Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Ra sak-y tɩ y ‘yam yuus naana’ ye

Ra sak-y tɩ y ‘yam yuus naana’ ye

 Ra sak-y tɩ y ‘yam yuus naana’ ye

“M ba-biisi, . . . tõnd kota yãmb tɩ . . . y ra sak tɩ yãmb yam yuus naana” ye.—2 TES. 2:1, 2.

BAO-Y SOGS-KÃENSÃ LEOORE

Lɛta nins a Poll sẽn tool Tesalonik kiris-nebã pʋgẽ, sagl-bʋs la a kõ-ba?

Bõe n tõe n sõng tõnd tɩ d ra tẽ ziri?

D sã n moond Rĩungã koɛɛgã ne yẽesem, wãn to la kogend tõndo?

1, 2. Bõe yĩng tɩ nebã wae n belgd taab rũndã-rũndã, la bõe la b maand n dõt a Zeova Kaset rãmbã?

RŨNDÃ-RŨNDÃ, nebã wae n belgda taab la b yagd ziri. Rẽ pa ling tõnd ye. Biiblã yeela vẽeneg t’a Sʋɩtãan yaa bɛlgd piig la a yiibu, la tɩ yẽ la dũniyã naaba. (1 Tɩm. 2:14; 1 Zã 5:19) Dũni-kãngã sãoongã sẽn kolgdã, a Sʋɩtãan sũurã maneg n puudame, bala a miime ‘t’a wakatã yaa bilfu.’ (Wil. 12:12) Rẽnd a Sʋɩtãan dũniyã neb sẽn dõt taab n pa maand pʋ-peelem ne taabã pa lingr ye. Neb nins sẽn tũud a Zeova wã la b rõt n yɩɩda.

2 Kiba-kɩtbã sã n wa gomd a Zeova Kaset rãmbã la b sẽn tẽed bũmb ninsã yelle, b pa wae n togsd sɩd zãng ye. Wakat ninga, b yagda ziri menga. Zʋrnall-dãmba, televiziõ wã la ẽntɛrnetã pida ne kibay sẽn yaa ziri a Zeova Kaset rãmbã zugu. Neb kẽer tẽe gom-kãens n pa bao n bãng sɩdã ye. Woto kɩtame tɩ b sũy sãam ne tõndo.

3. Bõe n tõe n sõng tõnd tɩ d ra tẽ ziri?

3 Zu-noogo, d tara bũmb sẽn tõe n sõng-d tɩ d ra tẽ a Sʋɩtãan ne a poorẽ dãmbã ziri wã ye. Yaa Biiblã sẽn yaa Wẽnnaam Gomdã. (2 Tɩm. 3:16) Tʋm-tʋmd a Poll sẽn gʋls bũmb ninsã wilgdame tɩ Tesalonik kiris-neb kẽer ra tẽeda goam sẽn pa sɩda. A sagl-b lame tɩ b ‘ra sak tɩ b yam yuus naana’ ye. (2 Tes. 2:1, 2) Yam-bʋg la d tõe n dɩk saglg ning a sẽn kõ-bã pʋgẽ, la wãn to la tõnd ned kam fãa tõe n tũ saglgã?

SAGLS SẼN ZEMS B WAKATE

4. Bõe n sõng Tesalonik kiris-nebã tɩ b tõog n gũ ‘Zu-soabã daarã,’ la bõe n sõngd tõndo?

4 Pipi lɛtr ning a Poll sẽn tool Tesalonik kiris-nebã pʋgẽ, a yeel-b lame tɩ b gũus tɩ “Zu-soabã daar” watame. A ra pa rat t’a tẽed-n-taasã be  zɩɩlem pʋgẽ tɩ daarã wa ling-b ye. A yeel-b lame tɩ b yaa “vẽenem kamba,” n paas tɩ b segd n yɩɩ gũusdba. (Karm-y 1 Tesalonik rãmb 5:1-6.) Rũndã-rũndã, tõnd gũuda Babilon-kãsengã sẽn yaa tũudum nins fãa sẽn pa tat a Zeova yamã sãoongo. Babilon-kãsengã sãoong n na n yɩ a Zeova ra-kãsengã sɩngre. Zu-noogo, d mi a Zeova sẽn na n pids a raabã to-to wã sõma masã. Sẽn paase, d paamda sagls d tigimsẽ wã, tɩ sõngd-d tɩ d segend d mens n gũud a Zeova raarã. D sã n maagd d yĩns n kelgd sagl-kãense, na n sõng-d lame tɩ d tõog n kell n tũ Wẽnnaam ne d sũur fãa, n pa bas tɩ d “yam yuus” ye.—2 Tes. 2:2.

