GŨUSG GASGÃ Tʋʋl-nifu 2014 | Bõe yĩng tɩ d segd n pʋʋse?

Wẽnnaam sã n zoe n mii tõnd sẽn datã, bõe yĩng tɩ d segd n le pʋʋse? Biiblã leokda sok-kãngã.

EN COUVERTURE

bõe yĩng tɩ nebã pʋʋsdẽ?

Baa neb sen pa tẽed Wẽnnaam pʋʋsdame. Bõe yĩnga?

EN COUVERTURE

Bõe yĩng tɩ d segd n pʋʋse?

Wẽnnaam tõe n leoka pʋʋsg n pa tũnug ne yel-solemd ye.

Rɩk-y-yã a Moiiz togs-n-taare, n tall tẽebo

Wãn to la a Moiiz tẽebã sõng-a tɩ yĩngã ratem-wẽngã yamleoog pa kẽ-a, la sõng-a t’a kell n tʋm tʋʋmd ning a Zeova sẽn kõ-a wã? Bõe yĩng t’a Moiiz ra get keoor ning sẽn be a taoorã?

Yãmb nee “nebã nin sẽn ka tõe n yã a soabã” bɩ?

Wãn to la a Moiiz sẽn da tẽed Wẽnnaamã sõng-a t’a pa zoe ninsaala, la a tẽ Wẽnnaam pʋlemsã? Modg-y n tall-y tẽeb sẽn tar pãnga, tɩ sõng-y tɩ y kɩs sɩd t’a Zeova beeme, la t’a rat n sõng-y lame.

Ned ka be n tõe n sak zu-soben-dãmb a yiib ye

Neb kẽer yik n kẽngã tẽn-zẽms n na n tɩ bao ligdi. Ned sã n bas a zak rãmb n tɩ tʋmd tẽn-zẽnga, wãn to la tõe n nams a kamba, n sãam a kãadmã, la sãam yẽ ne Wẽnnaam zoodã?

Tall-y raoodo, bala, a Zeova yaa yãmb sõangda!

Wãn to la rao sẽn da tʋmd tẽn-zẽng maan tɩ yẽ ne a zakã rãmb le vɩ ne taab ne sũ-noogo? Wãn to la a Zeova sõng-a t’a ges a zakã rãmb yelle?

Yãmb sũur nooma ne a Zeova sẽn get tõndã bɩ?

Sõs-kãngã na n wilga bũmb a 5 a Zeova sẽn maand n get tõnd yelle, la rẽ sẽn nafd tõnd ned kam fãa to-to.

Sogsg Biiblã sẽn leokde

A Zezi na n kɩtame tɩ laafɩ zĩnd tẽngã zugu.

Sõss a taaba

Vɩɩmã võor yaa bõe?

Yãmb zoe n soka y meng vɩɩmã võor sẽn yaa a soab bɩ? Bao-y n bãng-y Biiblã sẽn leokd sok-kãngã to-to.