Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SEBRÃ GOM-ZUG SÕSGÃ | BÕE YĨNG TƖ D SEGD N PƲƲSE?

Bõe yĩng tɩ d segd n pʋʋse?

Bõe yĩng tɩ d segd n pʋʋse?

Tõe tɩ y zoe n soka y meng woto: ‘Wẽnnaam sã n mii bũmba fãa, hal baa mam tagsa wã menga, bõe yĩng tɩ m segd n pʋʋsdẽ?’ Sokrã zemsame. Sɩd me, a Zezi ra yeelame tɩ Wẽnnaam ‘mii tõnd sẽn datã tɩ tõnd nan ka kos’ ye. (Matɩe 6:8) A Davɩɩd sẽn yɩ Israyɛll rĩmã me yeela woto: “Goam sẽn nan ka ta mam zɩlemdẽ, Zu-soaba, gese, yãmb deng n bãng-a-la zãnga.” (Yɩɩl Sõamyã 139:4) Sẽn yaa woto wã, bõe yĩng masã tɩ d segd n pʋʋsd Wẽnnaam? Nand tɩ d leoke, bɩ d ges Biiblã sẽn yet bũmb ning pʋʋsgã wɛɛngẽ. *

“Bɩ y kolg Wẽnnaam, la bãmb na kolg yãmba.”—Zak 4:8

PƲƲSG SÕNGDAME TƖ D PAAM WẼNNAAM ZOODO

Baa Biiblã sẽn yeel tɩ Wẽnnaam a Zeova * mii bũmb fãa wã, a yetame me t’a pa kelgd neb nins sẽn tũud-a wã pʋʋsg a we n kelg bal ye. (Yɩɩl Sõamyã 139:6; Rom dãmba 11:33) Wẽnnaam pʋ-tẽerã sẽn ka koakã pa wa ordinatɛɛr sẽn pa tar yĩn-sidga, n bĩngd kibay toor-toorã ye. Sɩd me, tõnd ned kam fãa sẽn tagsd bũmb ning a sũur pʋgẽ wã tara yõod ne Wẽnnaam, bala, a ratame tɩ d paam a zoodo. (Yɩɩl Sõamyã 139:23, 24; Zak 4:8) Rẽ n so t’a Zezi sagl a karen-biisã tɩ b pʋʋsd a Ba a Wẽnnaam, baa a sẽn zoe n mi b raabã. (Matɩe 6:6-8) D sã n pelgd d pʋg n wilgd d Naandã sẽn be d sũurẽ, paasda tõnd ne a zoodã pãnga.

Sasa ninga, tõe n yaa toog tɩ d bãng d sẽn na n pʋʋs Wẽnnaam n kos bũmb ning takɩ. La sã n wa yaa woto, Wẽnnaam tõe n bãnga tõnd sẽn dat a soab n makd togsg n pa tõeyã, n kõ-do. (Rom dãmba 8:26, 27; Efɛɛz rãmba 3:20) D sã n miẽ tɩ Wẽnnaam leoka d pʋʋsgo, baa a sẽn leokd to-to wã pa vẽenega, paasda tõnd ne a zoodã pãnga.

WẼNNAAM LEOKDA PƲƲSG BUUD FÃA BƖ?

Biiblã yet-d-la vẽeneg tɩ Sẽn-tõe-a-fãa wã leokda a nin-buiidã pʋʋsgo, la a wilgd bũmb ning sẽn kɩt t’a pa kelgd pʋʋsg kẽerã. Wala makre, pĩnd wẽndẽ, wẽnemã sẽn wa n piuug Israyɛllã, Wẽnnaam kɩtame tɩ no-rɛɛs a Ezai yeel a nin-buiidã woto: “Baa yãmb sẽn paasd pʋʋsgã, mam ka kelgd ye. Yãmb nus pida ne zɩɩm.” (Ezai 1:15) Woto wilgda vẽeneg tɩ ned sã n pʋʋsdẽ la a pa tũud Wẽnnaam noyã, wall a kot bũmb sẽn pa zemse, Wẽnnaam pa reegd ye.—Yelbũna 28:9; Zak 4:3.

Sẽn paase, Biiblã yeela woto: “Tõnd sã n kos bũmb sẽn zems bãmb daabo, b kelgda tõndo.” (1 Zã 5:14) Rẽ yĩnga woto rat n yeelame tɩ Wẽnnaam leokda a nin-buiidã kosg fãa bɩ? Ayo. Tʋm-tʋmd a Poll makrã wilgda rẽ. A pʋʋsa Wẽnnaam hal naoor a tãab n kos-a t’a yãk  a “yĩng gõaag” n yols-a. (2 Korẽnt dãmba 12:7, 8) Wõnda a Poll nin n da zabd tɩ namsd-a. Ad woto sɩd ra segd n sãamd-a a sũur wʋsgo! Bala, baa Wẽnnaam sẽn da kõ-a tõog t’a maag bãas la a vʋʋg kũum mengã, a ra segd n kell n tõoga toog a bãagã pʋgẽ. (Tʋʋma 19:11, 12; 20:9, 10) Wẽnnaam pa maag a Poll bãagã ye. La a sũur yɩɩ noog ne Wẽnnaam sẽn leok-a to-to wã.—2 Korẽnt dãmba 12:9, 10.