 

5, 6. a) A Poll lɛtr a yiib-n-soabã a sẽn tool Tesalonik kiris-nebã pʋgẽ, bõe yell la a gom-yã? b) Bõe la Wẽnnaam na n kɩt t’a Zezi maan ka la bilfu, la sogs-bʋs la d segd n sok d mense?

5 A Poll wa n gʋlsa lɛtr a yiib-n-soab n tool Tesalonik kiris-nebã. Lɛt-kãng pʋgẽ, a goma to-kãsengã sẽn watã yelle. A yeelame t’a Zezi na n wa kaoa bʋʋd Wẽnnaam yʋʋr yĩnga, n sɩbg “neb nins sẽn ka mi Wẽnnaam la sẽn ka sakd tõnd Zu-soab a Zezi Koe-noogã.” (2 Tes. 1:6-8) A sẽn yeel bũmb ning lɛtrã sak a 2 pʋgẽ wã wilgdame tɩ Tesalonik kiris-neb n da yɛɛsd a Zeova raarã, hal n tẽed t’a ta n saame. (Karm-y 2 Tesalonik rãmb 2:1, 2.) Pipi kiris-nebã ra pa mi a Zeova sẽn na n pids a raabã to-to wã sõma ye. A Poll sẽn yeel bũmb ningã wilgda rẽ. A yeelame: “Tõnd ka bãng zãng ye, la tõnd sẽn togsd bãngr-goamã, tõnd ka togsd tɩ zems zãng ye. La bũmb ning sẽn zems zãngã sã n wa, bũmb ning sẽn ka zems zãngã na looge.” (1 Kor. 13:9, 10) La sẽn na yɩl n kell n tall tẽeb sẽn tar pãnga, pipi kiris-nebã ra segd n kelga sagls nins a Zeova sẽn kõ-bã. A tũnuga ne a Poll la tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr n paas saam-biis a taab sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã n taas-bã.

6 Sẽn na yɩl n dems Tesalonik kiris-nebã tagsgo, Wẽnnaam vẽnega a Poll t’a wilg-b tɩ nand tɩ yẽ raarã ta, sɩdã kɩɩsg na n paama pãnga, la tɩ “yel-wẽnã raoã” na n pukame. * Rẽ poore,  wakat ning Wẽnnaam sẽn yãkã sã n ta, a na n kɩtame tɩ Zu-soab a Zezi sãam ‘yel-wẽnã rao’ ne neb nins fãa a sẽn belgã. (2 Tes. 2:3, 8-10) Rẽnd yɩta sõma tɩ tõnd ned kam fãa sok a meng woto: ‘Mam nonga sɩdã wʋsg bɩ? Mam karemda Gũusg Gasgã la tõnd sɛb a taabã, tɩ mam sẽn wʋmd Biiblã goam võor to-to wã zemsd ne tʋmd-tʋmdã sẽn wilgdã bɩ?’

GŨUS-Y NE TŨUD-N-TA-WẼNSE

7, 8. a) Pipi kiris-nebã ra segd n gũusa ne bõe? b) Kiris-neb hakɩkã segd n gũusa ne bõe rũndã-rũndã?

7 Pa sɩdã kɩɩsdb zãmsgã bal la kiris-nebã segd n gũus ne ye. Tʋm-tʋmd a Poll gʋlsa a Tɩmote n yeel tɩ “ligd datem yaa bõn-wẽns fãa yẽgre.” A paasame tɩ ‘ligdã ratem sẽn so kẽerã, b basa tẽebo, n kẽes b mens to-kãseng pʋgẽ.’ (1 Tɩm. 6:10) La kiris-nebã segd n laka b mens ne “yĩngã ratem biis” me.—Gal. 5:19-21.

