Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Tũudum toɛy-toɛy lagem-n-taarã nooma Wẽnnaam bɩ?

Tũudum toɛy-toɛy lagem-n-taarã nooma Wẽnnaam bɩ?

B soka Ostrali zʋrnall a ye karemdb woto: “Tũudmã welgda nebã bɩ, bɩ a kɩtdame tɩ b zemsd taaba?” Sẽn leok-bã neb 100 zugu, 89 yeelame tɩ tũudmã welgda neba.

NEB nins sẽn tagsd tɩ tũudum toɛy-toɛy neb tõe n naaga taab sull a ye wã pa sak zãng tɩ tũudmã welgda neb ye. B nin-yend yʋʋr sẽn boond t’a Eboo Patel sẽn lugl sull a woto buud yeelame: “Tũudum kae n pa sagend a nebã tɩ b yɩ nimbãan-zoɛtba .  . , tɩ b kogl weoogã . . . , tɩ b nong sãamb ye.”

Sɩd me, budis-rãmba, katolik-rãmba, portɛstã-rãmba, ẽndu-rãmba, moeemb la tũudum a taab neb zoe n naaga taab n na n zab ne naongã wall b zab ãdem-biisã dʋrwa-rãmb poorẽ, tẽn-gãongã la pemsmã rẽgeng la yɛl a taab poorẽ. Tũudum toɛy-toɛy neb zoe n sega taab n yẽs n na n wʋm taab yɛl kẽer zugu, la b keng taab raoodo. Tigiss a woto sasa, b wae n tara yel-maandɩ toor-toore. Makre, b yõgenda buuzi-rãmba, n yɩɩle, n sao, n pʋʋse, la b maan yɛl a taaba.

La rẽ yĩnga yaa tũudum toɛy-toɛyã sẽn na n naag taab sull a ye la b na n tõog tɩ b no-koɛɛmã sa bɩ? Yaa rẽ la Wẽnnaam na n tũnug n kɩt tɩ laafɩ la bãan zĩnd dũniyã zug bɩ?

SUL-KÃENSÃ ZEMS-N-TAARÃ SẼN BAOOD TƖ B MAANÃ

Tũudum toɛy-toɛy sul-kãseng a yembr neb pẽgda b mense, n yetẽ tɩ bãmb sullã yaa tũudum toor-toor 200 sẽn naag taaba, la t’a tʋmda tẽns 76 pʋgẽ. B yeelame tɩ bãmb daabã “yaa tõog tɩ bãmb sullã nebã zemsd taab la b wʋmd taaba.” La woto yeelg sã n yaa nana me, a maaneg pa nana ye. Wala makre, sullã lugundb yeelame tɩ bãmb no-sɩɩrã pʋgẽ, b pa gʋls bũmb sẽn tõe n paoog b sullã ned baa a ye tẽebo, wall a tũudum ye. Bõe yĩnga? Bʋʋmã yaa tɩ kẽer da pa rat tɩ b gom Wẽnnaam yell no-sɩɩrã pʋgẽ, tɩ sãnda da rata. Woto kɩtame tɩ b yãk yam n pa na n pʋd Wẽnnaam yʋʋr wall b gom a yell ye.

La sullã neb sã n yãka yam n pa na n gom Wẽnnaam yelle, tẽeb yõod yaa bõe ne-ba? Rẽ yĩnga d tõe n yeelame tɩ sull a woto yaa toor ne sul nins sẽn sõngd nebã b vɩɩmã na yɩ neer balã sɩda? Ayo. Sul-kãngã lugundbã pʋd n yeelame tɩ b sullã pa tũudum sulli, la tɩ yaa sull sẽn dat n sõng nebã tɩ b zems taab bala.

 TŨUDUM SÃ N DAT T’A NEBÃ YƖ NIN-SÕMA BALA, SEKAME BƖ?

Tũudum toɛy-toɛy zems-n-taar sull taoor soab a yembr b sẽn boond tɩ Dalai Lama yeela woto: “Hakɩka, tũudmã fãa goam yekda taaba: B gomda nonglem, nimbãan-zoeer la sugr yelle.” A paasa woto: “Sẽn tar yõod n yɩɩdã yaa tɩ daar ne a to fãa, d segd n bɩɩsda zʋg-sõma kãensã.”

Yaa sɩd tɩ zʋg-sõma wala nonglmã, nimbãan-zoeerã la sugrã sɩd tara yõod wʋsgo. Sɩd me, a Zezi yeela woto: “Yãmb sẽn dat tɩ nebã maan yãmb bũmb ningã, bɩ yãmb me maan bãmb boto.” (Matɩe 7:12) La tẽeb hakɩkã yõod yaa sõng nebã tɩ b yɩ nin-sõma bal bɩ?