“Tõnd tara tẽeb kãng ne bãmb tɩ tõnd sã n kos bũmb sẽn zems bãmb daabo, b kelgda tõndo.”—1 Zã 5:14

Yaa sɩd tɩ Biiblã pʋgẽ, Wẽnnaam leoka neb kẽer pʋʋsg ne yel-soalmã. (2 Rĩm dãmba 20:1-7) La woto ra pa wae ye. Wẽnnaam nebã kẽer da wa n tagsame t’a pa leokd b pʋʋsgo, tɩ b sũy sãamame. Makre, rĩm a Davɩɩd da soka woto: “Zu-soaba, yãmb na n yĩma mam yell hal tɩ ta dabʋre, hal tɩ ta wakat sɛɛb bɩ?” (Yɩɩl Sõamyã 13:2) La a Davɩɩd sẽn da tẽed a Zeova ne a sũur fãa wã wa n bãngame t’a Zeova sõng-a-la naoor wʋsgo, tɩ kɩt t’a maneg n kɩs-a sɩda. Ad a sẽn paase: “Maam, mam na n della yãmb nonglmã.” (Yɩɩl Sõamyã 13:6) Wa a Davɩɩde, rũndã-rũndã me, Wẽnnaam nin-buiidã segd n ket n wɩngda ne pʋʋsgo, n gũud wakat ning a sẽn na n leok-ba.—Rom dãmba 12:12.

WẼNNAAM SẼN LEOKD PƲƲSG TO-TO

Wẽnnaam kõt-d-la sẽn yaa tɩlae ne-do.

Pa wakat fãa la roagd sẽn nong a biig sakd n kõ-a bũmb ning a sẽn kos-a, la wakat ning biigã sẽn datã ye. Woto me, Wẽnnaam tõeeme n pa leok tõnd pʋʋsg wa d sẽn da tẽede, bɩ wakat ning d sẽn da ratã ye. La d tõe n basa d yam tɩ bũmb sã n yaa tɩlae ne-do, d Naandã sẽn yaa d Ba sẽn nong-dã na n kõ-d la rẽ wakat ning sẽn zemse.—Luk 11:11-13.

Wẽnnaam tõe n tũnuga ne Biiblã n leok d pʋʋsgo

Wẽnnaam tõe n leoka d pʋʋsg tɩ d pa bãng ye.

La sã n yaa zu-loɛɛg n namsd tõnd tɩ d pʋʋsd n dat sõngr yẽ? Rẽ yĩnga d sã n paama d yellã tɩɩm tɩ pa tũ ne yel-solemde, d segd n yeelame t’a Zeova pa leok bɩ? Ayo. Sẽn são yaa d sẽn na n gũus n ges sã n pa Wẽnnaam n leok tɩ d pa miẽ. Tõe tɩ d sẽn wa n dat sõngrã, d zoa hakɩk ning n sõng-do. (Yelbũna 17:17) La tõe n yaa a Zeova n tũnug ne-a n sõng-do. Wakat ning me, Wẽnnaam tõe n tũnuga ne Biiblã n leok d pʋʋsgo. Bala d tõe n paama sagls a pʋgẽ wã n mao ne zu-loɛɛga.—2 Tɩmote 3:16, 17.

Wẽnnaam tõe n tũnuga ne d zoa hakɩk n sõng-do, d sẽn wat n dat sõngre

Naoor wʋsgo, Wẽnnaam kõta a nin-buiidã pãng tɩ b tõogd n maood ne b zu-loees kẽere, la a pa kɩtd tɩ b paam b mens fasɩ ye. (2 Korẽnt dãmba 4:7) Wala makre, a Zezi sẽn da wa n yɛɛsdẽ tɩ b sẽn na n kʋ-a to-to wã na n sãama a Ba a Wẽnnaam yʋʋrã, a pʋʋsame n kos sõngre, t’a Zeova tʋm malɛk t’a wa keng a raoodo. (Luk 22:42, 43) Woto me, yell ning sã n wa pak-do, Wẽnnaam tõe n tũnuga ne d zoa hakɩk n keng d raoodo. (Yelbũna 12:25) D sẽn tõe n pa bãng tɩ sõngr a woto yita Wẽnnaam nengẽ wã, segdame tɩ d gũusd n get a sẽn leokd d pʋʋsg fãa to-to wã.

Wẽnnaam leokda pʋʋsg kẽer wakat ning sẽn zemse.