8 Rẽnd a Poll bee bʋʋm la a sẽn keoog Tesalonik kiris-nebã n yeel tɩ b gũus ne neb wa b rãmb nins a sẽn bool tɩ ‘zãmb tʋm-tʋmdbã.’ Tesalonik kiris-nebã sʋka, kẽer n ‘da zãmsd nebã sẽn ka sɩda, n belgd karen-biisã tɩ b tũ bãmba.’ (2 Kor. 11:4, 13; Tʋʋ. 20:30) Kaoosg zugẽ, a Zezi pẽga Efɛɛz tigingã neb b sẽn “ka sakd neb nins sẽn yaa wẽngã” yĩnga. B ‘maka neb nins sẽn yet tɩ b yaa tʋm-tʋmdba, la b yaool n ka tʋm-tʋmdbã,’ n bãng tɩ b yaa ziri-yagdba. (Wil. 2:2) A Poll lɛtr a yiib-n-soabã a sẽn tool Tesalonik kiris-nebã pʋgẽ, a yeel-b-la woto: “M ba-biisi, tõnd sagenda yãmb ne Zu-soab a Zezi Kirist yʋʋr tɩ y welg yãmb mens ne ba-biig ning kẽnd sẽn ka zemse.” Rẽ poore, a goma neb sẽn ‘ka rat n tʋm’ yelle. (2 Tes. 3:6, 10) B sã n da segd n laka b mens ne kʋɩɩmbã, sẽn sɩng-b sɩdã kɩɩsgã la b segd n lak b mens ne n yɩɩda. Sɩd me, b ra segd n gũusa ne neb a woto tũud-n-taare, n da wa paam yell ye. Rũndã-rũndã me yaa woto.—Yel. 13:20.

9. Bõe yĩng tɩ d segd n gũus ne sẽn wẽed-b no-koɛɛm wall sẽn wɩt-b a Zeova Kaset rãmbã?

9 To-kãsengã sɩngr ne dũni-kãngã sãoongã kolgdame. Rẽnd sagls nins a Zeova sẽn kõ pipi kiris-nebã tara yõod wʋsg ne tõndo. D pa tol n dat n ‘bas bark ninga d sẽn deeg Wẽnnaam nengẽ wã tɩ yɩ zaalem,’ rat n yeel tɩ n kong vɩɩm sẽn kõn sa wã saasẽ wall tẽngã zug ye. (2 Kor. 6:1, Kãab-paalgã Koe-noogo) Rẽ n so tɩ ned sẽn wat tigissã sã n wa rat n wẽ no-koɛɛm ne tõnd bũmb Biiblã sẽn pa wilg vẽeneg wɛɛngẽ, wall a sã n wɩt d tẽed-n-taasã, d segd n gũusa wʋsg ne a soabã.—2 Tes. 3:13-15.

‘TALL-Y BŨMB NINS TÕND SẼN ZÃMS YÃMBÃ’

10. A Poll sagla Tesalonik kiris-nebã tɩ b maan bõe?

10 Tʋm-tʋmd a Poll sagla a tẽed-n-taasã sẽn da be Tesalonikã tɩ b “yals kãn-kãe,” la b tall bũmb nins b sẽn zãmsã. (Karm-y 2 Tesalonik rãmb 2:15.) Zãms-bʋs yell la a Poll sẽn gomdã? Yaa vẽeneg tɩ pa bũmb nins ziri tũudmã rãmb sẽn zãmsd nebã n yetẽ tɩ rẽ ne Biiblã sẽn yetã fãa zema taabã ye. Yaa zãmsg ning yẽ ne neb a taab sẽn paam a Zezi nengẽ wã, la b rãmb nins Wẽnnaam sẽn tũnug ne tʋm-tʋmdbã n taasã. Zãms-kãens bee Biiblã pʋgẽ masã. A Poll pẽga Korẽnt kiris-nebã n yeel tɩ b tẽegda  yẽ yell ne bũmb fãa, la tɩ b ‘sakda bũmb nins yẽ sẽn da togs-bã.’ (1 Kor. 11:2) Sẽn mik tɩ zãms-kãens yita a Zeova ne a Bi-riblã nengẽ wã, pipi kiris-nebã sɩd ra tõe n kɩsa sɩd ne-ba.

11. Kiris-ned sã n bas tɩ b belg-a, bõe n tõe n paam-a?

11 Tʋm-tʋmd a Poll gʋlsa kiris-neb nins sẽn gomd hebre wã, n wilg manesem a yiib sẽn tõe n kɩt tɩ kiris-ned tẽeb sãam t’a bas a Zeova tũubu. (Karm-y Hebre dãmb 2:1; 3:12.) A goma ned sẽn na n ‘zãag’ ne Wẽnnaam, la ned sẽn na n ‘bas’ Wẽnnaam yelle. Ad makr sẽn tõe n sõng-d tɩ d wʋm a gomdã võore. Ko-pɛm tõe n kɩtame tɩ koom-koglg zãag ne kʋɩl-koakã bilf-bilfu. Sɩngrẽ wã, koglgã soab tõeeme n pa miẽ ye. Makr a to yaa koglgã soab sẽn na n yãk yam n tus a koglgã n looge. Makr a yiibã fãa bilgda bũmb sẽn tõe n paam ned sẽn bas tɩ b belg-a t’a tẽebã pãng booge.