Tʋm-tʋmd a Poll goma a wakatẽ neb wʋsg sẽn da yet tɩ b tũuda Wẽnnaam yell n yeel woto: “Mam kɩta kaset tɩ bãmb wɩngda ne Wẽnnaam tʋʋmde, la bãmb ka tar vẽnegr ye.” Bõe yĩng t’a yeel woto? A Poll paasame: “Bãmb ka mi Wẽnnaam tɩrlem ye. Bãmb baoodame n dat n wilg bãmb mens tɩrlem.” (Rom dãmba 10:2, 3) Nin-kãensã sẽn da pa mi Wẽnnaam sẽn baood tɩ b maanã, b tẽebã la b yẽesmã ra yaa zaalem.—Matɩe 7:21-23.

BIIBLÃ SẼN YETE

A Zezi ra yeela woto: “Bark bee zab-paasdbã zutu.” (Matɩe 5:9) A Zezi vɩɩmã tõre, a tũu koɛɛg ning a sẽn taas nebã. A yɩɩ ned sẽn bao laafɩ, la sẽn moon laafɩ koɛɛg tũudum toɛy-toɛy neba. (Matɩe 26:52) Neb nins sẽn sak a koɛɛgã paam n naaga neb sull sẽn nong taab ne nonglem hakɩka. (Kolos rãmba 3:14) La rẽ yĩnga a Zezi sẽn da ratã yaa a tõog tɩ neb buud toor-toor naag taab tɩ zems-n-taar zĩnd b sʋk bal bɩ? A ra naagda tũudum a taab neb n pʋʋsd Wẽnnaam bɩ?

Fariziẽ-rãmbã ne Sadiseẽ-rãmbã taoor dãmb kisga a Zezi, hal n da rat n kʋ-a. A Zezi manesem yɩɩ wãna? A yeela a karen-biisã woto: “Bɩ y bas bãmba, bãmb yaa zoens sẽn tɛt zoense.” (Matɩe 15:14) A Zezi pa tol n bao zems-n-taar ne neb a woto buud ye.

Kaoosg zugẽ, kiris-nebã wa n lugla tiging Korẽnt sẽn da be Gɛrɛs soolmẽ wã. Korẽnt da yaa galʋ-tẽng sẽn pid ne tũudum toɛy-toɛy neba. Kiris-nebã sẽn da vɩ be wã manesem da segd n yɩɩ wãna? Tʋm-tʋmd a Poll yeel-b-la woto: “Bɩ y ra lagem ne neb nins sẽn ka tẽebã ye.” Bõe yĩnga? A paasame: “Bõe lageng n be tɩrlem ne wẽng sʋka? Wall bõe lageng n be vẽenem ne lik sʋka? La bõe sakr n be Kirist ne Beliall sʋka? Wall ned ning sẽn tẽedã tara bõe ne ned ning sẽn ka tẽeda?” Rẽ poore, a sagl-b-la woto: “Bɩ y yi bãmb sʋka, la y welg ne bãmba.”—2 Korẽnt dãmba 6:14, 15, 17.

Vẽenega, Biiblã wilgame tɩ kiris-nebã pa segd n tall lagem-n-taar ne tũudum a taab neb ye. La tõe tɩ y sokda y meng woto: ‘Sã n yaa rẽ, na n tũu ne bõe tɩ zems-n-taar hakɩk zĩnd ãdem-biisã ne taab sʋka?’

ZEMS-N-TAAR HAKƖKÃ

Rẽ yĩnga tʋm-tʋmdb sã n dat n me roog n pa reng n zems taab pãlã wã zugu, b na tõog n me roogã tɩ yɩ sõma sɩda? Yaa vẽeneg tɩ b pa na n tõog ye.

Yaa woto me ne tũudum toɛy-toɛy zems-n-taar sulã. Baa b sẽn modgd n dat n waoogd taabã, tũudmã wɛɛngẽ, b pa tar yam a yembr ye. Rẽ n so tɩ sul-kãensã pʋsẽ, tũudum fãa neb tẽeb la b sẽn zãad b mens to-to wã ket n yaa toore.

D tõe n maka Biiblã noyã me ne pãlã. B tõe n sõng-d lame tɩ d yel-manesmã yɩ sõma. Neb nins sẽn tũud no-kãensã zemsda taab tɩ laafɩ be b sʋka. Sẽn paase, b lakda b mens ne bu-welsg la taab kisgri. Wẽnnaam da pĩnd n goma rẽ yell n yeel woto: “Mam na n kɩtame tɩ nebã gom ne pʋ-peelem la b fãa pʋʋs ne mam yʋʋrã. La b sak maam ne yam a yembre.” Yaa nin-kãensã sẽn na n tũ noy nins Wẽnnaam sẽn kõ tũudmã wɛɛngẽ wã la b na n tõog n zems taaba.—Sofoni 3:9; Ezai 2:2-4.

A Zeova Kaset rãmbã boond-y lame tɩ y wa b tigsgã zĩigẽ tɩ y na yã zems-n-taar la bãan ning sẽn be b sʋkã.—Yɩɩl Sõamyã 133:1.