Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sogsg Biiblã sẽn leokde

Sogsg Biiblã sẽn leokde

Bõe la a Zezi na n maan n kõ-d ka la bilfu?

Yʋʋmd 33 soabã pʋgẽ, a Zezi kiime, tɩ Wẽnnaam vʋʋg-a t’a leb saasẽ. Kaoosg zugẽ, Wẽnnaam kõ-a-la tõog t’a lebg rĩma, n na n wa rɩ naam. (Daniɛll 7:13, 14) Ka la bilfu, a na n menesa naongã dũniyã gill zug la a kɩt tɩ laafɩ zĩndi.—Karm-y Yɩɩl Sõamyã 72:7, 8, 13.

A Zezi naamã wakate, a na n maana bõn-sõma wʋsg n kõ ãdem-biisã. A na n talla tõog ning a Ba wã sẽn kõ-a wã n kɩt tɩ d paam d mens ne yel-wẽnã, n zems zãnga. D na n vɩɩmda tẽngã zug ne sũ-noogo. Sẽn paase, d pa na n le kʋʋl wall d ki ye.—Karm-y Zã 5:26-29; 1 Korẽnt dãmb 15:25, 26.

Rĩm a Zezi na n menesa nin-wẽnsã fãa tẽngã zugu

Bõe la a Zezi maand rũndã-rũndã?

Yaa a Zezi n lʋɩt kiris-neb hakɩkã taoor tɩ b moond koɛɛgã dũniyã gill zugu. B kaagda nebã n taasd-b Wẽnnaam Rĩungã koɛɛg sẽn be Biiblã pʋgẽ wã. A Zezi pʋlma a karen-biisã t’a na n ket n sõngd-b-la b tʋʋmdã pʋgẽ, n tãag wakat ning Wẽnnaam Rĩungã sẽn na n sãam ãdem-biisã goosneema-rãmbã.—Karm-y Matɩe 24:14; 28:19, 20.

A Zezi tũnugda ne kiris-nebã n sõngd nebã n dat tɩ b vɩɩmã tall barka. A na n kell n kogla neb nins fãa sẽn na n sak-a wã n tãag dũni-kãngã sãoongã, tɩ b paam n kẽ dũni-paalgã Wẽnnaam sẽn pʋlmã pʋgẽ.—Karm-y 2 Pɩɛɛr 3:7, 13; Wilgr 7:17.