12. Rũndã-rũndã, bõe n tõe n sãam tõnd ne a Zeova zoodã?

12 Tõe tɩ Tesalonik kiris-neb kẽer ra basame tɩ sɩdã kɩɩsdb belg-ba. La yaa wãn to yẽ rũndã-rũndã? Bũmb wʋsg beeme n sãamd sẽka. Wala makre, ned tõe n sãamda a sẽk ne reem, wall a tõgd ẽntɛrnetã n toond a zo-rãmb mesaaz-rãmba. Kẽer me sãamda b sẽka, n maand b sẽn tõe fãa n baood ɛspoorã kibay. Bõn-kãensã fãa tõe n tiisa kiris-neda, n kɩt t’a yẽesmã booge. Tõe n kɩtame t’a pa le pelgd a pʋg n pʋʋsdẽ, n pa le karemd Wẽnnaam Gomdã sõma, n pa le kẽnd tigissã fãa, n pa le yit koe-moonegã sõma me ye. La bõe la d tõe n maan tɩ sõng-d tɩ d yam da wa yuus nana?

D MODG TƖ D YAMÃ RA YUUS YE

13. Wa Biiblã sẽn pĩnd n togsã, neb wʋsg manesem yaa wãn rũndã-rũndã, la bõe la d tõe n maan tɩ d tẽebã kell n tall pãnga?

13 D segd n ninga d yamẽ t’a Sʋɩtãan dũniyã sãoong ta n saame, la tɩ d sã n tũud neb sẽn pa kɩs sɩd tɩ tõnd vɩɩ ‘yaoolem wakatã’ pʋgẽ, tõe n waa ne yelle. Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr goma tõnd wakatã yell n yeel woto: “Neb sẽn laad nebã, la neb sẽn sakd bãmb mens wẽng ratmã na n zĩndame. La bãmb na n yeelame: ‘Bãmb waoong kãabgã bee yɛ? Tɩ bõe, hal tõnd yaab-rãmbã sẽn ki tɩ ta masã, bũmb fãa ket n yaa wa dũniyã naaneg wakate.’ ” (2 Pɩɛ. 3:3, 4) D sã n karemd Wẽnnaam Gomdã daar fãa la d zãmsd-a n pa vaandẽ, na n tẽegd-d lame tɩ dũni-kãngã bee a ‘yaoolem wakatã’ pʋgẽ. Wa Biiblã sẽn pĩnd n togsã, sɩdã kɩɩsg sɩnga hal sẽn kaoose, n ket n tar pãnga. ‘Yel-wẽnã rao’ ket n beeme, n kɩɩsd Wẽnnaam nin-buiidã. Woto fãa kɩtame tɩ d pa segd n yĩm t’a Zeova daarã ta n saame ye.—Sof. 1:7.

 

14. D sã n moond koɛɛgã ne yẽesem, wãn to la nafd tõndo?

14 Bũmb a to sẽn tõe n sõng-d tɩ d yamã ra yuus yaa d sẽn na n moond koɛɛgã n pa vaandẽ. Rẽnd a Zezi Kirist sẽn yaa tigingã Zu-soabã sẽn wa n yeel a karen-biisã tɩ b kẽng n maan nebã buud fãa tɩ b yɩ yẽ karen-biisi, la b zãms-b tɩ b sak bũmb nins fãa yẽ sẽn da togs-bã, a ra kõt-b-la saglg sẽn na n kogl-ba. (Mat. 28:19, 20) Yaa d sẽn na n moond koɛɛgã ne yẽesem la d wilgd tɩ d tũuda a saglgã. D tõe n kɩsa sɩd tɩ Tesalonik kiris-nebã ra pa moond koɛɛgã la b zãmsd nebã b sẽn segd n maan dẽ wã yĩng bal ye. Tẽeg-y  t’a Poll yeel-b-la woto: “Bɩ y ra kiis Sɩɩg Sõng ye. Bɩ y ra paoog bãngr-goam ye.” (1 Tes. 5:19, 20) Sɩd me, bãngr-goam nins tõnd sẽn zãmsd la d wilgd nebã bee yamleoogo.

