Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SEBRÃ GOM-ZUG SÕSGÃ | BÕE YĨNG TƖ D SEGD N PƲƲSE?

bõe yĩng tɩ nebã pʋʋsdẽ?

bõe yĩng tɩ nebã pʋʋsdẽ?

Yãmb nonga pʋʋsg bɩ? Neb wʋsg pʋʋsdame. Baa neb sẽn pa tẽed Wẽnde. La bõe yĩng tɩ nebã pʋʋsdẽ? Vaeesg b sẽn maan Fãrens soolmẽ wã wilgame tɩ b nin-buiidã pʋɩ-sʋk pʋʋsdame wall b mi n tagsd Wẽnnaam yelle, la yaa “sẽn na yɩl tɩ b yam gãand bãan” bala. Wala Erop soolmã neb wʋsgo, Fãrens nin-buiidã kẽer sẽn pʋʋsdã pa sẽn na yɩl n pẽg Wẽnnaam ye. Tẽns a taab pʋsẽ me, sãnda sẽn yet tɩ b tẽeda Wẽnnaam pʋʋsd-a-la b sã n wa tar zu-loees bala, n dat sõngr tao-tao.—Ezai 26:16.

La yãmb yẽ? Rẽ yĩnga y tagsdame tɩ pʋʋsgã yõod yaa sõng-d tɩ d yam gãand bãan bɩ? Yãmb sã n tẽeda Wẽnnaam, rẽ yĩnga y neeme tɩ y sẽn pʋʋsdã nafd-y lame bɩ? Bɩ wõnda Wẽnnaam pa reegd y pʋʋsgo? Biiblã tõe n sõng-y lame tɩ y bãng tɩ pʋʋsgã yõod pa sõng ned t’a yam gãand bãan ye. Yaa sẽn na yɩl t’a paam Wẽnnaam zoodo.