GŨUSG GASGÃ Sig-noya 2014 | Ned tõe n bãnga sẽn wat beoog bɩ?

Y sã n bãng sok-kãngã leoore, y bãngda y sẽn na n maaneg rũndã-rũndã.

EN COUVERTURE

Kẽer goam pidsame, la wʋsg rẽnd pa pids ye

Ãnda n togs sẽn wat beoog-daar tɩ zems kɛpɩ?

EN COUVERTURE

Ned tõe n bãnga sẽn wat beoog bɩ?

Y tõe n bãnga y vɩɩmã sẽn na n yɩ to-to beoogo.

Wãn to la d tõe n bãng n “leok ned kam fãa”?

Wãn to la d tõe n sõng d kɛlgdã t’a tags Biiblã sẽn yetã zugu? Sõs-kãngã wilgda bũmb a tãab d sẽn tõe n maane, tɩ d goamã kẽ d kɛlgdã.

Koe-moonegã sasa, y wilgdame tɩ y waoogda nebã bɩ?

Koe-moonegã sasa, wãn to la d tõe n maan ned kam fãa bũmb ning d sẽn dat t’a maan tõndã? Bõe me la d tõe n maan n wilg tɩ d tũuda Matɩe 7:12 saglgã koe-moonegã sasa?

A Zeova yaa Wẽnnaam sẽn yaa siginda

Wãn to la manesem ning a Zeova sẽn tall ne Israyɛll buudã, la ne pipi kiris-nebã wilgd t’a yaa Wẽnnaam sẽn yaa siginda?

Yãmb sakda a Zeova siglgã sor-wilgr bɩ?

Ka la bilfu, a Sʋɩtãan dũniyã na n sãamame. Bõe yĩng tɩ d segd n kell n sak Wẽnnaam siglgã babg ning sẽn be tẽng zugã sor-wilgri?

A CONVERSATION WITH A NEIGHBOR

A Zeova Kaset rãmbã tẽeda a Zezi bɩ?

B sã n tẽed a Zezi, bõe yĩng tɩ b pa yet tɩ b yaa a Zezi Kaset rãmba?

Yãmb ra miime bɩ?

Bõe yĩng tɩ zʋɩf-rãmbã kos a Pɩlat t’a kɩt tɩ b kao a Zezi karsã? A Davɩɩd sɩd kʋ a Goliat ne loaabg bɩ?

Sogsg Biiblã sẽn leokde

Sã n yaa Wẽnnaam la dũniyã naaba, bõe yĩng tɩ nebã namsdẽ?

Sõss a taaba

Wẽnnaam goam n be Biiblã pʋgẽ bɩ?

Biiblã gʋlsdb wʋsg wilgame tɩ bũmb nins b sẽn gʋlsã yita Wẽnnaam nengẽ. Bõe yĩnga?