15. D zak pʋgẽ Biibl zãmsgã sasa, bõe yell la d tõe n gome?

15 Tõnd fãa ratame n sõng d zagsã rãmb tɩ b paas b moonegã minim. Rẽ n so tɩ saam-biis la saam-bi-pogs wʋsg mi n gomd koe-moonegã yell b zak pʋgẽ Biibl zãmsgã sasa. Tõe tɩ y na n segla y sẽn tõe n lebg n tɩ ges ned n sõs to-to tɩ yɩ sõma. Wala makre, bõe yell la y na n tɩ gome? Bõe la y tõe n yeel tɩ kɩt t’a soabã ket n dat n kelg koɛɛgã? Wakat bʋg la y tõe n kẽng tɩ zemse? Kẽer me sã n wa maand b zak pʋgẽ Biibl zãmsgã, b wae n naagda taab n segend tigissã. Rẽ yĩnga, yãmb zakã rãmb tõe n maanda woto bɩ? Y sã n kõt leoor tigissã sasa, na n paasa y tẽebã pãnga, la sõng-y tɩ y yam da yuus ye. (Yɩɩl 35:18) Y sã n maand zak pʋgẽ Biibl zãmsgã sõma, na n sõnga yãmb ne y zakã rãmb tɩ y ra wa tall tags-kɛga, n bas tɩ y yam yuus ye.

16. Bõe n sõngd sẽn paam-b zaeebã tɩ b yam pa yuusdẽ?

16 Yʋʋm wʋsg pʋgẽ, a Zeova sõnga a nin-buiidã tɩ b wʋm Biiblã bãngr-goam võor n paase. D sã n tags rẽ yelle, kɩtdame tɩ d maneg n kɩs sɩd t’a na n wa kõ-d-la bõn-sõma wʋsgo. Sẽn paam-b zaeebã gũuda wakat ning b sẽn na n wa tɩ naag Kiristã n dɩ naam saasẽ wã. Yaa vẽeneg tɩ b sã n bʋgs rẽ zugu, na n kɩtame tɩ b modg tɩ b yam da yuus ye. Rẽ n so t’a Poll yeel Tesalonik kiris-nebã me sẽn da paam vʋʋsem sõng zaeebã woto: “M ba-biis sẽn yaa Zu-soabã nin-nongdse, a zemsame tɩ tõnd pʋʋs Wẽnnaam bark yãmb yĩng wakat fãa, tɩ bõe, Wẽnnaam yãka yãmb . . . tɩ y paam fãagre, Sɩɩg Sõng sẽn welg yãmb tɩ y zĩnd pʋ-peelem, la yãmb sẽn tẽ sɩd koɛɛgã yĩnga.”—2 Tes. 2:13.

17. Wãn to la 2 Tesalonik rãmb 3:1-5 goamã kõt yãmb raoodo?

17 Sẽn na n wa vɩɩmd-b tẽngã zug wakat sẽn kõn sa wã me segd n modgame tɩ b yam da yuus nana ye. Yãmb me sã n saagdame n na n wa vɩɩmd tẽngã zugu, bɩ y ra yĩm goam nins a Poll sẽn yeel Tesalonik kiris-nebã sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã ye. (Karm-y 2 Tesalonik rãmb 3:1-5.) Gom-kãensã pa kengd d raood sɩda? Vẽenega, lɛta nins a Poll sẽn tool Tesalonik kiris-nebã pʋsẽ, d paamda sagls sẽn tõe n sõng-d tɩ d ra tall tags-kɛga, n bas tɩ d yam yuus ye. D sẽn mi tɩ saabã ta n saame wã, sagl-kãens sɩd noom-d-la wʋsgo.

[Tẽngr note]

^ sull 6 A Poll wilga Tʋʋm 20:29, 30 pʋgẽ wã tɩ “neb na n yika [kiris-nebã] sʋk n zãms nebã sẽn ka sɩda, n belg karen-biisã tɩ b tũ bãmba.” Kaoosg zugẽ, kiris-nebã wa n getame tɩ tigingã taoor lʋɩtbã yɩɩda neb a taabã. Yʋʋmd 200 wã loogr poore, wa n lebga vẽeneg tɩ yaa kiris-neb ne yʋʋrã taoor-dãmbã sẽn naag taab la “yel-wẽnã raoã.”—Ges-y yʋʋmd 1990 wao-fugdg kiuug pipi daar Gũusg Gasgã neng 10-14.

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto seb-neng a 8]

[Foto seb-neng a 9]

A Poll lɛta wã pʋsẽ, a kõo kiris-nebã sagls sẽn zems b wakate (Ges-y sull a 4, 5)

[Foto seb-neng 12]

D sã n segl koe-moonegã sõma n yaool n yi, sõngdame tɩ d yam da yuus ye (Ges-y sull 14, 15)