a meng sõngr bal ye.” Rẽnd d na n baooda d taabã neer me.—Fil. 2:4.

17 D sã n nong d taabã, b sã n maan-d wẽnga, d pa na n yik d sũur tao-tao ye. D pa na n ‘tagsd wẽngã’ yell wakat fãa, tɩ yaa wa d gʋlsa rẽ sebr  pʋgẽ n bĩng ye. (1 Tes. 5:15) Ned sã n maan-d wẽng tɩ d tagsd rẽ yell wakat fãa, pa noom Wẽnnaam ye. D sũ-yikrã na n zabd-d-la wa bugum sẽn dɩta, n tõe n wã tõnd la d taab me. (Maan. 19:18) “Nonglem ka maand sũ-noog ne wẽng ye.” Baa b sã n wa maand ned sẽn kis tõnd wẽnga, d pa na n kɩdem ye.—Karm-y Yelbũn 24:17, 18.

18. Bõe la 1 Korẽnt dãmb 13:7, 8 wã wilgd nonglmã wɛɛngẽ?

18 A Poll yeelame tɩ nonglem “maanda sugr ne bũmb fãa.” Ned sẽn beeg tõnd sã n kos sugri, d sã n nong-a, d kõt-a-la sugri. Nonglem “tẽeda bũmb fãa.” D tẽeda bũmb nins Biiblã sẽn yetã, tɩ kɩt tɩ d sũur noom ne a Zeova sẽn tũnugd ne a siglgã n zãmsd tõndã. Nonglem “gũuda a tẽeb pidsg ne bũmb fãa.” D tẽeda bũmb nins fãa a Zeova sẽn pʋlem-dã, tɩ d sẽn nong d taabã yĩng kɩt tɩ d moond n wilgd-b bõn-kãense. (1 Pɩɛ. 3:15) Sẽn paase, d sã n wa segd zu-loeese, d pʋʋsda Wẽnnaam n kos sõngre, la d tẽed manegre. Baa ned sã n wa beeg-do, wall b sã n wa namsd tõnd d tẽebã yĩnga, d tõogda toogo. Wa a Poll sẽn yeelã, nonglem “tõe n tõoga toog” bũmb fãa pʋgẽ. A yeelame me tɩ “nonglem ka sɛt abada” ye. Wẽn-sakdbã na n kell n wilgame tɩ b nonga taab wakat sẽn kõn sa yĩnga.

KELL-Y N WILG-Y TƖ Y NONGA Y YAK WA Y MENGA

19, 20. Vɛrse bʋs n wilgd tɩ d segd n ket n wilgdame tɩ d nonga d taabã?

19 D sã n tũud Biiblã saglsã, d na n wilgda wakat fãa tɩ d nonga d yak wa d menga. (Mat. 22:39) A Zeova ne a Zezi rata rẽ. D segd n nonga neb buud fãa, n pa get b sẽn yitẽ wall b minimdã ye. La wakat ninga, tõe n yaa toog ne tõnd tɩ d wilg tɩ d nonga d to. Sã n wa yaa woto, bɩ d pʋʋs a Zeova n kos a vʋʋsem sõngã. D miime tɩ pʋʋsg a woto noom-a lame, la t’a na n sõng-d lame.—Rom 8:26, 27.

20 Biiblã boonda tõog ning sẽn yet tɩ d nong d yak wa d mengã tɩ ‘naam tõogo.’ (Zak 2:8) A Poll sõdga a Moiiz tõogã noy kẽere, n bas n yeel woto: “Tõog a to sã n da beẽ, a bee gom-kãng pʋgẽ bal sẽn yaa: ‘Nong f yak wa f menga.’ Nonglem ka maand a yak wẽng ye, woto, nonglem yaa tõog pidsgu.” (Rom 13:8-10) Vẽenega, d segd n ket n wilgdame tɩ d nonga d taabã.

21, 22. Bõe yĩng tɩ d segd n nong Wẽnnaam la d nong d yaka?

21 D sã n wa tagsd d sẽn segd n nong d taabã yelle, yɩta sõma tɩ d tẽeg a Zezi sẽn yeel bũmb ning a Ba wã zugã. A yeelame tɩ Wẽnnaam “kɩtdame tɩ bãmb wĩntoog zẽk nin-wẽns la nin-tɩrs yĩnga, la bãmb tʋmda saag nin-tɩrs la nin-wẽns yĩnga.” (Mat. 5:43-45) A Zezi wilgame tɩ d segd n nonga nin-tɩrsã la nin-wẽnsã, rat n yeel tɩ nebã fãa. Wa d sẽn zoe n yã wã, bũmb d sẽn tõe n maan n wilg tɩ d sɩd nonga d taabã yaa d sẽn na n moond-b Rĩungã koɛɛgã. B sã n kelg koe-noogã n sak n tũ, b na n paama bark sẽn pa tõe n bãng n sɩfe.

22 D zoe n yãa d sẽn segd n nong a Zeova ne d sũur fãa, ne d sɩɩg fãa, la ne d yam fãa wã võore. D bãnga d sẽn tõe n wilg tɩ d nonga d yak to-to me. D sã n nong a Zeova la d nong d yaka, d sakda tõod a yiib nins sẽn yaa kãsems n yɩɩda. La sẽn yɩɩd fãa, d tata d Ba a Zeova yam.