Biiblã yeelame tɩ Sẽn-tõe-a-fãa wã sõngda sik-m-mens rãmbã a ‘wakate.’ (1 Pɩɛɛr 5:6) Woto yĩnga, d sã n pelg d pʋg n pʋʋs a Zeova tɩ wõnd a kaoosdame n pa leokdẽ, bɩ d ra tags t’a pa nong-d ye. D Naandã yam la a bãngr sẽn yɩɩd tõnd hal zĩig sẽn zãrã, a mii a sẽn na n leok tõnd wakat ning tɩ zemse.

“Bɩ y sik yãmb mens Wẽnnaam sẽn yaa pãng soabã taoore, tɩ wakat sã n ta, bãmb na zẽk yãmba.”—1 Pɩɛɛr 5:6

D rɩk makre. Mams-y wa yãmb sẽn na n yaa roagda, tɩ y bi-bilf kos-y montɛɛre. Rẽ yĩnga y na yɩ yãg-yãg n kõ-a montɛɛrã sɩda? Sã n mik t’a paooda ne montɛɛre, tõe tɩ y na n basame tɩ yɩ bilfu, t’a sã n wa tõe n zomb bɩ y yaool n da n kõ-a. Woto me, d sã n kot Wẽnnaam bũmb d sẽn dat ne d sũur fãa, a wat n leok-d-la wakat ning sẽn zemse.—Yɩɩl Sõamyã 37:4.

 BAS-Y Y YAM T’A ZEOVA KELGDAME

Biiblã sagenda kiris-nebã tɩ b ra tol n yĩm pʋʋsgã yõod ye. La tõe tɩ kẽer na n leokame tɩ ‘woto yeelg yaa nana, la a tũub yaa toogo.’ Yaa sɩd tɩ d sã n maooda ne zu-loe-kɛgeng hal sẽn kaoose, wall b sã n maan-d-la pãng tɩ d pʋʋsd n kot Wẽnnaam sõngre, tõe n yɩɩ toog tɩ d maag d meng n gũ t’a leoke. Sã n yaa rẽ, yɩta sõma tɩ d tẽeg bũmb a Zezi sẽn yeel pʋʋsgã wɛɛngẽ.

A rɩka makr n gom pʋg-kõor sẽn da kẽnd bʋ-kaood sẽn pa tɩrg nengẽ n kot-a sõngre. (Luk 18:1-3) Baa bʋ-kaoodã sẽn da tõdg t’a pa na n sõng-a wã, a wa n baas n yeela woto: “Pʋg-kõ-kãngã sẽn pẽdgd maamã, mam na n sõng-a lame t’a ra wat daar fãa n namsd maam ye.” (Luk 18:4, 5) Gom-bil ning b sẽn lebg tɩ ‘namsd maamã’ võorã meng-meng yaa “ra wa sãam m yʋʋr ye.” * Bʋ-kaoodã sẽn pa tɩrgã sã n zoeya b na n wa sãam a yʋʋr n sak n sõng pʋg-kõorã, sẽn yɩɩda, Wẽnnaam sẽn dat tõnd neerã kõn sõng neb nins sẽn ‘zẽkd b koees n kot bãmb wĩntoog ne yʋngã’ sɩda? Wa a Zezi sẽn yeelã, Wẽnnaam “na n sõnga bãmb tao-tao.”—Luk 18:6-8.

“Bɩ y kos tɩ b na kõ-yã.”—Luk 11:9

Yaa sɩd tɩ d sã n kot bũmb n pa paamdẽ, d tõe n wa yaa ne kosgo, la d pa segd n koms raood ye. La d sa n wɩngd ne pʋʋsgo, d wilgdame tɩ d rata ne d sũur fãa tɩ Wẽnnaam sõng-do. Sẽn paase, d bãngda Wẽnnaam sẽn leokd d pʋʋsgã to-to, tɩ paasd tõnd ne a zoodã pãnga. Hakɩka, d tõe n basa d yam tɩ d sã n pʋʋsd a Zeova ne tẽeb wa a sẽn datã, a na n deegame.—Luk 11:9.

^ sull 3 Tõnd sã n dat tɩ Wẽnnaam kelg-do, d segd n pʋʋsd-a-la wa a sẽn datã. Rẽ, wa d sẽn na n yã sõs-kãngã pʋgẽ wã, d na n bãnga pʋʋsgã sẽn tõe n sõng-d to-to. Y sã n dat kibay n paas bɩ y karem Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã sak 17. A Zeova Kaset rãmbã n yiis-a. ^ sull 5 Biiblã wilgdame tɩ Wẽnnaam tara yʋʋre. A yʋʋrã la a Zeova.

^ sull 22 Pĩnd wẽndẽ, Wẽnnaam da yeela Israyɛll bʋ-kaoodbã tɩ b gũus n da wẽg pʋg-kõor wall kɩɩb bʋʋd sasa ye.—Tõodo 1:16, 17; 24:17; Yɩɩl Sõamyã 68:6.